ihaleye ilişkin yerli malı belgesi sunulduğu görülmekle birlikte alıma konu olan cihazlara ilişkin yerli malı belgesi sunulmadığından söz konusu isteklinin teklifine yerli malı fiyat avantajı uygulanmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı hk
Devamı...

ihalede tek bir kaleme  ait yerli malı belgesi beyan eden başvuru sahibi lehine fiyat avantajı uygulamasının mümkün olmadığı bu itibarla isteklilerin teklif bedellerinin teklif mektupları üzerinde yer alan tutar üzerinden değerlendirilmesi gerektiği hk
Devamı...

yeterlik belgesi olarak yerli malı belgesinin düzenlenmediği görüldüğünden idarece anılan isteklinin teklifinin yerli malı belgesinin sunmadığı gerekçesiyle ya da yeterlik bilgileri tablosunun “Yerli Malı Belgesi” bölümünde beyan ettiği kapasite raporunu sunduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı hk 4
Devamı...

ihale sunulan yerli malı belgesinin belgede yer verilen değerlerden farklı olarak incelemeye konu ihalede istenen farklı ara değerleri de üretebilecek üretim kapasitesine sahip olunduğunu ve ihtiyacın yerli malı sunulmak suretiyle tedarik edilebilmesi kabiliyetini tevsik eder nitelikte olduğu hk 7
Devamı...

yerli malı belgelerinin “Yerli Malı Tebliği’nin “Yerli Malı Belgesi” maddesinde yer alan hükmünde yer alan yerli malı belgesi koşullarını sağladığı kaldı ki İdari Şartnamede yer alan düzenlemede ürün kodlarına ilişkin bir sınırlandırma getirilmediği hk
Devamı...

ihalelerde yerli malı belgesi kapsamında  sunulanların ürünlerine ait  Sanayi Odaları tarafından düzenlenecek belgenin yerli malı katkı oranının ve ürünün teknolojik düzeyinin oranı hk inceleme yapılarak YERLİ MALI olarak kabul edilip edilmeyeceğinin karar  verilmesi gerekmektedir
Devamı...

ihalede isteklinin yerli malı belgesinin idarece değerlendirilmesi ve yerli malı belgesinin uygun görülmesi halinde başvuru sahibi istekli lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanması ve ortaya çıkan duruma göre teklif bedellerinin Kamu İhale Genel Tebliğinin  Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler maddesinde idarelere verilen takdir yetkisi göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hk
Devamı...

ihalede teklif edilen ürüne üretici firmanın sahip olduğu yerli malı  belgesini kullanarak ihalede avantaj sağlamak isteyen  isteklinin yetkilisi veya bayisi olup olmadığının üretici firma ile yapılan yazışmalar sonrası  yetkisinin olmadığının tespit edilmesi 1
Devamı...

ihale dokümanında yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmaması yönünde düzenleme yapıldığı ancak ihale konusu işin mahiyeti ve toplam çalıştırılacak personel sayısı dikkate alındığında ihale dokümanında yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulanmasına ilişkin düzenleme yapılabileceği idarece detaylı bir gerekçe gösterilmeksizin ihale dokümanında yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması yönünde düzenleme yapılmaması
Devamı...

tüzel kişiliğin yerli istekli olup olmadığına ilişkin tereddüt bulunması halinde anılan isteklinin teklifi kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilebileceği
Devamı...

ihaleye sunduğu yerli malı belgesinin tek bir ürüne yönelik düzenlendiği ve marka, model, seri numarası bilgilerinin yer almadığı gerekçesiyle geçerli bir belge olarak kabul edilmediği, eşit muamele ilkesi gereği ihaleye teklif sunan diğer isteklilerin sundukları yerli malı belgelerinin incelenmesi
Devamı...

ihalede istenilen  birden fazla ürün için düzenlenen yerli malı belgesi koşulları
Devamı...

 ihaleye ait İdari Şartnamenin ilgili düzenlemelerinde istekli tarafından yerli malı belgesi sunulmaması durumunda isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine yönelik düzenlemelerin yer almadığı bu duruma ilişkin yaptırımın sadece söz konusu istekli tarafından lehine uygulanması beklenilen fiyat avantajının uygulanmaması olabileceği Şti tarafından sunulan “Yerli Malı Belgesi”nin ihale konusu kazanlara ilişkin olmadığı başvuru sahibi isteklinin beyanının da bu yönde olduğu bu sebeple söz konusu belgeyi sunan isteklinin İdari Şartname maddesinde düzenlenen yerli malı teklif eden istekliye sağlanacak olan %15 oranında fiyat avantajından yararlandırılamayacağı anlaşılmış, bununla birlikte istekli tarafından sunulan yerli malı belgesinin ihale konusu kazanlara ilişkin olmaması sebebiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı hk
Devamı...

kısmi teklif ihaleye ilişkin düzenleme mevzuata uygun bulunmakla birlikte ihale konusu işin kapsamında yer alan * Fiyat Avantajı Sağlanması Zorunlu Olan Ürün Listesinde yer alan Orta Teknoloji ürün olduğu anlaşıldığından yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanması gerektiğinden ve ihale dokümanında da bu yönde bir düzenlemenin yer almadığı ve gelinen aşamada ihale dokümanının kesinleştiği hususu da göz önüne alındığında dokümanda değişiklik yapılması ve bahse konu hususun düzeltici işlemle giderilmesinin mümkün olmadığı hk
Devamı...

 ihale teklifleri kapsamında “yerli malı muhtevası” sunulmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı fakat ihale ilanı ve İdari Şartname maddesinde teklif kapsamında istekliler tarafından böyle bir belgenin sunulmasına yönelik herhangi bir düzenlemenin yer almadığı, anılan Şartname maddesinde söz konusu belgeye ilişkin düzenlemenin yer aldığı akanlığın internet sayfasında kamuya açık bir şekilde bu belgenin yayımlandığı tekliflerinin geçerli kabul edilmesi gerektiği iddiaları hk KİK itirazen  şikayet kararı
Devamı...

idare tarafından ihale kısmi teklife açıkmış gibi birim fiyat teklif cetvelinin ilgili kalemleri baz alınarak yerli malı avantajının uygulanmaya çalışıldığı görülse de, itirazen şikayet başvurusunda da dile getirildiği üzere mevcut doküman düzenlemelerindeki aykırılık olması
Devamı...

yerli malı teklif eden istekli lehinde %15 oranında fiyat avantajı uygulanması hk
Devamı...

isteklilerin %15 yerli malı fiyat avantajından yararlanılabilmesi için yerli malı belgesinin teklif zarfı içerisinde ihale komisyonuna sunulması
Devamı...

ÜTS sistemindeki bilginin, yerli malı belgesi alınmadan önce sisteme kayıt edildiği değerlendirilerek ÜTS sistemindeki kayıtlarda yer alan bilgilerin, kamu ihale mevzuatı uyarınca fiyat avantajı uygulanmasında itibar edilen bir bilgi değildir
Devamı...

yerli malı teklif etmeyen diğer isteklinin teklif bedeline %15 oranı uygulanarak hesaplanan tutarın eklenerek yapılması gerektiği ve fiyat avantajı oranının yerli katkı oranıyla ilişkilendirmeden tam olarak uygulanması hk
Devamı...

yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajında tekliflerin değerlendirilmesi
Devamı...

yerli malı teklif eden başvuru sahibi istekli lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanması ve ortaya çıkan duruma göre teklif bedellerinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler” başlıklı 16.3’üncü maddesinde idarelere verilen takdir yetkisi göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir
Devamı...

ihalede idarece yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulamasında yerli malı belgesi sunmayan isteklilerin teklif bedellerinin arttırılması gerekirken, yerli malı belgesi sunan isteklilerin teklif bedellerinin düşürüldüğü anlaşılmıştır. Ancak söz konusu işlemin yerli malı teklif etmeyen diğer isteklilerin söz konusu mal kalemi için teklif ettikleri bedele, kendi teklif bedelleri üzerinden ihale dokümanında belirlenen fiyat avantajı oranı esas alınarak hesaplanan tutarın eklenmesi suretiyle yapılması gerekmektedir. Bu itibarla idarece yerli malını teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanmasının yukarıda yer verilen örnek niteliğindeki fiyat avantajı uygulaması dikkate alınarak yeniden yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Devamı...

ihalenin, hastanede çekilen hasta tetkiki görüntülerinin yüklenici tarafından kullanılan program aracılığı ile internet ortamında transferinin yapılarak yüklenici bünyesinde çalıştırılan radyologlar tarafından raporlandırılması hizmet alımına ilişkin olarak düzenlendiği tespit edilmiş olup; her ne kadar bahse konu hizmetin yürütülmesi için yazılım programı kullanılması gerektiği anlaşılsa da, şikâyete konu ihalenin yüklenici tarafından tetkiklerin raporlanması işlemini de içeren bir hizmet alımı ihalesi olduğu, hizmet alımı olarak ihale edilen bir işte yerli ürün ve yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması gerektiğine yönelik mevzuatta herhangi bir hüküm bulunmadığı; ayrıca söz konusu hizmet alımı ihalesine ilişkin ihale ilanında, ihaleye yalnızca yerli isteklilerin katılabileceğinin düzenlendiği, dolayısıyla ihale dokümanında yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmasına gerek bulunmadığı
Devamı...

Ltd. Şti.nin yerli istekli olmadığına dair herhangi bir tespitte bulunulmadığı, anılan Tebliğ’in yukarıda yer alan açıklaması doğrultusunda, tüzel kişiliğin yerli istekli olup olmadığına ilişkin tereddüt bulunması halinde anılan isteklinin teklifi kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilebileceği, İdari Şartname’nin 8’inci maddesinde yapılan düzenleme ile bahse konu ihaleye sadece yerli isteklilerin katılabileceği, idarece anılan isteklinin sunduğu birim fiyat teklif mektubunda salt “[yerli]” ibaresinin bulunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı, söz konusu isteklinin yerli istekli olduğuna ilişkin olarak ise birim fiyat teklif mektubunda uyruğunun T.C. olduğunun belirtildiği, Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş bir şirket olduğu teklifi kapsamında sunulan Ticaret Sicili Gazetesi’nden anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olduğu
Devamı...