ihale itirazen şikâyet incelemesinde numune değerlendirme işlemi aşamasında yapılan tespitlerin doğruluğunun denetlenmesinin mümkün olmayacağı
Devamı...

İdari Şartnameye aykırı olarak davacı tarafından verilen tekliflerin diğer teklifler veya yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olup olmadığı yönünde ihale komisyonunca bir değerlendirme yapılmadığı, şikâyet başvurusunun ise reddine karar verildiğinden, bu karara yönelik yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine, anılan maddede belirtilen iki ölçüte göre (diğer teklifler veya yaklaşık maliyet) Kurulca bir değerlendirme yapılmak suretiyle başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak verilen tekliflerin “aşırı düşük teklif olarak” değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda bir karar verilmesi gerekirken ” idarenin Kanunda verilmiş bulunan takdir yetkisini kullanarak ihalede aşırı düşük teklif bulunmadığı yönünde ihaleyi sonuçlandırması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı ” belirtilerek tesis edilen itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı
Devamı...

ihale aşırı düşük teklif açıklamalarının kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı açıklamaların belgelendirmelere dayanmadığı ve yalnızca beyanlardan oluştuğu” iddialarının kabul edildiği, iddiaların doğruluğu karşısında, aşırı düşük teklif sorgu yazısını bu doğrultuda yeniden hazırlayıp aşırı düşük teklif sorgu işlemini mevzuata uygun olarak tekrar gerçekleştirmelerine karar verilmesi yolunda düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği, dolayısıyla davacının itirazen şikayet başvurusundaki iddialarının tamamında haklı bulunduğu, ancak haklılığı ortaya konulan söz konusu iddialar, düzeltici işlem yoluyla giderilebilecek türden olduğu
Devamı...

ihalede  aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sundukları belgelerden birinde tahrifat yapıldığının tespit edildiği gerçeğe aykırı hususlar içeren söz konusu belgenin ihaleyi yapan idareye sunulması nedeniyle müdahil şirketlerin geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi gerektiği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ait karar
Devamı...

ihale komisyonunca belirlenen sorgulamaya tabi tutulacak iş kalemleri/gruplarında kullanılması öngörülen fiyat teklifi konusu mamul/mal/hizmet miktarının en az 1/20’si kadar satış yapılmış olması, teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmamasının gerektiği, ancak fiyat teklifine konu satış tutarı tespit tutanağında yer alan faturalardan çam kerestesi (II. sınıf)’a ait miktar ve fiyata ilişkin olarak bu koşulların gerçekleşip gerçekleşmediği anlaşılamadığından, Kurul kararının dava konusu kısmında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle mahkeme kararının bozulması (Danıştay Kararlı)
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklamasının bu yönüyle mevzuata uygun olduğuna dair kararın her ne kadar davalı idarece * ilinde yer alan bir firmadan fiyat teklifi alınmasının mevzuata aykırı olmadığı, ayrıca asfalt çimentosu analiz girdisinin nakline ilişkin belirlenen bitüm taşınması (82 km) analiz girdisinin de açıklama istenilmeyecek analiz girdileri arasında yer aldığı ve dolayısıyla nakliye girdisinin fiyatının tevsik edilmesine gerek olmadığı gerekçe gösterilmiş ise de; aşırı düşük teklif sorgulamasının amacının, ihtiyacın uygun şartlarla karşılanmasından ziyade, teklif edilen fiyatla ihale konusu işin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğinin belgelendirilmesi suretiyle ortaya konulması olduğu, bu bağlamda asfalt çimentosunun İilinden (82 km) getirilmesi durumunda nakliyesinin açıklanmasına gerek olmadığı, baraj yerine uzaklığı 1500 km olan Batman ilinden asfalt çimentosunun getirileceğinin öngörülmesi durumunda bu girdinin açıklanmasının gerekeceği hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihale konusu iş kalemi kapsamında yapılacak olan kesme işleminin yama yapılacak yerin niteliğine göre değişebileceği ve kesilen yerin dolguya ilişkin ayrıntılı düzenlemelere yer verilen Karayolu Teknik Şartnamesi’ne uygun olarak doldurulması gerektiği dikkate alındığında ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve bu alanda tecrübe sahibi olmaları beklenen isteklilerin “ÖBF-06” poz numaralı iş kaleminin birim fiyat tarifini dikkate alarak teklif fiyatlarını oluşturabilecekleri sonucuna varıldığından bu iddiaya ilişkin itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair Kurul kararında hukuka aykırılık, söz konusu Kurul kararının anılan iddiaya ilişkin kısmının iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararının bu kısmında ise hukukî isabet bulunmamaktadır (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihalede vekaletnamede “Şirketimiz adına herhangi bir taahhüt veya parasal yükümlülük altına girmemek kaydı ile vekil  tayin edilmiştir.” ifadelerinin yer aldığı aktarılan ifadeden şahsın şirket adına münferiden yetkili olduğu, anılan kişinin aşırı düşük açıklamaları kapsamında fiyat teklifini imzalamaya yetkili kişi olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin “Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında fiyat teklifi ve dayanağı Ek-O.6 Satış Tutarı Tespit Tutanağı incelendiğinde anılan belgelerin vekil tarafından imzalandığı, söz konusu kişinin ise şirket adına imza atma yetkisine sahip olduğunun da imza sirküleri ve eklerinden anlaşılabileceği, noterlik belgeleri sahteliği ispat edilinceye kadar geçerliği sabit olan belgeler olduğu, imza sirkülerinin müstenidatı olarak eklenen belgede şirketi temsile yetkili kişilerin Ticaret Sicil Gazetesinde yapılan incelemelerden tespit edildiği, dolayısıyla imza sirküleri ile eki belgelerden şirketi temsile yetkili kişilerin açık bir şekilde tespit edilebildiği anlaşıldığından İdarenin aşırı düşük teklif açıklamasının reddi gerekçesinin hukuka aykırı olduğu
Devamı...

ihalede Aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısında önemli maliyet bileşenlerinin belirlenmemesinin, ihale konusu işin niteliği ve ihale dokümanı kapsamında yapılan düzenlemeler dikkate alındığında, başvuruya konu ihalede aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulmasına ve sunulan açıklamaların da sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesine imkân tanımadığı
Devamı...

Hileli Davranışlarla İhaleye Katılma Yeterliğine veya Koşullarına Sahip Olan Kişilerin İhaleye veya İhale Sürecindeki İşlemlere Katılmalarının Engellenmesi
Devamı...

İhaleyi gerçekleştiren idare tarafından İhale Komisyonu Kararı’nda Tebliğde belirtilen açıklama çerçevesinde yapılan değerlendirmede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yeni birim fiyatların yayımlanarak yürürlüğe girmesi üzerine ihale tarihindeki TÜİK veri değişimleri de göz önüne alındığında yeni hazırlanacak yaklaşık maliyetin yükseleceği gerekçesiyle yaklaşık maliyetin üzerinde olan teklifin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiğinin belirtildiği,Bu durumda, Tebliğ’in ilgili hükmünde tanınan yetki kapsamında işlem tesis edildiği anlaşıldığından, davacıların bahse konu iddiasının reddine yönelik Kurul kararında bu iddia yönünden de hukuka aykırılık bulunmadığı Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine ait karar 
Devamı...

ihalede sınır değerin altında kalan istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi/belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlar ile aşırı düşük teklif açıklamalarını sunmalarının talep edildiği, anılan yazıda atıf yapılan İdari Şartname düzenlemesinin ihaleye katılımda yeterlik belgelerinin sunulmasında aranılacak kriterlere yönelik olduğu ve dolayısıyla aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan ve fiyat tekliflerine dayanak teşkil eden tutanakların ekinde yer alan imza sirkülerlerinin kamu ihale mevzuatı gereğince belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulması açıkça talep edilmedikçe söz konusu belgelere ilişkin sunuluş şekli şartlarının aranmasına imkân bulunmadığı
Devamı...

ihalede sunulan fiyat tekliflerinde belirtilen malzemeler ile fiyat tekliflerine dayanak teşkil eden satış tutarı tespit tutanaklarındaki malzemenin aynı malzeme olup olmadığı değerlendirilirken sadece malzeme kalınlıklarının birbiriyle uyumlu olduğu gerekçesiyle aynı malzeme oldukları kabul edilmiş ise de, Kurulca yalnızca malzeme kalınlıklarının aynı olduğundan bahisle eksik incelemeye dayalı karar verildiği, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında istenilen ve … şirketince sunulan fiyat tekliflerine konu malzemeler ile fiyat teklifleri eki satış tutarı tespit tutanaklarındaki malzemelerin aynı malzeme olup olmadığının incelenmesi suretiyle bir karar verilmesi gerektiği anlaşıldığından, bu kısım yönünden eksik incelemeye dayalı olarak alınan itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı
Devamı...

ihalede fiyat teklifi ekinde dayanak olarak sunulan satış tutarı tespit tutanağının “Fatura Bilgileri Tablosu” bölümünün “Faturaya konu malın veya işin nevi” kısmında “Modifiye edici asfalt katkı malzemesi (SBS)” olarak belirtildiği, bu durumda, Kurulca, … Grup şirketi tarafından söz konusu modifiye edici katkı malzemesi girdisine ilişkin olarak sunulan fiyat teklifine konu malzeme ile idarece gönderilen analizdeki malzemenin aynı malzeme olup olmadığının incelenmesi suretiyle bir karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı karar verildiği, bu itibarla, … Grup şirketinin “Modifiye edici katkı malzemesi” girdisine ilişkin açıklamasının mevzuata uygun olmadığına yönelik iddia bakımından Kurulca yeniden inceleme yapılması gerektiği anlaşıldığından, bu kısım yönünden eksik incelemeye dayalı olarak alınan itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı
Devamı...

Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan analizlerde yer alan girdi cins, ölçü birimi ve miktarlar ile idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ekinde verilen analizlerde yer alan girdi cins, ölçü birimi ve miktarların aynı olduğu, idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ekinde sorgulamaya konu iş kalemleri için belirlenen açıklama istenilecek ve istenilmeyecek analiz girdilerine göre açıklama yapılması yükümlülüğü doğrultusunda hareket edildiği, analizlerde kâr oranı ve genel giderin gösterildiği, aynı analiz girdileri için farklı iş kalemlerinde farklı fiyatların kullanılmadığı, açıklama istenilen nakliye analiz girdilerine ilişkin hesabın idare tarafından belirlenen nakliye formülleri ve mesafeler dikkate alınmak suretiyle yapıldığı, K katsayısı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan * yılı rayicinin kullanıldığı, açıklamada kullanılan diğer rayiçlerin de güncel olduğu, açıklama kapsamında sunulan analizlerde hangi kamu kurum ve kuruluşunun kâr ve genel gider hariç birim fiyatının kullanıldığının belirtildiği, açıklama istenilmeyen analiz girdileri için miktar ve birim fiyatın belirtildiği ve analizlerde herhangi bir aritmetik hata yapılmadığı, Sorgulamaya konu iş kalemlerinde yer alan mazot analiz girdisi için * TL/kg fiyatın kullanıldığı, bu itibarla mazot analiz girdisine yönelik olarak yapılan açıklamanın mevzuata uygun olduğu
Devamı...

teklifi ihalede hesaplanan sınır değerin altında olan istekliler özelinde yapılacağı, teklifi belirlenen sınır değerin üzerinde olan isteklilerin ihale konusu işi ihale dokümanına uygun bir şekilde yapıp yapamayacağı denetiminin bu kapsamda yapılamayacağından bahisle başvurunun reddedildiği, ihaleyi gerçekleştiren idarece aşırı düşük teklif açıklaması yazı ekinde gönderilen söz konusu ihaleye ilişkin iş kalemleri pozu yerine diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen benzer nitelikli ihale iş kalemlerine ait pozlar kullanılarak yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının söz konusu analizlerin nitelik ve nicelik olarak birbirinden farklı olması nedeniyle mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından davacı şirketin ihaleye katılan diğer şirketlere nazaran avantajlı olduğu hususunun davalı idarece değerlendirilmemesinde de hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir
Devamı...

idarece ihale yaklaşık maliyet hesabının incelenmesinde “Kar ve buz mücadelesi için kamyon çalıştırılması” iş kalemi içerisinde yer alan “Kamyon” analiz girdisine yönelik 290 Hp gücünde kamyon üzerinden hesaplama yapıldığı, açıklama isteme yazısı ekinde söz konusu iş kalemine ilişkin olarak gönderilen analizde herhangi bir belirleme yapılmadığı görülmekle birlikte ihale uhdesinde kalan istekli tarafından söz konusu motor gücüne uygun şekilde açıklama yapıldığı, “Kar ve buz mücadelesi için kamyon çalıştırılması” iş kalemine ait analizde yer alan girdilerin, idarece yaklaşık maliyetin tespitinde söz konusu iş kalemi için belirlenen girdilerle aynı olduğu, bu doğrultuda söz konusu analizdeki girdilerin isteklilere avantaj oluşturacak şekilde değiştirilmediği anlaşıldığından, davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararının hukuka uygun olduğu sonucuna varılması
Devamı...

ihalede iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamalarına dayanak teşkil eden tesisin geri kazanım tesisi niteliğinde olduğu ihaleye konu işte çıkacak hafriyatın nakli ve depolanmasına uygun nitelikte olmadığı gerekçesiyle müdahillerin oluşturduğu iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilerek değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği ancak müdahillerin oluşturduğu iş ortaklığının teklifi Kurul kararı ile değerlendirme dışı bırakıldığından bahisle davacının itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı hk(Danıştay Kararlı)
Devamı...

birim fiyat tariflerinde 100 metrelik nakliye mesafesinin kazı birim fiyatına dahil edildiği yönünde bir açıklamanın yer almadığı, 07.005/K-1 nakliye pozu tarifinde yer alan formül ile hesaplama yapılması gerekirken 100 metrelik nakliye mesafesinin kazı birim fiyatına dahil edildiği gerekçesiyle formülden çıkartılmış hâli kullanılarak açıklama yapıldığı, dolayısıyla Müdahil Harbiye şirketi tarafından söz konusu nakliye mesafelerine ilişkin olarak 100 metre daha düşük hesaplama yapıldığı anlaşıldığından, ihaleyi gerçekleştiren idarece aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilmeyerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

Aşırı düşüğe konu olan asfalt çimentosu için fiyat teklifi alınacak olan firmanın bulunduğu ilin iş kalemi içerisinde yer alan girdinin tedarik edileceği yerde olması gerektiğine ilişkin bir hüküm bulunmadığı gerekçe gösterip başka  bir ilden alınan fiyat teklifi ile aşırı düşük savunması  verilmesi kabul edilirmi ?
Devamı...

ihale dökümanında zeyilname ile yapılan değişiklikle benzer iş tanımının daraltılması ihaleye katılımda daraltıcı etkisi olduğu hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

Aşırı düşük Savunmada Piyasada litre cinsinden satılan mazotun bazı kamu kurum ve kuruluşlarınca yayınlanan analizlerde miktarının kilogram cinsinden belirlendiği, litre cinsinden kilogram cinsine dönüşümde yoğunluğa ilişkin katsayıların ne olması ya da hangi aralıkta olması gerektiği hususunda ihale mevzuatında açık bir hükmün yer almadığı, gerek idareler ve ilgili kuruluşlar nezdinde, gerekse piyasada faaliyet gösteren firmalar nezdinde farklı değerlendirmelerin esas alındığı, motorinin litresinin kütlesel birime dönüştürülmesinde hangi yoğunluğun esas alınacağı hususu ihaleyi yapan idarenin uzmanlık alanı dışında kalsa da Karayolları Genel Müdürlüğü’nün birim fiyat kitabında mazotun hacimsel miktardan kütlesel miktara dönüştürülmesinde özgül ağırlığının 0,850 kg/litre olarak belirtildiği, davacı şirket tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarında da Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan birim fiyat tarifindeki özgül ağırlığın kullanıldığı anlaşıldığından, dava konusu Kurul kararının davacı şirketin mazot girdisine dair açıklamalarının, 0,850 oranında kesafet oranı uygulanması sebebiyle uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin reddedilmesine ilişkin kısmında da hukuka uygunluk bulunmamaktadır gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulması
Devamı...

ihalenin yaklaşık maliyetinin Kanunda  öngörülen eşik değerin üzerinde olduğu  mevzuat hükümleri uyarınca aşırı düşük tekliflerin tespiti ile ilgili olarak düzenleme yapma hususunda idarenin takdir yetkisi bulunduğu ancak, dava konusu ihaleye ilişkin ihale ilanı veya ihale dokümanında aşırı düşük teklif değerlendirilmesi yapılmayacağına dair bir düzenlemeye yer verilmediği gibi, aksine idari şartname maddesinde aşırı düşük tekliflerin tespit edileceğine ilişkin düzenlemeye yer verildiği dikkate alındığında, idarece ihalenin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşıldığından, davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hk
Devamı...

Yapım ihalesi aşırı düşük  analiz girdisine ilişkin açıklamasının mevzuata uygun olmadığına yönelik iddialar bakımından Kurulca yeniden inceleme yapılması gerektiği anlaşıldığından, bu kısımlar yönünden eksik incelemeye dayalı olarak alınan itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmaması
Devamı...

iş ortaklığı tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında kazıdan çıkan hafriyatın nakli için İdare tarafından  Şti. adına düzenlenmiş “Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi İzin Belgesinde” yer alan tesisin kullanılacağının belirtildiği, anılan tesisin “Kazının Depoya Nakli” iş kaleminin birim fiyat tarifinde yer verilen “Tünel içi ve dışında yapılan tüm kazıların ve geçici dolguların idarece belirtilen “Hafriyat Toprağı Sahaları”na nakli, döküm…” faaliyetinin yahut anılan iş kalemi için hazırlanan analizde belirtilen “Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları bertaraf…” faaliyetinin gerçekleştirilmesine uygun bir tesis olmadığına ilişkin herhangi bir veri bulunmadığı gibi davalı idarece gerçekleştirilen yazışmalar sonucunda, anılan tesisin hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının karıştırılmadan yönetilmesine elverişli alt yapısının ve farklı alanlarının bulunmadığına dair açık, net ve somut herhangi bir tespitin de mevcut olmadığı göz önüne alındığında iş kalemi için idarece belirtilen mesafeden daha düşük mesafe kullanarak açıklama yapan davacı iş ortaklığının açıklamalarının, açıklama kapsamında sunulan ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen veya onaylanan belgeler ile tevsik edildiği anlaşılmakla, davacı iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamaları reddedilip, teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine yönelik Kamu İhale Kurul kararında mevzuata ve hukuka uyarlık bulunmadığı 
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu Satış Tutarı Tespit Tutanakları’nda tarih ve sayı bilgisi yer alması gerekirken yer almadığı hususunda bir ihtilaf bulunmamaktaysa da, fiyat teklifleri üzerinde ilgili meslek mensubunun kaşesinin, imzasının ve Tebliğ’de belirtilen ibarenin yer aldığı, fatura bilgileri tablosunun doldurulduğu, anılan tabloda fatura bilgilerinin bulunduğu, ihale tarihi itibariyle faturaların sondan bir önceki vergi beyanname dönemine ait olduğu, fatura tutarları ile satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının birbiriyle uyumlu olduğu, satış tespit tutarı tespit tutanağının eki olan mükellefe ait imza sirkülerinin ve meslek mensubuna ait faaliyet belgesinin de sunulduğu görülmekte olup, Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan “üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerine ilişkin belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmesinin zorunlu olmadığına” ilişkin kural da göz önünde bulundurulduğunda, davacının aşırı düşük teklif açıklamasının kabul edilmesi gerektiği
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu Satış Tutarı Tespit Tutanaklarında tarih ve sayı bilgisi yer alması gerekirken yer almadığı hususunda bir ihtilaf bulunmamaktaysa da, fiyat teklifleri üzerinde ilgili meslek mensubunun kaşesinin, imzasının ve Tebliğ’de belirtilen ibarenin yer aldığı, fatura bilgileri tablosunun doldurulduğu, anılan tabloda fatura bilgilerinin bulunduğu, ihale tarihi itibariyle faturaların sondan bir önceki vergi beyanname dönemine ait olduğu, fatura tutarları ile satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının birbiriyle uyumlu olduğu, satış tespit tutarı tespit tutanağının eki olan mükellefe ait imza sirkülerinin ve meslek mensubuna ait faaliyet belgesinin de sunulduğu görülmekte olup, Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan “üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerine ilişkin belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmesinin zorunlu olmadığına” ilişkin kural da göz önünde bulundurulduğunda, davacının aşırı düşük teklif açıklamasının kabul edilmesi gerektiği 
Devamı...

iş deneyim belgesi sahibi şirketin ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağı tarafından devralındığı ve devralma tarihi itibari ile 1 yıllık sürenin dolmadığı bu nedenle teklif dosyasına sunulan iş deneyim belgesinin ihale üzerinde bırakılan iş ortaklı tarafından kullanılamayacağı anlaşıldığından, davalı idarece teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmesi gerekirken aksi yöndeki kararda hukuka uyarlık bulunmadığı hk
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklaması sunan isteklilerin ciro tutarının teklif bedeline göre sağlaması gereken tutarı karşılayıp karşılamadığına dair inceleme yapılmamasına yönelik kısmının ise iptaline dair karar 
Devamı...

ihale analiz girdileri başta olmak üzere fiyat teklifi alınan girdilere ilişkin olarak ileri sürülen iddiaların, Kurulca sadece  Boya girdisi için somutlaştırma yapılarak incelendiği, ancak Kurul kararında diğer girdiler için yapılan incelemeye yer verilmediği, dolayısıyla Kurulca fiyat teklifi alınan diğer girdiler yönünden fiyat teklifini veren kişi tarafından son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılması öngörülen fiyat teklifi konusu mamul/mal/hizmet miktarının en az 1/20’si kadar satış yapılmış olması yönündeki şartın sağlanıp sağlanmadığı ve fiyat teklifleri eki satış tutarı tespit tutanaklarındaki faturaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı yönünden ayrı ayrı değerlendirme yapılarak karar verilmesi gerektiği (Danıştay kararlı)
Devamı...

ihale itirazen şikâyet başvurusunda Arazöz ve damperli kamyon girdilerinin  Genel Tebliğe uygun olmadığı, motor yağı, arazöz ve damperli kamyon fiyat tekliflerinin aşırı düşük analizlerindeki özellikleri (model, hp ve diğer teknik özellik vs.) karşılamadığı” şeklindeki iddialara 24/08/2021 tarihli itirazen şikâyet başvurusunda yer verilmediği gibi bu başvuru üzerine alınan 15/09/2021 tarih ve 2021/UH.I-1716 sayılı Kurul kararında bu iddialarla ilgili olarak işlem tesis edilmediği hâlde davacının itirazen şikâyet başvurusunda öne sürülen bu iddiaların görev yönünden reddine ilişkin Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk, davanın reddine yönelik Mahkeme kararının bu kısmında ise hukukî isabet bulunmadığı hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihale teklifine konu alanda faaliyet gösterdiği teklif ile birlikte sunulan Ek-O.6 Satış Tutarı Tespit Tutanağı’nın geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlendiği ve tutanaktaki ilgili tabloda belirtilen faturaların olduğu, faturalara konu araçlara ilişkin sunulan noter onaylı araç satış sözleşmelerinden, iş makinelerinin alıcısının * satıcısının * olduğunun görüldüğü anılan tutanağın ekinde mükellefe ait imza sirküleri ile ilgili meslek mensubuna ait faaliyet belgesinin sunulduğu, bahsi geçen tutanakta ağırlıklı ortalama birim satış tutarı ile toplam satış miktarına yer verildiği ve ihale konusu işte kullanılması öngörülen fiyat teklifi konusu mamul/mal/hizmet miktarının en az 1/20’si kadar satış yapıldığının tespit edildiği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin bu iddia yönünden iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmaması hk(Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihalede teklif edilen fiyatlarla ihale konusu işin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğinin anlaşılabilmesi açısından teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi hâlinde aşırı düşük teklif açıklamasında sunulan fiyat teklifleri ile fiyat tekliflerinin dayanağı olan ve aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulacak olan satış tutarı tespit tutanaklarının içerdiği bilgilerin birbiriyle uyumlu olması isteklilerce gerçekçi teklif hazırlanıp hazırlanmadığının göstergesi olacağından fiyat teklifinde kalemler hâlinde belirtilen maliyetlerin aynı şekilde satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) da kalemler hâlinde ayrı ayrı açıklanması gerektiği hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

 ekonomik açıdan en avantajlı ikinci istekli konumundaki firma aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilmesi gerektiği şeklindeki iddianın Kamu İhale Kurulunca görüşülerek anılan isteklilerin tekliflerinin rekabeti bozucu ve ihale kararını etkileyen tutum içinde bulundukları anlaşıldığından değerlendirme dışı bırakılmasına diğer  iddia açısından ise başvurunun reddine karar verildiği ancak eşit muamele ilkesi gereği başkaca bir inceleme yapılmadığı nitekim anılan kurul kararının “aşırı düşük teklif açıklaması istenilen ve bu doğrultuda ihale komisyonuna sunduğu aşırı düşük teklif açıklaması geçerli teklif olarak kabul edilen başvurucu iş ortaklığı teklifinin de söz konusu iddia kapsamında eşit muamele ilkesi gereği incelenmesi gerekirken incelenmediği anlaşıldığından eksik incelemeye dayalı olarak tesis edilen davaya Kurul kararında bu yönden hukuka uygunluk bulunmadığı” gerekçesiyle İdare Mahkeme kararıyla iptal edildiği  iddiaların Kamu İhale Kurulu kararına itiraz niteliğinde olduğu gerekçesiyle görev yönünden reddine ilişkin kısmında da hukuka uygunluk bulunmaması hk
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılan iş makinesinin kendi malı olduğunun kabul edilmesi durumunda bahse konu giderler için alınan fiyat tekliflerinin kendi malı makineye  ilişkin olmadığından kabul edilemeyeceği diğer taraftan fiyat tekliflerinin HP gücündeki makineye ilişkin olduğu kabul edilmesi durumunda da kendi malı şeklinde belirtilen makine ile uyumsuzluk olacağı söz konusu giderlere ilişkin alınan fiyat tekliflerinde yer alan makinenin gücü ile kendi malı olarak sunulan makinenin farklı olduğu görüldüğünden, aşırı düşük fiyat teklifi yönünden düzeltici işlem belirlenmesine yönelik dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı(Danıştay K)
Devamı...

Kurul kararında  şirketin ihale itirazen şikâyet dilekçesinde ileri sürdüğü tüm hususların, Kanun’un öngördüğü sınırlar içerisinde incelendiği, davacının dava dilekçesinde incelenmediğini ileri sürdüğü beton santrali kurulumuna ilişkin iddiaların da bu kapsamda incelendiği, müdahil şirketin fiyat teklifi aldığı firmanın beton üretimi işi ile iştigal etmediğine ilişkin iddianın ise itirazen şikâyete konu edilmediği, bu nedenle davacının, dava konusu Kurul kararında başkaca ret gerekçelerine yer verilmesi gerektiği iddialarının hukûken geçerli ve isabetli olmadığı(Danıştay K571)
Devamı...

ihale konusu iş yerine getirilirken mutlaka beton üretim tesisi kurulmasının gerekmeyeceği, başka suretle beton harcı temin edilmesinin önünde hukukî bir engel bulunmadığı ve işin görüleceği yerde kurulacak olan beton santraline ilişkin maliyet giderlerinin ayrıca açıklanmasının gerekmediği noktasından iptal kararı verildiği ancak davacının iddialarını karşılar nitelikte firmaca fiyat teklifi alınanın Sicil Gazetesin’de, bu firmanın faaliyeti konusunda her türlü kaba inşaat ve yapı malzemeleri ince inşaat malzemeleri alımı satımı ihracatı ve ithalatı ile konusunda her türlü inşaat ve yol makinaları bayındırlık işlerinde kullanılan makinalar, iş makinaları imalı, alımı satımı ithalatı ve ihracatı” olduğu bu kapsamda fiyat teklifi verildiği öte yandan fiyat teklifi ekinde sunulan satış tutarı tespit tutanağının da beton satımına ilişkin olduğu, beton alım-satım ile beton üretiminin farklı konular olduğu, farklı maliyetlerden oluştuğu, beton üretim tesisinin kim tarafından kurulacağının belirsiz olduğu, kurulumu yapacak firmaya göre maliyetin değişeceğinden, ilgili mevzuat kapsamında anılan firmadan taze beton harcının temin edilmesi yada beton santrali kurmak suretiyle kendisinin temin etmesi konusunda faaliyet alanına/iştigal konusuna girip girmediği yönünde bir değerlendirme yapılarak ilgili şirketin aşırı düşük fiyat açıklamasının tüm yönleriyle değerlendirilerek bir karar alınması gerekirken söz konusu hususlar değerlendirilmeden bir karar alınması gerektiği hk (Danıştay K573)
Devamı...

ihale Teklif sınır değerin altında kalan isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazılarında açıklama istenecek iş kalemlerinde yer alan nakliye girdilerine ilişkin olarak formül belirtilmesinin idarenin takdirinde olduğu idarece herhangi bir nakliye hesaplama formülü bilgisine yer verilmediği durumlarda, açıklamaların başka kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayınlanmış aynı poza ilişkin formüllerin (uygun olduğu ölçüde) kullanılması suretiyle yapılabileceği gibi, üçüncü kişilerden fiyat teklifi almak suretiyle de yapılabileceği (Danıştay Kararlı 511)
Devamı...

ihale analiz formatında yer alan mesafelerden kendilerine avantaj sağlayacak daha uygun mesafelerin belgelendirilmesi şartıyla aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılabileceği, istekli tarafından “mıcır nakli” analiz girdisi için idarenin belirlediği mesafeden daha kısa bir mesafe kullanılması (Danıştay K323)
Devamı...

iş ortaklığı tarafından sunulan aynı SMMM tarafından düzenlenmiş gibi görünen iki satış tutarı tespit tutanağında farklı sicil ve kaşe numaralarının yer aldığı anlaşıldığından, davacı tarafından ileri sürülen bazı fiyat tekliflerinin meslek mensubu yerine başka biri tarafından onaylanarak alındığı iddiası kapsamında, davalı Kurul tarafından bu husus araştırılıp söz konusu çelişki giderilerek karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve değerlendirmeye dayalı olarak verilen kararın işbu iddiaya ilişkin kısmında hukuka uygunluk görülmemiştir.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar
Devamı...

Aşırı düşükte 3.cü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan şirket tarafından kendisinden fiyat teklifi alınan şirketin Sicil Gazetesinde şirketin faaliyet konuları arasında kara yolu ile yük taşımacılığı yapmak için gerekli araç makine ve vasıtaları almak satmak yer alsa da Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelik sonrasında 2.nci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetini gerçekleştirmek için alınması zorunlu olan yetki belgesinin bulunup bulunmadığının incelenmesi gerektiği, dava konusu Kurul Kararında ise bu hususta bir inceleme yapılmadığı gibi bu hususa hiç değinilmeden sadece faaliyet konusu üzerinden açıklama yapıldığı anlaşıldığından, davacının bu iddiasının reddine yönelik Kamu İhale Kararının bu kısmında hukuka uyarlık bulunmaması
Devamı...

Aşırı düşük teklif açıklamasına konu iş kalemlerine ait girdilerin ürün temini ve yerine konulması şeklinde tanımlandığı söz konusu ürünlerin montajlarının esaslı isçilik veya malzeme katkısı gerektirmedikleri anlaşılmaktadır söz konusu ürünlerin montajları için teklif alınan işçilik bedellerinin, bu ürünlerin temini için gereken bedellere nispeten çok düşük tutarlarda oldukları görülmekte olup bu ürünlerin yerlerine yerleştirilmeleri için başka firmadan fiyat teklifi alınmış olması hususunun tek başına söz konusu ürünlerin montajlarının mutlak olarak esaslı isçilik gerektirdiği şeklinde yorumlanması mümkün değildir Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihale komisyonu kararıyla aşırı düşük teklif açıklamasının uygun görülmemesi nedeniyle dava dışı bırakılan isteklinin kurul kararı ile aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesine karar verildiği daha sonra  ihale komisyonu kararı ile ihalenin ise bu kez aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülen dava dışı istekli üzerinde bırakıldığı kesinleşen ihale kararının  isteklilere bildirildiği dolayısıyla mevzuat hükümleri uyarınca yeni alınan ihale komisyonu kararıyla beraber ihale sürecine etkili yeni bir hukuki durum oluşması nedeniyle ilgililerin şikâyet hakkının yeniden doğacağı ve kesinleşen ihale komisyonu kararının ilgililere tebliğinden itibaren 10 günlük süre içerisinde şikâyet başvurusunda bulunulabileceği açık olup davacı şirketler tarafından kesinleşen ihale komisyonu kararının bildirildiği  tarihi izleyen on günlük süre içerisinde şikâyet başvurusunda bulunulduğu görüldüğünden, davacı şirketin ilgili iddialarının süre aşımı nedeniyle reddedilmesinde hukuka uygun olmadığı hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklamasındaki poz numaralarından birim fiyatın hangi kamu kurum ve kuruluşuna ait oldukları kolaylıkla anlaşılabileceğinden, müdahil şirket tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatının kullanıldığının ayrıca belirtilmemesinin esasa etkili olmadığı hk (Danıştay k34)
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklama yazısında belirlenen bir kısım önemli bileşenler ile ihale dokümanı düzenlemeleri arasında çelişkiler bulunduğunun kesinleşen Mahkeme kararı ile tespit edildiği, hukuka aykırı bulunan aşırı düşük teklif açıklama yazısının ise işbu dava konusu Kurul kararında incelenen aşırı düşük teklif açıklamasının dayanağını oluşturduğu dikkate alındığında, hukuka aykırı bulunan açıklama isteme yazısına istinaden yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının hukuka uygun bulunarak itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukukî isabet görülmemiştir.” denilerek dava konusu işlemin iptaline ve Mahkeme kararının kesin olarak bozulmasına ait karar (Danıştay Kararlı9)
Devamı...

İhale Genel Tebliği hükümlerinde, isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarını aynı firmadan fiyat teklifi alarak açıklama yapılmasını kısıtlayan herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı, isteklilerce bu şekilde yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarının, yasak fiil ve davranış olarak değerlendirilemeyeceği sonucuna varılmış olup, aksi kabulden hareketle tesis olunan dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk bulunmaması
Devamı...

ihalede asfalt plenti kapasitesi yönünden ihale dokümanına uygun olmadığından değerlendirme dışı bırakılmalarına karar verildiği açılan davada Mahkemece yapılan yargılama sonucunda verilen iptal kararı sonrasında Kamu İhale Kurulu’nca alınan dava konusu Kurul kararında sadece firma yönünden inceleme yapılmak suretiyle bu şirket yönünden karar verildiği eşit muamele ilkesi gereğince ihaleye teklif veren diğer şirketler bakımından herhangi bir inceleme yapılmadan karar verildiği  asfalt plenti kapasitesi yönünden incelenerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilen diğer şirketler hakkında da eşit muamele ilkesi gereğince inceleme yapılarak karar verilmesi gerekirken, herhangi bir inceleme yapılmadığı anlaşıldığından, eksik incelemeye dayalı olarak tesis edilen dava konusu Kurul Kararı’nda hukuka uygunluk bulunmadığı hk
Devamı...

ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından poz numarası verilip bu poza ilişkin nakliye hesaplama formülü bilgisine yer verilmediğinden, açıklama istenen iş kalemlerine ilişkin DSİ tarafından yayınlanan formülün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yayınlanıp yayınlanmadığı yayınlanmış ise aynı poza ilişkin formülün (uygun olduğu ölçüde) kullanılıp kullanılamayacağı DSİ tarafından yayınlanan * Yılı Birim Fiyat Cetvelinde yer alan birim fiyatların, ihalenin gerçekleştirildiği tarih dikkate alınarak güncellenmiş hâli göz önünde bulundurulmak suretiyle firma tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklaması hakkında bir değerlendirme yapılarak karar verilmemesi (Danıştay K2)
Devamı...

sorgulamaya tâbi tutulacak kalemler arasında sayılmayan isçilik girdisi Tebliğdeki tutarı kâr ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tâbi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamında hesaba katılmasının gerekeceği dikkate alındığında iddiaya konu “Kaya harici malzemesinin yolda depoya taşınması” nakliye girdisi açıklama istenilmesi gereken analiz girdileri arasında kalacağından, aşırı düşük teklif açıklamasının yeniden yapılması ve bu asamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği yönünde düzeltici işlem belirlenmesine dair Kurul kararının bu kısmında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır gerekçeleri ile Mahkeme kararının bozulması
Devamı...

Aşırı düşük savunmada Üçüncü kişilerden alınacak fiyat tekliflerinin, işin yapılacağı yerde faaliyet gösteren firmalardan alınacağına dair bir düzenleme bulunmadığı
Devamı...