ihale dokümanında yer verilen düzenlemelerden “puan” ve “adet” birimlerinin arasında orantısal bir ilişki olduğu, bir diğer ifadeyle adet olarak teklif edilen bir şeyin puan bazında da niceliksel olarak aynı büyüklükteki bir miktarı ifade etmeyeceği, dolayısıyla iki birim arasında yer alan bu rölatif ilişkiden kaynaklı olarak hatalı birimler üzerinden teklif verilmiş olmasının sözleşmenin yürütümü esnasında çıkar çatışmasına neden olabileceği göz önünde bulundurulduğunda bu yönüyle de idarenin isteklinin teklifini değerlendirme dışı bırakma gerekçesinde haklı olduğu ortaya çıkmaktadır.

eşit teklifi sahibi olan . Şti.nin ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde ihaleyi yapan idareye karşı yüklenimde bulunmadığı tespit edilmiş, Kamu İhale Genel Tebliğinin 70.1.3’üncü maddesine göre ihaleyi yapan idareye karşı ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında iş yapmamış isteklilere 1 puan verilmesi gerektiği öngörülmüş olup bu doğrultuda idarece Şti.ne Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre 1 puan verilmesinin mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

İdari Şartname’nin 25.2’nci maddesine göre teklif fiyata dâhil olan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiğinin kabul edileceği, yüklenicinin bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamayacağı düzenlemesi karşısında, başvuru sahibinin “ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında yer verdiği gider kalemlerinde yıllık TÜFE oranında artış öngörülmeden hesaplama yapıldığı” yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

söz konusu ihaleye ilişkin ilk kesinleşen ihale kararının alındığı, söz konusu kararın başvuru sahibine EKAP üzerinden tebliğ edildiği, kesinleşen ihale kararı bildirim yazısı ekinde ihale kararının isteklilere gönderildiği, söz konusu kararda Ortak Girişimi’nin yeterlik belgeleri açısından geçerli teklif olarak belirlendiğinin görüldüğü, dolayısıyla başvuru sahibinin bu iddiasına ilişkin şikâyete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği olduğu belirlenmiştir. Bu durumda, başvuru sahibinin bu iddiası ile ilgili olarak on gün içerisinde idareye şikâyet başvurunda bulunması gerekmektedir. Ancak bu süre içerinde bu iddiayla ilgili idareye şikâyet başvurusu yapılmadığı belirlendiğinden, bu iddianın süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Ticaret borsası fiyatları ile açıklama yapılması durumunda, Ticaret Müdürlükleri tarafından düzenlenmiş, ıslak imzalı ve onaylı belgelerin sunulması gerektiği, ilgili firmaların İdari Şartname’nin “Belgelerin Sunuluş Şekli” başlıklı 7.7’nci maddesine aykırı olarak fotokopi ve internet çıktısı olarak sunduğu iddiasına ilişkin olarak, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.4’üncü maddesinde ticaret borsası fiyatlarını gösterir bültenlerin ıslak imzalı ve onaylı olması gerektiğine ilişkin bir açıklama bulunmamaktadır.Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.5’inci maddesinde Hal Müdürlüklerinden alınan belgelerin kullanılması durumunda da ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait ortalama fiyatların kullanılması gerektiği belirtilmiştir. Ortak Girişimi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarında,  bazı malzeme girdileri için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi verileri ile açıklama yapıldığı, bu verilerin günlük veriler olduğu ve ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait ortalama fiyatlara ilişkin olduğu tespit edilmiştir.Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Şirketi’nin aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde, bazı malzeme girdileri için Ankara Büyükşehir Belediyesi Hal fiyatlarının kullanıldığı, bu fiyatların günlük veriler olduğu ve ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait ortalama fiyatlara ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

Araçlara ilişkin kira giderlerini tevsik etmek üzere, Ltd. Şti. tarafından ihale üzerinde bırakılan istekli adına düzenlenen ve her iki araç tipine ilişkin kira bedellerinin ayrı ayrı gösterildiği fiyat teklifi sunulduğu, sunulan bu fiyat tekliflerinin fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu beyanı ile kaşelenerek imzalandığı tespit edilmiş olup sunulan bu açıklamalar kapsamında Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine aykırı herhangi bir hususa rastlanmadığı

istekliye iadeli taahhütlü posta yoluyla bildirimin yapıldığı ancak isteklinin sözleşme imzalamaya gelmediği gerekçesiyle hakkında yasaklama işlemi tesis edilmesine yönelik olarak; başvuru sahibi isteklinin temsile yetkili kişisinin Abdurrahman Çakan olduğu ve anılan kişi tarafından vekalet verildiği, idarece tebligata muhatap alınan kişinin şirketi temsile yetkili kişilerden biri olmadığı, kişinin müstahdemlerden biri olduğu vs. farz edilse dahi idarece iadeli taahhütlü mektup üzerinde tebligata konu adres olarak gösterilen adresinin isteklinin adres beyanı ile uyumlu olmadığı, nitekim şirketin adres beyanında belirttiği adrese çıkarılan tebligatın istekliye ulaşmadan idareye geri döndüğü anlaşıldığından yapılan tebligatın usulsüz bir tebligat olduğu değerlendirilmiş olup başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak başvuru sahibi istekli hakkında tesis edilen yasaklama işlemi bakımından yapılan incelemede, başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde doğrudan yasaklama işleminin başvuru konusu yapıldığı tespit edilmiştir. 4734 sayılı Kanun’un 58’inci maddesi kapsamında tesis edilen bir işlem olarak yasaklama kararının niteliği ve bu işlemin denetiminin Kanun’un 53’üncü maddesinde Kurum’un görev alanında sayılmadığı dikkate alındığında, başvuru sahibi hakkında tesis edilen yasaklama kararının kaldırılmasına ilişkin talebinin incelenmesi hususu bakımından Kurumun görev ve yetkisinin bulunmadığı, anılan karara karşı İdare Mahkemelerinde dava açılması gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin haklarında tesis edilen yasaklama işleminin kaldırılması iddiasının görev yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği tespit edilmiştir. Söz konusu eksikliğin, Yönetmelik’in yukarıda yazılı düzenlemesi kapsamında başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için, 22.6.2016 tarihli tutanağa istinaden www.ihale.gov.tr adresinde ilan edildiği, ancak eksikliğin itirazen şikâyet süresi içinde giderilmediği tespit edilmiştir. Bu itibarla 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun süre ve şekil yönünden reddi gerekmektedir.