ihale konusu işin nitelik bakımından baştan sona yeni bir yol yapımı işinden farklılık arz ettiği bahse konu yapım işinde birim fiyat teklif alınmak suretiyle ön proje üzerinden ihaleye çıkıldığı mevcut durumda isteklilerin tekliflerini ihale dokümanında yer verilen birim fiyat tarifleri üzerinden oluşturmaları gerektiği isteklinin ihaleye teklif sunduğu teklifinde ihale dokümanı kapsamında proje verilmediği bu açıdan yol güzergâhlarının tespit edilemediği ve birim fiyatların oluşturulamadığı yönündeki itirazın RED edilmesi

image_pdfimage_print
69 / 100
Toplantı No2023/028
Gündem No19
Karar Tarihi10.05.2023
Karar No2023/UY.II-741

BAŞVURU SAHİBİ:

Bm Yapı İnşaat Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/237710 İhale Kayıt Numaralı “Mardin İli Kızıltepe, Artuklu ve Yeşilli İlçelerinde Muhtelif Yol Yapım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 03.04.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Mardin İli Kızıltepe, Artuklu ve Yeşilli İlçelerinde Muhtelif Yol Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Bm Yapı İnşaat Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 23.03.2023 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 30.03.2023 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.04.2023 tarih ve 88018 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.04.2023 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2023/511 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İdari Şartname’nin 35’inci maddesinde yer alan fiyat dışı unsur puanlamasında verilen teklif ile yaklaşık maliyet arasında bir bağ oluştuğu, fiyat dışı unsur puanlamasının asıl amacının isteklilerin fiyat manipülasyonunu önlemek, yapılması muhtemel imalatları çok yüksek, yapılma ihtimali düşük imalatları da çok düşük yazarak kamu zararına engel olmak olduğu, söz konusu hususta istismarların önüne geçmek için paçal pozlar ile meydana getirilen imalat kalemlerinin miktarlarını da içeren alt analizlerin bilinmesi gerektiği, aksi takdirde puanlamanın istekliler tarafından tutturulmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, yürürlükte bulunan ve kurumlar tarafından yayımlanmış güncel fiyatların kullanılması ile suistimalin önüne geçilebileceği, bir imalatın paçal poz yapılarak içeriğinin muamma haline getirilmesi durumunda yaklaşık maliyetin tutturulamayacağı, bu durumun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkelerine aykırı olduğu,

 

– Birim fiyat teklif cetvelindeki “İki Tabaka Astarlı Bitümlü Sathi Kaplama Yapılması (Tip-1+Tip-3) (Toplama Taştan Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş )(her şey dahil)”, “Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 25 mm (1 inç) lik Temel Yapılması (Nakliye Dahil) (her şey dahil)”, “Ocak Taşından Konkasör ile Kırılmış ve Elenmiş 50 mm (2 inç) lik Alt Temel Yapılması (Nakliye Dahil)(her şey dahil)”, “100*100*20 cml=100 cm Kutu Menfez Izgarsız (her şey dahil)”, “100*100*20 cml=100 cm Kutu Menfez Izgarılı (her şey dahil)”, “Plentmiks Temel Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) (her şey dahil)”, “1 Ton Asfalt Binder (bsk) Tabakası Yapılması (her şey dahil)”, “1 Ton Asfalt Aşınma Tabakası Yapılması (her şey dahil)” ve “Q600 Betonarme Boru Döşenmesi (her şey dahil)” imalat kalemlerinin paçal poz olduğu, imalatın miktarlarını içeren analizlerin, imalat bünyesine giren alt analizler ve miktarlarının, ocak-fabrika isimleri ve nakliye mesafelerinin verilmediği,

 

– Birim fiyat teklif cetvelindeki “Ekskavatörle Yumuşak Kayanın Kazılması Kullanılması (Yarma ve Yan Ariyetten Dolguya Gidecek Kazılarda)” imalat kaleminin açıklamasında birim fiyata kazıdan çıkan malzemenin 100 metreye kadar taşınmasının dahil olduğunun belirtildiği, kazıdan çıkan malzemenin başka bir yolun dolgusuna veya depoya nakledilmesi öngörülmüş ise bu mesafenin belirtilmesi gerektiği,

 

– Birim fiyat teklif cetvelindeki “Kırmataş Şose ve Asfalt Sökülmesi (Nakliye dahil)” imalat kalemi için sökümden çıkan malzemenin depolanma mesafesinin belirtilmesi gerektiği, söz konusu eksikliklerin taraflarına bildirilmesi gerektiği,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesine göre arazi ve zemin etüdü yapılmadan ve proje hazırlanmadan ihaleye çıkılamayacağı, ayrıca aynı Yönetmelik’in 13’üncü maddesine göre ihale dokümanı içerisinde işin projelerine yer verilmesi gerektiği, idarece ihale dokümanı kapsamında proje verilmediği, bu açıdan yol güzergâhlarının tespit edilemediği, söz konusu pozlarda kime ait olduğu belli olmayan depo ve ocak yerlerinin tespitinin de yapılamadığı, bu tür imalatlarda birim fiyatı etkileyen en önemli unsur olan nakliye mesafesi ve nakliye bedellerinin belirlenemediği, mevcut ihale dokümanına göre birim fiyatların oluşturulamadığı, bu haliyle iş ihale edilmiş olsa dahi aşırı düşük tekliflerin incelenmesinde, idarenin fiyat ve miktarları ile isteklilerinin fiyat ve miktarlarının birbiriyle kıyaslanmasının mümkün olmadığı, idare tarafından şikayetlerine sağlıklı bir cevap verilmediği, sadece yapılacak yollarla ilgili kroki verildiği, malzeme ocakları, paçal pozların alt analizleri gibi hususların cevaplanmadığı, idarece verilen cevabın ihaleye girme ve rekabet etmelerini kısıtladığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhalelerde uyulması zorunlu hususlar” başlıklı 5’inci maddesinde “(1) İhaleye çıkılmadan önce ve ihale sürecinde idarelerin aşağıda belirtilen hususlara uymaları zorunludur:

c) Arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. İhale konusu işin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Uygulama projesi bulunan işlerde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan işlerde ön veya kesin proje üzerinden, her türlü onarım işleri ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, işlerde ise kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. Arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı, baraj ve büyük sulama, içmesuyu isale hattı, enerji nakil hattı, trafo, trafo merkezleri, şalt tesisleri, kaptajlar, su depoları, karayolu, liman ve havaalanı, demiryolu, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz.

d) Doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan hallerde teklif birim fiyat üzerinden ihaleye çıkılması durumunda, bu duruma ilişkin açıklayıcı bilgi ve kanıtlayıcı belgeler; işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etüdü gerektirmesi gerekçesiyle teklif birim fiyat üzerinden ihaleye çıkılmasına karar verilen ihalelerde ise, gerekli arazi ve zemin etütlerinin ihaleden önce yapılamama nedenleri, “Teklif Türünün Belirlenmesine İlişkin Form”da belirtilir…” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktarların tespiti” başlıklı 9’uncu maddesinde “(1) Yaklaşık maliyet hesabına esas miktarların tespiti için öncelikle aşağıda yer alan çalışmaların yapılması gereklidir:

d) Birim fiyat ve imalat tariflerinin hazırlanması; Ön ve/veya kesin projeye dayalı olarak birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde, idareler, iş kaleminin adını, yapım şartlarını, ölçü yeri ve şeklini, birimini, birim fiyata dahil ve hariç unsurları ihtilafa meydan vermeyecek biçimde teknik olarak açıklayan birim fiyat tarifleri hazırlar…” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde “…45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir. Yazıda ayrıca, ihale konusu işe özgü alanlara (malzeme ocağı vb.) ilişkin olan ve açıklama istenecek girdi niteliğinde bulunan nakliyelere dair yaklaşık maliyet hesabında esas alınan mesafeler belirtilir.

45.1.4. İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında;

a) Teklif birim fiyatlı işlerde; her bir iş kaleminin yapım şartlarına, tarif ve içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

(Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatının isteklilere verilmesi, isteklilerin de tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda, yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin verilen bu formata uygun olması gerekmektedir.

İdare tarafından bütün iş kalemleri/iş grupları için tek bir analiz formatı düzenlenebileceği gibi, iş kalemleri/iş gruplarının yapım şartlarına göre birden fazla analiz formatı da düzenlenebilir. Ancak bu durumda, idare ihale dokümanında hangi analiz formatının hangi iş kalemleri/iş grupları için kullanılacağını belirtmek zorundadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında veya aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazı ekinde verilmesi gerekmektedir. Ancak idarece niteliği gereği analiz formatı hazırlanamayan iş kalemlerine ilişkin isteklilerin açıklamaları kapsamında analiz sunmalarına gerek olmayıp, anılan iş kalemlerine ilişkin açıklamalar 45.1.13 maddesi uyarınca yapılabilir…” açıklaması,

 

Anılan Tebliğ’in “Teklif ve sözleşme türünün tespitinde uyulması gereken hususlar” başlıklı 46’ncı maddesinde “…46.2. İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği yapım işleri ile doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje üzerinden, her türlü onarım işleri ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir.

46.3. İdarelerin teklif birim fiyat üzerinden ihaleye çıkılmasını öngördükleri durumlarda; söz konusu usule göre ihaleye çıkılmasına karar verilmesine ilişkin objektif gerekçeleri açık ve net olarak ortaya koymaları ve bu hususu teklif türünün belirlenmesine ilişkin standart formda (Standart Form-KİK001.3/Y) belirtmeleri gereklidir. İşin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etüdü gerektirmesi nedeniyle teklif birim fiyat usulüne göre ihaleye çıkılmasına karar verilen hallerde hangi tür arazi ve zemin etütlerinin işin yapımı aşamasında yapılması gerektiği konusunda detaylı bilgi de standart formun gerekçe bölümünde yazılacaktır.” açıklaması,

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Mardin İli Kızıltepe, Artuklu ve Yeşilli İlçelerinde Muhtelif Yol Yapım İşi

b) Türü: Yapım işleri

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde):

d) Kodu:

e) Miktarı:

620 Dekar İki Tabaka Astarlı Bitümlü Sathi Kaplama Yapılması, 87.750 m3 Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 25 mm (1 inç) lik Temel Yapılması, 63.000 Ocak Taşından Konkasör ile Kırılmış ve Elenmiş 50 mm (2 inç) lik Alt Temel Yapılması, 92.400 ton PLENTMİKS TEMEL YAPILMASI

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Artuklu ve Yeşilli İlçeleri muhtelif yolları” düzenlemesi,

 

Söz konusu Şartname’nin “İşin yapılacağı yerin görülmesi” başlıklı 12’nci maddesinde “12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini görmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini görmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

Yer görme isteklinin talebine bağlıdır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. İsteklinin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dahildir…” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde “35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

35.1.1.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:40
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:60
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş Kalemi Bazında teklif fiyat nitelik belirleme
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 60 )
Aşağıda yer alan listeye belirlenen kriterleri içeren maddeler eklenmiş olup, istekli tarafından bu maddelerden biri seçilebilecek ve istekliye seçilen maddeye karşılık belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı: İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanlaması (TFNP) 60 tam puan üstünden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait iş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının % 90 – % 110 aralığında (% 90 ve % 110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için tabloda belirtilen puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri % 90 – % 110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Nispi Değeri: Aralıkta olana puan uygulanacaktır
Birim Fiyat Teklif Cetveli Sıra No?lara dikkat edilmeli Puan
1 8,00
2 5,00
3 5,00
4 3,00
5 3,00
6 4,00
7 4,00
8 4,00
9 3,00
10 3,00
11 3,00
12 3,00
13 3,00
14 3,00
15 3,00
16 3,00
TOPLAM PUAN 60,00

35.1.2. Fiyat dışı unsurların değerlendirilmesine ilişkin bilgi ve belgeler yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilecektir.

35.2 Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde ilgili uygulama yönetmeliğinde düzenlenen usule göre ihale sonuçlandırılacaktır.

35.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda 35.1.1. maddesinde yer alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.

35.3. Fiyat avantajı uygulanması:

35.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhaleye ait birim fiyat teklif cetveline aşağıda yer verilmiştir.

 

A

B

Sıra No

İşKalemi No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Ölçü Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)

Tutarı (Para birimi belirtilerek)

 

1

1

İki Tabaka Astarlı Bitümlü Sathi Kaplama Yapılması (Tip-1+Tip-3) (Toplama Taştan Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş )(her şey dahil)

dekar

620

 

 

2

2

Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 25 mm (1 inç) lik Temel Yapılması (Nakliye Dahil) (her şey dahil)

metreküp

87.750

 

 

3

3

Ocak Taşından Konkasör ile Kırılmış ve Elenmiş 50 mm (2 inç) lik  Alt Temel Yapılması (Nakliye Dahil)(her şey dahil)

metreküp

63.000

 

 

4

4

100*100*20 CML=100 CM KUTU MENFEZ IZGARSIZ (HERŞEY DAHİL)

adet

200

 

 

5

5

100*100*20 CML=100 CM KUTU MENFEZ IZGARILI (HERŞEY DAHİL)

adet

56

 

 

6

6

PLENTMİKS TEMEL YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) (HERŞEY DAHİL)

ton

92.400

 

 

7

7

(1 TON ASFALT BİNDER(BSK) TABAKASI YAPILMASI (HER ŞEY DAHİL))

ton

2.500

 

 

8

8

(1 TON ASFALT AŞINMA TABAKASI YAPILMASI (HER ŞEY DAHİL))

ton

2.500

 

 

9

9

Q600 BETONARME BORU DÖŞENMESİ (HER ŞEY DAHİL)

metre

700

 

 

10

10

Ekskavatörle Yumuşak Kayanın Kazılması Kullanılması (Yarma ve Yan Ariyetten Dolguya Gidecek Kazılarda)

metreküp

10.000

 

 

11

11

Kırmataş Şose ve Asfalt Sökülmesi (Nakliye dahil)

metreküp

33.480

 

 

12

12

Galvanizli sac profilden trafik bilgi levhası yapılması (1,5 mm kalınlıkta)

metrekare

400

 

 

13

13

Trafik işaret levhası direği yapılması ve galvanizlenmesi (5 mm kalınlığında, 170 mm açılımında)

metre

2.900

 

 

14

14

Trafik işaret levhalarına sembol, bordür ve yazı yazılması

metrekare

400

 

 

15

15

Soğuk yol çizgi boyası ile yol çizgilerinin çizilmesi (Makina ile)

metrekare

12.000

 

 

16

16

Stabilize yollarda reglaj, sulama ve sıkıştırma

kilometre

100

 

 

TOPLAM TUTAR(K.D.V Hariç)

 

 

Yukarıda aktarılan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinden, idareler tarafından ihale dokümanının oluşturulması sürecinde, yaklaşık maliyet çalışmaları kapsamında birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde, iş kaleminin adını, yapım şartlarını, ölçü yeri ve şeklini, birimini, birim fiyata dahil ve hariç unsurları ihtilafa meydan vermeyecek biçimde teknik olarak açıklayan birim fiyat tariflerinin hazırlanacağı, söz konusu tariflerin ihale dokümanının parçası olduğu anlaşılmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesinden ise, idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında veya aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazı ekinde verilmesinin gerektiği, ayrıca ihale konusu işe özgü alanlara ilişkin olan ve açıklama istenecek girdi niteliğinde bulunan nakliyelere dair mesafelerin de aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda belirtilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

07.04.2023 onay tarihli ihale komisyonu kararına göre, 14 adet ihale dokümanı indirilen ihaleye 9 isteklinin katıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin Azfalt Yol Yapım Kimyasalları Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Şti., ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin ise Avc Grup İnş. A.Ş. olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Başvuruya konu ihalenin Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “Mardin İli Kızıltepe, Artuklu ve Yeşilli İlçelerinde Muhtelif Yol Yapım İşi” olduğu, gerekli zemin etütlerinin yapılması için sürenin yetersiz olması gerekçesiyle birim fiyat teklif alınmak suretiyle ön proje üzerinden ihaleye çıkıldığı tespit edilmiştir.

 

İhale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif cetveli ve birim fiyat tariflerinde “her şey dahil”, “nakliye dahil” ifadelerinin yer aldığı, ayrıca yaklaşık maliyet hesabına ilişkin analizlerde nakliye mesafelerinin bulunduğu görülmüştür. Teklif fiyata dâhil olan giderler arasında nakliye giderine yer verilmiştir.

 

İdare tarafından başvuru sahibinin şikayetine verilen cevabi yazıya yapılması düşünülen muhtelif yollara ilişkin krokinin eklendiği görülmüştür.

 

İhale dokümanı incelendiğinde, ihale konusu işin nitelik bakımından baştan sona yeni bir yol yapımı işinden farklılık arz ettiği, bununla birlikte birim fiyat teklif alınmak suretiyle ön proje üzerinden ihaleye çıkıldığı, dolayısıyla idarece ihale dokümanı hazırlanması aşamasında, güzergah bilgisinin kesin şekilde belirtilmesinin teknik açıdan mümkün olmadığı, mevcut durumda isteklilerin tekliflerini birim fiyat teklif cetvelinde yer alan miktarlar üzerinden oluşturmaları gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.4’üncü maddesine göre, idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarına ihale dokümanında yer verilebileceği gibi söz konusu analiz formatlarının aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazı ekinde de isteklilere verilebileceği, bu açıdan başvuru sahibinin paçal pozlara ilişkin imalat miktarlarını içeren analizlerin ve alt analizlerin verilmesi gerektiği yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Ayrıca birim fiyat teklif cetveli ve birim fiyat tariflerinden nakliye giderinin teklif fiyata dahil olduğunun anlaşıldığı, İdari Şartname’nin 12’nci maddesi gereğince isteklilerin işin yapılacağı yeri ve çevresini görebileceği, inceleme yapabileceği, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin edebileceği, bu yolla nakliyelere dair mesafelerin basiretli tacir sıfatına haiz istekliler tarafından belirlenebileceği ve ortalama nakliye maliyetlerinin ilgili iş kalemlerine yansıtılması suretiyle teklif hazırlanabileceği, kaldı ki Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2’nci maddesi uyarınca nakliyelere dair mesafelerin aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısında belirtilmesi gerektiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin nakliye ve depolama mesafelerinin belirtilmesi gerektiği yönündeki iddialarının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Öte yandan, ihale dokümanı incelendiğinde ihale konusu işin nitelik bakımından baştan sona yeni bir yol yapımı işinden farklılık arz ettiğinin anlaşıldığı, bahse konu yapım işinde birim fiyat teklif alınmak suretiyle ön proje üzerinden ihaleye çıkıldığı, mevcut durumda isteklilerin tekliflerini ihale dokümanında yer verilen birim fiyat tarifleri üzerinden oluşturmaları gerektiği, ihale konusu iş ve/veya benzer iş deneyimine sahip basiretli tacir tarafından dokümandaki düzenlemelere göre teklif bedelinin oluşturabileceği anlaşılmış olup, başvuru sahibi tarafından ihaleye teklif sunduğu hususu da dikkate alındığında, başvuru sahibinin ihale dokümanı kapsamında proje verilmediği, bu açıdan yol güzergâhlarının tespit edilemediği ve birim fiyatların oluşturulamadığı yönündeki iddialarının da yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinin (j) fıkrasının 9’uncu alt bendinde “Başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması halinde, Kurul kararı ile itirazen şikâyet başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesine karar verilir. Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kuruma yazılı talebi üzerine, bu talep tarihini izleyen otuz gün içinde Kurum tarafından itirazen şikâyet başvuru bedelinin iadesi yapılır ve son ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz işlemez. Diğer hallerde başvuru bedeli iade edilmez.

Bu fıkranın (1) numaralı bendi uyarınca tahsil edilen bedel hiçbir durumda iade edilmez.” hükmü yer almaktadır.

 

Aktarılan Kanun hükmüne göre, başvuru sahibinin itirazen şikâyete konu iddialarının tamamında haklı bulunması halinde başvuru bedeli iadesinin söz konusu olabileceği dikkate alındığında, yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler neticesinde, başvuru sahibinin, iddialarının tamamında haklı bulunmadığı anlaşıldığından başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesi için Kanunun öngördüğü şekilde “başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması” koşulunun gerçekleşmediği, dolayısıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinin (j) fıkrasının 9’uncu alt bendi hükmü gereğince başvuru bedelinin iadesinin mümkün bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

image_pdfimage_print