KAMU İHALE KURULUNCA HAKLI BULUNAN İTİRAZEN ŞİKAYETLERE AİT YATIRILAN PARALARI İADE ETMEMEK İÇİN BULDUĞU YÖNTEM

image_pdfimage_print
72 / 100

itirazen şikayette bulunan isteklinin itiraz ettiği gerekçelerden sadece  birinin Kamu ihale kurumunca haklı görülerek “DÜZELTİCİ  İŞLEM” kararı verilmiş olup, isteklinin itirazen şikayet bedelinin İADE EDİLEMİYECEĞİ HK KİK KARARI

2006 yılından başlayarak – son bir yıla kadarki geçen süreçte isteklilerin KİK e itirazen şikayetlerinde haklı oldukları halde “ŞİKAYET  BEDELLERİ” ni iade etmeyen KİK son 1 yılda iade etmeye başlamıştı (ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ile )

KİK  şimdide  bu  sıcak parayı elleri titreye titreye iade etmemek için şimdide  aşağıda UTANILACAK  KARARLAR ALMAYA BAŞLAYARAK Yüksek itirazen şikayet  bedellerini KASASINA atmak için çözüm bulmaya başlamış

Tüm İhalelere katılan firmaların bu bedelleri geri almak  için sonuna kadar  yargı süreçlerini devam ettirmelerini gerektiğine inanıyorum

KAMU İHALE KURULUNCA HAKLI BULUNAN İTİRAZEN ŞİKAYETLERE AİT YATIRILAN PARALARI İADE ETMEMEK İÇİN BULDUĞU YÖNTEM 1

  • İHALE FİRMALARININ HAKLARINI GASP ETMEK İÇİN ÇABA VEREN KİK  KARARI
Toplantı No2023/025
Gündem No53
Karar Tarihi13.04.2023
Karar No2023/UH.I-648

BAŞVURU SAHİBİ:

Yuva Motorlu Araçlar San. ve Tic. A.Ş.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İstaç İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş.,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/1379794 İhale Kayıt Numaralı “Şoförsüz 4×2 Çekici ve Dorse Kiralama Hizmet Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstaç İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. tarafından 31.01.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Şoförsüz 4×2 Çekici ve Dorse Kiralama Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Yuva Motorlu Araçlar San. ve Tic. A.Ş.nin 20.03.2023 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 30.03.2023 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.03.2023 tarih ve 86861 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.03.2023 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2023/481 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif sunduğu aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı, şöyle ki;

a) Dorse-treyler için fiyat teklifi alındığı, ancak Teknik Şartname’deki teknik özellikleri taşıdığını tevsik eden belgelerin sunulmadığı, fiyat teklifi alınan firmanın toplam 10 adet dorse-treyleri olduğu hususunun da belgelendirilmediği, aracın amortismanının bu fiyat teklifindeki satış bedeli üzerinden hesaplandığı, ancak üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınarak amortisman bedelinin hesaplanabileceğine ilişkin bir düzenlemenin bulunmadığı, amortismanın ancak kamu kurumlarının birim fiyatları veya YMM veya SMMM tarafından kaşeli ve imzalı olarak düzenlenmiş amortisman payı tespit tutanağı ile tevsik edilen edinim bedeli üzerinden hesaplanabileceği, diğer yandan, satış tutarı tespit tutanağının 2022 yılının 4. veya 3. vergi dönemine ait olması gerekirken, 2023 yılının 1. dönemine ait olduğu, bu durumun Kamu İhale Tebliği’nin 79.2.4’üncü maddesinde yer alan açıklamalara aykırı olduğu,

b) Çekici için de fiyat teklifi alındığı, bu fiyat teklifine kasko ve trafik sigortası giderlerinin de dâhil edildiği, ancak maliyet bileşenlerinin ayrı ayrı tevsik edilmesi gerektiği, zira Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesine göre fiyat teklifinin o alanda faaliyet gösteren firmalardan alınması zorunlu olduğundan kasko ve trafik sigortası teklifinin sigorta şirketlerinden fiyat teklifi alınarak hesaplanması gerektiği, fiyat teklifi alınan firmanın toplam 65 adet çekicisinin olduğu hususunun da belgelendirilmediği, çekicinin Teknik Şartname’deki teknik özellikleri taşıdığını tevsik eden belgelerin de sunulmadığı, satış tutarı tespit tutanağındaki faturaların nakliye hizmetine ilişkin olduğu, kiralama işine ilişkin olmadığı, ancak kiralama hizmeti yapan bir firmadan alınacak fiyat teklifi ile açıklama yapılması gerektiği,

 c) Adblue için fiyat teklifi alındığı, ancak fiyat teklifinde tutanağın sayı bilgisinin belirtilmediği, satış tutarı tespit tutanağı ile fiyat teklifinin tarih ve sayısının uyumlu olması gerektiği, satış tutarı tespit tutanağında geçici vergi beyanname dönemi 2022 yılı 3. dönem iken faturaların 2023 yılının Şubat ayına ait olduğu,

d) 65 adet çekici ve 10 adet dorsenin araç giydirmesi için fiyat teklifi alındığı, satış tutarı tespit tutanağında geçici vergi dönemi 2022 yılı 4. dönem iken faturaların 4’üncü ve 2’nci döneme ait olduğu, ayrıca fiyat teklifi üzerinde meslek mensubunun kaşesinin bulunmadığı iddialarına yer verilmiştir. 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,        

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,           

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,        

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde (1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

(2) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

1) Verilen hizmetin ekonomik olması,

2) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

3) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer aşağıdaki kurallara göre tespit edilir.

79.1.2. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değer;

SD: Sınır değeri,

YM: Yaklaşık maliyeti,

n: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan (Ek ibare: 29.06.2017-30109 R.G./2. md.) ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklif sayısını,

T1, T2, T3….Tn: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan (Ek ibare: 29.06.2017-30109 R.G./2. md.) ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklif bedellerini,

R: Sınır Değer Tespit Katsayısını

KAMU İHALE KURULUNCA HAKLI BULUNAN İTİRAZEN ŞİKAYETLERE AİT YATIRILAN PARALARI İADE ETMEMEK İÇİN BULDUĞU YÖNTEM 2

79.1.3. 79.1.2 nci maddede yer alan R değeri her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere Kurum tarafından belirlenir ve ilan edilir. İhalenin konusu veya işin niteliğine göre Kurum tarafından farklı R değerleri belirlenebilir.

79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.  

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir…” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: ŞOFÖRSÜZ 4×2 ÇEKİCİ VE DORSE KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı: 639 gün süreyle 65 adet çekici ve 10 adet dorse kiralama hizmetidir.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Teslim yeri Odayeri (Eyüpsultan), Seymen (Silivri) ve Kömürcüoda (Şile) düzenli depolama sahalarıdır. İşin yapılma yerinin lokasyonları teknik şartnamenin 8.5. maddesinde belirtilmiştir.” düzenlemesi,

Aynı İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “…25.3. Teklif fiyata dâhil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. Araçlar üzerine yazılacak veya yapıştırılacak her türlü ibare ve amblem, İdarenin isteğine uygun olarak yüklenici tarafından bedelsiz yapılacaktır. Ruhsata işletilmesi giderleri,

Yüklenici firmanın temin edeceği çekici ve dorselerin rengi turuncu olacaktır. Çekici ve Dorse renk kodu RAL 2004 olacaktır.

65 adet çekici ve 10 adet dorse yüklenici firma tarafından sıfır lastik ve tam dolu depo yakıtla teslim alınacak ve iş bitiminde tam dolu yakıtla teslim edilecektir.

Kiralanacak araçların trafik ve kasko sigortası, bütün vergileri bakım-onarım yedek parça vb. bütün giderleri,

Araçlar için UKOME (Güzergâh Kullanımı İzin Belgesi) ve Karayolları Yetki belgesine ekleme/çıkarma için istenecek her türlü giderler (belge ücreti, kiralama sözleşme giderleri, noter giderleri dâhil vb. giderler,

Yüklenici firma, araçların ruhsatlarına şehir içi ve belediye mücavir alan içerisinde yük taşınacağını ifade eden “taahhütnamelidir” işlemleri yapılacaktır. Bu işlemlere ait tüm giderler,

Yüklenici, çekici ve dorselerin tüm periyodik teknik muayenesini (Tüvtürk vb.) giderleri,

İstasyonda ya da yolda arıza yapan araçların yetkili servise nakledilmesi yüklenici tarafından sağlanacaktır. İdareden araç nakli için şoför talep edilmeyecektir.

Kiralanacak çekicilerin üzerlerinde, aracın kendi plakasına tanımlanmış köprü ve otoyollardan otomatik geçişi sağlayan HGS cihazları takılı olacaktır. HGS giderleri İdare’ye ait olacaktır. Yüklenici, HGS geçiş bedellerinin ödemesini yapacaktır. Yüklenici İdare’ye bu geçişlerin dekont veya ödeme makbuzlarını ayrıntılı listeleriyle beraber iletmesine müteakip bu bedel, aylık hak edişlerde geri ödenecektir…” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Çalışma Esasları” başlıklı 6’ncı maddesinde “…6.4. Çekiciler sözleşme başlangıç tarihi itibarıyla en düşük 2021 model olacaktır. Dorseler sözleşme başlangıç itibarıyla 0 (sıfır) km olacaktır. (Test ve sevkiyattan ötürü oluşan kilometreler dikkate alınmayacaktır.)

6.13. Kiralanacak araçların trafik ve kasko sigortası, bütün vergileri, bakım-onarım, yedek parça vb. bütün giderleri (teknik şartnamede idarenin uhdesinde belirtilen giderler hariç) Yüklenici’ye aittir.

6.15. Araçlar için UKOME (Güzergâh Kullanımı İzin Belgesi) ve Karayolları Yetki belgesine ekleme/çıkarma için istenecek her türlü giderler (belge ücreti, kiralama sözleşme giderleri, noter giderleri dâhil vb.) yükleniciye; yakıt (mazot, adblue vb.), lastik giderleri ise İdare’ye ait olacaktır.

6.19. Akaryakıt, adblue, lastik değişim/tamir haricinde tüm bakım onarmalardan yüklenici sorumludur.

6.20. Yüklenici, çekici ve dorselerin tüm periyodik teknik muayenesini (Tüvtürk vb.) kendisi yaptırmakla yükümlüdür. Bu tür durumlarda idareden ilave, bir ücret talep edilmeyecektir. Aracın muayene istasyonuna getirilip götürülmesi idarenin sorumluluğundadır…” düzenlemesi,

Aynı Teknik Şartname’nin “Test ve Muayene Metodları” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.2. Kiralanan araçların, teslim alınmadan önce, teknik şartnameye uygun olup olmadığı kontrol edilerek araç teslim tutanağı hazırlanacaktır. Yüklenici araçların teslimi sırasında, araçlara ait ruhsatları, trafik kanununun öngördüğü yol belgelerini, zorunlu mali mesuliyet ve kasko sigortalarına ilişkin poliçeleri ve teknik şartnamede belirtilen şartları sağlamak zorundadır.

7.3.Kiralanacak çekicilerin tamamı İdare’nin kullanmakta olduğu dorselere uygun olacaktır. Araçlar teslim edilmeden önce örnek araçla deneme yapılacaktır.

Kiralanacak dorselerin tamamı İdare’nin kullanmakta olduğu çekicilere uygun olacaktır. Araçlar teslim edilmeden önce örnek araçla deneme yapılacaktır…” düzenlemesi yer almaktadır.

Yapılan incelemede, başvuruya konu ihalenin İstaç İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. tarafından 31.01.2023 tarihinde birim fiyat üzerinden e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen “Şoförsüz 4×2 Çekici ve Dorse Kiralama Hizmet Alım İşi” olduğu, 65 adet çekicinin ve 10 adet dorsenin 639 gün süreyle kiralanması hizmeti olduğu, 22 adet ihale dokümanının indirildiği ihaleye 10 isteklinin teklif verdiği, 5 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı; 183.291.894,23 TL’nin sınır değer olarak belirlendiği, teklifi sınır değerin altında olan tek geçerli teklif sahibinin Bilginay Tem. Hizm. Yem. Bilg. İlaçlama Org. Taş. İnş. Dan. Tekstil Ayakkabıcılık Turizm Tic. Paz. San. Ltd. Şti. – Arslancan Kurumsal Ltd. Şti. İş Ortaklığı olduğu, idare tarafından 03.02.2023 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen yazı ile 08.02.2023 tarihi mesai bitimine kadar aşırı düşük teklif açıklamasının sunulmasının istenildiği, yazının “Açıklama” kısmında “Teklif cetvelindeki hizmet kalemlerinin Teknik Şartname’de açıklanan maliyet bileşenlerine ilişkin açıklamalarınızı 4734 sayılı Kanun’un 39. maddesi ve Kamu İhale Tebliğinin 79. maddesine göre aşırı düşük açıklama yapılacaktır.” ifadesinin yer aldığı, söz konusu yazının ekinde herhangi bir bilgi ve/veya belgeye yer verilmediği,

 Adı geçen istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamasının sunulduğu, sunulan açıklamanın idarece uygun bulunması üzerine 09.03.2023 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin anılan iş ortaklığı uhdesinde bırakıldığı, teklifi sınır değerin üzerinde olan başvuru sahibinin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

İdarenin başvuru sahibinin şikâyetine verdiği cevapta “…İdarece, aşırı düşük sorgulama yazısında teknik şartnamede açıklanan tüm maliyet bileşenleri olarak;

-Güzergâh kullanım izin belgesi maliyeti

-HGS cihazı maliyeti

-Motorlu Taşıtlar Vergisi

-Fenni muayene ve egzoz emisyon gazı ölçüm maliyeti

-Araçların teslimindeki dolu depo maliyeti

-K1 yetki belgesi maliyeti

-Araçların şehir içinde ve belediye mücavir alanları içinde taahhütnamesidir maliyeti

-Araç giydirme maliyeti

-Amortisman veya kiralama maliyeti

-Tamir bakım maliyeti

-Kasko ve trafik sigortası maliyeti,

Bileşenleri için aşırı düşük sorgulama yapılması istenmiş ve istekli tarafından tüm bu bileşenler Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79. maddesine uygun olarak açıklama yapıldığı ihale komisyonunca uygun görülerek ihale, bu iş ortaklığı üzerine bırakıldığından bu husustaki şikâyet başvurunuz reddedilmiştir…” hususlarının yer aldığı,

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,  “araç giydirme ve ruhsata işletilmesi giderleri, araç teslimindeki akaryakıt, trafik ve kasko sigortası ile bakım onarım, yedek parça vb. giderleri, güzergâh kullanımı izin belgesi ile K1 yetki belgesi maliyeti, tüm periyodik teknik muayene giderleri ile HGS cihazı maliyeti” gibi çeşitli giderlere yer verildiği, Teknik Şartname’nin ilgili maddelerinde de söz konusu giderlerin ayrıca belirtildiği görülmüştür.

Yukarıda yer verilen düzenlemelerden, idareler tarafından sınır değerin altında teklif veren isteklilerden aşırı düşük teklif açıklamasının istenileceği ve isteklilere gönderilecek olan aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’nci maddesinde yer alan hükümler ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde yer alan açıklamalar uyarınca, teklifte önemli olduğu tespit edilen maliyet bileşenlerine yer verilmesinin ve isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olan bahse konu önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesinin zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

Aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısında, hangi maliyet bileşenlerinin önemli teklif bileşeni olarak belirlendiğine yer verilmediği görülmüş olup, söz konusu durumun ihale konusu işin niteliği ve ihale dokümanı kapsamında yapılan düzenlemeler dikkate alındığında, başvuruya konu ihalede aşırı düşük teklif açıklamasının sunulmasına ve sunulan açıklamanın da sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesine imkân tanımadığı anlaşılmaktadır.

Netice itibariyle, idarece sınır değerin altında teklif veren istekliye gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısında önemli teklif bileşenlerinin belirlenmediği, dolayısıyla aşırı düşük teklif sorgulamasının kamu ihale mevzuatına uygun şekilde yapılmadığı anlaşıldığından, idare tarafından teklifte önemli olduğu tespit edilen maliyet bileşenlerinin açık ve tereddütte mahal vermeyecek şekilde belirlenerek aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinin (j) fıkrasının 9’uncu alt bendinde “Başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması halinde, Kurul kararı ile itirazen şikâyet başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesine karar verilir. Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kuruma yazılı talebi üzerine, bu talep tarihini izleyen otuz gün içinde Kurum tarafından itirazen şikâyet başvuru bedelinin iadesi yapılır ve son ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz işlemez. Diğer hallerde başvuru bedeli iade edilmez.

Bu fıkranın (1) numaralı bendi uyarınca tahsil edilen bedel hiçbir durumda iade edilmez.” hükmü yer almaktadır.

Aktarılan Kanun hükmüne göre, başvuru sahibinin itirazen şikâyete konu iddialarının tamamında haklı bulunması halinde başvuru bedeli iadesinin söz konusu olabileceği dikkate alındığında, yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler neticesinde, başvuru sahibinin, iddialarının tamamında haklı bulunmadığı anlaşıldığından başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesi için Kanunun öngördüğü şekilde “başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması” koşulunun gerçekleşmediği, dolayısıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinin (j) fıkrasının 9’uncu alt bendi hükmü gereğince başvuru bedelinin iadesinin mümkün bulunmadığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, idare tarafından teklifte önemli olduğu tespit edilen maliyet bileşenlerinin açık ve tereddütte mahal vermeyecek şekilde belirlenerek aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden yapılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, Oybirliği ile karar verildi.

 

image_pdfimage_print