ihalede ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevlileri gösterir standart formu sunma zorunluluğunun bulunmadığı hk

Toplantı No 2021/005
Gündem No 37
Karar Tarihi 03.02.2021
Karar No 2021/UH.II-298

BAŞVURU SAHİBİ:

Acb Gıda Temizlik ve Bak. Med. Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/437489 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Hazırlama, Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 09.11.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Malzeme Dahil Yemek Hazırlama, Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Acb Gıda Temizlik ve Bak. Med. Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 21.12.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 22.12.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 30.12.2020 tarih ve 59639 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.12.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/2185 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Uğraş Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Yirmi 3 Caterıng Yemek Servisleri San. Tic. A.Ş.nin sundukları İşletme Kayıt Belgeleri’nde yer alan adreste faaliyet göstermedikleri, belgeyi düzenleyen kurumlardan teyidinin yapılması gerektiği, İşletme Kayıt Belgeleri’nin ihale konusu işin faaliyet konusuna uygun olmadığı, yemek hizmeti alımı işinin ana konusunun yemek üretmek, taşımak ve dağıtmak olduğu, söz konusu belgelerin depo, gıda, satış ve diğer perakende faaliyet gösteren alanlarda olması gerektiği, ancak Uğraş Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Yirmi 3 Caterıng Yemek Servisleri San. Tic. A.Ş.nin sundukları İşletme Kayıt Belgeleri’nin faaliyet konusunun toplu tüketim işletmeleri olduğu, ilgili isteklilerin İşletme Kayıt Belgeleri’ni kendilerine ait bir işletmeden almayıp süresi belirli geçici bir işletmeden aldığı,

 

2) Uğraş Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Yirmi 3 Caterıng Yemek Servisleri San. Tic. A.Ş.nin sundukları birim fiyat teklif mektubu ile birim fiyat teklif cetvellerinin standart forma uygun olmadığı, birim fiyat teklif mektuplarındaki bedelin rakam ve yazı ile birbirinden farklı olduğu, teklif mektuplarında “İhale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı, anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu hususlara ilişkin olarak Merkezi mutfağında durumumuzda değişiklik olması halinde buna ilişkin belgeleri İdarenize derhal vereceğimizi; ihalenin üzerimizde kalması halinde ise sözleşme imzalanmadan önce anılan maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımıza ilişkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz. Ayrıca ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetimizi mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğümüzü ve ihalenin üzerimizde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.” ibaresinin yer almadığı,

 

3) Uğraş Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Yirmi 3 Caterıng Yemek Servisleri San. Tic. A.Ş.nin sundukları geçici teminat mektuplarının standart forma uygun olmadığı, teklif edilen tutarın %3’ünü sağlamadığı ve İdari Şartname’de belirtilen süreyi kapsamadığı,

 

4) Uğraş Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Yirmi 3 Caterıng Yemek Servisleri San. Tic. A.Ş.nin sundukları yıl sonu bilançosunun İdari Şartname’nin 7.4.2 ve 7.4.3’üncü maddelerinde düzenlenen oranları ve toplam ciroyu karşılamadığı, teklifleri kapsamında sunulması gereken bilançoların 2019 yılı veya 2019 ve 2018 yılına ait olması gerekirken sadece 2018 yılı bilançolarının sunulduğu,

 

5) Uğraş Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Yirmi 3 Caterıng Yemek Servisleri San. Tic. A.Ş.nin sundukları Ticaret Sicil Gazeteleri ve imza sirkülerinde tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerinin yetki sürelerinin ihale tarihi itibarıyla sona erdiği, ihale dokümanı standart formunda yer alan ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevliler tablosunun mevzuata uygun düzenlenmediği, söz konusu tablonun ihale ilan tarihinden önce düzenlendiği, Ticaret Sicil Gazeteleri’nde ilgili tüzel kişilerin ortaklarının T.C. kimlik numarasının bulunmadığı, ayrıca ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevliler tablosuna T.C. kimlik numaralarını tevsik edici belgelerin eklenmediği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

h) İstekli; ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresini doldurmamış Gıda Üretim İzni Belgesinin veya İşletme Kayıt Belgesinin aslını veya noterce onaylanmış örneklerini veya aslı idarece görülmüş suretlerini ihale teklif zarfında sunulacaktır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan doküman düzenlemesinde, ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, teklifleri kapsamında “Gıda Üretim İzin Belgesi veya İşletme Kayıt Belgesi”ni sunacakları,  ayrıca söz konusu düzenleme dikkate alındığında, istekilerin teklifleri kapsamında söz konusu belgeleri sunmalarının yeterli olacağı, bu çerçevede idarece anılan belgelerin faaliyet konularına ilişkin olarak herhangi bir belirleme yapılmadığı anlaşılmaktadır.

 

İhale üzerine bırakılan Uğraş Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Küçükçekmece Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlendiği anlaşılan İşletme Kayıt Belgesi’nin sunulduğu, söz konusu İşletme Kayıt Belgesi üzerinde yer alan kayıt numarasının TR-34-K-176940 olduğu, ilgili kayıt numarası kullanılarak anılan işletmenin kayıtlı gıda işletmeleri listesinde olup olmadığına yönelik Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi’ne ait resmi internet sayfası “http://ggbs.tarim.gov.tr/” üzerinde yapılan sorgulamada işletme faaliyetinin “Gıda Üretimi Yapan İşletmeler” olduğu, ayrıca sunulan İşletme Kayıt Belgesi’nde yer alan adres ile Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan adresin aynı olduğu tespit edilmiştir.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Yirmi 3 Caterıng Yemek Servisleri San. Tic. A.Ş. tarafından Elazığ Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlendiği anlaşılan İşletme Kayıt Belgesi’nin sunulduğu, söz konusu İşletme Kayıt Belgesi üzerinde yer alan kayıt numarasının TR-23-K-007173 olduğu, ilgili kayıt numarası kullanılarak anılan işletmenin kayıtlı gıda işletmeleri listesinde olup olmadığına yönelik Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi’ne ait resmi internet sayfası “http://ggbs.tarim.gov.tr/” üzerinde yapılan sorgulamada işletme faaliyetinin “Toplu Tüketim İşletmeleri” olduğu, ayrıca sunulan İşletme Kayıt Belgesi’nde merkez adresi ve işletme adresi olmak üzere 2 adresin yer aldığı, merkez adresin Ticaret Sicil Gazetesi’nden, işletme adresinin ise http://ggbs.tarim.gov.tr/ üzerinde yapılan sorgulama sonucunda teyitlerinin yapıldığı ve söz konusu belgede belirtilen adreslerle aynı olduğu tespit edilmiştir.

 

Yukarıda aktarılan İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde isteklilerin firma adına düzenlenmiş, ihale tarihi itibariyle geçerliliğini yitirmemiş, herhangi bir faaliyet konusuna ilişkin sınırlandırma getirilmemiş işletme kayıt belgesi sunmaları gerektiği düzenlenmiş olup yapılan incelemede söz konusu isteklilerin anılan İdari Şartname düzenlemesine uygun İşletme Kayıt Belgeleri’ni sundukları ve belirtilen adreslerde faaliyette bulundukları anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

 Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.  Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur…” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinde “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

(4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 56’ncı maddesinde “(1) Ön yeterlik ve yeterlik başvuruları ile tekliflerin alınması ve açılmasına ilişkin işlemler; Kanun, bu Yönetmelik, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği ve tip şartnamelerde belirtilen hükümler çerçevesinde standart formlar kullanılarak gerçekleştirilir.

(7) Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunduğu tespit edilen isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “Teklif mektubunun şekli ve içeriği” başlıklı 23’üncü maddesinde “23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif Mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde “ 31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif alınan ihalede, birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale üzerine bırakılan Uğraş Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinin standart forma uygun olduğu, birim fiyat teklif mektubunda teklifin rakam ve yazı ile yazılmış halleri arasında uyumsuzluk olmadığı, söz konusu teklif mektubunda “İhale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı, anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda değişiklik olması halinde buna ilişkin belgeleri İdarenize derhal vereceğimizi; ihalenin üzerimizde kalması halinde ise sözleşme imzalanmadan önce anılan maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımıza ilişkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz. Ayrıca ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetimizi mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğümüzü ve ihalenin üzerimizde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.” ifadelerinin yer aldığı tespit edilmiştir.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Yirmi 3 Caterıng Yemek Servisleri San. Tic. A.Ş. tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinin standart forma uygun olduğu, birim fiyat teklif mektubunda teklifin rakam ve yazı ile yazılmış halleri arasında uyumsuzluk olmadığı, söz konusu teklif mektubunda “İhale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı, anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda değişiklik olması halinde buna ilişkin belgeleri İdarenize derhal vereceğimizi; ihalenin üzerimizde kalması halinde ise sözleşme imzalanmadan önce anılan maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımıza ilişkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz. Ayrıca ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetimizi mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğümüzü ve ihalenin üzerimizde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.” ifadelerinin yer aldığı tespit edilmiştir.

 

Yukarıda aktarılan tespitler bir arada değerlendirildiğinde söz konusu isteklilerin sundukları birim teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinin mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemelerine uygun olarak sunulduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Geçici teminat” başlıklı 33’üncü maddesinde “İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir.” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teminatlar” başlıklı 55’inci maddesinde “(1) İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

(4) İstekli veya yüklenici tarafından, teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. İstekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

(5) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

(7) İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici ve kesin teminat verilmesi zorunludur…” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Kısmi tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 16.4’üncü maddesinde “16.4.1. İhalelerde, ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kısmi teklif verilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, kısmi teklif verilebilen ihalelerde isteklilerce her bir iş kısmına ayrı ayrı teklif vermek suretiyle işin tamamına teklif verilebileceği gibi, ihale dokümanında belirtilen kısımlardan bazılarına da teklif verilebilecektir.

16.4.2. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalede; aday veya isteklinin yeterlik değerlendirmesi, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli, teklif ettiği kalemlerin/kısımların toplam bedeli üzerinden geçici teminat sunacaktır. Ancak isteklinin teklif verdiği kısımlardan birinde veya birkaçında, geçici teminatının gelir kaydedilmesi gereken hallerden biri ortaya çıktığında, ilgili kısım veya kısımlara ilişkin teklif fiyatları esas alınarak gelir kaydedilecek geçici teminat tutarı belirlenecektir…” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 06.06.2021 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan Uğraş Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklifi kapsamında bir adet geçici teminat mektubunun sunulduğu, geçici teminat mektubunun Halk Bankası A.Ş. İstanbul/Maslak Şubesi tarafından 06.11.2020 tarihinde düzenlendiği, geçerlilik tarihinin 28.06.2021 olduğu, toplam teminat tutarlarının ise 500.000,00 TL olduğu, geçici teminat mektubu tutarının teklif tutarlarının %3’ünden az olmadığı, söz konusu istekli tarafından sunulan geçici teminat mektubunun standart forma uygun olduğu görülmüştür.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Yirmi 3 Caterıng Yemek Servisleri San. Tic. A.Ş. tarafından teklifi kapsamında bir adet geçici teminat mektubunun sunulduğu, geçici teminat mektubunun Vakıf Katılım A.Ş. Elazığ Şubesi tarafından 15.10.2020 tarihinde düzenlendiği, geçerlilik tarihinin 24.06.2021 olduğu, toplam teminat tutarlarının ise 335.000,00 TL olduğu, geçici teminat mektubu tutarının teklif tutarlarının %3’ünden az olmadığı, teminat mektubu geçerlilik tarihinin İdari Şartname’de belirlenen 06.06.2021 tarihinden önceki bir tarih olmadığı, söz konusu istekli tarafından sunulan geçici teminat mektubunun standart forma uygun olduğu görülmüştür.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 55’inci maddesinden, ihalelerde, teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınacağı, teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, anılan Yönetmelik’in ekinde yer alan standart formlara uygun olması gerektiği, geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihinin belirtilmesi gerektiği, ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirleneceği, İdari Şartname’nin 26’ncı maddesinden geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmesi gerektiği ve bu tarihin 06.06.2021 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirleneceği anlaşılmış olup yukarıda aktarılan inceleme ve tespitler sonucu başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

(10) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde veya serbest meslek kazanç defteri özetine ilişkin dokuzuncu fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “İş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “(1) İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgenin, her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya isteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.

(3) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.

(4) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

(5) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen hizmet işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.  

(6) İş hacmini gösteren belgelere ilişkin kriterler aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde, toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

(8) Altıncı ve yedinci fıkralardaki kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(11) Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

(12) İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

(14) Aday veya isteklinin, ortak girişimin ortağı olarak gerçekleştirdiği hizmet işleri ile ilgili ciro tutarı; iş ortaklığındaki hissesi oranında, konsorsiyumda ise taahhüt ettikleri iş kısımları üzerinden hesaplanır.

(15) Aday veya isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “… 7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi

gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

7.4.3. İstekli tarafından;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,

birinin sunulması yeterlidir.

Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.

Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen hizmet işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan Uğraş Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan bilanço bilgileri tablosunda yeterlilik değerlendirmesinde esas alınmak üzere 2019 ve 2018 yılına ait mali verilere yer verildiği, söz konusu tabloda 2019 yılı için cari oranın 1,4258, öz kaynak oranının 0,4427, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,0228 olduğu, iş hacmi bilgilerine ilişkin olarak ise 2019 ve 2018 yıllarına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve ek gelir tablosunun sunulduğu, söz konusu gelir tablosunda 2019 yılı için net satışlar tutarının 16******** TL olduğu, teklif bedeli dikkate alındığında iş hacmine ilişkin sağlaması gereken tutarı sağladığı, söz konusu bilgilerin EKAP’ta yer alan bilgilerle uyumlu olduğu, ilgili belgelerin meslek mensubunca kaşelenerek imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Yirmi 3 Caterıng Yemek Servisleri San. Tic. A.Ş. sunulan bilanço bilgileri tablosunda yeterlilik değerlendirmesinde esas alınmak üzere 2019 yılına ait mali verilere yer verildiği, söz konusu tabloda 2019 yılı için cari oranın 64,298608, öz kaynak oranının 0,984447, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,00 olduğu, iş hacmi bilgilerine ilişkin olarak ise 2019 yıllına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve ek gelir tablosunun sunulduğu, söz konusu gelir tablosunda 2019 yılı için net satışlar tutarının 3******** TL olduğu, teklif bedeli dikkate alındığında iş hacmine ilişkin sağlaması gereken tutarı sağladığı, söz konusu bilgilerin EKAP’ta yer alan bilgilerle uyumlu olduğu, ilgili belgelerin meslek mensubunca kaşelenerek imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve incelemeler bir arada değerlendirildiğinde ihale üzerinde bırakılan Uğraş Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Yirmi 3 Caterıng Yemek Servisleri San. Tic. A.Ş.nin İdari Şartname’nin 7.4.2 ve 7.4.3’üncü maddelerinde aranılan oranları karşıladığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İhale ilan tarihinde yürürlükte olan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler başlıklı 38’inci maddesinde İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.

(2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur…” hükmü yer almaktadır.

 

20.10.2020 tarihinde yürürlüğe giren Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, bu Yönetmelik ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.

(2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur…” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in geçici 22’nci maddesinde “(1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.” hükmü yer almaktadır.

İhale tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliği’nin  “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “10/A.1. İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda yetkili olanlar da dahil olmak üzere; tüzel kişiliği temsile ve yönetime yetkili kişilerin ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası anlaşılır. Ancak, bu bilgileri göstermek üzere teklif ekinde sunulan belgelerde T.C. kimlik numaralarının beyan edilmemesi veya beyan edilen T.C. kimlik numaralarının teyit edilememesi durumunda teklif bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmaz.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükmüne ilişkin değişikliğin 30.09.2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı, söz konusu değişikliğin yürürlük tarihinin 20.10.2020 olarak belirtildiği, bu tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihalelerin ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine sonuçlandırılacağı hüküm altına alınmıştır.

İhale üzerinde bırakılan Uğraş Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif kapsamında 10.02.2020 tarihli imza sirküleri, 01.08.2012 tarihli ve 8124 sayılı, 17.09.2019 tarihli ve 9910 sayılı, 12.07.2012 tarihli ve 8110 sayılı, 27.06.2000 tarihli ve 5075 sayılı ve 28.11.2018 tarihli ve 1146 sayılı Ticaret Sicili Gazetelerinin sunulduğu, sunulan Ticaret Sicili Gazeteleri’nde ve imza sirkülerinde 25.06.2012 tarihinden itibaren 15 yıl süreyle şirket müdürü olarak Uğur Bayoğlu ve Onur Uğraş Bayoğlu’nun gösterildiği, sunulan Ticaret Sicili Gazeteleri’nde anılan şirketin 2500 paya ayrılmış sermayesinin 1250 adedinin Uğur Bayoğlu, 1250 adedinin ise Onur Uğraş Bayoğlu’na ait olduğu, şirket ortakları Uğur Bayoğlu ile Onur Uğraş Bayoğlu’nun T.C. kimlik numarasının 01.08.2012 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer aldığı, https://www.ticaretsicil.gov.tr adresinden söz konusu şirkete ait sorgulanan bilgilerin anılan istekli tarafından teklifi kapsamında sunulan bilgilerle uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Yirmi 3 Caterıng Yemek Servisleri San. Tic. A.Ş. tarafından teklif kapsamında 30.12.2019 tarihli imza sirküleri ve 02.01.2020 tarihli ve 9985 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nin sunulduğu, sunulan Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve imza sirkülerinde 25.12.2019 tarihinden itibaren 3 yıl süreyle yönetim kurulu başkanı ve %100 ortak olarak Yusuf Kenan Ateş’in gösterildiği,  buna ek olarak, anılan isteklinin anonim şirket olduğu ve ortaklık yapısıyla ilgili hususları Ticaret Sicil Gazeteleri’nde yayımlatma zorunluluğu bulunmadığından, 13.01.2021 tarihli Kurum yazısı ile ilgili istekliden, başvuruya konu ihalenin gerçekleştirilme tarihi olan 09.11.2020 tarihi itibarıyla şirketin ortakları ve ortaklık oranlarını gösteren pay defterinin tamamının meslek mensubu (SMMM/YMM) veya noter onaylı suretinin gönderilmesi talep edildiği, ihale tarihi itibarıyla ortaklık durumuna ilişkin sunulan belgelerdeki bilgilerin 19.01.2021 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan cevabi yazı ekinde gönderilen noter onaylı ortaklık pay defterinde yer alan bilgilerle uyumlu olduğu görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde ihaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda yetkili olanlar da dahil olmak üzere; tüzel kişiliği temsile ve yönetime yetkili kişilerin ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarasının anlaşılacağı, ancak, bu bilgileri göstermek üzere teklif ekinde sunulan belgelerde T.C. kimlik numaralarının beyan edilmemesi veya beyan edilen T.C. kimlik numaralarının teyit edilememesi durumunda teklifin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılamayacağı ifade edilmiştir.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve tespitler bir arada değerlendirildiğinde 21.09.2020 tarihinde ihale ilanının yayımlandığı, ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevlileri gösterir standart formun sunulma zorunluluğunun 20.10.2020 tarihi ve sonrasında ilanı ve duyurusu yapılan ihaleler için geçerli olacağı, bu durumda ihale üzerinde bırakılan Uğraş Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Yirmi 3 Caterıng Yemek Servisleri San. Tic. A.Ş.nin söz konusu standart formu sunma zorunluluğunun bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Buna ek olarak ihale üzerinde bırakılan Uğraş Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Yirmi 3 Caterıng Yemek Servisleri San. Tic. A.Ş. tarafından sunulan imza sirküleri ve Ticaret Sicil Gazeteleri’nde yönetimdeki görevlilerin ihale tarihi itibarıyla yetki sürelerinin devam ettiği, Uğraş Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ortaklarının T.C. kimlik numaralarının sunulan Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer aldığı, Yirmi 3 Caterıng Yemek Servisleri San. Tic. A.Ş.nin sunduğu imza sirkülerinde şirket ortağı Yusuf Kenan Ateş’in T.C. kimlik numarasının yer aldığı anlaşıldığından başvuru sahibinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz