toplam 437.173.423,94 EURO bedel üzerinden % 100 dış kredili olarak yüklenici ile sözleşme imzalandığı, sözleşmenin yürürlüğe girdiği ve süresinin 34 ay olduğu, İşin altyapı ve proje yapım işlerine yönelik olarak danışmanlık ve kontrolluk hizmetlerini yürütmek üzere Müşavir (Danışman) firma ile sözleşme imzalandığı, Yol altyapı yapım işleri kapsamında bulunan ve  … ’ce hazırlanan köprülere ait keşif özeti listesinde yer alan, öngerilmeli köprü imali ve montajı ile B.A. menfez imalatı birim fiyat poz numaralarının yaklaşık olarak belirtildiği, Müşavirce yükleniciden söz konusu imalatlara ait analizlerin istendiği ve yüklenici tarafından verildiği, ancak verilen bu analizlerin hiçbir esasa ve rayice dayanmadığı belirtilerek sözleşme ve eklerine uygun olarak yeniden düzenlenmesinin istendiği, Yüklenici ise; sözleşmeye esas teklifin toplam keşif üzerinden verildiğini, sözleşmenin 2.29 maddesine göre TCK birim fiyatlarının sadece karayolu vasıtaları ve yayalar için alt üst geçitlerin fiyatlarının belirlenmesinde göz önünde tutulabileceğini ve sözleşmeye göre (madde 8.1) tüm birim fiyatların sözleşme konusu komple işin tamamlanıp  teslimine kadar sabit olup değişmeyeceğini ve ödemelerin sözleşme birim fiyatları üzerinden yapılmasını talep ettiğini, Kuruluş ( … ) görüşlerinin, köprü keşif özetinde bulunan 19 ve 21 sıra no.lu iş kalemleri için keşifte belirtilen yaklaşık fiyatlar üzerinden ödeme yapılmasına devam edilmesi ve yüklenici tarafından söz konusu pozlar için verilen analizlerin kabul edilmesinin uygun olacağı yönünde olduğu, Ancak Müşavir firmanın yukarıda belirtilen itirazları dikkate alındığında uygulamanın nasıl yapılacağı konusunda tereddüt oluştuğu ve bu husustaki görüşümüz istemidir.

hakediş ile bedellerinin ödendiği, Ancak yüklenicinin daha sonra, yeni fiyatların oluşturulmasında dikkate alınan Bayındırlık Bakanlığı fiyat analizlerinin Yüksek Basınçlı alüvyon enjeksiyonu deliği delinmesi delgi ve enjeksiyonu işlerini tam olarak kapsamadığı, enjeksiyon ve delgi işleri ödemesinde, delinen formasyonun yarattığı güçlük derecesi, delik çapı, delik derinliği ve konumuna bağlı olarak oluşturulmuş olan DSİ birim fiyatlarının esas alınmasının uygulamada yapılan işi doğru kapsayacağı kanaatinde olduklarını belirterek, “Yüksek Basınçlı Enjeksiyon Yapılması İçin Sondaj Kuyuları Açılmasına İlişkin Klas Tutanağı” ile ödemeye esas alınacak DSİ pozları tespit edilmiş iken 6 nolu hakedişte Bayındırlık Bakanlığı pozları ve bu pozlardan türetilmiş, yöntemi ve içeriği açısından imalatlarına uymayan fiyatlar kullanılarak hazırlanan fiyat tutanağının imza altına alındığı, ancak söz konusu tutanağa konuya ilişkin çeşitli zamanlarda yapmış oldukları itirazlarına rağmen konunun çözümlenmediği, idare ile aralarındaki ilişkilerinin zedelenmemesi açısından konunun iyi niyet çerçevesi içerisinde çözümlenebileceğini düşünerek itiraz şerhi koymadıkları, bahse konu Klas Tutanağı çerçevesinde yapılan imalatların incelenerek mağduriyetlerinin giderilmesi ve yeni birim fiyatların bu açıklamalar doğrultusunda düzeltilmesinin talep edildiği, Yükleniciye verilen cevapta; isin kontrolluğunu üstlenmiş olan DSİ Genel Müdürlüğüne bu konunun sorulduğu, Jet grouting uygulaması ile ilgili olarak DSİ’de analiz ve birim fiyatının bulunmadığının bildirildiği, YİGŞ’nde belirtilen hükümlere uyulması gerektiği ve şartnamenin 23. maddesi doğrultusunda düzenlenen, Yüksek Basınçlı Alüvyon Enjeksiyon Yöntemi İle Geçirimsizlik Perdesi Yapılması imalatına ait analizin herhangi bir itiraz olmadan karşılıklı imzalanarak onaylandığı, ödemesinin yapıldığı ve herhangi bir yanlışlığın bulunmadığını, birim fiyat tespitine yardımcı olacak zemin cinslerinin ve oranlarının belirlenmesi amacıyla Klas Komisyonunca düzenlenen Klas Tutanağında belirtilen poz numaralarının ödemede esas teşkil etmeyeceği belirtildiğinden bahisle; Yüklenici firmanın sonradan yapmış olduğu itirazlarının yerinde olup olmadığı, idarece yapılan işlemlerin uygun olup olmadığı, uygun değilse fiyat tespitinin ne şekilde yapılacağı ve fiyatının ne olacağı hususunda görüşlerimizin bildirilmesi istenilmektedir.

Anahtar Teslimi Götürü Bedel usulde ve  teklif bedel üzerinden ihale edilerek sözleşmeye bağlanmıştır. İşin yapıldığı mahallin 1. derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı içinde bulunması, ilgili mercilerden gerekli iznin alınmaması sebebiyle  işin durdurulduğu, ortaya çıkan yeni durum nedeniyle İdarece işin tasfiye edildiği, müteahhidin, tasfiye durum tespit tutanağını gerekçesiz olarak imza etmekten imtina etmesine rağmen “kar mahrumiyeti ve masrafların tahsili” gerekçesiyle idare aleyhine dava açtığı ve bilahare bu iş için vermiş olduğu kesin teminatını talep ettiği, idarenin, kesin teminat iadesinin nasıl olacağı hususunda tereddüde düşmesi üzerine Kurulumuzdan görüş talep etmesi ile ilgilidir. 

Yapının temel sisteminin kayar plakalı deprem izolatörleriyle teşkil edilmesi esas alındığı, ancak, yapılan teknik araştırmalar neticesinde idarece de kabul edilen gerekçelere dayalı olarak, kayar plakalı izolatörler yerine, çelik plakalı kauçuk (Kurşun çekirdeksiz) İzolatörlerin (NRI) kullanılmasına ve ayrıca ilk projedeki kurşun çekirdekli izolatör (LRB) çaplarının arttırılmasına karar verildiği, yüklenici tarafından hazırlanan revize projelerin idareye sunulduğu, idarece tasarım hesap ve analizlerinde bir takım düzeltmelerin istenildiği ve sonuçta, “Deprem Yalıtım Sistemi Tasarım ve Analizi” nin ve proje hesaplarının onaylandığı ve izolatörlerin yapımı konusunda yetkinliği tespit edilen firmaların üretim programlarının dikkate alınması ve üç firmadan herhangi biri ile sözleşme yapılarak imalata başlanılmasının uygun görüldüğünün yüklenici firmaya bildirildiği, bunun üzerine yüklenici firmanın süre uzatımı ve ödenek aktarımı talebinde bulunduğu, idarece de; “….. inşaat mahallindeki imalat düzeyi incelendiğinde projeden kaynaklanan bir duraklama olmadığı, mevsim şartları nedeniyle imalata ara verildiğinin anlaşıldığı” gerekçesiyle süre uzatımı ve ödenek aktarımı talebinin reddedildiğinden bahisle, … Strateji Geliştirme Başkanlığı, … sayılı yazıları ile, yapılan proje değişikliği nedeniyle süre uzatımının verilip verilmemesi, verilecek ise bu sürenin tespitinde hangi tarihlerin dikkate alınması gerektiği ve buna karşılık aktarılması gereken ödeneğin miktarının tespiti hususlarında yüklenici ile idare arasında anlaşmazlıklar olduğunu, her iki taraf içinde tereddütlerin giderilmesi bakımından uygulamaya esas görüşümüzün bildirilmesini istemiştir.

iş kapsamında ihale sonrasında ortaya çıkan ihtiyaç nedeniyle, “YFZ-01 Yonutaşı ve tuğla duvar yüzeylerinin Kompresör ile 0,8-1,2 Atm basınçlı micro dereceli ayarla bilimsel yöntemlerle Alüminyum Oksit püskürtülerek temizlenmesi”, “YFZ -02 Yonutaşı ve tuğla yüzeylerini kimyasal maddelerle bilimsel yöntemlerle temizliğinin yapılması”, “YFZ-03 Yonutaşı ve tuğla duvar yüzeylerinin spreyleme yöntemi ile itinalı temizliğinin yapılması”, “YFZ -04 Yonutaşı ve tuğla duvar yüzeylerinin kompresör ile 0,8-1,2 Atm basınçlı micro dereceli ayarla bilimsel yöntemlerle Cam boncuk püskürtülerek temizlenmesi” imalatlarına ait 4 kalem yeni iş kalemleri bedellerinin, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 23. maddesi doğrultusunda tespit edildiği ifade edilmektedir. İdaresi, bu yeni iş kalemlerin tutarlarının sözleşme bedelinin % 1’ini aştığı sebebiyle iş kaleminin tüm miktarına revize birim fiyatı uygulamak istemekte olup, yüklenici görüşü ise, bu yeni iş kalemlerinin revize birim fiyat kapsamına girmeyeceği yönündedir.

müteahhit malı asfalt serilmesi işi ihalesinin yapıldığını, yüklenicinin taahhüdünü işin süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanarak 20 gün süreli ihtarnameye rağmen işi tamamlayamadığını, bunun üzerine, sözleşme, 4735 sayılı Kanun’un 20. maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 48. maddesi hükümleri doğrultusunda feshedildiğini ve anılan şartnamenin 48. maddesindeki “…..4735 sayılı Kanunun 19-20-21 maddelerine göre sözleşmenin fesih edilmesi halinde, kesin teminat güncellenerek gelir kaydedilir. Yükleniciler hakkında 4735 sayılı Kanunun 26. madde hükümlerine göre işlem yapılır. Ayrıca sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir:” hükmüne göre isin kesin teminatının gelir kaydedildiğini, 4735 sayılı Kanun 26. maddesine göre yükleniciye 2 yıl ihalelere katılmaktan yasaklama cezası verildiğini belirtmektedir. II-KONU Sözleşmenin feshi nedeniyle idarece yapılan durum tespiti neticesinde yüklenicinin taahhüdü altında sermesi gereken asfalt miktarının 29 000 ton yerine 21 000 ton olduğunun tespit edildiği, serilmeyen 8 000 ton asfaltın, bu günkü fiyatı ile sözleşme fiyatı arasındaki farkı, adı geçen Belediyece idarenin uğradığı zarar-ziyan olarak yükleniciden tahsil edileceği şeklinde yorumlayarak kurulumuzdan; serilmeyen 8 000 ton asfalt işi bedelinin yukarıdaki hüküm çerçevesinde idarenin uğradığı zarar ve ziyan olarak değerlendirilerek yükleniciden tahsil edilip edilemeyeceğinin bildirilmesini istemektedir.

tekrar işin başlatıldığı, inşaatın durdurulması nedeniyle geçen 141 günlük sürenin süre uzatımı olarak verildiği anlaşılmaktadır. İdaresi; ödenek aktarmasının teklif bedelin verilen gün sayısına bölünerek bulunan günlük harcamaya göre mi yapılması gerektiği, yoksa, onaylı iş programı bulunduğu takdirde, onaylı iş programından hareket edilerek onaylı programdaki iş sürelerinin esas alınması veya iş programı bulunmadığı takdirde, idarece yıl içinde yapılabilecek işin veya işlerin niteliği, miktarı, parasal tutarı v.b. hususlar göz önünde bulundurularak o yıl için kullanılabilecek ödeneğin belirlenmesi şeklinde mi olabileceği hususları ile, ödenek revize işleri ile ilgili konunun bir kez de Başkanlığımızca incelenmesi ve sonucun bildirilmesini istemektedir.

ihalesi gerçekleştirilen yapım işlerinden bazılarında yüklenicilerin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20’nci maddesinin (a) veya (b) bentlerinden birine göre hareket etmeleri nedeniyle feshedilmesinin söz konusu olduğu, fesihle ilgili Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 48’inci maddesi hükümleri doğrultusunda işlem yapıldığı, bu işlerde öncelikle işin korunabilir ve ölçülebilir seviyeye getirilmesi için yüklenici nam ve hesabına ihale yapılmasını müteakiben tamamlama ihalesine çıkılmasının gerektiği, ancak bu süreçte çeşitli sıkıntılarla karşılaşıldığından bahisle, yapılacak olan nam ve hesabına ihale ile tamamlama ihalesinin birleştirilip tek bir ihale olarak ihale edilip edilemeyeceği, birleştirilecekse hangi ihale yönteminin uygulanması gerektiği hususu ile fesih kesin hesabının ne şekilde yapılacağına ilişkin görüşlerimizin ivedilikle bildirilmesi istenilmektedir.

anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalamış olan müteahhitlerinizin, mevcut sözleşmenin feshi ve tasfiyesi durumunda yapılacak uygulamaların belirsizliğinden dolayı 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yeni ve önemli bir sorunla karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek, çözüme yardımcı olmak üzere konuya açıklık getirilmesi ve sözleşmenin feshi ve tasfiyesi aşamasında yapımı tamamlanan imalat bedellerinin tespiti konusunda mevzuatta net bir hüküm bulunmadığı için uygulamaya yönelik görüşlerimizin bildirilmesi istenilmektedir.

Sosyal Tesisleri İnşaatının yüklenicilere verilen ihale dosyasında, su deposu ile ilgili olarak yerleşim planında işaretli olduğu, mimari avan projesinin ve mekanik projesinin mevcut olduğu, betonarme projesi olmadığından yüklenici tarafından yapılmak suretiyle inşaatının tamamlandığı, ancak, yüklenicinin teklif dosyası içerisine koyduğu ihale bedeli hesabında ve pursantaj tablosunda su deposuna ait bir hesabın bulunmadığı bildirilerek su deposu için ayrı bir ödemenin yapılıp yapılamayacağı hususunda ortaya çıkan anlaşmazlığın çözümüne yönelik görüşümüz istenilmektedir.