Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği” başlıklı 12’nci maddesinde “…(3) İhale veya ön yeterlik dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz.” hükmü,

 

Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinin alt maddesi olan 25.1’inci maddeye ait 29 numaralı dipnotta “İdareler, ihale edilecek hizmetin özelliğine göre, sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangilerinin isteklilerce teklif edilecek fiyata dâhil olması gerektiğini bu maddede belirteceklerdir.” açıklamaları,

 

25.2’inci maddesinde “25.1. maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.” açıklamaları,

 

25.3’üncü maddesinde “Teklif fiyata dâhil olan giderler aşağıda belirtilmiştir:” ifadeleri ile bahse konu maddeye ait 30 numaralı dipnotta “…Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri dışındaki tüm ihalelerde, gider kalemleri, ihale konusu işin özelliğine uygun olarak ilgili mevzuatına, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliği ile Kurumun diğer düzenleyici işlemlerine aykırı olmamak kaydıyla idare tarafından belirlenerek buraya yazılacaktır. açıklamaları yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak olan ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

 a)Yemek yapımında kullanılacak her türlü malzeme, hizmet, Ulaşım ve hizmetin yerine getirilebilmesi için teknik şartnamede belirtilen sayıda çalıştırılacak her türlü işçilerin iş kanuna göre ödenecek tüm hak ve alacaklar ile İş Sağlığı ve Güvenliği  giderleri, yemek, yol, giyecek yardımı, makine ekipman amortismanı ile malzeme giderleri teklif fiyata dahil ve yüklenici firmaya aittir.
b) Teknik şartnamede belirtilen temizlik sarf giderleri, ve işin yapılması ile ilgili her türlü malzeme giderleri,
c) Yemekhanelerde kullanılacak teknik şartnamede belirtilen  doğalgaz, elektrik ve  su ile abonelik giderleri teklif fiyata dahildir.

  d)Sigorta Türleri/Türleri/Limitleri

1-İşletme Sorumluluğu Sigorta Poliçesi/Üçüncü kişilere verilebilecek her türlü olumsuz zararlar ile besin zehirlenmelerini kapsar/500.000,00.-TL.

2-İşyeri paket Sigortası/işin yapıldığı mutfak kat ofisleri ve yemekhaneyi kapsayacak şekilde yangın, infilak, dahili su baskını, duman, hırsızlıktan kaynaklanan sorumluluklar / 500.000,00.-TL Sigorta prim maliyetleri teklif fiyata dahildir.

e) Hastanemizin mutfağında pişirilip yan birimlere taşımalı olarak yapılacak olan yemek dağıtımı için teknik şartnamede belirtilen araç ile ilgili tüm giderleri teklif fiyata dahildir.
f) Analiz ücreti teklif fiyata dahildir.

g- Her işçiye sözleşme dönemi boyunca aylık (Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen rayiç Fiyat x 26 iş günü × 2 bilet) 52 (Elliiki) adet toplu taşıma bilet tutarı yüklenici firma tarafından maaş bordrolarına yansıtılarak nakdi olarak verilecektir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6385 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca kısa vadeli sigorta kolları prim oranı kural olarak sigortalının prime esas kazancının %2 sidir.” düzenlemesi,

 

“Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde “46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

46.1.1. 31 Ağustos 2013 tarih 28751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen hizmet alımlarında uygulanacak fiyat farkına ilişkin Esaslar’ın “işçilik maliyetlerindeki Değişiklik” başlıklı 6.maddesi hükümleri uygulanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin eki olan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin 25.1’inci maddesine ait 29 numaralı dipnotta yer alan “İdareler, ihale edilecek hizmetin özelliğine göre, sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangilerinin isteklilerce teklif edilecek fiyata dâhil olması gerektiğini bu maddede belirteceklerdir.” açıklamalarından, İdari Şartnamelerin 25.1’inci maddesinde, yalnızca ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden teklif fiyata dâhil edilmesi istenen giderlerin belirtilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Teklif fiyata dâhil olacak diğer giderlere ise idarelerce 25.3’üncü maddede yer verilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, 25.2’nci maddede yer alan standart düzenleme uyarınca, 25.1’inci maddede belirtilen giderlerde gerçekleşecek artışlarda fiyat farkı ödemesi yapılması mümkün olmayacaktır.

 

Başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin 25.1’inci maddesinde yer alan düzenleme incelendiğinde; Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin 29 numaralı dipnotuna uygun olarak belirlendiği, söz konusu giderler arasında “işçilik giderleri”nin yer almadığı görülmüştür.

 

Diğer taraftan, İdari Şartname’nin 46’ncı maddesinde, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın “İşçilik Maliyetlerindeki Değişiklik” başlıklı 6’ncı maddesine göre yükleniciye fiyat farkı ödemesi yapılacağı hususu düzenlenmiştir.

 

Tüm bu değerlendirmeler çerçevesinde; ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak personelin işçilik giderlerinde meydana gelecek artışların yükleniciye ödenip ödenmeyeceği konusunda İdari Şartname’nin 25’inci ve 46’ncı maddelerinde birbiriyle çelişen düzenlemelerin bulunmadığı, bu durumun, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 12’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında “İhale veya ön yeterlik dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz.” şeklinde yer alan hükme aykırılık teşkil etmediği ve bahse konu Şartname düzenlemelerinin, ihale konusu işte çalıştırılacak personele ilişkin yükleniciye fiyat farkı verilip verilmeyeceği hususunda isteklileri tereddüte düşürmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Toplantı No 2021/025
Gündem No 59
Karar Tarihi 16.06.2021
Karar No 2021/UH.I-1217

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz