İhale dokümanı içerisinde yer alan birim fiyat teklif cetveli içeriğinde, ilk satırın 3 adet sürücünün maliyetine ilişkin olarak düzenlendiği, miktarı kısmında iki alt başlığa yer verildiği, söz konusu başlıklardan ilkinin işçi sayısı olduğu ve standart formda 3 sürücünün maliyetine ilişkin teklif verilmesinin istenildiği, devamındaki sütunda toplam 8 ay üzerinden teklif alınacağının belirtildiği hususu ile birim fiyat teklif cetveli standart formunda yer alan 4 nolu dipnotta bulunan “Hesaplama yapılırken her bir iş kaleminin miktar sütunundaki/sütunlarındaki rakam/rakamlar ile teklif edilen birim fiyat çarpılarak o iş kalemine ait teklif tutarı bulunacaktır.” açıklaması birlikte değerlendirildiğinde isteklilerin bir sürücünün bir aylık maliyetini “teklif edilen birim fiyat” sütununa yazmaları, anılan bedeli 24 (=3 sürücü x 8 ay) ile çarparak üç sürücüye ilişkin toplam 8 aylık teklif bedellerini oluşturmaları gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, 3 adet sürücüye ilişkin olarak teklif edilen birim fiyatın 7.742,94 TL olduğu ve anılan gider kalemine ilişkin toplam teklif bedelinin 61.943,52 TL olduğu anlaşılmış olup birim fiyatlarını standart formda belirtildiği gibi 24 ile çarpmadıkları 8 ile çarptıkları görülmüştür. İsteklinin birim fiyatı ile standart formda yer alan miktarların uygun doğru şekilde çarpılması sonucunda elde edilmesi gereken toplam bedelin işçilik ücreti satırı için 185.830,60 TL, toplam teklif bedelinin ise 198,230,60 TL olması gerektiği sonucuna ulaşılmış olup gerek iş kalemi gerekse toplam teklif bedeli bazında hesaplama hatası yapıldığı anlaşılmıştır. Yukarıda aktarıldığı üzere aritmetik hatanın tanımının teklif cetvelinde yapılan çarpım ve toplam hataları şeklinde yapıldığı hususu göz önüne alındığında ihale üzerinde bırakılan isteklinin sürücü giderlerine ilişkin belirlediği birim fiyat ile standart formda yer alan miktarların çarpılması sonucunda hata yapıldığı, anılan hatanın toplam teklif bedelini de etkilediği tespit edilmiş olup anılan hususun aritmetik hata olarak ele alınarak teklifin Kanun’un 37’nci maddesi gereğince değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

idarece EKAP üzerinden gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısında, sınır değerin altındaki isteklilerden İdari Şartname’nin 33.2’nci maddesindeki bileşenler doğrultusunda aşırı düşük teklif açıklamalarının idareye sunulmasının istenildiği, ancak yazıda teklifi oluşturan ve ayrıntılı açıklama istenilen önemli maliyet bileşenlerinin belirlenmediği, bu durumun isteklilerin farklı teklif bileşenleri üzerinden açıklama sunmasına neden olduğu, böylece eşitlik ilkesi gereği aşırı düşük teklif açıklamalarının sağlıklı değerlendirilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmış olup, idarece önemli teklif bileşenleri (kasko, sigorta, amortisman veya kira bedeli gibi) belirlenerek aşırı düşük teklif sorgulamasının ve değerlendirmesinin yeniden yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Araçlara ilişkin kira giderlerini tevsik etmek üzere, Ltd. Şti. tarafından ihale üzerinde bırakılan istekli adına düzenlenen ve her iki araç tipine ilişkin kira bedellerinin ayrı ayrı gösterildiği fiyat teklifi sunulduğu, sunulan bu fiyat tekliflerinin fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu beyanı ile kaşelenerek imzalandığı tespit edilmiş olup sunulan bu açıklamalar kapsamında Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine aykırı herhangi bir hususa rastlanmadığı

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde öngörülen asgari kapasite şartının (1 adet kamyonet cinsi taşıt) sağlandığı bilgileri yer almakta olup ayrıca, Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen yetki belgeleri için, anılan Yönetmelik’in 13’üncü maddesinde öngörülen asgari kapasite şartı ile ilgili olarak; Yönetmelik’in 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince, asgari kapasitenin kaybedildiği süre toplamının, yetki belgesinin 5 yıllık geçerlilik süresi boyunca 630 takvim gününden fazla olamayacağının düzenlendiği, mevzuat çerçevesinde asgari kapasite şartının kaybedilmesi (K1* yetki belgeleri için 1 adet özmal kamyonet) halinde; ilgili yetki belgeleri için belirlenmiş olan asgari kapasite şartına ilişkin Yönetmelik’te öngörülen süre tamamlanmadan, bahse konu yetki belgelerinin iptal edilmesinin (geçerlilik durumunun değişmesi) mümkün olmadığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir.

Özel Ortağın SMMM tarafından Bilanço Bilgileri Tablosu (Stardart Form – KİK025.1/H), SMMM tarafından düzenlenip onaylanan 30.04.2015 tarihli (2014 yılına ait) Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve ekinde 2013 ve 2014 yıllarına ait Ayrıntılı Bilanço ile 2013 ve 2014 yıllarına ait Gelir Tablosu sunulduğu, anılan isteklinin dosyasında; 2015 yılına ait bilanço değerlerinin bulunmadığı, şikâyete konu ihale 03.05.2016 tarihinde gerçekleştirilmiş olduğundan, kamu ihale mevzuatı ile İdari Şartname’nin yukarıda yer verilen düzenlemeleri gereğince istekliye ait olmak üzere ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla (2015) ait bilanço veya eş değer belgelerin isteklinin dosyası kapsamında bulunması gerektiği, dolayısıyla istekliye ait olmak üzere 2015 yılına ait bilanço veya eş değer belgeler dosya kapsamında bulunmadığından, İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinde yer verilen düzenlemede belirtilen mali oranların karşılandığını tevsik etmek üzere 2014 yılı bilanço değerlerinin kullanılamayacağı, söz konusu eksiklik nedeniyle Ltd. Şti.nin belgelerinin İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinde yer verilen düzenlemeye uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Lastik giderlerine ilişkin olarak; firmadan alınan fiyat teklifi ile açıklandığı, sunulan fiyat teklifinde her araç için yapılacak km dikkate alınarak yazlık ve kışlık lastik türünün ve adedinin (ortalama lastik değişimi 30.000km ile 45.000 km aralığında tutulmuş) belirlendiği, anılan Tebliğ’in 79.2.2.1’inci maddesi gereğince satış tutarı tespit tutanağına dayalı açıklama yapıldığında fiyat teklifi üzerinde meslek mensubu tarafından yazılması gereken ibarenin yer aldığı görülmüş, açıklamanın bu yönüyle Tebliğ’in 79’uncu maddesine uygun olduğu anlaşılmıştır.

İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak isteklilerden araçlara ilişkin olarak K1 yetki belgesi ile teklif edilen araçlara ilişkin marka, model yılı ve cinsini gösteren belge ve/veya belgelerin teklifle birlikte sunulmasının istenildiği, araçların teknik özellikleri ve donanımlarını gösterir bir tablonun sunulması istenilmediğinden söz konusu belgeye dayalı olarak önce isteklinin teklifi ekinde belirttiği belgede aracın bahse konu özelliği karşıladığına ilişkin beyanının veya teklif değerlendirmesi sonrasında ihalenin üzerinde kalması üzerine teklif ettikleri aracın kapı camlarında bu özelliğinin bulunmadığının anlaşılması üzerine ihale komisyonunca teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine ilişkin başvurularının; 4734 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi verilen tekliflerin, zeyilname düzenlenmesi hali hariç herhangi bir sebeple geri alınamayacağı ve değiştirilemeyeceği hükmü, ihale sürecinin bulunduğu aşama, anılan Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan temel hükümler, ihale sürecinin mevcut ihale dokümanına göre sonuçlandırılmasının esas olduğu ve dokümanın bu haliyle kesinleştiği dikkate alındığında idarece anılan isteklinin teklifinin geçerli teklif olarak değerlendirip ihalenin bu istekli üzerinde bırakılmasında ve anılan isteklinin mevzuatta öngörülen süre içerisinde sözleşme imzalamaya gelmemesi nedeniyle geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminde anılan mevzuat hükümlerine bir aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

idarece aşırı düşük teklif olarak belirlenen isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama yazılarında isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin tespitinin yapılmadığı görülmüş olup isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama yazılarında önemli teklif bileşenleri belirlenmeden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesinin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu anlaşıldığından, idarece sınır değerin altında teklif sunan geçerli teklif sahibi isteklilerden önemli teklif bileşenlerinin belirtilmek suretiyle aşırı düşük teklif açıklamasının yeniden istenilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.