ihaleye konu edilen 72706 numaralı maden ruhsatının, ilgili varlıkların özelleştirme kapsam ve programına alınmasına ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu kararında yer almadığından bahisle ihaleye konu edilemeyeceği ileri sürülse de, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 26.08.2013 tarih ve 2013/146 sayılı kararı ile F1 Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. ve F2 Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verildiği, kararın şirketlerin ruhsatlarını da kapsadığı açıktır.

Print Friendly, PDF & Email
  1. D., E. 2014/1513 K. 2017/670 T. 16.3.2017

 

Davanın Özeti : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca F1 Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait F1 Termik Santrali, F2 Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (F2)’ye ait F3 Termik Santrali, F3 Linyitleri İşletmesi (F3) tarafından kullanılan taşınırların “Varlık Satışı”; F1 ve F3 Termik Santralleri tarafından kullanılan taşınmazlar, F3’nin üzerinde bulunduğu taşınmazlar ve F3 tarafından kullanılan taşınmazların “Varlık Satışı” ve “Kullanım İzninin Devri”; ilgili maden ruhsatları ve bu ruhsatların kapsadığı maden sahaları ile F1 iskelesi ve geri sahasında bulunan taşınmazların (F1 Liman Sahası) “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile bir bütün hâlinde (F1 ve F3 Termik Santralleri ile F1 Liman Sahası) özelleştirilmesine dair 18.04.2014 tarihinde yapılan ihale işleminin ve ihale komisyonu kararının; teklif edilen bedelin çok düşük olduğu, hiçbir sorun ve aksaklık yaşanmaksızın yıllardan beri işletilen ve faaliyetini sürdüren santralin satılmasında kamu yararı bulunmadığı, üretim santrallerinin satılmasının kamu hizmeti olan elektrik enerjisi temininde ciddi sıkıntıların yaşanmasına sebebiyet vereceği, elektrik enerjisinin yapısı gereği kamu tekelini zorunlu kıldığı, özelleştirmeler nedeniyle en pahalı enerji kullanan ülkeler arasında bulunulduğu, kamu yararı gözetilmeksizin işlem tesis edildiği ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

 

Savunmanın Özeti : Usule ilişkin olarak, dava konusu işlemlerin icrai nitelikte olmadığı, davacı sendikanın dava açma ehliyetinin bulunmadığı, davanın süresi içinde açılmadığı, esasa ilişkin olarak ise, davacının talep ve iddialarının idarenin takdir yetkisinin ortadan kaldırılmasına yönelik olduğu, ihale bedelinin düşük olmadığı, elektrik hizmetlerinin Devlet tarafından verilmesinin zorunlu olmadığı, düzenleyici ve denetleyici kurumların gözetiminde piyasanın sorunsuz şekilde işlediği, Türkiye’nin en pahalı enerji kullanan ülkeler arasında olduğu iddiasının gerçekten uzak olduğu, tarifelerin düzenleyici ve denetleyici kurumlarca belirlendiği belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

 

Danıştay Tetkik Hâkimi K1’in Düşüncesi : Davanın reddine karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

 

Danıştay Savcısı K2’un Düşüncesi : Dava, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca F1 Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait F1 Termik Santrali, F2 Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (F2’ye ait F3 Termik Santrali, F3 Linyitleri İşletmesi (F3 tarafından kullanılan taşınırların “Varlık Satışı”; F1 ve F3 Termik Santralleri tarafından kullanılan taşınmazlar, F3’nin üzerinde bulunduğu taşınmazlar ve F3 tarafından kullanılan taşınmazların “Varlık Satışı” ve “Kullanım İzninin Devri”; ilgili maden ruhsatları ve bu ruhsatların kapsadığı maden sahaları ile F1 iskelesi ve geri sahasında bulunan taşınmazların (F1 Liman Sahası) “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile bir bütün hâlinde (F1 ve F3 Termik Santralleri ile F1 Liman Sahası) özelleştirilmesine dair 18.04.2014 tarihlinde yapılan ihale işleminin ve ihale komisyonu kararının iptali istemi ile açılmıştır.

 

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un “Amaç ve Kapsam” başlıklı 1. maddesinin (A) fıkrasında, bu Kanunun amacının, bu maddede sayılan kuruluşların ekonomide verimlilik artışı ve kamu giderlerinde azalma sağlamak için özelleştirilmesine ilişkin esasları düzenlemek olduğu belirtilmiştir. Kanun’un 2. maddesinde, özelleştirme uygulamalarındaki ilkeler sayıldıktan sonra, son fıkrasında, Kanundaki amaç ve ilkeler doğrultusunda alınacak kararlarda öncelikler ile bunların tabi olacağı özelleştirme uygulamalarına ilişkin esas ve usullerin, kuruluşların nitelikleri ve ülke ekonomisinin gerektirdiği şartlar da dikkate alınarak Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca saptanacağı hükme bağlanmıştır. Kanun’un 3/c maddesinde de, kuruluşların; satış, kiralama, işletme hakkı devri, mülkiyetin gayrî ayni hakların tesisi ve işin gereğine uygun sair hukukî tasarruflar ile devredilmelerine ilişkin özelleştirme yöntemlerinden hangisi ile özelleştirileceğini belirlemenin Kurul’un görevleri arasında olduğu kuralı yer almıştır.

 

Kanun’un “Özelleştirme Yöntemleri, Değer Tespiti, İhale Yöntemleri” başlıklı 18. maddesinin (B) bendinde ise; özelleştirme programına alınan kuruluşların değer tespiti çalışmalarının bu Kanuna göre idarece oluşturulan değer tespit komisyonları tarafından yürütüleceği öngörülmüş; bu bendin (c) alt bendinde, komisyonun görevleri belirlenerek, “Komisyon; değer tespit çalışmalarını, özelleştirilecek kuruluşun niteliği, gördüğü hizmetin özelliği, gelecekteki nakit akımı potansiyeli, faaliyette bulunduğu sektör ve pazarın özellikleri, sahip olduğu sınaî, ticarî ve sosyal tesisler, makine araç ve gereçler, teçhizat, malzeme ve hammadde ile yarı mamul ve mamul madde stokları, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, vasıfları ve hâlihazır durumları, senetli ve senetsiz bütün alacak ve borçları ile bilumum hak ve yükümlülükleri ve özelleştirilecek kuruluşa uygulanacak özelleştirme yöntemini de dikkate alarak uluslararası kabul görmüş olan; indirgenmiş nakit akımları (net bugünkü değer), defter değeri, net aktif değeri, amortize edilmiş yenileme değeri, tasfiye değeri, fiyat/kazanç oranı, piyasa kapitalizasyon değeri, piyasa değeri/defter değeri, ekspertiz değeri, fiyat/nakit akım oranı metodlarından en az ikisini uygulamak suretiyle yürütür…” kuralına yer verilmiş; aynı maddenin “İhale Komisyonlarının Oluşumu ile İhale Usul ve İşlemleri” başlıklı (C) bendinde de; bu maddenin (A) bendinde yer alan özelleştirme yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin ihale işlemlerinin bu Kanuna göre oluşturulan ihale komisyonları tarafından yürütüleceği belirtilmiş, komisyonun oluşumu, çalışması ve görevleri düzenlenmiş; ihale usulleri arasında sayılan pazarlık usulü: “İhalelere birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak şartıyla başlanabilir… Teklif sahipleri ile birden fazla pazarlık görüşmesi yapılabilir. Pazarlık görüşmeleri teklif sahipleri ile ayrı ayrı yapılır. Pazarlık görüşmelerinin, ihalenin herhangi bir aşamasında pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahipleri ile müştereken yapılmasına komisyonca karar verilebilir. Komisyonca, pazarlık görüşmeleri sırasında ortaya çıkabilecek yeni durumlar karşısında, rekabete engel teşkil etmemek, ihale ilânında ve/veya şartnamede yer alan hususlara aykırı olmamak ve pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerine eşit olarak uygulanmak kaydı ile yeni esaslar belirlenebilir. Komisyonca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir. Bu husus ilânda ve/veya şartnamede belirtilir. Görüşmeler komisyon tarafından bir tutanakla tespit edilir, tutanak komisyon üyeleri ve teklif sahiplerince imzalanır.” şeklinde düzenlenmiştir. 18. maddenin sondan bir önceki fıkrasında ise, ihale işlemleri sonucunda ihale komisyonunca verilen kararların idare tarafından Kurulun onayına sunulacağı, ihale sonuçlarının Kurul tarafından onaylanacağı öngörülmüştür.

 

Dosyanın incelenmesinden; 27.8.2013 tarih ve 28748 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 26.8.2013 tarih ve 2013/146 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme programına alınan, F1 Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait F1 Termik Santrali, F2 Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (F2’ye ait F3 Termik Santrali, F3 Linyitleri İşletmesi (F3 tarafından kullanılan taşınırların “Varlık Satışı”; F1 ve F3 Termik Santralleri tarafından kullanılan taşınmazlar, F3’nin üzerinde bulunduğu taşınmazlar ve F3 tarafından kullanılan taşınmazların “Varlık Satışı” ve “Kullanım İzninin Devri”; ilgili maden ruhsatları ve bu ruhsatların kapsadığı maden sahaları ile F1 iskelesi ve geri sahasında bulunan taşınmazların (F1 Liman Sahası) “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile bir bütün hâlinde (F1 ve F3 Termik Santralleri ile F1 Liman Sahası) özelleştirilmesi ihalesinin 18.04.2014 tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmesinde;

 

-Tüm teklif sahiplerinden yazılı olarak bir tur elemesiz kapalı teklif içerisinde teklif alınmasına,

 

-Kapalı zarf içerisinde teklif almak suretiyle üç elemeli tur yapılmasına,

 

-Her elemeli yazılı turun başında teklif sahibi belirtilmeden en yüksek teklif tutarının açıklanmasına ve bu elemeli turda en düşük teklifi veren bir teklif sahibinin elenmesine,

 

-Elemeli yazılı turlarda, elenmesi gereken en düşük tekliflerin eşitliği durumunda, eleme yapılmayarak eşitlik giderilinceye kadar yeniden elemeli turlar yapılmasına,

 

-İhalenin, kalan teklif sahiplerinin katılımı ile açık arttırma suretiyle sonuçlandırılmasına,

 

-Açık arttırma suretiyle devam edilen görüşmelerde ise;

 

Açık artırma başlangıç tutarı olarak, nihayi yazılı turda alınan en yüksek teklifin veya Komisyonca belirlenecek farklı bir başlangıç tutarının açıklanmasına,

 

Artırım aralığı veya artırım süresinin, Komisyon tarafından belirlenerek açıklanmasına,

 

Açıklanan başlangıç tutarı üzerinden açık artırma görüşmelerine geçilerek, her turda teklif sahiplerince, verilen bir önceki teklifin asgari artırım aralığı kadar artırmak suretiyle yeni teklifte bulunulmasına, teklif sahiplerine pas geçme hakkı tanınmamasına,

 

Teklif sahiplerine, her turda tekliflerini sunmaları için makul bir düşünme, değerlendirme süresi ve imkanı sağlanmasına karar verildiği ve nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda en yüksek tekliflerin sırasıyla; F4 Enerji Üretim ve Tic. A.Ş.’ne ait 2.671.000.000 ABD Doları, F5 Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş.- F6 İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş. Ortak Girişim Grubu’na ait 2.670.000.000 ABD Doları olduğu, ihalenin en yüksek teklifi veren F4 Enerji Üretim ve Tic. A.Ş.’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına ve işletme hakkının verilmesine karar verildiği açıktır.

 

Bilindiği gibi, özelleştirme amacıyla yapılacak ihalelerin, yukarıda anılan 4046 sayılı Kanun hükümleri ile belirlenen yetki ve ihale usulü çerçevesinde özelleştirilecek kuruluşun en yüksek bedel ile satışını sağlamak amacıyla kamu yararı ve ülke çıkarlarını gözeterek gerçekleştirilmesinin gerektiği kuşkusuzdur.

 

18.04.2014 tarihinde yapılan ihalede, Kanunda öngörülen pazarlık usulü koşulları gerçekleşmiş ve yeterli rekabet sağlanmıştır. Dolayısıyla anılan ihalede ve bu ihaleyi sonuçlandıran ihale komisyonu kararında kamu yararına ve kanuna aykırılık görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle davanın reddine karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi’nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

 

Dava, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca F1 Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait F1 Termik Santrali, F2 Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (F2’ye ait F3 Termik Santrali, F3 Linyitleri İşletmesi (F3 tarafından kullanılan taşınırların “Varlık Satışı”; F1 ve F3 Termik Santralleri tarafından kullanılan taşınmazlar, F3’nin üzerinde bulunduğu taşınmazlar ve F3 tarafından kullanılan taşınmazların “Varlık Satışı” ve “Kullanım İzninin Devri”; ilgili maden ruhsatları ve bu ruhsatların kapsadığı maden sahaları ile F1 iskelesi ve geri sahasında bulunan taşınmazların (F1 Liman Sahası) “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile bir bütün hâlinde (F1 ve F3 Termik Santralleri ile F1 Liman Sahası) özelleştirilmesine dair 18.04.2014 tarihinde yapılan ihale işleminin ve ihale komisyonu kararının iptali istemiyle açılmıştır.

 

Davalı idarenin usule yönelik itirazları geçerli görülmeyerek esasın incelenmesine geçildi.

 

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 1. maddesinde, Kanun’un amacı, elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreye uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren, malî açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin yapılmasının sağlanması olarak ifade edilmiş; 18. maddesinde ise, Bakanlığın (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı) TEDAŞ, EÜAŞ ve bunların müessese, bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarının özelleştirilmesine yönelik öneri ve görüşlerini Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na bildireceği, özelleştirme işlemlerinin 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütüleceği belirtilmiştir.

 

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un “Amaç ve Kapsam” başlıklı 1. maddesinin 1. fıkrasında, Kanun’un amacının, bu fıkranın (A) bendinde sayılan kuruluşların ekonomide verimlilik artışı ve kamu giderlerinde azalma sağlamak için özelleştirilmelerine ilişkin esasları düzenlemek olduğu belirtilmiş; 2. maddesinde özelleştirme uygulamalarındaki ilkeler sayıldıktan sonra, Kanun’daki amaç ve ilkeler doğrultusunda alınacak kararlarda öncelikler ile bunların tâbi olacağı özelleştirme uygulamalarına ilişkin esas ve usullerin, kuruluşların nitelikleri ve ülke ekonomisinin gerektirdiği şartlar da dikkate alınarak Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca belirleneceği ifade edilmiş; 3. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendinde ise, kuruluşların; satış, kiralama, işletme hakkı devri, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi ve işin gereğine uygun sair hukukî tasarruflar ile devredilmelerine ilişkin özelleştirme yöntemlerinden hangisi ile özelleştirileceğini belirlemenin Kurul’un görevleri arasında olduğu kurala bağlanmıştır.

 

Anılan Kanun’un “Özelleştirme Yöntemleri, Değer Tespiti, İhale Yöntemleri” başlıklı 18. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendinde özelleştirme yöntemleri, (B) bendinde değer tespiti, (C) bendinde ihale komisyonlarının oluşumu ile ihale usul ve işlemlerine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Buna göre, özelleştirme programına alınan kuruluşların değer tespiti çalışmalarının bu Kanun’a göre idarece oluşturulan değer tespit komisyonları tarafından yürütüleceği; değer tespit komisyonunun değer tespit çalışmalarını, özelleştirilecek kuruluşun niteliği, gördüğü hizmetin özelliği, gelecekteki nakit akımı potansiyeli, faaliyette bulunduğu sektör ve pazarın özellikleri, sahip olduğu sınaî, ticarî ve sosyal tesisler, makine araç ve gereçler, teçhizat, malzeme ve hammadde ile yarı mamul ve mamul madde stokları, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, vasıfları ve hâlihazır durumları, senetli ve senetsiz bütün alacak ve borçları ile bilumum hak ve yükümlülükleri ve özelleştirilecek kuruluşa uygulanacak özelleştirme yöntemini de dikkate alarak uluslararası kabul görmüş olan; indirgenmiş nakit akımları (net bugünkü değer), defter değeri, net aktif değeri, amortize edilmiş yenileme değeri, tasfiye değeri, fiyat/kazanç oranı, piyasa kapitalizasyon değeri, piyasa değeri/defter değeri, ekspertiz değeri, fiyat/nakit akım oranı metodlarından en az ikisini uygulamak suretiyle yürüteceği; bu maddenin (A) bendinde yer alan özelleştirme yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin ihale işlemlerinin bu Kanun’a göre oluşturulan ihale komisyonları tarafından yürütüleceği kurala bağlanmış; ihale usulleri arasında sayılan pazarlık usulünün kuralları da, “İhalelere birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak şartıyla başlanabilir… Teklif sahipleri ile birden fazla pazarlık görüşmesi yapılabilir. Pazarlık görüşmeleri teklif sahipleri ile ayrı ayrı yapılır. Pazarlık görüşmelerinin, ihalenin herhangi bir aşamasında pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahipleri ile müştereken yapılmasına komisyonca karar verilebilir. Komisyonca, pazarlık görüşmeleri sırasında ortaya çıkabilecek yeni durumlar karşısında, rekabete engel teşkil etmemek, ihale ilânında ve/veya şartnamede yer alan hususlara aykırı olmamak ve pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerine eşit olarak uygulanmak kaydı ile yeni esaslar belirlenebilir. Komisyonca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir. Bu husus ilânda ve/veya şartnamede belirtilir. Görüşmeler komisyon tarafından bir tutanakla tespit edilir, tutanak komisyon üyeleri ve teklif sahiplerince imzalanır.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Dava dosyasının incelenmesinden; Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 26.08.2013 tarih ve 2013/146 sayılı kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan F1 ve F3 Termik Santralleri, bunlar tarafından kullanılan taşınmazlar, F3 Linyitleri İşletmesi tarafından kullanılan taşınır, taşınmazlar ile üzerinde bulunan taşınmazlar, ilgili maden ruhsatları ve maden sahaları ile F1 Liman Sahasının ihale şartnamesinde belirtilen usul ve şartlarla 4046 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak ihaleye çıkarıldığı ve 18.04.2014 tarihinde nihai pazarlık görüşmeleri ve açık artırma yapıldığı, değer tespit komisyonu ile ihale komisyonunun oluşumunun Kanun’a uygun olduğu, danışmanlık hizmeti veren firma tarafından indirgenmiş nakit akımları, fiyat/kazanç oranı ve fiyat/nakit akım oranı metotları uygulanarak değerleme raporu hazırlandığı, bu değerleme raporunda indirgenmiş nakit akımı yöntemi uygulanmasıyla bulunan 1.730.970.000 ABD Doları’nın referans değer olarak alındığı, son teklif verme tarihi itibarıyla 6 teklif alındığı, yapılan nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda tekliflerin sırasıyla; 2.671.000.000 ABD Doları, 2.670.000.000 ABD Doları, 2.378.000.000 ABD Doları, 2.258.000.000 ABD Doları, 1.925.000.000 ABD Doları, 850.000.000 ABD Doları olduğu, ihale komisyonunun 18.04.2014 tarih ve 3 sayılı kararıyla anılan varlıkların bir bütün hâlinde en yüksek teklif sahibine satılmasına ve işletme hakkının verilmesine, alıcının sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi hâlinde ikinci teklif sahiplerine satılmasına, anılan hususların Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun onayına sunulmasına karar verildiği, ihalenin 07.08.2014 tarih ve 2014/78 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile onaylandığı anlaşılmaktadır.

 

Bu durumda, özelleştirmeye konu F1 ve F3 Termik Santralleri, bunlar tarafından kullanılan taşınmazlar, F3 Linyitleri İşletmesi tarafından kullanılan taşınır, taşınmazlar ile üzerinde bulunan taşınmazlar, ilgili maden ruhsatları ve maden sahaları ile F1 Liman Sahasının indirgenmiş nakit akımı yönteminin uygulanmasıyla bulunan değeri, ihaleye katılım, ihalede teklif edilen bedel ve ihale süreci birlikte değerlendirildiğinde, yukarıda anılan yasal düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilen ihalede ve ihale sürecinin tamamlanmasına ilişkin ihale komisyonu kararında hukuka aykırı bir yön bulunmamıştır.

 

Öte yandan, ihaleye konu edilen 72706 numaralı maden ruhsatının, ilgili varlıkların özelleştirme kapsam ve programına alınmasına ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu kararında yer almadığından bahisle ihaleye konu edilemeyeceği ileri sürülse de, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 26.08.2013 tarih ve 2013/146 sayılı kararı ile F1 Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. ve F2 Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verildiği, kararın şirketlerin ruhsatlarını da kapsadığı açıktır.

 

Açıklanan nedenlerle; davanın REDDİNE, ayrıntısı aşağıda gösterilen toplam 301,00-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 1.800-TL vekâlet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, posta gideri avansından artan tutarın kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na temyiz yolu açık olmak üzere, 16.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

Share