Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin yukarıda yer verilen düzenlemeleri gereğince söz konusu giderlerin yükleniciye ait olduğu, buna ek olarak Teknik Şartname’nin 3.3’üncü maddesinde çalıştırılacak personelin periyodik sağlık kontrollerinin yılda bir kez yaptırılacağının düzenlendiği, aynı maddede “Yüklenici firma hastane enfeksiyon komitesinin veya Hastane İdaresinin gerekli gördüğü diğer tahlilleri, aşıları vb. yaptırmakla yükümlüdür.” ifadelerine yer verilerek tahlil, aşı vb. analizlerin yaptırılmasına yönelik düzenlemelerin yer aldığı, ihale konusu işte personele ilişkin gerekli görülecek tahlil, aşı vb. analizlerin hangi sayı ve sıklıkta yapılacağına yönelik önceden tam bir belirleme yapılmasının beklenemeyeceği, ihale konusu iş kapsamında toplam öğün sayısının belli olduğu dikkate alındığında basiretli tacir olarak isteklilerin söz konusu gider kalemi maliyetlerini makul ölçülerde belirleyerek genel gider kalemine dâhil edebilecekleri hk

İHALE İTİRAZ GEREKÇESİ

İdari Şartname’nin 25.3.1’inci maddesinde çalıştırılacak personele ilişkin giderlerin teklif fiyata dahil olduğu düzenlenmesine rağmen, Teknik Şartname’nin 3 ve 3.3’üncü maddesinde söz konusu giderlerin yükleniciye ait olduğu düzenlemesinin yer aldığı, söz konusu hususun çelişkiye neden olduğu ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 12’nci maddesine aykırılık oluşturduğu, ayrıca Teknik Şartname’nin 3.3’üncü maddesinde gerekli görülen hallerde diğer tahlilleri, aşıları vb. düzenlemesine yer verilerek hangi test ya da aşıların hangi personele yapılacağına ilişkin belirsizliğin ortaya çıktığı, ayrıca risk değerlendirme raporu için zorunlu kılınan giderlerin belirlenmesi için gereken kriterlerin verilmediği, hijyen eğitim sertifikasının kaç kişiye aldırılacağının belirlenmediği, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde birçok gider kalemi bulunmasına rağmen bu hususlarla ilgili herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı, söz konusu giderlerin hesaplanabilir tarzda düzenlenerek birim fiyat teklif cetvelinde personel giderleri kısmında ayrı bir kalem olarak düzenlenmesi gerektiği,

KİK KARARI

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Yüklenicinin Genel Sorumlulukları” başlıklı 6’ncı maddesinde “Yüklenici, işleri gereken özen ve ihtimamı göstererek planlayacak, projelendirecek (sözleşmede öngörüldüğü şekilde), yürütecek, tamamlayacak ve işlerde olabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak giderecektir. Yüklenici, bu sorumluluklarının yerine getirilmesi için, ister kalıcı, ister geçici nitelikte olsun, gereken bütün denetim, muayene ve testleri yaptıracak ve işçilik, malzeme, tesis, ekipman vb. temin edecektir.

Yüklenici, işin görülmesi sırasında ilgili mevzuatın izin vermediği insan ve çevre sağlığına zarar verici nitelikte malzeme kullanamaz veya yöntem uygulayamaz. İlgili mevzuatın izin verdiği malzeme ve yöntemler ise, öngörülmüş tedbirler alınarak ve usulüne uygun şekilde kullanılabilir. Bu yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, idarenin ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır. Yüklenici, bu Genel Şartnamede öngörülen yükümlülük ve yasakları ihlâl ederek idareye veya üçüncü kişilere verdiği zarardan dolayı bizzat sorumludur.” açıklaması,

 

Anılan Şartname’nin “Kontrol teşkilatı ve yetkileri” başlıklı 26’ncı maddesinde “…Yüklenici kullanacağı her türlü malzemeyi kontrol teşkilatına gösterip iş için elverişli olduğunu kabul ettirmeden iş yerinde kullanamaz. Malzemenin şartnamelere uygun olup olmadığını inceleyip gözden geçirmek için kontrol teşkilatı istediği şekilde deneyler yapabilir ve ister işyerinde, ister özel veya resmi laboratuvarlarda olsun, bu deneylerin giderleri sözleşmesinde başka bir hüküm yoksa yüklenici tarafından karşılanır. Yüklenici, deneylerin işyerinde yapılmasını isterse bunun için gerekli araç ve teçhizatı kendisi sağlamak zorundadır…” açıklaması bulunmaktadır.

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç, ulaşım, montaj, her türlü sigorta giderleri.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

1. İşin yapılışı esnasında idareye ait mutfaklarda kullanılan süzme sayaçlar üzerinden kullanılacak elektrik, su bedelleri ile mutfakta kullanılacak tüp gaz veya doğalgaz bedelleri,

2. Mutfak, yemekhane, gıda ambarları ve ilgili yerlerin haşerelere karşı ilaçlama bedelleri,

3. Sigorta Poliçe Bedelleri (Detayları Sözleşmenin 21. Maddesinde belirtilmiştir.),

4. Teknik şartnamede belirtilen araç ve gereç bedelleri,

5. İlgili sağlık tesisleri için kurulacak elektronik takip sistemi için gerekli olan giderler,

6. Yüklenicinin, çalıştıracağı personeller için 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Sağlık Sigortası Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile diğer mevzuat gereği yerine getirmesi gereken tüm yasal yükümlülüklerden doğan giderler.

Çalıştırılacak Personel Listesi:

Diyetisyen veya Gıda Mühendisi veya Ziraat Mühendisi (Brüt asgari ücretin % 50 Fazlası) – 1 Kişi

Aşçıbaşı (Brüt asgari ücretin % 35 Fazlası) – 2 Kişi

Aşçı (Brüt asgari ücretin % 20 Fazlası) – 17 Kişi

Aşçı Yardımcısı (Brüt asgari ücretin % 10 Fazlası) – 11 Kişi

Bulaşıkçı (Brüt asgari ücretin % 5 Fazlası) – 30 Kişi

Garson (Brüt asgari ücretin % 5 Fazlası) – 53 Kişi

Şoför (Brüt asgari ücret) – 1 Kişi

Ambar Sorumlusu (Brüt asgari ücretin % 5 Fazlası) – 1 Kişi

(İşveren, 4857 Sayılı İş Kanununun 30. Maddesi gereği, kanunun öngördüğü oranda engelli işçi ve eski hükümlü işçi çalıştırmakla yükümlüdür.)

(Yemeğin pişirilmesinde, dağıtılmasında ve dağıtım sonrası işlerde yukarıda belirtilen 116 personel haricinde personel çalıştırılmayacaktır.)

7. Çalışanlara 26 gün üzerinden ödenecek yol ücreti (Günlük kişi başı brüt 7,99 TL üzerinden yol ücreti nakdi olarak ödenecek olup, bordroda gösterilecektir.),

8. İşçilerin teknik şartnamede belirtilen kıyafetlerinin karşılanmasından doğacak bedeller (Kıyafetler ayni olarak karşılanacak olup, bedelleri teklif fiyata dahil edilecektir.),

9. İhale kapsamında yapılacak olan malzeme dahil yemek pişirme dağıtım ve sonrası hizmetleri ile ilgili olarak teknik şartnamede istenen sayıda ve nitelikte makine, araç, gereç, tesis ve ekipmanları ile her türlü tüketim malzemelerinin gideri ile bunların Sağlık Tesislerinin ambarına getirilmesi için yapılan masraflar, yemeğin ilgili sağlık tesislerine bağlı ek binalara taşınması ve dağıtılması giderleri. İdare ile, Teknik Şartnamedeki hükümler geçerli olmak üzere, diğer sağlık tesisleri arasında protokol yapılması halinde protokol imzalanan tesislere yemeğin taşınması ve dağıtım giderleri,

10. Muayene, tahlil ve tahlile gönderme vb. giderler (İdarenin belirleyeceği tarihlerde, idarenin belirleyeceği ürün ve/veya öğünler, ihale süresi boyunca 1. Kısım için en fazla 20, 2. Kısım için en fazla 20 olmak üzere toplam 40 adeti geçmeyecek şekilde tahlile gönderilebilecektir.),

11. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç, ulaşım, sigorta, eğitim ve benzeri giderleri ile ihale dokümanında belirtilen giderler.

Yüklenici firma çalıştırdığı personelin yemeğini kendisi karşılayacaktır. Bu yemek hastanede çıkarılan yemekle aynı olacaktır, çalıştırdığı personelin istihkakı günlük gelen malzemeye ek olarak getirtilecektir.

Ayrıca ihale konusu iş süresince toplam 30,5 gün Ulusal Bayram ve Resmi tatil günlerinde teknik şartnamede belirtilen sayıda çalışacak personellere yüklenici tarafından 4857 Sayılı iş Kanunun 47. Maddesi gereğince ücret ödenecektir. Yüklenici tarafından personellere fazla çalışma yaptırılması halinde 4857 Sayılı iş Kanunun 41. Maddesi uyarınca doğacak fazla çalışma ve fazla süreli çalışma ücretlerinin ödenmesi yüklenicinin sorumluluğundadır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı: %2’dir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik Şartname’nin “Personel ile İlgili Hükümler” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1.Yüklenici firma, şartnamede belirtilen sayıda personel ile göreve başlamak zorundadır. İlk işe başlayan personele firma yetkililerince hizmet içi eğitim verilecektir.

Personelden İstenen belgeler (Tüm işçiler için ilk işe başlarken değişiklik halinde):

a) Savcılıktan alınan iyi hal belgesi

b) Sağlık raporu

c) SGK işe giriş belgesi

d) T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi

e)Diplomalar, sertifikalar

f) Hijyen sertifikası (İşe başlama tarihinden itibaren 3 ay içerisinde temin edilerek ilgili sağlık tesisine teslim edilecektir.)

3.3. Yüklenici Firma çalıştırdığı personelin periyodik sağlık kontrollerini yılda bir yaptırıp sonuçlarını idareye bildirmek ve personel dosyasında bulundurmak zorundadır. Firma işe başlamadan önce personele ait belgelerle birlikte tüm personelin sağlık tarama bilgileri muayenelerini (Burun, boğaz ve Gaita Kültürleri ve Akc. Grafısi v.b.) yaptıracaktır. Firma bu tahlilleri yaptırıp en geç 15 gün içerisinde idareye ibraz etmek zorundadır, bu masraflar firmaya aittir. Tifo, para tifo ve diğer bağırsak enfeksiyonlarına, amipli veya basilli dizanteri, gıda temizliği ile ilgili tüm enfeksiyonlara ve cilt hastalıklarına yakalanmış ve bunların taşıyıcısı olan personel çalıştırılamaz. Yüklenici firma çalıştırdığı personelin hepatit tahlillerini yaptırarak sonuçlarını hastane enfeksiyon komitesine veya Hastane idaresine dosya halinde ileterek gerekli personele hepatit aşılarını yaptıracaktır. Bu konuda masraflar yüklenici firmaya aittir. Yüklenici firma hastane enfeksiyon komitesinin veya Hastane İdaresinin gerekli gördüğü diğer tahlilleri, aşıları vb. yaptırmakla yükümlüdür. Bu tetkikler ilgili hastanede veya eşdeğer bir hastanede yapılacaktır. Sonuçlar enfeksiyon kontrol ekibince veya kontrol ekibinin olmadığı yerlerde Hastane idaresince değerlendirilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

  

Yukarıda belirtilen Genel Şartname maddelerinde, yüklenici tarafından işlerin gereken özen ve ihtimam gösterilmek suretiyle planlanacağı, sözleşmede öngörüldüğü şekilde yürütüleceği, tamamlanacağı ve işlerde olabilecek kusurların sözleşme hükümlerine uygun olarak giderileceği belirtilmiş olup, bu sorumlulukların yerine getirilmesi için, ister kalıcı, ister geçici nitelikte olsun, gereken bütün denetim, muayene ve testlerin yaptırılacağı ve işçilik, malzeme, tesis, ekipman vb. temin edileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca ihale konusu iş kapsamında istenilen malzemenin şartnamelere uygun olup olmadığının denetimi için kontrol teşkilatının istediği şekilde deney yapabileceği ve ister işyerinde ister özel veya resmi laboratuvarlarda olsun, bu deneylerin giderlerinin sözleşmesinde başka bir hüküm yoksa yüklenici tarafından karşılanacağı belirtilmiştir.

 

İhale konusu işin “Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım Ve Dağıtım Sonrası Hizmet Alımı” olduğu, başvuruya konu edilen ve Teknik Şartname’de  yer verilen düzenlemelerin,  işin gerektiği gibi yerine getirilmesi amacını taşıdığı anlaşılmaktadır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin yukarıda yer verilen düzenlemeleri gereğince söz konusu giderlerin yükleniciye ait olduğu, buna ek olarak Teknik Şartname’nin 3.3’üncü maddesinde çalıştırılacak personelin periyodik sağlık kontrollerinin yılda bir kez yaptırılacağının düzenlendiği, aynı maddede “Yüklenici firma hastane enfeksiyon komitesinin veya Hastane İdaresinin gerekli gördüğü diğer tahlilleri, aşıları vb. yaptırmakla yükümlüdür.” ifadelerine yer verilerek tahlil, aşı vb. analizlerin yaptırılmasına yönelik düzenlemelerin yer aldığı, ihale konusu işte personele ilişkin gerekli görülecek tahlil, aşı vb. analizlerin hangi sayı ve sıklıkta yapılacağına yönelik önceden tam bir belirleme yapılmasının beklenemeyeceği, ihale konusu iş kapsamında toplam öğün sayısının belli olduğu dikkate alındığında basiretli tacir olarak isteklilerin söz konusu gider kalemi maliyetlerini makul ölçülerde belirleyerek genel gider kalemine dâhil edebilecekleri ve tekliflerini oluşturabilecekleri anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No2020/050
Gündem No48
Karar Tarihi04.11.2020
Karar No2020/UH.II-1811

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz