herhangi bir belge adı belirtilmeksizin standart formların tümünün eksiksiz doldurulup sunulmadığı veya eksik sunulduğu, sunulan belgelerin ise kamu ihale mevzuatına uygun olarak sunulmadığı ifade edilmektedir. Bu bakımdan, ileri sürülen iddialarda ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirmelerin baştan sona yeniden yapılmasının talep edildiği dikkate alındığında, ihale komisyonunun görev ve yetkisi dâhilinde incelediği hususların Kurum tarafından re’sen incelenmesi sonucunu doğuracak şekilde baştan sona yeniden incelenmesi, idari denetim yetkisinin kullanılması bakımından yukarıda yer verilen mevzuata aykırı olacağı anlaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin bahse konu iddiasının şekil yönünden reddedilmesi gerektiği

 

Toplantı No: 2020/042
Gündem No: 47
Karar Tarihi: 23.09.2020
Karar No: 2020/UY.II-1571

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Ak Müh. ve İnş. Ltd. Şti. – Ardişen İnş. Nak. Gıda San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/270698 İhale Kayıt Numaralı “Çayeli Spor Salonu, Sentetik Futbol Sahası, Tribün İnşaatı ve Çevre Tanzimi Yapım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 30.06.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Çayeli Spor Salonu, Sentetik Futbol Sahası, Tribün İnşaatı ve Çevre Tanzimi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Ak Müh. ve İnş. Ltd. Şti. – Ardişen İnş. Nak. Gıda San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 24.08.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.08.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.09.2020 tarih ve 39388 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.09.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1364 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihaleye teklif veren tüm isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, şöyle ki;

 

a) E-teklif kapsamında sunulan Ticaret Sicil Gazetelerinin tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu göstermediği, yeterlik bilgileri tablosunda ortakların T.C. kimlik numaraları, ortaklık oranları, hisse bilgileri ve yetkilerine ilişkin bilgilerin yer almadığı, beyan edilen belgelerden bu bilgilerin teyit edilemediği, yeterlik bilgileri tablosunun diğer belgeler bölümünde de herhangi bir bilgiye yer verilmediği,

 

b) İş ortaklığı beyannamelerinin sunulmadığı, sunulan beyannamelerin kamu ihale mevzuatına uygun olarak doldurulmadığı, doldurulanların ise ihale yeterliğine uygun olarak tekliflerinin geçerli sayılacak şekilde hazırlanıp sunulmadığı,

 

c) İş deneyim belgelerinin sunulmadığı, sunulan belgelerin ise kamu ihale mevzuatına uygun olarak hazırlanıp sunulmadığı,

 

d) Standart formların tümünün eksiksiz doldurulup sunulmadığı veya eksik sunulduğu, sunulan belgelerin ise kamu ihale mevzuatına uygun olarak sunulmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 60/A maddesinde “(1) İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

(2) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak e-anahtarlar teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar gönderilir ve teklifler ihale tarih ve saatinde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır.

(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır. Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihalelerde ise, ihale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler dahil yeterlik sertifikası üzerindeki bilgiler; yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan her belge veya kriter için ise yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan veya yeterlik sertifikasının geçerlik süresi ihale tarihinden önce dolan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(10) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ile yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan veya yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgelere ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler yenileri ile veya ihalede istenen şartları sağladığını gösteren başka belgelerle tevsik edilirler. Verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubunu idarenin talebi üzerine sunmayan istekliler hakkında, Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.

…” hükmü yer almaktadır.

 

İhale konusu işe ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Çayeli Spor Salonu, Sentetik Futbol Sahası, Tribün İnşaatı ve Çevre Tanzimi Yapım İşi

b) Türü: Yapım işleri

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde):

d) Kodu:

e) Miktarı: 1 Adet Spor Salonu, 1 Adet Sentetik Futbol Sahası, 1 Adet Tribün İnşaatı ve Çevre Tanzimi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Rize İli, Çayeli İlçesi” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından e-teklif alınmak suretiyle 30.06.2020 tarihinde yapılan “Çayeli Spor Salonu, Sentetik Futbol Sahası, Tribün İnşaatı ve Çevre Tanzimi Yapım İşi” işi ihalesine 16 isteklinin katıldığı, 4 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı 1’inci ve 2’nci teklif sahibi olması öngörülen isteklilerden idarece sorgulanamayan belgelerin beyan edilmesinin talep edildiği, belgelerin uygun sunulması üzerine 18.08.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Dido Mim. Müh. İnş. Proje Taah. Ltd. Şti. – Tiryaki İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin ise başvuru sahibi Ak Müh. ve İnş. Ltd. Şti. – Ardişen İnş. Nak. Gıda San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı olarak belirlendiği görülmüştür.

İdare tarafından ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibine EKAP üzerinden gönderilen 03.06.2020 tarihli yazıda “Çayeli Spor Salonu, Sentetik Futbol Sahası, Tribün İnşaatı ve Çevre Tanzimi Yapım işine ait ihalede tekliflerin değerlendirmesi sürecine geçilmiş olup, beyan etiğiniz bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan aşağıdaki belgeleri ekleri ile birlikte, İdari Şartname’nin 7.9. maddesine uygun olarak, 17.08.2020 tarihine kadar idaremize sunmanız gerekmektedir.

 Sunulması Gereken Belgeler

 İmza Sirküleri

Geçici Teminat Mektubu” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

Söz konusu yazı üzerine ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Dido Mim. Müh. İnş. Proje Taah. Ltd. Şti. – Tiryaki İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından geçici teminat mektubu ve imza sirkülerinin sunulduğu tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibi isteklinin iddialarının her ne kadar ihaleye teklif veren tüm isteklilere yönelik olsa da e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalede ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi isteklilerden beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması istenildiğinden, başvuru sahibi isteklinin iddiaları yalnızca bu istekliler yönünden incelenmiştir.

 

(a) iddiasına yönelik olarak yapılan inceleme:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur…

(3) İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur…” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “10/A.1İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.” açıklaması yer almaktadır.

 

İhale konusu işe ait İdari Şartname’nin ““İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale işlem dosyası üzerinden yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağı Dido Mim. Müh. İnş. Proje Taah. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun ticaret sicili bilgileri satırında, İsmail Hakkı Tiryaki’nin (%100 oranında) şirket ortağı olarak belirtildiği, söz konusu ortağa ait TC kimlik numarası bilgilerine yine bu satırda yer verildiği, yine aynı tabloda imza sirküleri ve yöneticilere ait bilgiler ile Ticaret Sicil Gazetelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı satırlarının doldurulduğu anlaşılmıştır.

 

Söz konusu tabloda 19.01.2015 tarihli ve 8739 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin beyan edildiği, https://www.ticaretsicil.gov.tr adresinden söz konusu şirkete ait bilgiler sorgulandığında da, anılan istekli tarafından teklifi kapsamında son yayımlanan Ticaret Sicil Gazetesinin beyan edildiği, bu çerçevede beyan edilen bilgilerin şirketin son ortaklık yapısını gösterdiği, şirketin %100 ortağı İsmail Hakkı Tiryaki’nin T.C. kimlik numarasının da anılan gazetede yer aldığı anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının özel ortağı Tiryaki İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun ticaret sicili bilgileri satırında, Mehmet Nişancı’nın (%51 oranında) şirket ortağı olarak belirtildiği, söz konusu ortağa ait TC kimlik numarası bilgilerine yine bu satırda yer verildiği, yine aynı tabloda imza sirküleri ve yöneticilere ait bilgiler ile Ticaret Sicil Gazetelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı satırlarının doldurulduğu anlaşılmıştır.

 

Söz konusu tabloda 31.12.2014 tarihli ve 8727 sayılı ve 19.01.2015 tarihli ve 8739 sayılı Ticaret Sicil Gazetelerinin beyan edildiği, https://www.ticaretsicil.gov.tr adresinden yapılan sorgulamada, 31.12.2014 tarihli ve 8727 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde şirketin iki ortağının “Mehmet Nişancı (%51 oranında) ve Adem Tiryaki (%49 oranında)” olarak belirtildiği, bahse konu özel ortak tarafından yeterlik bilgileri tablosunun ortaklara ait bilgiler satırında yalnızca Mehmet Nişancı’nın şirket ortağı olarak belirtildiği, yeterlik bilgileri tablosunun doldurulması ile ilgili sorumluluğun isteklilerde olduğu, bu çerçevede beyan edilen bilgilerin şirketin son ortaklık yapısını göstermediği anlaşıldığından söz konusu iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

(b) iddiasına yönelik olarak yapılan inceleme:

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, teklif mektubu standart formu ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesi,

…” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “İş ortaklığı” başlıklı 16’ncı maddesinde “…16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, iş ortaklığı beyannamesini teklif mektubu ekinde sunacaklardır.

…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bahse konu iş ortaklığı tarafından teklifleri kapsamında iş ortaklığı beyannamesinin sunulduğu, söz konusu beyanname incelendiğinde, ortak girişimin iki ortaktan oluştuğu, pilot ortak olarak Dido Mim. Müh. İnş. Proje Taah. Ltd. Şti.nin, özel ortak olarak ise Tiryaki İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin belirtildiği, pilot ortağın ortaklık oranının %51, özel ortağın ortaklık oranının ise %49 olarak belirlendiği görülmüştür. Anılan belgenin KİK0015.4B sayılı standart forma uygun olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

(c) iddiasına yönelik olarak yapılan inceleme:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “…b) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri,

ifade eder.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya istekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan, …

işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulur.

(4) Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlerin belirlendiği tebliğde belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanda veya davet mektubunda belirtilir.

(5) İş deneyim belge tutarlarının;

a) Kanunun 19 uncu maddesi ile 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ve yaklaşık maliyeti eşik değerin;

1) İki katına kadar olan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 50’sinden az ve % 100’ünden fazla,

2) İki katı ile bu değerin üzerinde olan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 50’sinden az ve % 80’inden fazla,

olmamak üzere idarece belirlenecek orandan az olmaması yeterlik kriteri olarak aranır.

…” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 100’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde belirtilen “(B) Üst Yapı (Bina) İşleri/III. Grup: Bina İşleri” benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.6.1 Mezuniyet belgeleri/diplomalar:

İnşaat Mühendisi” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağı Dido Mim. Müh. İnş. Proje Taah. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun mesleki ve teknik yeterliğe ait bilgiler satırının “EKAP’ta kayıtlı olan iş deneyim belgesi” bölümünde 33074-Y-ÖS-5-1 sayısına yer verildiği, söz konusu sayı ile EKAP üzerinden yapılan sorgulamada “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği” tarafından 05.04.2018 tarihinde Dido Mim. Müh. İnş. Proje Taah. Ltd. Şti. adına düzenlenmiş olan 8.690.000,00 TL belge tutarlı, 27.12.2017 kabul tarihli iş bitirme belgesine ulaşıldığı, bahse konu belge üzerindeki bilgiler incelendiğinde anılan belgenin “Ordu İli 32 Derslikli Endüstri Meslek Lisesi ve Motor Atölyesi İnşaatı Yapım İşi” işinden elde edilmiş bir iş deneyim belgesi olduğu görülmüştür.

 

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağı Dido Mim. Müh. İnş. Proje Taah. Ltd. Şti. tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla beyan edilen iş bitirme belgesinin “Ordu İli 32 Derslikli Endüstri Meslek Lisesi ve Motor Atölyesi İnşaatı Yapım İşi” işine ait olduğu dikkate alındığında, belgeye konu işin ihale dokümanında tanımlanan benzer iş tanımına uygun olduğu, bu kapsamda, bahse konu iş bitirme belgesinin ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olan toplam tutarının (8.690.000,00 TL) güncellenmiş halinin (16.508.054,70 TL) İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde istenilen asgari iş deneyim tutarını (18.312.000,00 x 0,80 = 14.649.600,00 TL) karşıladığı anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının özel ortağı Tiryaki İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun mesleki ve teknik yeterliğe ait bilgiler satırının “EKAP’ta kayıtlı olan iş deneyim belgesi” bölümünde 2013/74236-738064-1-2 sayısına yer verildiği, söz konusu sayı ile EKAP üzerinden yapılan sorgulamada “Rize İl Özel İdaresi Afet ve Acil Durum Müdürlüğü” tarafından 05.01.2017 tarihinde Tiryaki İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenmiş olan 2.729.086,70 TL belge tutarlı, 07.08.2014 kabul tarihli iş bitirme belgesine ulaşıldığı, bahse konu belge üzerindeki bilgiler incelendiğinde anılan belgenin “Rize İli Ardeşen İlçesi Fırtına Mahallesi 40 Adet Afet Konutu + Altyapı İnşaatı” işinden elde edilmiş bir iş deneyim belgesi olduğu görülmüştür.

 

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının özel ortağı Tiryaki İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla beyan edilen iş bitirme belgesinin “Rize İli Ardeşen İlçesi Fırtına Mahallesi 40 Adet Afet Konutu + Altyapı İnşaatı” işine ait olduğu dikkate alındığında, belgeye konu işin ihale dokümanında tanımlanan benzer iş tanımına uygun olduğu, bu kapsamda, bahse konu iş bitirme belgesinin ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olan toplam tutarının (2.729.086,70 TL) güncellenmiş halinin (6.132.760,50 TL) İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde istenilen asgari iş deneyim tutarını (18.312.000,00 x 0,20 = 3.662.400,00 TL) karşıladığı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

(d) iddiasına yönelik olarak yapılan inceleme:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden isteklilerin, Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hükmüne yer verilmiş, ilgili maddenin dilekçelerde yer alacak hususları sayan dördüncü fıkrasının (d) bendinde, başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmesi gerektiğine değinilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde dilekçelerde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmesinin zorunlu olduğu tekrar edilmiş, “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde de bu hususların belirtilip belirtilmediğinin Kuruma yapılan başvurularda öncelikle incelenmesi gerekenler arasında olduğu düzenlenmiştir.

 

Aynı doğrultuda, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikayet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin sekizinci fıkrasında “Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasında herhangi bir belge adı belirtilmeksizin standart formların tümünün eksiksiz doldurulup sunulmadığı veya eksik sunulduğu, sunulan belgelerin ise kamu ihale mevzuatına uygun olarak sunulmadığı ifade edilmektedir. Bu bakımdan, ileri sürülen iddialarda ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirmelerin baştan sona yeniden yapılmasının talep edildiği dikkate alındığında, ihale komisyonunun görev ve yetkisi dâhilinde incelediği hususların Kurum tarafından re’sen incelenmesi sonucunu doğuracak şekilde baştan sona yeniden incelenmesi, idari denetim yetkisinin kullanılması bakımından yukarıda yer verilen mevzuata aykırı olacağı anlaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin bahse konu iddiasının şekil yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Dido Mim. Müh. İnş. Proje Taah. Ltd. Şti. – Tiryaki İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 
 
   
 
   
 
   

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz