Araç kiralama  ihalesi aşırı düşük savunma hataları,bazı araçlar için de fiyat teklifi sunulmuş olmasına rağmen kiralama, bakım, lastik vb. bileşenlerin ayrı ayrı fiyatlandırılmayarak hepsi dahil fiyat teklifinin sunulduğu, sunulan fiyat teklifinin mevzuata aykırı olduğu, kendi malı olan araçların tevsiki için fatura ve araç ruhsatlarının sunulduğu ancak demirbaş kayıt defterlerinin sunulmadığı, kendi malı olan araçların amortisman hesaplamalarının demirbaş kayıt defterindeki bedeller üzerinden yapılmasının mevzuatı gereği zorunlu olduğu, kendi malı olan araçların tevsikinde ve amortisman hesabında faturaların kullanılamayacağı,

İhale dokümanı içerisinde yer alan birim fiyat teklif cetveli içeriğinde, ilk satırın 3 adet sürücünün maliyetine ilişkin olarak düzenlendiği, miktarı kısmında iki alt başlığa yer verildiği, söz konusu başlıklardan ilkinin işçi sayısı olduğu ve standart formda 3 sürücünün maliyetine ilişkin teklif verilmesinin istenildiği, devamındaki sütunda toplam 8 ay üzerinden teklif alınacağının belirtildiği hususu ile birim fiyat teklif cetveli standart formunda yer alan 4 nolu dipnotta bulunan “Hesaplama yapılırken her bir iş kaleminin miktar sütunundaki/sütunlarındaki rakam/rakamlar ile teklif edilen birim fiyat çarpılarak o iş kalemine ait teklif tutarı bulunacaktır.” açıklaması birlikte değerlendirildiğinde isteklilerin bir sürücünün bir aylık maliyetini “teklif edilen birim fiyat” sütununa yazmaları, anılan bedeli 24 (=3 sürücü x 8 ay) ile çarparak üç sürücüye ilişkin toplam 8 aylık teklif bedellerini oluşturmaları gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, 3 adet sürücüye ilişkin olarak teklif edilen birim fiyatın 7.742,94 TL olduğu ve anılan gider kalemine ilişkin toplam teklif bedelinin 61.943,52 TL olduğu anlaşılmış olup birim fiyatlarını standart formda belirtildiği gibi 24 ile çarpmadıkları 8 ile çarptıkları görülmüştür. İsteklinin birim fiyatı ile standart formda yer alan miktarların uygun doğru şekilde çarpılması sonucunda elde edilmesi gereken toplam bedelin işçilik ücreti satırı için 185.830,60 TL, toplam teklif bedelinin ise 198,230,60 TL olması gerektiği sonucuna ulaşılmış olup gerek iş kalemi gerekse toplam teklif bedeli bazında hesaplama hatası yapıldığı anlaşılmıştır. Yukarıda aktarıldığı üzere aritmetik hatanın tanımının teklif cetvelinde yapılan çarpım ve toplam hataları şeklinde yapıldığı hususu göz önüne alındığında ihale üzerinde bırakılan isteklinin sürücü giderlerine ilişkin belirlediği birim fiyat ile standart formda yer alan miktarların çarpılması sonucunda hata yapıldığı, anılan hatanın toplam teklif bedelini de etkilediği tespit edilmiş olup anılan hususun aritmetik hata olarak ele alınarak teklifin Kanun’un 37’nci maddesi gereğince değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

idarece EKAP üzerinden gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısında, sınır değerin altındaki isteklilerden İdari Şartname’nin 33.2’nci maddesindeki bileşenler doğrultusunda aşırı düşük teklif açıklamalarının idareye sunulmasının istenildiği, ancak yazıda teklifi oluşturan ve ayrıntılı açıklama istenilen önemli maliyet bileşenlerinin belirlenmediği, bu durumun isteklilerin farklı teklif bileşenleri üzerinden açıklama sunmasına neden olduğu, böylece eşitlik ilkesi gereği aşırı düşük teklif açıklamalarının sağlıklı değerlendirilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmış olup, idarece önemli teklif bileşenleri (kasko, sigorta, amortisman veya kira bedeli gibi) belirlenerek aşırı düşük teklif sorgulamasının ve değerlendirmesinin yeniden yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Araçlara ilişkin kira giderlerini tevsik etmek üzere, Ltd. Şti. tarafından ihale üzerinde bırakılan istekli adına düzenlenen ve her iki araç tipine ilişkin kira bedellerinin ayrı ayrı gösterildiği fiyat teklifi sunulduğu, sunulan bu fiyat tekliflerinin fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu beyanı ile kaşelenerek imzalandığı tespit edilmiş olup sunulan bu açıklamalar kapsamında Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine aykırı herhangi bir hususa rastlanmadığı

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde öngörülen asgari kapasite şartının (1 adet kamyonet cinsi taşıt) sağlandığı bilgileri yer almakta olup ayrıca, Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen yetki belgeleri için, anılan Yönetmelik’in 13’üncü maddesinde öngörülen asgari kapasite şartı ile ilgili olarak; Yönetmelik’in 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince, asgari kapasitenin kaybedildiği süre toplamının, yetki belgesinin 5 yıllık geçerlilik süresi boyunca 630 takvim gününden fazla olamayacağının düzenlendiği, mevzuat çerçevesinde asgari kapasite şartının kaybedilmesi (K1* yetki belgeleri için 1 adet özmal kamyonet) halinde; ilgili yetki belgeleri için belirlenmiş olan asgari kapasite şartına ilişkin Yönetmelik’te öngörülen süre tamamlanmadan, bahse konu yetki belgelerinin iptal edilmesinin (geçerlilik durumunun değişmesi) mümkün olmadığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir.

Özel Ortağın SMMM tarafından Bilanço Bilgileri Tablosu (Stardart Form – KİK025.1/H), SMMM tarafından düzenlenip onaylanan 30.04.2015 tarihli (2014 yılına ait) Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve ekinde 2013 ve 2014 yıllarına ait Ayrıntılı Bilanço ile 2013 ve 2014 yıllarına ait Gelir Tablosu sunulduğu, anılan isteklinin dosyasında; 2015 yılına ait bilanço değerlerinin bulunmadığı, şikâyete konu ihale 03.05.2016 tarihinde gerçekleştirilmiş olduğundan, kamu ihale mevzuatı ile İdari Şartname’nin yukarıda yer verilen düzenlemeleri gereğince istekliye ait olmak üzere ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla (2015) ait bilanço veya eş değer belgelerin isteklinin dosyası kapsamında bulunması gerektiği, dolayısıyla istekliye ait olmak üzere 2015 yılına ait bilanço veya eş değer belgeler dosya kapsamında bulunmadığından, İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinde yer verilen düzenlemede belirtilen mali oranların karşılandığını tevsik etmek üzere 2014 yılı bilanço değerlerinin kullanılamayacağı, söz konusu eksiklik nedeniyle Ltd. Şti.nin belgelerinin İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinde yer verilen düzenlemeye uygun olmadığı anlaşılmıştır.