ihale iptal gerekçesi olarak şikayet konusu olan ve ihale dokümanında eksiklik olarak öngörülen düzenlemelerin yapılabilmesi” belirtilmekle birlikte, söz konusu eksikliklerin neler olduğuna ilişkin somut bir gerekçeye yer verilmediği, idareye yapılan şikayet konusunun ise ihale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin tekliflerine yönelik olduğu Şirketinin teklifinin de idarece eksik olarak nitelendirilen doküman düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirme dışı bırakıldığı, dolayısıyla mevcut ihale dokümanı çerçevesinde anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirmesinin yapılabildiği tespit edilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde, idarenin ihaleyi iptal etme noktasında takdir yetkisinin bulunduğu, ancak takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız olmadığı ve idarenin ihalenin iptaline ilişkin gerekçe olarak yer verdiği hususların iptale dayanak oluşturmadığı anlaşıldığından, ihalenin iptal edilme işleminin yerinde olmadığı hk

Toplantı No: 2020/054
Gündem No: 51
Karar Tarihi: 02.12.2020
Karar No: 2020/UH.II-1987

BAŞVURU SAHİBİ:

Ege Gökmen İnş. Araç Kir. Ortak Sağ. Güv. Birimi İş Sağlığı ve Güv. Eğt. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İspark İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret A.Ş.,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/480674 İhale Kayıt Numaralı “Osgb ve Sağlık Tetkiki Hizmet Alımı” İhalesi

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

İspark İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret A.Ş. tarafından 14.10.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Osgb ve Sağlık Tetkiki Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ege Gökmen İnş. Araç Kir. Ortak Sağ. Güv. Birimi İş Sağlığı ve Güv. Eğt. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.tarafından 16.11.2020 tarih ve 51038 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.11.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1773 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; İhale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin gezici İSG araçlarına ilişkin izin belgelerinde dokümanda yapılması istenen tetkiklerin tamamının yapılacağına ilişkin ibarelerin bulunmadığı gerekçesiyle idareye şikâyet başvurusunda bulundukları, idarece ihale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin tekliflerinin, tekliflerinde belirttikleri İSG araçlarının dokümanda belirtilen testleri karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale dokümanında eksiklik olarak öngörülen düzenlemenin yapılabilmesi için ihalenin iptal edildiğinin bildirildiği, ancak idarenin iptal kararının hukuka aykırı olduğu, anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin sonuçlandırılması gerektiği, ihale dokümanında aykırılık bulunmadığı, Teknik Şartname’nin 6’ncı maddesinde gezici İSG araçlarına ilişkin yapılacak tetkiklere yer verildiği, bu testlerden İSG araçlarında yapılması imkansız olan testin bulunmadığı, anılan düzenlemede de 54567092 sayılı Sağlık Genelgesine atıf yapıldığı, isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak idarece ihale dokümanının gösterildiği, dokümana karşı herhangi bir şikayet ve itirazen şikayet başvurusunun bulunmadığı ve dokümanın kesinleştiği, söz konusu dokümana göre ihalenin sonuçlandırılması gerektiği, ihalede rekabetin oluştuğu ve temel ilkelerin gözetildiği, ihalenin iptal kararının iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde “(2) İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü,

Anılan Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.” hükmü yer almaktadır.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 29.04.2016 tarihli ve E.1919 sayılı “Gezici İSG Hizmetleri” konulu Genelge’nin “Genel Esaslar” bölümünde “…2)Gezici İSG aracı, yukarıda belirtilen yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar bünyesinde işsağlığı hizmetlerinde tetkik ve numune taşıma amaçlı kullanılır. Gezici İSG araçları ile alınannumunelerin analizleri 09/10/2013 tarihli ve 28790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarakyürürlüğe giren Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığıncaruhsatlandırılmış tıbbi laboratuvarlarda yapılabilir. İSGB ve OSGB’lerde mezkur Yönetmelikekinde yer alan Ek-9’da belirtilen tetkikler Yönetmelik’te belirtilen basit hizmet laboratuvarışartlarının karşılanması kaydıyla yapılabilir. Bu laboratuvarlarda gezici İSG araçları ilealınan numunelerin analizleri yapılabilir.

3) Çalışanların sağlık gözetimine esas olan tetkiklerin iş yeri ortamında, gezici İSG aracı ile yapılabilmesi için bu Genelge’de belirlenen kurallara uygun olarak halk sağlığı müdürlüğünün görüşü alınarak, il sağlık müdürlüklerince gezici İSG araçlarına kullanım amacı belirtilmek suretiyle Ek-1 de yer alan izin belgesi düzenlenerek faaliyetine izin verilecektir. Gezici İSG araçları, izin belgesinde belirtilen kullanım amacı dışında kullanılamaz.

8)Bu Genelge kapsamında, basit laboratuvar tetkikleri ile direkt röntgen grafisi, endüstriyel tarama işitme testleri, solunum fonksiyon testleri ve biyolojik numune (kan, idrar, gaita, burun ve boğaz sürüntüsü ve benzeri) alma işlemleri işyeri hekimlerinin sorumluluğunda ilgili sağlık meslek mensubu tarafından yapılır ve işyeri hekimi tarafından değerlendirilebilir…” açıklaması,

Aynı Genelge’nin “Gezici İSG araçları ile verilebilecek hizmetler” bölümünde “Gezici İSG araçları ile anlaşmalı işyerlerinde aşağıdaki hizmetler verilebilir:

1)05/11/2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Tozla Mücadele Yönetmeliği kapsamındaki işyerlerinde ve işyeri hekiminin PA akciğer radyografi çekimi yapılmasını gerek gördüğü işyerlerinde PA akciğer grafi çekim hizmetleri,

2)Endüstriyel tarama işitme testi,

3)Basit solunum fonksiyon testleri,

4)Temel/basit laboratuvar tetkikleri ile biyokimya, mikrobiyoloji ve toksikoloji testleri için numune alma hizmetleri” açıklaması,

Bahse konu Genelge’nin “Hizmete İlişkin Standartlar” bölümünde “…4) Numune alma ve laboratuvar tetkikleri:

a)Kapsamı: Gezici İSG araçlarında 09/10/2013 tarihli ve 28790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği hükümlerine uygunluğunu sağlamak kaydı ile temel/basit laboratuvar tetkikleri için numune alımı ile işyerinde Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinde muayenehanede yapılabileceği belirtilen tetkikler yapılabilir. Çalışanların sağlık gözetimi kapsamında yapılması gereken biyokimya, hematoloji, mikrobiyoloji ve toksikolojik testleri esnasında gerekli olan numunelerin alınmasını kapsar. Toksikoloji testleri için alınan numunelerin tetkikleri Bakanlıkça ruhsatlandırılmış tıbbi laboratuvarlarda yapılabilir…” açıklaması,

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 15.01.2017 tarihli E.228 sayılı “Gezici İSG Hizmetleri” konulu Genelge’nin “Araçlarda Yürütülecek Hizmetler İçin Esaslar” bölümünde “…2-Temel/basit laboratuvar tetkikleri için numune almak üzerekullanılan Gezici İSG araçlarında tetkik yapılmayacaktır. Alınan numuneler SağlıkBakanlığınca ruhsatlandırılmış laboratuvarlara analiz edilmek üzere 09.10.2013 tarih ve28790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğine uygun şekildetransfer edilecektir.

3-OSGB/İSGB’ler istekleri halinde bünyelerinde “Basit Hizmet Laboratuvarı” kurabilirler. 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği çerçevesinde basit hizmet laboratuvarında yapılan testler yapılabilir. (Ayrıca basit hizmet laboratuvarı izni (Basit Hizmet Laboratuvarı Faaliyet Belgesi) verilmemektedir.) Tam idrar tetkiki, solunum fonksiyon testi, odyometri vb. bulunabilir.

a)Mobil araçta, OSGB veya İSGB’lerde, sözleşme yapmış olduğu işyer(ler)inin çalışanları dışında olmamak kaydıyla tarama amaçlı göz fonksiyonları ölçümü (uzak, yakın görme, derinlik algısı, phoria testleri, renk körlüğü testi vb.) yapılmasında bir sakınca yoktur.

b)Mobil araçta, OSGB veya İSGB’lerde çalışanların işe giriş ve periyodik muayenelerinde EKG ile değerlendirme yapılabilir.

c)Bu testler için de Genelgenin genel hükümlerine uyulmalı ve yapılacak iş ve işlemler listesine alınmalıdır…” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: OSGB ve Sağlık Tetkiki Hizmet Alımı

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

2 İşyeri Hekimi, 1 Diğer Sağlık Personeli, Personel Sağlık Tetkikleri (25.08.2021-25.12.2021) ve 3 adet Araç ile OSGB Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Yamanevler Mah. Karacabey Sk. No:4 ve İSPARK A.Ş. Lokasyonları” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…h) Bu madde boş bırakılmıştır.

1-İsteklilerin, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nde belirtilen niteliklere haiz olduklarına ilişkin olarak ilgili kurum tarafından yetkilendirildiklerine dair “Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi”ni sunması zorunludur.

2-Gezici İSG Aracı İzin Belgesi (Valilik İl Sağlık Müdürlüklerince verilmiş olan Gezici İSG Araç İzin Belgeleri Genelge kapsamında yapılması gereken sağlık tetkiklerini kapsamak zorundadır) sunulması zorunludur.

3-Çalışma Belgesi (Valilik İl Sağlık Müdürlüklerince verilmiş olan) sunulması zorunludur.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “İşin Konusu” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1- Ortak Sağlık Güvenlik Biriminden 12 Ay Süreli İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alınması

2.1.1- Mevzuata, Sözleşme ve eklerine uygun olarak, bu teknik şartnamenin 3.1. maddesinde belirtilen İdareye ait işyerlerinde, 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalıştırılan personeller için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna göre 4680 saat İş Yeri Hekimi ve 2340 saat Diğer Sağlık Personeli görevlendirilmesi; Rehberlik, Risk Değerlendirmesi, Çalışma Ortamı Gözetimi, Eğitim Bilgilendirme ve Kayıt, İlgili Birimlerle İşbirliği hizmetlerinin yapılmasıdır.

2.2- Hizmetlerin Yürütümü İçin Gerekli Araç Ve Ekipman Hizmeti Sunulması

2.2.1- Üç adet B Segmenti Station dizel otom atik araç (2019 Model veya daha yeni, 50.000 km veya daha az kullanılmış olacaktır.) 2.2.2- Araçların her biri için yıllık 50.000 km (toplamda 150.00 km) için gerekli tüm yakıt vb. masraflar yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.

2.3- Gezici İSG Aracı ile sağlık tetkikleri yapılarak akredite laboratuvar onaylı sağlık raporların hazırlanması (Ek-2’deki şartnameye uygun olarak)” düzenlemesi,

İş Sağlığı ve Güvenliği – Gezici İsg Aracı ile Sağlık Tetkikleri Teknik Şartnamesinde “…

6. YAPILACAK TETKİKLER ve AKREDİTASYONU

6.1 T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ek’teki 54567092 sayılı Genelgesi’nde yer alan esaslar kapsamında Gezici İSG Hizmeti vermeye yetkili OSGB tarafından, Gezici İSG Aracı İzin Belgesi ve Çalışma Belgesi bulunan ekip ve donanım ile aşağıdaki sağlık tetkikleri yapılacaktır.

SAĞLIK TETKİKLERİ AÇIKLAMA

TAM KAN SAYIMI

Hemogram

3 AYLIK KAN ŞEKERİ

H bA 1C

ELEKTROKARDİYOGRAM

EKG

KARACİĞER ENZİMLERİ

AST

ALT

AKCİĞER FİLMİ

ÖN

ARKA

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ

ÜRE

ÜRİK ASİT

KREATİNİN

İŞİTME SEVİYE TESTİ

ODYOMETRİ

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ

SFT

GÖZ

GÖRME TESTİ

GÖZ TANSİYONU

9. TARAFLARIN BİRBİRİNE KARŞI SORUM LULUKLARI

9.14. Verilen tüm hizmetler T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ek’ teki 54567092 sayılı Genelgesinde yer alan esaslara uygun olarak yapılacaktır.

9.15. İş sağlığı hizmetleri kapsamında sağlık gözetimi amaçlı tıbbi tetkikler ve röntgen hizmetleri il sağlık müdürlüğünce izin verilen gezici İSG araçları kullanılarak yapılabilir. Gezici İSG hizmetleri; mezkûr Kanun kapsamında İSG hizmeti vermeye yetkili işyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB) ile ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB) tarafından sunulur. İSGB ve OSGB’ler bu hizmeti Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandın İmiş sağlık kurum ve kuruluşlarından hizmet alımı yöntemiyle de sunabilirler. Gezici İSG araçları başka kişi ve kurum /kuruluşlar tarafından kullanılamaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuruya konu ihalenin “OSGB ve Sağlık Tetkiki Hizmet Alımı” olduğu, söz konusu ihalenin tekliflerin elektronik ortamda alınarak gerçekleştirildiği, 28.10.2020 tarihinde isteklilere tebliğ edilen ilk ihale komisyonu kararına göre Baran Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve İstihdam Hizmetleri Limited Şirketi ile Size Özel İş Sağlığı ve Güvenliği Ticaret Limited Şirketinden EKAP üzerinden yapılan tebliğ ile beyan edilen belgelerin tevsik edilmesi için 20.10.2020 tarihi mesai bitimine kadar sunulması için süre verildiği, sunulan belgelerin incelenmesi neticesinde Size Özel İş Sağlığı ve Güvenliği Ticaret Limited Şirketinin sunduğu gezici İsg aracına ait belgelere göre izin belgesinin kendisine ait olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bu sebeple Türev İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitim Laboratuvar Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketinden de beyan edilen bilgilerin tevsik edilmesi için süre verildiği, anılan isteklinin sunduğu belgeler çerçevesinde teklifinin geçerli teklif olarak kabul edildiği ve ihalenin Baran Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve İstihdam Hizmetleri Limited Şirketi üzerinde bırakıldığı, Türev İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitim Laboratuvar Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği, ihale komisyonu kararının isteklilere 28.10.2020 tarihinde tebliğ edildiği,

Başvuru sahibi Ege Gökmen İnşaat Araç Kiralama Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından söz konusu komisyon kararına karşı Baran Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve İstihdam Hizmetleri Limited Şirketi ile Türev İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitim Laboratuvar Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketinin gezici İSG araçlarının izin belgelerinin Teknik Şartname’de belirtilen bütün tetkikleri kapsamadığı iddiasıyla 03.11.2020 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu,

Şikayet başvurusu üzerine idarece 11.11.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin iptal edildiği, ihalenin iptal gerekçesine ilişkin olarak “Ege Gökmen İnşaat Araç Kiralama Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 03/11/2020 tarih ve E.4685 sayılı şikayet başvurusuna istinaden komisyonumuz tarafından yapılan incelemede 12/02/2020 tarih ve 2020/UH.I-343 karar numaralı Kamu İhale Kurulu Kararına atfen ihalemizde gezici isg aracı ile yapılması gerektiği belirtilen tetkiklerden bir kısmının isg araçlarına ilişkin düzenlenen izin belgesinde belirtilmemesi nedeni ve izin belgesinde belirtilen amaçlar dışında kullanılamayacağı hükmünün esas olduğu anlaşıldığından isteklinin şikayeti yerinde görülmüştür.

Belirtilen nedenlerle düzeltici işlem tesis edilmesinin uygun olacağına karar verilen ihalede 23/10/2020 tarihli komisyon kararı ile 1. ve 2. ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen isteklilerin tevsik için idaremize sunmuş oldukları isg araçlarına ilişkin düzenlenen izin belgelerinde yapılan incelemede ihale dokümanında belirtilen tablodaki testlerin bir kısmının yer almadığı görülmüştür.

12/02/2020 tarih ve 2020/UH.I-343 karar numaralı Kamu İhale Kurulu Kararına istinaden ekonomik açıdan en avantajlı 1. teklif Baran Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve İstihdam Hizmetleri Limited Şirketi ve ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif Türev İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitim Laboratuvar Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına;

2020/480674 ihale kayıt numaralı OSGB ve Sağlık Tetkiki Hizmet Alımı ihalesi için şikayet konusu olan ve ihale dokümanında eksiklik olarak öngörülen düzenlemelerin yapılabilmesi için İdari Şartnamenin Madde 34 – Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi “34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.” Hükmü gereğince bütün tekliflerin reddedilerek ihalenin iptal edilmesine ve ihale iptal kararının ihale yetkilisinin onayına sunulmasına
Oybirliği ile karar verilmiştir.”
ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

İdarelerin 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları anlaşılmaktadır. Ayrıca, anılan Kanun’un 39 ve 40’ıncı maddeleri uyarınca idareye, aktarılan temel ilkelere uygun olmayan durumların tespiti gibi durumlarda verilmiş tüm teklifleri reddederek ihaleyi iptal etme açısından takdir yetkisi tanınmaktadır. Ancak bu takdir yetkisi mutlak ve sınırsız bir yetki niteliğinde olmadığından, takdir yetkisinin anayasal ilkeler çerçevesinde, eşitlik ilkesine uygun şekilde, kamu yararı gözetilerek kullanılması, tesis edilen işlemin gerekçesinin açıkça ortaya konulması ve somut olaya ilişkin öğelerin göz önünde bulundurularak mevzuata uygun şekilde hareket edilmesi gerekmektedir.

Başvuruya konu ihale kapsamında, idarece başvuru sahibinin şikâyeti üzerine ihale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin tekliflerinin hâlihazırdaki dokümana göre değerlendirilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği ve ihalenin iptal edildiği, iptal gerekçesi olarak “2020/480674 ihale kayıt numaralı OSGB ve Sağlık Tetkiki Hizmet Alımı ihalesi için şikayet konusu olan ve ihale dokümanında eksiklik olarak öngörülen düzenlemelerin yapılabilmesi” belirtilmekle birlikte, söz konusu eksikliklerin neler olduğuna ilişkin somut bir gerekçeye yer verilmediği, idareye yapılan şikayet konusunun ise ihale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin tekliflerine yönelik olduğu, nitekim Baran Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve İstihdam Hizmetleri Limited Şirketi ile Türev İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitim Laboratuvar Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketinin teklifinin de idarece eksik olarak nitelendirilen doküman düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirme dışı bırakıldığı, dolayısıyla mevcut ihale dokümanı çerçevesinde anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirmesinin yapılabildiği tespit edilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde, idarenin ihaleyi iptal etme noktasında takdir yetkisinin bulunduğu, ancak takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız olmadığı ve idarenin ihalenin iptaline ilişkin gerekçe olarak yer verdiği hususların iptale dayanak oluşturmadığı anlaşıldığından, ihalenin iptal edilme işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline,


Oybirliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz