taşıma ihalesine ilişkin hazırlanan İdari Şartname’de belirtilen taşıtların, yapılacak taşımanın niteliği göz önünde bulundurularak, uygun olan bir yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunmaları gerekmekle birlikte, söz konusu ihalenin, sadece K türü (K1) yetki belgesi düzenlenmiş firmalarla sınırlandırılmasının uygun olmayacağı mütalaa edilmektedir.” ifadelerine yer verildiği görülmüş olup, söz konusu yazı çerçevesinde temizlik hizmet araçlarının çalıştırılması, kiralanması işi kapsamında yapılan ihalelerde sadece K türü (K1) yetki belgesinin istenilmesinin ihaleye katılımı daraltıcı nitelikte olduğu anlaşılması

Toplantı No2020/050
Gündem No37
Karar Tarihi04.11.2020
Karar No2020/UH.II-1802

BAŞVURU SAHİBİ:

Ak Grup Sosyal Hizmetler Gıda Temizlik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Maltepe Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/459407 İhale Kayıt Numaralı “23 Ay Süreli Çevre Temizliği İşi İçin Araç ve İş Makinesi Kirama Hizmet Alım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Maltepe Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 05.10.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “23 Ay Süreli Çevre Temizliği İşi İçin Araç ve İş Makinesi Kirama Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Ak Grup Sosyal Hizmetler Gıda Temizlik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 16.09.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.09.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.10.2020 tarih ve 43731 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.10.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1518 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) 2020/459407 ihale kayıt numaralı ihaleye ait ihale ilanı ve ihale dokümanında işin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan 43 adet araçtan 12 adedinde kendi malı şartı arandığı, ihale konusu iş, evsel katı atıkların toplanması, nakli ile cadde ve sokakların makine ile süpürülmesi, yıkanması, kamusal alanların temizlenmesi çevre temizliği için şoförsüz/personelsiz araç kiralanması hizmet alımı işi olmasına rağmen işin gerçekleştirilmesinde öneme sahip olmayan ve iş hacmi içerisinde küçük paya sahip olan araç gruplarının tamamında kendi malı şartının arandığı,

 

Örneğin; isin gerçekleştirilmesinde asli paya sahip olmayan yol yıkama aracı, mekanik yol süpürme aracı, özel amaçlı vinçli konteyner yıkama aracı, kanca liftli konteyner taşıyıcı kamyon, en az 9 kişilik açık damperli kamyon ve 4×4 kar küreme aracının ihtiyaç adedi 1 adet iken bu araçların tamamına kendi malı olma şartının getirildiği,

 

Ayrıca söz konusu araçlara sahip olan isteklilerin ilgili araçlara ait teknik özellikleri sağlamasının mümkün olmadığı,

 

Teknik özelliklerde kesin ifadelere yer verilerek rekabetin engellendiği, idarece araçların teknik özelliklerinin araç ruhsat açıklamasında yer alması gerektiğinin belirtildiği, ancak araçlara ait teknik özelliklerin teknik belgelerle tevsik edilememesinin firmaların ruhsat değişikliğine gitmesi sonucunu doğuracağı,

 

İhale İlanı’nın 4.3.2’nci maddesinde yer alan düzenlemeye göre; yol yıkama aracının su deposu hacminin 800 lt ve 200 barlık yüksek basınç pompası olması gerektiği; mekanik yol süpürme aracının 4,5 mkapasiteye; 4×4 kar küreme aracının ise 2,5 m3 bunker hacmine sahip olması gerektiği, ancak söz konusu düzenlemenin 800 lt su deposu hacmine ve 200 barlık yüksek basınç pompasına, 4,5 m3 kapasiteye ve 2,5 m3 bunker hacmine sahip olmayan araçların sunulamayacağı sonucunu doğurduğu ve bahse konu düzenlemede yer alan kesin ifadeler nedeniyle ihaleye katılımın engellendiği,

 

Diğer bir ifadeyle, tüm bu araçlarda bir takım özelliklerde net ifadelere yer verilmiş olmasının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesindeki rekabetin sağlanması ve ihtiyacın uygun şartlarla sağlanmış olması ilkesine aykırılık teşkil ettiği, idarenin söz konusu düzenlemelerle sadece bir firmanın (06 Antika Turz. Taş. Hiz. Ve Tem. İnş. Tic. Ltd. Şti.) ihaleye girmesini amaçladığı,

 

2) İhale İlanı’nın 4.1.1.3’üncü maddesinde “Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen K1 yetki belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ihale dosyasında ibraz edilecektir.” düzenlemesinin yer aldığı,

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinin ikinci fıkrasında yetki belgelerinin satılamaz ve devredilemez olduğunun hüküm altına alındığı, aynı Yönetmelik’in 25’inci maddesinde yer alan hüküm gereğince K1 yetki belgesine yalnızca özmal taşıtların kaydedilebildiği, dolayısıyla ihale ilanında Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen diğer yetki belgelerinin de sunulmasının yeterli olacağı yönünde düzenleme getirilmesinin gerektiği,

 

Düzenlemenin bu haliyle ihaleye yalnızca özmal araçlara sahip firmaların katılımını sağladığı ve ihaleye katılımda tüm araçların K1 yetki belgesine sahip olması istenmek suretiyle ihale konusu işte çalıştırılacak araçların tamamı için isteklinin kendi malı olması şartının getirildiği sonucunun çıkarıldığı ve ihale dokümanında yapılan ilgili düzenlemenin ihaleye katılımı daraltıcı nitelikte olduğu ve mevzuata aykırı olan ihale dokümanı nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,

İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik  düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir…” hükmü yer almaktadır.

İhale ilan tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28’inci maddesinde “(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez.

(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur…” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 41’inci maddesinin birinci fıkrasında “İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak idare, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yapılabilmesi için adaya veya istekliye ait olmasını gerekli gördüğü makine, teçhizat ve diğer ekipmanı yeterlik kriteri olarak belirleyebilir. Bu durumda, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, teknik kriterlerine yönelik olarak dokümanda düzenleme yapılmış ise, bu niteliğe yönelik belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

Şikâyete konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 23 Ay Süreli Çevre Temizliğ İşi İçin Araç ve İş Makinesi Kirama Hizmet Alım İşi

b) Miktarı ve türü: Evsel Katı Atıkların Toplanması, Nakli ile Cadde ve Sokakların Makine ile Süpürülmesi, Yıkanması, Kamusal Alanların Temizlenmesi Çevre Temizliği için Şoförsüz/Personelsiz Araç Kiralanması Hizmet Alımı İşi.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Maltepe İlçesi

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.2.

 

01.11.2020 – 30.09.2022 TARİHLERİ ARASINDAKİ 23 AYLIK ÇALIŞMA PROGRAMI

S.N

KİRALANAN ARAÇ, EKİPMAN VE
İŞ MAKİNELERİNİN NİTELİĞİ

ARAÇ
SAYISI

VARDİYA
SAYISI

VARDİYA
ÇALIŞMA SAATİ

ÇALIŞMA
GÜNÜ

TOPLAM
ÇALIŞMA SAATİ

1

Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (Büyük)

8

2

6,5

699

72.696,00

2

Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (Vinç Sistemli)

5

2

6,5

699

45.435,00

3

Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (Orta)

5

2

6,5

699

45.435,00

4

Çok Amaçlı Vinçli Çöp Kamyonu (ÇAÇA)

1

1

6,5

699

4.543,50

5

Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (Küçük)

5

2

6,5

699

45.435,00

6

Yol Yıkama Aracı (VAN Tipi)

1

2

6,5

599

7.787,00

7

Vakumlu Yol Süpürme Aracı
(Büyük)

1

1

6,5

599

3.893,50

8

Mini Damper Kasalı Çöp Toplama Kamyoneti

4

2

6,5

699

36.348,00

9

Vakumlu Yol Süpürme Aracı
(Küçük, İş Makinesi

1

1

6,5

599

3.893,50

10

Mekanik Yol Süpürme Aracı

1

1

6,5

599

3.893,50

11

Yol Yıkama Aracı (Büyük)

1

1

6,5

599

3.893,50

12

Yol Yıkama Aracı (Küçük)

2

2

6,5

599

15.574,00

13

Özel Amaçlı Vinçli Konteyner Yıkama Aracı

1

2

6,5

599

7.787,00

14

Konteyner Yıkama Aracı(Yerüstü Konteynerler İçin )

2

2

6,5

599

15.574,00

15

Kanca Liftli Konteyner Taşıyıcı Kamyon(Kayar Kasalı)

1

1

6,5

599

3.893,50

16

Lastik Tekerlekli Kazıcı Yükleyici

1

1

6,5

599

3.893,50

17

En Az 9 Kişilik Açık Damperli Kamyon

1

2

6,5

499

6.487,00

18

4×4 Kar Küreme Aracı

1

1

6,5

599

3.893,50

19

Vinç İlaveli Açık Kasa Damperli Kamyon

3

1

6,5

599

11.680,50

20

Lift İlaveli Çift Kabin Kapalı Kasa Kamyon/Kamyonet

2

1

6,5

499

6.487,00

 

Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (Büyük) 8 ADET: silindir hacmi asgari 8.900 cc, motor gücü asgari 240 kw, net ağırlığı asgari 11.500 kg, azami yüklü ağırlığı azami 18.000 kg, gövde hacmi 15 m3, arka yükleme haznesi 1,5 m3 toplamda kasa hacmi 15+1,5 m3 kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı olacak olup en az 400 lt. – 800 lt. arası yerüstü konteynerlerini kaldırıp boşaltabilecek çöp kamyonu olacaktır. Araçlar haftanın 7 günü, günde 2 vardiya olmak üzere her bir vardiyada 6,5 saat çalışacaktır. Toplamda 8 adet olan araçlardan 2 adedi kendi malı olacaktır.

Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (Vinç Sistemli) 5 ADET: silindir hacmi asgari 8.900 cc, motor gücü asgari 240 kw, net ağırlığı asgari 12.000 kg, azami yüklü ağırlığı azami 25.000 kg, gövde hacmi asgari 15 m3, arka yükleme haznesi asgari 1,5 m3, toplamda kasa hacmi 15+1,5 m3 veya üstü olacak olup 3 m3 yeraltı çöp konteynerlerini araca monte edilen ve araç standartlarına uygun vinç ekipmanı ile kaldırıp boşaltabilecek özellikte olacaktır. Araç aynı zamanda en az 400 lt. – 800 lt. arası yerüstü konteynerlerini de kaldırıp boşaltabilecek özellikte olacaktır. Araçlar haftanın 7 günü, günde 2 vardiya olmak üzere her bir vardiyada 6,5 saat çalışacaktır. Toplamda 5 adet olan araçlardan 2 adedi kendi malı olacaktır.

Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (Orta) 5 ADET: silindir hacmi asgari 5.100 cc, motor gücü azami 155 kw, net ağırlığı azami 8.350 kg, azami yüklü ağırlığı azami 15.500 kg, gövde hacmi 11 m3, arka yükleme haznesi 1 m3, toplamda kasa hacmi 11+1 m3 kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı olacak olup en az 400 lt. – 800 lt. arası yerüstü konteynerlerini kaldırıp boşaltabilecek çöp kamyonu olacaktır. Araçlar haftanın 7 günü, günde 2 vardiya olmak üzere her bir vardiyada 6,5 saat çalışacaktır. Toplamda 5 adet olan araçlardan 3 adedi kendi malı olacaktır.

Çok Amaçlı, Vinçli Çöp Kamyonu (ÇAÇA) 1 ADET: silindir hacmi asgari 8.900 cc, motor gücü asgari 240 kw, net ağırlığı asgari 17.800 kg, azami yüklü ağırlığı azami 25.000 kg, 20 m3 kapasiteli çöp kasası olacak olup 2400 lt – 3200 lt. yeraltı ve yerüstü ÇAÇA konteynerlerini kaldırıp boşaltabilecek çöp kamyonu olacaktır. Araç haftanın 7 günü, günde 1 vardiya olmak üzere vardiyada 6,5 saat çalışacaktır.

Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (Küçük) 5 ADET: silindir hacmi asgari 5.100 cc, motor gücü asgari 135 kw, net ağırlığı asgari 6.400 kg, azami yüklü ağırlığı azami 9.800 kg, gövde hacmi 8 m3, arka yükleme haznesi 1 m3, toplamda kasa hacmi 8+1 m3 kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı olacak olup 400 lt. – 800 lt. arası yerüstü konteynerlerini kaldırıp boşaltabilecek çöp kamyonu olacaktır. Araçlar haftanın 7 günü, günde 2 vardiya olmak üzere her bir vardiyada 6,5 saat çalışacaktır.

Yol Yıkama Aracı (VAN Tipi) 1 ADET: silindir hacmi asgari 1.900 cc, motor gücü azami 100 kw, net ağırlığı asgari 2.600 kg, azami yüklü ağırlığı azami 3.400 kg olacaktır.180 derece hareket edebilen hortum makarası bulunacaktır. 800 lt su deposu olacaktır. Basınç regülatörlü 200 barlık yüksek basınç pompası olacaktır. 120 metreye kadar yüksek basınçlı su hortumu olacak 70 dereceye kadar sıcaklıkta su ile temizlik yapılabilecektir. Yeni geliştirilmiş su soğutma egzoz sistemi ile araç içerisinde daha kontrollü sıcaklık ve daha az gürültü oluşmasına göre tasarlanmış olmalıdır. Kanal açma nozulu 120 metre mesafeye kadar olan kanallarda kullanılmalıdır. Aracın önünde bulunacak olan sulama çubuğu ile yol yıkaması yapılabileceği gibi kanal temizliği, duvar yazıları çıkarma, afiş sökme, çöp konteynerleri yıkama gibi hizmetlerde de kullanabilecek özellikleri taşıyacak araç olmalıdır. Yüksek basınçlı sıcak sulu, çok maksatlı yol yıkama makinesi, kuka, afiş sökme, temizlik, dezenfekte, kanal açma, van tipi kamyonet ibareleri aracın ruhsatın da yer alacaktır. Araç haftanın 6 günü, günde 2 vardiya olmak üzere her bir vardiyada 6,5 saat çalışacaktır. Kendi malı olacaktır.

Vakumlu Yol Süpürme Aracı (Büyük) 1 ADET: silindir hacmi azami 4.500 cc, motor gücü asgari 150 kw, net ağırlığı asgari 11.000 kg, azami yüklü ağırlığı azami 15.000 kg, 6 m3 kapasitesine sahip olacaktır. Su tankı 1500 lt. süpürme genişliği 220 cm, süpürme sistemi sol direksiyonlu, çift yandan vakumlu olacaktır. Yardımcı motor en az 95 hp 4 silindirli su soğutmalı, fırçalar sağ yan, sol yan, orta fırçalı, projektör sağ ve sol yanlarda birer adet olacaktır. Araç haftanın 6 günü, günde 1 vardiya olmak üzere her bir vardiyada 6,5 saat çalışacaktır.

Mini Damper Kasalı Çöp Toplama Kamyoneti 4 ADET: silindir hacmi asgari 1.900 cc, motor gücü asgari 100 kw, asgari 3 m3 hacimli, net ağırlığı asgari 2.700 kg, azami yüklü ağırlığı azami 3.500 kg olacaktır. Araç haftanın 7 günü, günde 2 vardiya olmak üzere her bir vardiyada 6,5 saat çalışacaktır.

Vakumlu Yol Süpürme Aracı (Küçük, İş Makinesi) 1 ADET: Motor gücü asgari 100 hp 4 silindirli olacaktır. Çöp haznesi azami 2 m3 paslanmaz çelikten olacaktır. Hidrostatik Kompakt Tip Vakumlu Yol Süpürme Makinası, Su tankı en az 360 lt. Su pompası elektrikli olacak olup en az 3,8 bar olacaktır. Süpürme genişliği en az 1700 mm, Süpürme kapasitesi en az 43500 m2/saat, emiş hortum çapı en az 200 mm, çöp boşaltma yüksekliği en az 1400 mm, kamera sistemi vakum ağzı görüntüleme ve geri görüş olacaktır. Fan kapasitesi en az 6200 m3/saat, fan tahriki hidrolik olacaktır. Yürüyüş sistemi 4 akstan hareketli manevra kabiliyetli, emiş ağzı genişliği en az 800 mm, fırça süpürme çapı en az 720 mm, yağ tankı kapasitesi 60 lt, yakıt tankı kapasitesi 80 lt, dingil mesafesi en az 1800 mm, araç genişliği en az 1300 mm, araç yüksekliği en az 2000 mm, araç uzunluğu en az 4600 mm, araç ağırlığı azami 3300 kg, çalışma hızı 10 km/h, seyahat hızı 25 km/h, klima sistemi olacaktır. Araç haftanın 6 günü, günde 1 vardiya olmak üzere her bir vardiyada 6,5 saat çalışacaktır.

Mekanik Yol Süpürme Aracı 1 ADET: silindir hacmi asgari 5.100 cc, motor gücü azami 140 kw, net ağırlığı asgari 3.500 kg, azami yüklü ağırlığı azami 10.000 kg, 4,5 m3 kapasitesine sahip 3 silindirli su soğutmalı en az 55 kw gücünde dizel motoru olacaktır. Çöp toplama haznesi hidrolik olarak damper sistemine 50 derece devrilme açısıyla yana çöp boşaltma yapabilmelidir. Çöp haznesi dikey hareketi bir forklift sistemi ile tek hidrolik silindir tarafından kontrol edilebilmelidir. Çöp haznesi lift kapasitesi en az 5.400 kg olmalıdır. Çöp toplama haznesi çöp kamyonlarına veya yol kenarlarında ki çöp konteynerlarına boşaltma yapabilecek şekilde en az 480 mm ile en az 2.800 mm aralığında boşaltma yüksekliğine sahip olmalıdır. Çöp haznesi lift sistemine bağlı silindir ile yukarı doğru hareket etmeli ve uygun yükseklikte durmalıdır. Hazne kapağı sağ ve sol tarafta 2 adet silindir ile açılmalı yine hazne altında 2 adet silindir ile kazan devirme işlemi ile çöp boşaltım yapılabilmelidir. İşlemler PLC sistemi ile otomatik ve panel üzerinde manuel olarak yapılabilmelidir. Su deposunun kapasitesi en az 1000 lt olmalıdır. En az 20 adet su fiskiyeleri ile Araç süpürme yaparken toz kalkmasını engelleyen fırçalar üzerine püskürtme yapmalıdır. Çöp haznesini ve aracın yıkanması için en az 10 metre hortum uzunluğuna sahip yıkama tabancası olacaktır. 2 adet yan fırça, 1 adet arka fırça olacaktır. Süpürme genişliği en az 2700 mm olacaktır. Arka fırça çapı en az 850 mm, en az 1450 mm uzunluğunda olacak konveyor sistemi süpürme ve yola göre birlikte hareket edebilmelidir. Yan fırçalar en az 760 mm çapında olmalıdır. Yan fırçaların yüksekliği, açı ve süpürme konumu oransal olarak panel üzerinden ayarlanabilmelidir. Arka fırça elevatör sistemi ve yan fırça hareketlerini hidrolik motor ile sağlayabilmeli ve gerektiğinde hız ayarı yapılabilmelidir. Yan fırçalar ile süpürülen cisimler arka fırça hizasına yönlendirmeli ve arka fırça ile elevatör sistemi içerisine kauçuk yönlendirme levhaları ile taşınarak Elevatör sistemi ile süpürülen çöpler çöp haznesine aktarılmalıdır. Konveyor sistemi basınç ayar şalteri kullanılarak çöp sıkışması halinde tersine hareketi sağlayacak şekilde çalışma yapabilmelidir. Aracın fırçalarının yere baskısının ayarı kabin içerisindeki ekrandan elektroniksel olarak ayarlanabilmeli ve sağa sola aşağı yukarı hareketleri sürücü kabinindeki joystickler ile kontrol edilebilmelidir. Ağır hizmet tipi hidrolik tertibatlı konveyör bantlı kamyon üzeri 4,5 m3 çöp hazneli mekanik yol süpürme aracı ibaresi ruhsatında yer alacaktır. Araç haftanın 6 günü, günde 1 vardiya olmak üzere her bir vardiyada 6,5 saat çalışacaktır. Kendi Malı Olacaktır.

Yol Yıkama Aracı (Büyük) 1 ADET: silindir hacmi asgari 8.900 cc, motor gücü asgari 240 kw, net ağırlığı asgari 8.600 kg, azami yüklü ağırlığı azami 18.000 kg olacaktır. 9.000 lt – 10.000 lt. arası su tankına sahip olacaktır. Tankın pompaya yakın bir yerinde su miktarını gösteren gösterge olacaktır. Su pompası 2900 dev/dak’da 10 atmosfer basınçlı, 1500 lt/dk, 90 ton/saat su basabilecek kapasiteye sahip olacaktır. Yüksek basınç pompası en az 150 bar, 153 lt/dk debiye, 1000 dev/dak ile çalışır özellikli olacaktır. Pompa üzerinde alçak basınçlı ön yol sulama ve yıkama fıskiyeleri, şoför mahalinden kumandalı olacaktır. Aracın yanda yüksek basınca dayanaklı hortum sarma makarası ve üzerine sarılı en az 25 mt. Yüksek basınçlı su hortumu olacaktır. Araç haftanın 6 günü, günde 1 vardiya olmak üzere her bir vardiyada 6,5 saat çalışacaktır.

Yol Yıkama Aracı (küçük) 2 ADET: silindir hacmi asgari 5.100 cc, motor gücü azami 140 kw, net ağırlığı asgari 4.600 kg, azami yüklü ağırlığı azami 9.800 kg olacaktır. 5.000 lt – 6.000 lt. arası su tankına sahip olacaktır. Tankın pompaya yakın bir yerinde su miktarını gösteren gösterge olacaktır. Su pompası 2900 dev/dak’da 10 atmosfer basınçlı, 1500 lt/dk, 90 ton/saat su basabilecek kapasiteye sahip olacaktır. Yüksek basınç pompası en az 130 bar, 170 lt/dk debiye, 1000 dev/dak ile çalışır özellikli olacaktır. Pompa üzerinde alçak basınçlı ön yol sulama ve yıkama fıskiyeleri, şoför mahalinden kumadanlı olacaktır. Aracın yanda yüksek basınca dayanaklı hortum sarma makarası ve üzerine sarılı en az 25 mt. Yüksek basınçlı su hortumu olacaktır. Araç haftanın 6 günü, günde 2 vardiya olmak üzere her bir vardiyada 6,5 saat çalışacaktır. Toplamda 2 adet olan araçlardan 1 adedi kendi malı olacaktır.

Özel Amaçlı Vinçli Konteyner Yıkama Aracı 1 ADET: silindir hacmi asgari 8.900 cc, motor gücü asgari 240 kw, net ağırlığı asgari 11.800 kg, azami yüklü ağırlığı azami 18.000 kg olacaktır. Uzaktan kontrol edilebilen vinçli tam otomatik yer altı ve yer üstü çöp konteyner yıkama ve dezenfekte sistemi, mantar ve kanca ataçmanlı, temiz su haznesi 6500 lt, atık su haznesi 3400 lt. en fazla 3m3 yeraltı çöp konteyner sistemlerini ve 2400 lt.–5000 lt. yerüstü ÇAÇA konteynerler sistemlerini yıkayabilecek üniteye sahip özellikte olmalıdır. Çok amaçlı yer altı ve yer üstü konteyner yıkama ve dezenfekte aracı vinç sistemli çaça ibaresi ruhsatında yer alacaktır. Araç haftanın 6 günü, günde 2 vardiya olmak üzere her bir vardiyada 6,5 saat çalışacaktır. Kendi malı olacaktır.

Konteyner Yıkama Aracı (Yerüstü Konteynerler İçin) 2 ADET: Silindir hacmi asgari 8.900 cc, motor gücü asgari 240 kw, net ağırlığı asgari 10.700 kg, azami yüklü ağırlığı azami 18.000 kg olacaktır. Temiz su kapasitesi 6.000 lt, pis su kapasitesi 6.000 lt olacaktır. Aracın üst yapısı Kompozit özelliğine sahip olacaktır. Yıkama bölümünde 300 lt. hacimli çamur çökeltme haznesi ve 240 mm. Temizleme kapağı bulunmalıdır. 30 lt. basınçlı tüp, 200 lt. depolama hazneli dezenfekte sıvısı deposu ile 10 mt. Hortum ve ilaçlama tabancası bulunmalıdır. Araçtan bağımsız benzinli motor ile çalışabilen max. 250 bar kapasiteli 10 mt. Hortum ve yıkama tabancalı yıkama ünitesi bulunmalıdır. Max. 51 lt. kapasiteli dişli hidromotor tahrikli, max. 70 lt. debi ve max. 150 bar basınçlı su pompası bulunacaktır. Max. 25 lt. kapasiteli pistonlu hidromotor tahrikli, pis su tahliye motoru olacaktır. Aracın her iki yanından kumanda butonları bulunacak olup çalışma esnasındaki işlemler PLC kontrolü ile otomatik olarak veya butonlar üzerinden manuel olarak yapılacaktır. Aracın sağ veya sol yanında PLC üzerinden veri kontrolü sağlayan dijital ekran bulunmalıdır. Konteyner Dış yıkama haznesi duvarlarında ve arka kapakta, en az 10 adet sulama nozullu ile pnömatik olarak aşağı yukarı doğrusal hareketli olarak yıkama yapabilmelidir. 6.000 lt temiz, 6.000 lt atık su kapasiteli kompozit konteyner yıkama ekipmanlı kamyon ibaresi ruhsatında yer alacaktır. Araç haftanın 6 günü, günde 2 vardiya olmak üzere her bir vardiyada 6,5 saat çalışacaktır. Toplamda 2 adet olan araçlardan 1 adedi kendi malı olacaktır.

Kanca Liftli Konteyner Taşıyıcı Kamyon(Kayar Kasalı) 1 ADET: Silindir hacmi asgari 8.900 cc, motor gücü asgari 240 kw net ağırlığı asgari 12.300 kg, azami yüklü ağırlığı asgari 32.000 kg olacaktır. Yük alırken aracın kalkmaması için şasenin arka ucuna tekerlekli ve hareketli bir mesnet ilave edilmelidir. Hidrolik pompa eğik eksenli pistonlu ve 80 cc lik olmalıdır. Sistemin şoför mahallinden kullanılmasını sağlayan kumanda paneli bulunacaktır. Kumanda kolu elektro pnömatik sistemli olacaktır. Kanca vinci konteynera iki yerden sabitlenmelidir. Kancada kendiliğinden kilitleme mekanizması ve yaylı kilit sistemi ile damperleme yaparken konteynerı tutan mekanizma olacaktır. Maksimum çalışma basıncı 300 bar, devreye alınma esnasında PTO nun aktif olduğunu belirten uyarı alarmı olmalıdır. Yağ tankı içerisinde dönüş filtresi bulunmalıdır. Tüm dönel parçalarda gresörlük bulunmalıdır. Vincin kaldırma kapasitesi en az 35 ton olmalıdır. Aracın kasa üstü otomatik sistemli brandalı ile kapanıp açılabilecek şekilde olacaktır. Aracın kasa arka kapağı atık döküm esnasında hidrolik desteği ile otomatik kapanıp açılabilecek şekilde olacaktır. Araç haftanın 6 günü, günde 1 vardiya olmak üzere her bir vardiyada 6,5 saat çalışacaktır. Kendi malı olacaktır.

Lastik Tekerlekli Kazıcı Yükleyici 1 ADET: Asgari 80 hp motor gücünde olacaktır. Lastik tekerlekli yükleyici kazıcı özellikte arka kepçeli ayrıca kırıcı ekipmanına sahip özellikte olacaktır. İş Makinası, haftanın 6 günü, günde 1 vardiya ve vardiyada 6,5 saat çalıştırılacaktır.

En Az 9 Kişilik Açık Damperli Kamyon 1 ADET: Toplu çalışma ekibi ve pazar ekibinin kullanımına verilmek üzere 9 kişilik açık kasa damperli kamyonun silindir hacmi asgari 2.900 cc, motor gücü asgari 132 kw, net ağırlığı azami 2.600 kg, azami yüklü ağırlığı asgari 5.200 kg, katar ağırlığı azami 8.700 kg, dingil uzaklığı asgari 4.300 mm, dingil aralığı azami 4.400 mm, uzunluk azami 7.400 mm, genişlik azami 2.100 mm olacaktır. Yan kapaklar açılır, arka kapak yana ve alttan açılır olacaktır. Damper sistemi hidro elektrik sistemli, damper şoför kabininden kumandalı olacaktır. Damper çalışırken araç 10 km hızı aşmayacaktır. Araç seyir halindeyken damper otomatik kitlenecektir. Hidrolik damperli açık saç kasa olacaktır. Araç haftanın 5 günü, günde 2 vardiya olmak üzere her bir vardiyada 6,5 saat çalışacaktır. Kendi malı olacaktır.

4×4 Kar Küreme Aracı 1 ADET: silindir hacmi azami 3.000 cc, motor gücü azami 140 kw, net ağırlığı asgari 4.400 kg, azami yüklü ağırlığı azami 5.500 kg olacaktır. Tuz haznesi 2,5 m3 bunker hacimli olacaktır. 2 mm kalınlığında ST37 Malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Serpme tertibatı paslanmaz çelikten olmalı. Tuz serpici araca monteli ve çalışma durumundayken serpme ünitesinin yerden yüksekliği en az 285 mm en fazla 310 mm olmalıdır. 304 kalite Cr-Ni paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş 5 kanatlı serpme tablası olacaktır. Homojen serpme sağlayacaktır. Araç 0-60 km/saat hız aralığında serpme yapabilecektir. Serpme genişliği 1-9/3-12 metre arasında en fazla birer metrelik kademelerle manuel olarak valften ayarlanabilir olacaktır. Hidrolik tahrik ve kumanda sistemi, hidrolik pompa, taşıyıcı tahrik hidrolik motorları, debi ayar valfleri, elektronik kumanda sistemi, hidrolik tank, hidrolik hortumlar ve diğer hidrolik aksamlardan oluşacaktır. hidrolik sistem hareketini en az 15 hp marşlı, şarjlı ve dizel motordan alacaktır. tuz yükleme esnasında topak tuzların ayıklanması amacıyla hazne üzerinde kolayca sökülüp takılabilir bir ızgara teli bulunacaktır. ızgara delikleri en fazla 50×50 mm. olacaktır. haznede ki tuzun yağıştan etkilenmemesi için hazne üzerinde toplanır tipte su geçirmez malzemeden yapılmış uygun dayanımda branda olacaktır. Brandayı açmak ve kapatmak için uygun bir mekanizma olacak ve bu işlem araç üzerine çıkmayı gerektirmeden yerden yapılabilecektir. Tuz haznesine ulaşmayı sağlayacak tutamaklı katlanabilir tip portatif bir merdiven bulunacaktır. Kar bıçağı polietilen veya ST52 çelik gövdeli küreme bıçak kısmı 3 parçalı olacaktır. kar bıçağı çalışma hızı 20-60 km/saat civarında olacaktır. kar bıçağı boyutları genişlik en az 2400 mm, yükseklik en az 800 mm, ağırlığı en fazla 600 kg olacaktır. Çok parçalı bıçaklarda aşınma uçları bağlantısı kolay sökülüp takılabilir tip olacaktır. Bıçak hidrolik sistemi kar bıçağı hareket fonksiyonları için hidrolik güç araca takılan elektrik motorlu güç ünitesinden sağlayacaktır. Bıçağı aşağı ve yukarı hareket ettirecek çift tesirli hidrolik silindir olacaktır. Araç haftanın 6 günü, günde 1 vardiya olmak üzere her bir vardiyada 6,5 saat çalışacaktır. (Yıl içerisinde, kış dönemine denk gelen 3 aylık sürede çöplerin cadde ve sokaklardan alınabilmesi için kar ve buzlanma ile mücadele amacıyla kullanılacaktır, diğer 9 aylık sürede eski ev eşyası, moloz, park ve bahçe atığı toplama işinde kullanılacaktır.) Kendi malı olacaktır.

Vİnçli İlaveli Açık Kasa Damperli Kamyon 3 ADET: silindir hacmi asgari 2.900 cc, motor gücü asgari 100 kw, net ağırlığı asgari 3.600 kg, azami yüklü ağırlığı azami 10.000 kg, çalışanların moloz çuvallarını elle kaldırıp araç kasasına yükleme işleminde elle kaldırma işinin ortadan kaldırılması için vinç ilavesi ve vince bağlı sepet vasıtasıyla moloz çuvallarını araç kasasına aktarmayı sağlayacak şekilde olan araçlar haftanın 6 günü, günde 1 vardiya olmak üzere her bir vardiyada 6,5 saat çalışacaktır.

Lift ilaveli Çift Kabin Kapalı Kasa Kamyon/Kamyonet 2 ADET: silindir hacmi asgari 1.900 cc, motor gücü asgari 90 kw, net ağırlığı asgari 2.000 kg, azami yüklü ağırlığı asgari 3.000 kg, Konteyner tamir araçlarının her ikisinde, arızalı konteynerlerin bölgeden çekilmesi, tamirli ve yeni konteynerlerin bölgeye sevki için araçların arka kısımlarında lift sistemi olacak, arızalı ve yeni konteynerlerin elle kaldırılmadan araca yüklenilmesi sağlanacaktır. Konteyner tamir araçları kapalı kasa olacak ve aynı zamanda konteynerde yaşanan arızalara hızlıca müdahale etmek amacıyla araçta jeneratör, kaynak makinası, taşlama ve kesme makinası ile tamir bakım için gerekli tüm alet ve ekipmanlar bulundurulacaktır. Araç haftanın 5 günü, günde 1 vardiya olmak üzere her bir vardiyada 6,5 saat çalışacaktır.

İstekliler tarafından, kendi malı istenen araçlara ait ruhsatlar ve bu araçlara ait TSE belgeleri, araç kapasite, güç ve teknik özelliklerine ait dokümanlar teklif ile birlikte sunulacaktır.

İsteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiraların ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.” düzenlemesi,

 

23 Ay Süreli Çevre Temizliği İşi İçin Araç ve İş Makinesi Kiralama Hizmet Alım İşine Ait Teknik Şartname’nin “Kiralanan Araç ve İş Makinesi Tablosu” başlıklı 6’ncı maddesinde “Yüklenici söz konusu işi şartname hükümlerine göre eksiksiz olarak yerine getirebilmek için aşağıda Tablo 1’ de belirtilen sayıda ve teknik donanımda araç ve iş makinesini çalışır vaziyette göreve hazır bulunduracaktır. Araç ve iş makinesine ait liste ve miktarlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Kendi malı araç sayısı toplam 47 adet olan araç sayısına dahildir. Araçların çalışma programı aşağıda Tablo 2’ de ayrıca belirtilmiştir.

 

S.N.

KİRALANAN ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİNİN NİTELİĞİ

 

1

 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (Büyük)

8

8

8

2

2

 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (Vinç Sistemli)

5

5

5

2

3

 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (Orta)

5

5

5

3

4

 Çok Amaçlı Vinçli Çöp Kamyonu (ÇAÇA)

1

1

1

5

 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (Küçük)

5

5

5

6

 Yol Yıkama Aracı (VAN Tipi)

1

1

1

1

7

 Vakumlu Yol Süpürme Aracı (Büyük)

1

1

1

8

 Mini Damper Kasalı Çöp Toplama Kamyoneti

4

4

4

9

Vakumlu Yol Süpürme Aracı (Küçük ,İş Makinesi)

1

1

1

10

Mekanik Yol Süpürme Aracı

1

1

1

1

11

Yol Yıkama Aracı (Büyük)

1

1

1

 

12

 Yol Yıkama Aracı (Küçük)

2

2

2

1

13

 Özel Amaçlı Vinçli Konteyner Yıkama Aracı

1

1

1

1

14

Konteyner Yıkama Aracı (Yerüstü Konteyner 1er İçin)

2

2

2

1

15

Kanca Liftli Konteyner Taşıyıcı Kamyon(Kayar Kasalı)

1

1

1

1

16

Lastik Tekerlekli Kazıcı Yükleyici

1

1

1

 

17

En Az 9 Kişilik Açık Damperli Kamyon

1

1

1

1

18

4×4 Kar Küreme Aracı

1

1

1

1

19

 Vinç ilaveli Açık Kasa Damperli Kamyon

3

3

3

20

Lift ilaveli Çift Kabin Kapalı Kasa Kamyon/Kamyonet

2

2

2

YILLIK GENEL TOPLAMLAR:

47

47

47

15

 

       düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Kiralanan Araçlar ve İş Makinesinin Özellikleri ve Vardiya Tanımları” başlıklı 7’nci maddesinde “Araç ve iş makinelerine ait özellikler aşağıda maddeler halinde belirtildiği gibidir. Bunun dışında vardiya saatleri vatandaş talebi, mevsimsel şartlar, mecburi haller vb. sebeplerle değişiklik gösterebilir. Bu sebeple vardiya saatlerindeki değişiklikler idare tarafından yükleniciye bildirilecek olup bu vardiya saatleri aralığında göreve çıkan araçlar üzerinden hakediş ödemesi yapılacaktır.

6- Yol Yıkama Aracı (VAN Tipi) 1 ADET: silindir hacmi asgari 1.900 cc, motor gücü azami 100 kw, net ağırlığı asgari 2.600 kg, azami yüklü ağırlığı azami 3.400 kg olacaktır. 180 derece hareket edebilen hortum makarası bulunacaktır. 800 İt su deposu olacaktır. Basınç regülatörlü 200 barlık yüksek basınç pompası olacaktır…Kendi malı olacaktır.

10- Mekanik Yol Süpürme Aracı 1 ADET: silindir hacmi asgari 5.100 cc, motor gücü azami 140 kw, net ağırlığı asgari 3.500 kg, azami yüklü ağırlığı azami 10.000 kg, 4,5 m3 kapasitesine sahip 3 silindirli su soğutmalı en az 55 kw gücünde dizel motoru olacaktır. Çöp toplama haznesi hidrolik olarak damper sistemine 50 derece devrilme açısıyla yana çöp boşaltma yapabilmelidir…Kendi Malı Olacaktır.

18- 4×4 Kar Küreme Aracı 1 ADET: silindir hacmi azami 3.000 cc, motor gücü azami 140 kw, net ağırlığı asgari 4.400 kg, azami yüklü ağırlığı azami 5.500 kg olacaktır. Tuz haznesi 2,5 m3 bunker hacimli olacaktır… Kendi malı olacaktır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

07.09.2020 tarihli İhale İlanı’nın 4.3.2’nci maddesinde yukarıda yer verilen İdari ve Teknik Şartname düzenlemeleriyle benzer düzenlemenin yer aldığı görülmüştür.

 

Yukarıda anılan mevzuat hükümlerinden, işin ifasında kullanılacak olan araçların isteklilerin kendi malı olmasının istenilmemesinin esas olduğu, ancak idarenin işin niteliği ve gereksinimlerine uygun olarak takdir yetkisini kullanarak gerekli gördüğü araçları isteklinin kendi malı olarak isteyebileceği ve buna ilişkin yeterlik belgelerinin teklifleri ile birlikte sunulmasının zorunlu tutulabileceği belirtilmiş olmakla birlikte idarenin bu takdir yetkisinin sınırsız olmadığı ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan rekabet ve kamu menfaati ilkeleri ile sınırlandırıldığı anlaşılmaktadır.

 

22.10.2020 tarihli kesinleşen ihale komisyonu kararı incelendiğinde, EKAP üzerinden 23 adet ihale dokümanı indirildiği, ihaleye 4 isteklinin katıldığı, 1 isteklinin sunulan araçlara ait ruhsat ve teknik özellikleri gösterir herhangi bir belge ve K1 yetki belgesi sunmadığı, 1 isteklinin sunulan araçlara ait ruhsat ve teknik özellikleri gösterir herhangi bir belge, K1 yetki belgesi sunmadığı ve sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin ihalede sağlaması gereken asgari tutarı karşılamadığı gerekçesiyle, diğer bir isteklinin ise sunulan araçlara ait ruhsat ve teknik özellikleri gösterir herhangi bir belge sunmadığı ve sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin ihale konusu iş ve benzer işe uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin tek geçerli teklif sahibi 06 Antika Turz. Taş. Hiz. ve Tem. Tic. Ltd. Şti.nin üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

İhale konusu iş kapsamında 47 adet aracın kiralanacağı, bu araçlardan yukarıda özellikleri ayrıntılı şekilde belirtilen 15 aracın isteklilerin kendi malı olmasının istenildiği, bu araçlara sahip olunduğuna ilişkin belgelerin teklif içerisinde sunulması gerektiği, söz konusu belgelerin sunulmaması durumunda isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından şikâyete verilen cevap yazısı incelendiğinde, söz konusu araçların kendi malı olarak istenilmesinin idarenin ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğu, bu hususun idarenin takdir yetkisi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, ihale konusu işte çalıştırılması öngörülen araçların teknik özelliklerinin öncelikle araçların verimliliği ve fonksiyonelliği esas alınarak belirlendiği ve ihale konusu işin gerçekleştirileceği bölgenin coğrafik, iklimsel ve imar yapılanması kriterleri dikkate alındığı, özel imalat gören ve ilgili hizmet işine uygun olarak özel dizayn edilen araçların herhangi bir markaya veya firmaya yönelik olmadığı, aksine idare ihtiyacının ivedilikle karşılanmasına imkân sunan ve isteklilere fırsat eşitliği yaratan bir düzenleme olduğu gerekçesiyle idarenin şikâyet başvurusunu reddettiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin “idarece araçların teknik özelliklerinin araç ruhsat açıklamasında yer alması gerektiğinin belirtildiği, ancak araçlara ait teknik özelliklerin teknik belgelerle tevsik edilmemesinin firmaların ruhsat değişikliğine gitmesi sonucunu doğuracağı” iddiasına yönelik yapılan incelemede, İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde “İstekliler tarafından, kendi malı istenen araçlara ait ruhsatlar ve bu araçlara ait TSE belgeleri, araç kapasite, güç ve teknik özelliklerine ait dokümanlar teklif ile birlikte sunulacaktır.” düzenlemesinin yer aldığının belirlendiği, bu durumda kendi malı istenilen araçlara ait ruhsatlarla birlikte teknik dokümanlarında sunulacağı anlaşıldığından bahse konu iddia yerinde bulunmamıştır.

 

İhale dokümanı incelendiğinde, şikâyete konu edilen ve 1’er adet istenilen yol yıkama aracı (van tipi), mekanik yol süpürme aracı ve 4×4 kar küreme aracının isteklinin kendi malı olması yönünde ihale dokümanında düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.

 

İdari ve Teknik Şartname’nin 7’nci maddesinde yer alan ve bahse konu araçların şikâyete konu edilen teknik özelliklerine yönelik yapılan düzenlemelerde;

 

– Yol yıkama aracının (van tipi) “…800 lt su deposu olacaktır. Basınç regülatörlü 200 barlık yüksek basınç pompası olacaktır…”,

– Mekanik yol süpürme aracı “…4,5 m3 kapasitesine sahip…”,

-4×4 kar küreme aracı “…Tuz haznesi 2,5 m3 bunker hacimli olacaktır…” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.

 

Anılan mevzuat hükümleri ile İdari Şartname ve Teknik Şartname’de yer alan ve şikâyete konu edilen teknik özelliklere yönelik söz konusu düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde,  idarenin ihale konusu işte çalıştırılacak şikâyete konu edilen yol yıkama aracı (van tipi), mekanik yol süpürme aracı ve 4×4 kar küreme aracına ilişkin yukarıda belirtilen su deposu, basınç pompası, kapasite ve tuz haznesi hacmiyle ilgili teknik kriterleri belirlediği, bu belirlemeyi yaparken “en az”, “en fazla” kelimesi kullanılmak suretiyle araçların su deposu, basınç pompası, kapasite ve tuz haznesi hacmiyle ilgili alt/üst sınırın belirlemediği, diğer bir ifadeyle söz konusu teknik özelliklere ilişkin olarak idarece net ve kesin bir belirlemenin yapıldığı tespit edilmiştir.

 

Başvuruya konu ihalede EKAP üzerinden 23 adet ihale dokümanı indirilmesine karşın 22.10.2020 tarihli kesinleşen ihale komisyonu kararına göre ihalede tek geçerli teklifin bulunduğu, ihaleye teklif veren 3 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesi gereğince sunulması istenilen kendi malı olması istenilen araç ve makinalara yönelik ruhsat, teknik özellikleri gösteren belgelerin sunulmadığı hususunun yer aldığı görülmüş olup, bahse konu düzenlemelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelerin zedelenmesine sebebiyet verdiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu husustaki iddialarının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun “Yetki belgesi alma zorunluluğu ve taşıma hizmeti” başlıklı 5’inci maddesinde “Taşımacılık, acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yapılabilmesi için Bakanlıktan yetki belgesi alınması zorunludur.” hükmü,

 

08.01.2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “(1) 4925 sayılı Kanunda belirtilen tanımlara ek olarak bu Yönetmelikte geçen;

üüü) Yetki belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilere çalışma izni veren ve Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,

ifade eder.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Yetki belgesi alma zorunluluğu” başlıklı 5’inci maddesinde “(1) Bu Yönetmelik kapsamına giren taşımacılık, acentelik, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, dağıtım işletmeciliği, terminal işletmeciliği ve benzeri faaliyetlerde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları faaliyetlere uygun olan yetki belgesini/belgelerini Bakanlıktan almaları zorunludur.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Yetki belgesi türleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “… (2) B türü yetki belgesi: Otobüsle yurtiçi ve/veya uluslararası yolcu taşımacılığı veya hususi taşımacılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Bu belgelere 24 üncü maddenin ikinci fıkrasının (m) bendindeki şartları haiz otomobiller de kaydedilebilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

b) B2 yetki belgesi: Ticari ve tarifesiz yapacaklara,

verilir.

(3) C türü yetki belgesi: Yurtiçi ve/veya uluslararası eşya taşımacılığı veya hususi taşımacılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

b) C2 yetki belgesi: Ticari amaçla yapacaklara,

verilir.

(4) D türü yetki belgesi: Otobüsle tarifeli veya tarifesiz yurtiçi yolcu taşımacılığı veya hususi taşımacılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Bu belgelere 24 üncü maddenin ikinci fıkrasının (m) bendindeki şartları haiz otomobiller de kaydedilebilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

b) D2 yetki belgesi: Ticari ve tarifesiz olarak yapacaklara,

ç) D4 yetki belgesi: Ticari olarak,  taşıma mesafesine bakılmaksızın iliçi ve 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası tarifeli ve tarifesiz olarak yapacaklara,

verilir.

(8) K türü yetki belgesi: Yurtiçi eşya taşımacılığı veya hususi taşımacılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) K1 yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara,

verilir.

(9) L türü yetki belgesi: Ticari amaçla lojistik işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) L1 yetki belgesi: Yurtiçi yapacaklara,

b) L2 yetki belgesi: Yurtiçi ve/veya uluslararası yapacaklara,

verilir.

(13) R türü yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı alanında taşıma işleri organizatörlüğü yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) R1 yetki belgesi: Yurtiçi yapacaklara,

b) R2 yetki belgesi: Yurtiçi ve/veya uluslararası yapacaklara,

verilir.” hükmü,

 

“Mevzuata uygun taşımacılık, yetki belgelerinin devredilemeyeceği ve genel yasaklar” başlıklı 9’uncu maddesinde “(1) Karayolu taşımacılık faaliyetlerinin ikili ve çok taraflı uluslararası anlaşma ve sözleşmelere, Kanuna, bu Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi esastır.

(2) Yetki belgeleri, satılamaz ve devredilemez.

(3) Bir taşıt belgesine kayıtlı olmayan taşıtların terminallere, yükleme veya boşaltma noktalarına girişlerine ve çıkışlarına, sınır kapılarından ise çıkışlarına, 66 ncı maddede belirtilen yetkili görevliler tarafından izin verilmez. Bu durumdaki taşıtlarda bulunan yolcuların ve eşyaların aktarılmasına ise, taşıtlar uygun yerlere alınarak izin verilir..” hükmü,

 

“Yetki belgesi sahiplerinin ortak yükümlülükleri” başlıklı 40’ıncı maddesinde “… (17) Yetki belgesi sahipleri, almış oldukları yetki belgesinin kapsamı dışında faaliyette bulunamazlar. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır…” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “…(4) İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin adaylar veya istekliler tarafından sunulmasına ilişkin hükümlere, ilan ve ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir. İş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri ayrı ayrı sunması, konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmına ilişkin belgeleri sunması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale İlanı’nın “İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler” başlıklı 4’üncü maddesinde “4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler;

Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen K1 Yetki Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ihale dosyasında ibraz edilecektir…” düzenlemesi,

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

h) Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen K1 Yetki Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ihale dosyasında ibraz edilecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede, başvuruya konu hususun İhale İlanı ve İdari Şartnamede sadece K1 yetki belgesi istenilmesinin ihaleye katılımı daralttığı iddiası olduğu, 23.09.2020 tarihli ve 2020/UH.II-1576 sayılı Kurul kararında başvuruya konu hususa benzer nitelikte itirazen şikayet başvurusu için 07.09.2020 tarihli ve 13325 sayılı Kurum yazısı ile Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden görüş alındığı tespit edilmiştir.

 

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 14.09.2020 tarihli ve E.50863 sayılı bahse konu yazısında “… Bilindiği üzere, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; taşımacılık işi ile iştigal eden her firmanın, faaliyet alanına göre yetki belgesi alması ve operasyonlarında kullandığı her bir taşıtı (özmal veya sözleşmeli), yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave ettirilerek taşıt kartını alması; ülkedeki taşıma düzeninin sağlanması, taşımada kullanılan taşıtların tespiti ve takibi, yapılan taşımalarda ülke ekonomisine maksimum verimin sağlanması ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun amacı çerçevesinde bir zorunluluk olup, kapsam dışı bırakılan taşımalar, anılan Yönetmeliğin 2 nci maddesinde açıkça belirtilmiştir.

Bununla birlikte, Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde, adlarına yetki belgesi düzenlenmiş firmaların, almış oldukları yetki belgelerinin faaliyetlerine uygun olması anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereği zorunludur.

Yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının düzenlemiş olduğu taşıma ihalelerinde, ihaleye iştirak edecek firmalardan; ihaleye konu taşıma faaliyetinin niteliği, mahiyeti, büyüklüğü (taşıması yapılacak eşyanın ağırlığı) ve gerekli taşıt sayısı göz önünde bulundurularak, Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen C2, K1, L1, L2, M1, M2, N1, N2, P1, P2 yetki belgelerinden, uygun türdeki yetki belgesinin istenilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen yetki belgelerinin kapsamları ve faaliyet gösterebilecekleri alanlar da dikkate alınarak;

* C2 yetki belgesine sahip firmaların K1,

* L1 veya L2 yetki belgesine sahip firmaların C2, K1, N1 veya N2,

* M1 veya M2 yetki belgesine sahip firmaların P1 veya P2,

* N1 veya N2 yetki belgesine sahip firmaların C2 veya K1,

yetki belgesi kapsamında da faaliyet gösterebileceklerinin (uluslararası taşımalar sadece C2, L2 ve M2 yetki belgesi ile yapılabilmektedir) göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Bu itibarla; …taşıma ihalesine ilişkin hazırlanan İdari Şartname’de belirtilen taşıtların, yapılacak taşımanın niteliği göz önünde bulundurularak, uygun olan bir yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunmaları gerekmekle birlikte, söz konusu ihalenin, sadece K türü (K1) yetki belgesi düzenlenmiş firmalarla sınırlandırılmasının uygun olmayacağı mütalaa edilmektedir.” ifadelerine yer verildiği görülmüş olup, söz konusu yazı çerçevesinde temizlik hizmet araçlarının çalıştırılması, kiralanması işi kapsamında yapılan ihalelerde sadece K türü (K1) yetki belgesinin istenilmesinin ihaleye katılımı daraltıcı nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu kapsamda, şikâyete konu ihalenin çevre temizliği işi için araç ve iş makinesi kirama işi olduğu, yukarıda yer verilen yazı doğrultusunda, söz konusu ihalede sadece (K1) yetki belgesinin istenilmesinin ihaleye katılımı azalttığı, 22.10.2020 tarihli ihale komisyonu kararına göre ihaleye teklif veren 4 istekliden 2 tanesinin K1 yetki belgesi sunmadığı için değerlendirme dışı bırakıldığı hususu da dikkate alındığında, söz konusu durumun ihale dokümanında yer alan bahse konu düzenlemeden etkilendiği, dolayısıyla ihale dokümanında yapılan bahse konu düzenlemenin ihaleye katılımı daraltıcı nitelikte olduğu ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 


Oybirliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz