ihale Sözleşmesinin Sözleşme Bedeli ve Ödeme Koşulları başlığındaki ifadelerin DANIŞTAY KARARI ile değerlendirilen nadir  bir ihale kararı 

image_pdfimage_print
52 / 100
Toplantı No2023/028
Gündem No5
Karar Tarihi10.05.2023
Karar No2023/UH.I-727

BAŞVURU SAHİBİ:

Er-Me Müh. Müş. Tic. San. Ltd. Şti. – Mekan Harita Müh. İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

 

VEKİLİ:

Av. Sadettin Tolga ER

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/187381 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilindeki Muhtelif Yol Güzergahlarının(2021) Kamulaştırma Plan Üretimi Danışmanlık Hizmet Alımı İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından 22.09.2021 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilindeki Muhtelif Yol Güzergahlarının(2021) Kamulaştırma Plan Üretimi Danışmanlık Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Er-Me Müh. Müş. Tic. San. Ltd. Şti. – Mekan Harita Müh. İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 19.08.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.08.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.09.2021 tarih ve 40432 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.09.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. Kamu İhale Kurulunun 04.01.2023 tarihli ve 2023/MK-4 sayılı Kurul kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1455-02 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Yağmur Hrt. Proje İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. – Şahkar Hrt. İnş. Müh. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararda, anılan İş Ortaklığının sunmuş olduğu iş deneyim belgesi tutarının 1994 yılı fiyatları üzerinden güncellendiğinin ifade edildiği, ancak bahse konu iş deneyim belgesinin alt yüklenici iş bitirme belgesi olduğu, dolayısıyla iş deneyim tutarının güncellenmesinde alt yüklenici ile yüklenici arasındaki sözleşme tarihi olan 1996 yılının esas alınması gerektiği,

 

2) Karadeniz Hrt. Müh. Müş. ve Taah. Ltd. Şti.nin yapmış olduğu itirazen şikâyet başvurusu üzerine yapılan inceleme sonucunda Kurul tarafından alınan 29.07.2021 tarihli ve 2021/UH.I-1457 sayılı karara bakıldığında; Karadeniz Hrt. Müh. Müş. ve Taah. Ltd. Şti.nin iş deneyimine konu “Harita ve Kamulaştırma Hizmet Alımı İşi” kapsamında yer alan “ENH Orman İzin Planı Üretilmesi İşleri”nin, başvuruya ilişkin ihale konusu iş kapsamında bulunan “ENH Orman İzin Dosyalarının Hazırlanması İşleri” olarak kabul edildiği, ancak “ENH Orman İzin Planı Üretilmesi İşleri”nin “ENH Orman İzin Dosyalarının Hazırlanması İşleri”nden farklılık arz etmesi sebebiyle anılan isteklinin iş deneyimine konu iş kapsamında yer alan ENH orman izin planı üretilmesi işlerinin ihale konusu iş ve/veya benzer iş tanımına uygun olmadığı, aynı şekilde İpek Müh. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. – Bilişim Hrt. İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığının iş deneyimine konu “Harita ve Kamulaştırma Hizmet Alımı İşi” bünyesinde yer alan “Orman İzin Dosyalarının hazırlanması” işinin de ihale konusu iş/benzer iş tanımı kapsamında değerlendirildiği, anılan isteklilerin iş deneyime ilişkin olarak sunduğu belgelerin Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinin (c) bendine göre incelenmesi gerektiği,

 

3) Taraflarınca sunulan iş deneyim belgesi tutarı kapsamında, alt yüklenici sözleşmesinin “Sözleşme Bedeli ve ödeme Koşulları” başlıklı 12’nci maddesinde yer alan ödemeye esas 15 adet iş kalemine ilişkin ödeme oranlarının da dikkate alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İhale süreci içerisinde başvuru konusu ihaleye ilişkin alınan 15.09.2021 tarih ve 2021/UH.I-1728 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile “Başvurunun reddine,” karar verildiği,

 

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 18.İdare Mahkemesi’nin 25.11.2021 tarihli ve E:2021/1979, K:2021/2125 sayılı kararı üzerine alınan 22.12.2021 tarihli ve 2021/MK-512 sayılı Kurul kararı ile “1) Kamu İhale Kurulunun 15.09.2021 tarihli ve 2021/UH.I-1728 sayılı kararının 1’inci ve 3’üncü iddialarına ilişkin kısmının iptaline,

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin 1’inci ve 3’üncü iddialarının esasının incelenmesine” karar verildiği,

 

Söz konusu mahkeme kararı üzerine yapılan inceleme sonucunda alınan 02.03.2022 tarih ve 2022/UH.I-317 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile “düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verildiği,

 

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 23. İdare Mahkemesi’nin 20.05.2022 tarihli E:2022/805 sayılı yürütmeyi durdurma kararı üzerine alınan 22.06.2022 tarihli ve 2022/MK-204 sayılı Kurul kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 02.03.2022 tarihli ve 2022/UH.I-317 sayılı kararının üçüncü  iddia ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verildiği,

 

Daha sonra Ankara 23. İdare Mahkemesi’nin 07.07.2022 tarihli E:2022/805 K:2022/1443 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verildiği,

 

Anılan Mahkeme kararına ilişkin olarak yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 17.10.2022 tarihli ve E:2022/3513, K:2022/3658 805 sayılı kararı üzerine alınan 04.01.2023 tarihli ve 2023/MK-4 sayılı Kurul kararı ile “1) Kamu İhale Kurulunun 22.06.2022 tarihli ve 2022/MK-204 sayılı kararının iptaline,

2) Kamu İhale Kurulunun 02.03.2022 tarihli ve 2022/UH.I-317 sayılı kararının üçüncü iddia ile ilgili kısmının iptaline,

2) Anılan Danıştay kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak esasının yeniden incelenmesine, ” karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Söz konusu Kurul kararı üzerine esas incelemesi 3. iddiası ile sınırlı yapılmıştır.

 

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyecek işlerde iş deneyimini gösteren belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) 42nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen haller hariç olmak üzere, gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Yurt dışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

e) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir.

  f) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde varsa fiyat farkları ile KDV hariç olarak belirlenen tutarlar dikkate alınır. İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortakların iş ortaklığındaki hisse oranı esas alınarak iş deneyim tutarı hesaplanır…” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “1) Aday ve isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; tek sözleşmeye ilişkin deneyimini gösteren belgeler dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi toplanarak değerlendirilemez.

(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz…” hükmü,

 

Başvuruya konu ihaleye ait Ön Yeterlik Şartnamesi’nin “Ön yeterlik kriterleri ve bunlara ilişkin belgeler” başlıklı 8’inci maddesinde “8.1. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

8.2. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

8.2.1. Adayın yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerindeki deneyimi gösteren belgeleri,

b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeleri,

c) Devam eden yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde; ilk sözleşme bedelinin kusursuz olarak tamamlanması ve ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşması şartıyla; kusursuz olarak gerçekleştirilen ya da ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeleri veya

d) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. Aday tarafından 927.189 TRY (Türk Lirası)’den, az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

8.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

2942 (D:4650) Sayılı Kanuna Göre Yapılan Güzergâh Kamulaştırmaları İçin

(1) Kamulaştırma Mühendislik Hizmetleri,

(2) Kamulaştırma Planı Üretimi,

(3) Kamulaştırma Planlarının Sayısallaştırılması ve Güncel Kamulaştırma Planı Üretimi,

(4) Kamulaştırma Planlarının ve Arşivin Güncellenmesi ile Ek Plan Üretimi,

Danışmanlık/Mühendislik Hizmet Alımı İşleri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilir.

(Etüt-Proje, Yapım, İşletmeler, vb. Daire Başkanlıklarınca proje veya yapım bünyesinde kamulaştırma plan üretimi de yaptırılmış olan Proje Mühendislik Hizmetleri işlerine ilişkin, sadece Kamulaştırma Mühendislik Hizmetlerine ait iş kalemlerinin parasal tutarlarının toplamı iş deneyim belgesinin bedeli olarak değerlendirilecektir.)

8.4. Yukarıda belirtilen asgari şartları sağlamayan adaylar, yeterli kabul edilmezler ve ön yeterlik değerlendirmesi dışında bırakılırlar. Ön yeterlik asgari şartlarını sağlayan aday sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir. Asgari koşulları sağlayan adayların sayısının bu Şartnamenin 21 inci maddesinde belirtilen kısa listeye alınacak aday sayısına eşit veya küçük olması durumunda ise asgari koşulları sağlayan tüm adaylar kısa listeye alınır ve davet mektubu gönderilmek suretiyle teklif vermeye davet edilir. Asgari şartları sağlayan aday sayısının kısa listeye alınacak aday sayısını aşması durumunda, asgari şartları sağlayan bu adaylar şartnamenin 8.5 maddesinde belirtilen kriterlere göre puanlamaya alınır.

8.5. Puanlama kriterleri

Asgari şartları sağlayan adaylar, Mali Kapasite ve Teknik Yetenek olmak üzere iki bölümde, “Ön Yeterlik Başvuru Mektubu”na eklenen “Bilgi Formlarının” doldurulması suretiyle sunulacak bilgi, belge ve dokümana bağlı olarak aşağıdaki tabloda verilen kriterlere göre puanlanır.

KRİTER / ALT KRİTER – PUAN

a) Mali Kapasiteleri [20]

b) Teknik Yetenekleri [80]

1) Genel Hizmet Deneyimi [8]

2) Özel Hizmet Deneyimi [30]

3) Personel Durumu [40]

4) Ekipman Durumu (istenmiş ise) [0]

5) Kalite yönetim sistem belgesi (istenmiş ise) [2]

TOPLAM [100]

8.5.1. Mali kapasitenin puanlanması

Adayların, ciro veya taahhüt altındaki ya da bitirilen danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro tutarı değerlendirilir.

Tam puan için gereken toplam ciro tutarı 824.168 TRY (Türk Lirası).

Tam puan için kabul edilen taahhüt altındaki ve/veya bitirilen danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro tutarı 618.126 TRY (Türk Lirası).

Adayların sundukları yıllara ait cirolarının ortalama değeri, yukarıda belirtilen tam puan için kabul edilen ciro tutarının;

a) %100’üne eşit ve fazla ise 20 Puan,

b) Asgari kriter olarak istenen ciro değerine eşit ise [10] Puan,

Adayların taahhüt altındaki ve/veya bitirilen danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro tutarı ortalama değeri, yukarıda belirtilen tam puan için kabul edilen taahhüt altındaki ve/veya bitirilen danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının;

a) %100’üne eşit ve fazla ise [20] Puan,

b) Asgari kriter olarak istenen değere eşit ise [10] Puan, verilir.

Ara değerler için doğrusal orantı yapılır. İş ortaklıklarında, her bir ortağın puanı, toplam ciro veya taahhüt altındaki ve bitirilen danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro tutarlarının ortaklık oranlarına bölümü sonucu bulunan tutar üzerinden hesaplanır. İş ortaklığının puanı, her bir ortağın bu şekilde hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamı olarak değerlendirilecektir.

8.6. Teknik yetenek puanlanması

8.6.1. Genel hizmet deneyiminin puanlanması

Adayların, danışmanlık hizmetlerinde genel hizmet deneyimleri aşağıdaki şekilde değerlendirilir.

Ön yeterlik ilan tarihi itibarıyla adayların genel hizmet deneyimi;

a) Adayın faaliyet süresi 20 yıldan fazla ise [8]Puan,

b) 10-20 yıl ise (20 yıl dahil) [7]Puan,

c) 5-10 yıl ise (10 yıl dahil) [6]Puan,

d) 0-5 yıl ise (5 yıl dahil) [5]Puan, verilir.

İş ortaklıklarında, pilot ortağın genel hizmet deneyim süresi esas alınır.

8.6.2. Özel hizmet deneyiminin puanlanması

İdarece, adayların bu şartnamenin 8.2 ve 8.3 maddesinde düzenlenen kriterleri taşıyan ihale konusu iş veya benzer işleri değerlendirilir.

Değerlendirmede, adayların tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyimleri puanlanır. Birden fazla iş deneyimi, bunlar benzer işlere ait olsa dahi toplanarak değerlendirilmez.

Tam puan için kabul edilen iş miktarı 1.751.357 TRY (Türk Lirası)

Adayın benzer iş miktarı, tam puan için kabul edilen iş miktarının;

a) % 100’üne eşit ve fazla ise [30] Puan

b) Asgari şart olarak istenen iş miktarına eşit ise [20] Puan verilir.

Ara değerler için doğrusal orantı yapılır. İş ortaklıklarında, pilot ortağın iş deneyimi değerlendirmeye alınır.

8.6.3. Personel durumunun puanlanması

Bu puanlamada sadece adayların, ihale konusu danışmanlık hizmeti için önerdikleri anahtar teknik personel değerlendirilir.

Pozisyon

Adet

Asgari Toplam Tecrübe
(Yıl)

Asgari Benzer Tecrübe
(Yıl)

Toplam Tecrübe Asgari Puan
(A)

Benzer Tecrübe Asgari Puan
(B)

Asgari Puan Toplamı
(A+B)

Tam Puan İçin Gerekli Toplam Tecrübe
(Yıl)

Tam Puan İçin Gerekli Benzer Tecrübe
(Yıl)

Toplam Tecrübe Tam Puan
(C)

Benzer Tecrübe Tam Puan
(D)

Tam Puan Toplamı
(C+D)

Proje Mühendisi

(Koordinatörü)

1

8

4

5

6

11

10

5

8

14

22

Şantiye Mühendisi

1

5

3

5

6

11

8

4

7

11

18

TOPLAM

10

12

22

TOPLAM

15

25

40

Anahtar teknik personel için istenilen ön yeterlik kriterini sağlayan adaylar asgari puan   alır. Ara değerler için doğrusal orantı yapılır. İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait personelin tamamı bir bütün olarak değerlendirilir.

Anahtar teknik personel için istenilen ön yeterlik kriterini sağlayan adaylar asgari puan alır. Ara değerler için doğrusal orantı yapılır. İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait personelin tamamı bir bütün olarak değerlendirilir.

8.6.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

8.6.5. Kalite yönetim sistem belgesine ilişkin Belgenin puanlanması

Mevcut ise [2] Puan

verilir…” düzenlemesi,

 

Bahsi geçen Şartname’nin “Ön yeterlik değerlendirmesinin sonuçlandırılması, kısa listenin oluşturulması ve ihaleye davet” başlıklı 21’inci maddesinde “21.1. Adayların 8.5 maddesinde belirtilen değerlendirme kriterlerine göre aldıkları puanlar toplanarak bu puana göre sıralanır ve en yüksek puana sahip 10 aday kısa listeye girer.

21.2. Puan eşitliği sonucunda kısa listeye alınacak aday sayısının aşılması durumunda, eşit puana sahip adaylardan, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarı daha fazla olan aday sıralamada öne çıkarılarak kısa liste oluşturulur. İş ortaklığında hisse oranına bakılmaksızın pilot ortağın, konsorsiyumda ise koordinatör ortağın tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarı göz önünde bulundurulur…”düzenlemesi,

 

Başvuruya konu ihaleye ait Kamulaştırma Planı Üretimi Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesi’nin “Amaç ve Kapsam” başlıklı 1’inci maddesinde “Bu şartnamenin amacı, KGM Taşınmazlar Dairesi Başkanlığınca yapılacak veya yaptırılacak Otoyol, Devlet ve İl Yolları ağına giren karayolları güzergâhlarının kamulaştırma planlarının düzenlenmesinde uygulanacak genel usul ve esasları belirlemektir.

Bu şartname kamulaştırma planlarının üretimi, kontrolü, yetki, kabul ve tescil aşamalarında uygulanacak genel usul ve esasları kapsar. Ayrıca İdarenin ilgili diğer birimleri tarafından yürütülen yol proje veya yol yapım ihaleleri kapsamında kamulaştırma planlarının yaptırılması gerektiğinde de bu şartname hükümleri uygulanır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, başvuru sahibi aday Er-Me Müh. Müş. Tic. ve San. Ltd. Şti.- Mekan Hrt. Müh. İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın pilot ortağı Er-Me Müh. Müş. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından ön yeterlik başvurusu kapsamında iş deneyimine ilişkin olarak, ENVY Enerji ve Çevre Yatırımları Turizm A.Ş. ile Er-Me Müh. Müş. Tic. ve San. Ltd. Şti. arasında 15.02.2011 tarihinde imzalanan “Nabucco Gaz Boru Hattı Projesi Harita ve Kamulaştırma Çalışmaları Sözleşmesi”, anılan sözleşme kapsamında düzenlenen fatura örnekleri ile söz konusu faturaların toplam tutarının gösterildiği tablonun sunulduğu, buna göre, söz konusu tabloda yer alan fatura tutarları toplamının KDV hariç 1.069.250,00 Avro olduğu,

 

Anılan Sözleşme’nin “Sözleşmenin Konusu” başlıklı 4’üncü maddesinde “İşbu sözleşmenin konusu Ana Sözleşme’ye uygun olarak ENVY tarafından belirlenecek güzergahın haritalarının, boru hattı güzergahı ve yer üstü tesislerinin alanlarının kamulaştırma dosyalarının hazırlanması çalışmalarının Ana Sözleşme gerekleri çerçevesinde Taşeron tarafından yapılmasıdır.” düzenlemesinin,

 

Bahsi geçen Sözleşme’nin “Sözleşme Bedeli ve Ödeme Koşulları” başlıklı 12’nci maddesinde “İşbu sözleşme kapsamında yapılacak çalışmalarla ilgili ENVY tarafından Taşeron’a ödenecek bedel, ödeme koşulları ile birlikte aşağıda belirtilmiştir. Belirtilen ödemeler aktivitelere ait birim fiyatları temsil etmemekte olup sadece ödeme programı oluşturmak amacıyla oluşturulmuş tutarlardır.

ENVY, Taşeron’a yukarıda belirtilen tüm çalışmalar için kilometre başına 1550 Euro + KDV (binbeşyüzellieuro + KDV) ödeyecektir.

Çalışılacak alan yaklaşık 700km’dir. Ödemeler çalışılan alanın miktarının belirlenmesini müteakip aşağıda belirtilen oranlarda ve aşamalarda yapılacaktır.

1.Güzergah etüdü ile ilgili harita çalışmaları tamamlandığında, %2

2.Uçuş izni alındığında %3,

3.LİDAR çalışması için uçuş tamamlandığında %7

4.Hava fotoğrafları için uçuş tamamlandığında % 5

5.Hava fotoğraflarının, haritaların ve ortofotoların üretilmesi ve gereken verilerin GIS ortamına aktarılabilecek şekilde sağlanması ile %20

6.LİDAR yöntemiyle elde edilen verilerin işlenerek değerlendirilmesi ve GIS ortamına aktarılacak şekilde teslim edilmesi ile % 5

7.Yer kontrol noktalarının inşası tamamlanıp ilgili raporlar hazırlanarak gereken onaylar alındığında % 3

8.Özel geçişleri de içermek üzere gereken tüm topografik çalışmalara ait özel geçiş haritaların yapılması, 3.taraflara ait tesis, boru, kablo vb. yapıların belirlenip tanımlanması tamamladığında % 3

9.Boru hattı ekseninin talep edilen zamanda uygun kazık vb. şekilde işaretlenmesi tamamlandığında % 1

10.Boru hattı koridorunun haritaları nihai olarak tamamlandığında %16

11.Boru hattı güzergahının plan-profil paftaları tamamlandığında % 5

12.Kamulaştırma işi ile ilgili olarak mal sahiplerinin belirlenmesi ve ilgili bilgilerin toplanması ve kamulaştırma haritaları ile birlikte tamamlandığında % 5

13.Kamulaştırma dosyaları ilgili kadastro müdürlüklerince onaylandığında % 10

14.Kamulaştırma ile ilgili olarak arazilerin üzerindeki kıymetlerin belirlenmesi de dahil olmak üzere mal sahipleri ve araziler ile ilgili tüm dokümantasyon tamamlandığında % 5

15.Proje ile ilgili olarak Taşeron sorumluluklarını yerine getirdiğinde % 10” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

Başvuru sahibi tarafından, 03.09.2021 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikâyet dilekçesinde, sunulan Sözleşme’nin tümüyle “kamulaştırma planlama ve hazırlanması işi”ne ilişkin olduğu, bu nedenle bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği, idarenin kabul etmediği iş kalemlerinin çoğunlukla havadan LİDAR teknolojisine yönelik işlemler olduğu, sözleşmede yer alan ve idarece kabul edilmeyen 2,3,6, 9 ve 11’inci kalemlerin kamulaştırma planı ve hazırlığı içerisinde yer alması gerektiği iddia edilmektedir.

 

İhale süreci içerisinde başvuru konusu ihaleye ilişkin alınan 15.09.2021 tarih ve 2021/UH.I-1728 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile “Başvurunun reddine,” karar verildiği,

 

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 18.İdare Mahkemesi’nin 25.11.2021 tarihli ve E:2021/1979, K:2021/2125 sayılı kararı üzerine alınan 22.12.2021 tarihli ve 2021/MK-512 sayılı Kurul kararı ile “1) Kamu İhale Kurulunun 15.09.2021 tarihli ve 2021/UH.I-1728 sayılı kararının 1’inci ve 3’üncü iddialarına ilişkin kısmının iptaline,

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin 1’inci ve 3’üncü iddialarının esasının incelenmesine” karar verildiği,

 

Söz konusu mahkeme kararı üzerine yapılan inceleme sonucunda alınan 02.03.2022 tarih ve 2022/UH.I-317 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile “düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verildiği,

 

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 23. İdare Mahkemesi’nin 20.05.2022 tarihli E:2022/805 sayılı yürütmeyi durdurma kararı üzerine alınan 22.06.2022 tarihli ve 2022/MK-204 sayılı Kurul kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 02.03.2022 tarihli ve 2022/UH.I-317 sayılı kararının üçüncü  iddia ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verildiği,

 

Daha sonra Ankara 23. İdare Mahkemesi’nin 07.07.2022 tarihli E:2022/805 K:2022/1443 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verildiği,

 

Anılan Mahkeme kararına ilişkin olarak yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 17.10.2022 tarihli ve E:2022/3513, K:2022/3658 805 sayılı kararı üzerine alınan 04.01.2023 tarihli ve 2023/MK-4 sayılı Kurul kararı ile “1) Kamu İhale Kurulunun 22.06.2022 tarihli ve 2022/MK-204 sayılı kararının iptaline,

2) Kamu İhale Kurulunun 02.03.2022 tarihli ve 2022/UH.I-317 sayılı kararının üçüncü iddia ile ilgili kısmının iptaline,

2) Anılan Danıştay kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak esasının yeniden incelenmesine, ” karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak, akademik kuruluşa yazılan yazıda “…Er-Me Müh. Müş. Tic. ve San. Ltd. Şti.- Mekan Hrt. Müh. İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından başvuru dosyası kapsamında sunulan “Nabucco Gaz Boru Hattı Projesi Harita ve Kamulaştırma Çalışmaları Sözleşmesi” kapsamındaki 2 numaralı “Uçuş izni alındığında %3”, 3 numaralı “LİDAR çalışması için uçuş tamamlandığında %7”, 6 numaralı “6.LİDAR yöntemiyle elde edilen verilerin işlenerek değerlendirilmesi ve GIS ortamına aktarılacak şekilde teslim edilmesi ile % 5”, 9 numaralı “Boru hattı ekseninin talep edilen zamanda uygun kazık vb. şekilde işaretlenmesi tamamlandığında %1” ve 11 numaralı “Boru hattı güzergahının plan-profil paftaları tamamlandığında % 5” iş kalemlerinin ihale konusu iş veya ihale dokümanında belirlenen benzer işe uygun olup olmadığı,” ifadesine yer verilerek görüş talep edilmiş olup,

 

Akademik kuruluştan gönderilen 26.04.2023 tarihli ve 90533 sayılı yazı ile Kurum kayıtlarına alınan yazıda; haritacılıkla ilgili mevzuat ve teknik açıklamalara yer verildiği, teknik raporun sonuç kısmında ise “…Yukarıda yapılan açıklama ve bilgiler dahilinde, “Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilindeki Muhtelif Yol Güzergahlarının (2021) Kamulaştırma Plan Üretimi Danışmanlık Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin başvuru sahibi aday Er-Me Müh. Müş. Tic. ve San. Ltd. Şti.- Mekan Hrt. Müh. İnş. Ltd. Şti. Iş Ortaklığı tarafından başvuru dosyası kapsamında sunulan “Nabucco Gaz Boru Hattı Projesi Harita ve Kamulaştırma Çalışmaları Sözleşmesi” kapsamındaki “Sözleşme Bedeli ve Ödeme Koşulları” başlıklı 12’nci maddesinde yer alan ödemeye esas 15 adet iş kalemine ilişkin;

2 numaralı “Uçuş izni alındığında %3”,

3 numaralı “LİDAR çalışması için uçuş tamamlandığında %7”,

6 numaralı “LİDAR yöntemiyle elde edilen verilerin işlenerek değerlendirilmesi ve GIS ortamına aktarılacak şekilde teslim edilmesi ile %5”,

9 numaralı “Boru hattı ekseninin talep edilen zamanda uygun kazık vb. şekilde işaretlenmesi tamamlandığında %1” ve

11 numaralı “Boru hattı güzergahının plan-profil paftaları tamamlandığında %5” iş kalemlerinin ihale konusu iş veya ihale dokümanında belirlenen benzer işe uygun olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır.” ifadesine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Bu bağlamda Danıştay Onüçüncü Dairesi kararı gereği akademik kuruluştan alınan görüşte belirtilen hususlar dikkate alındığında, başvuru sahibi tarafından sunulan “Nabucco Gaz Boru Hattı Projesi Harita ve Kamulaştırma Çalışmaları Sözleşmesi” kapsamındaki 2 numaralı “Uçuş izni alındığında %3”, 3 numaralı “LİDAR çalışması için uçuş tamamlandığında %7”, 6 numaralı “6.LİDAR yöntemiyle elde edilen verilerin işlenerek değerlendirilmesi ve GIS ortamına aktarılacak şekilde teslim edilmesi ile % 5”, 9 numaralı “Boru hattı ekseninin talep edilen zamanda uygun kazık vb. şekilde işaretlenmesi tamamlandığında %1” ve 11 numaralı “Boru hattı güzergahının plan-profil paftaları tamamlandığında % 5” iş kalemlerinin ihale konusu işe veya benzer işe uygun olduğu, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Er-Me Müh. Müş. Tic. ve San. Ltd. Şti.- Mekan Hrt. Müh. İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından başvuru dosyası kapsamında sunulan “Nabucco Gaz Boru Hattı Projesi Harita ve Kamulaştırma Çalışmaları Sözleşmesi” kapsamındaki 2, 3, 6, 9 ve 11 numaralı iş kalemlerinin de ihale konusu iş veya benzer işe uygunluğu açısından değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Diğer yandan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinin (j) fıkrasının 9’uncu alt bendinde “Başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması halinde, Kurul kararı ile itirazen şikâyet başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesine karar verilir. Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kuruma yazılı talebi üzerine, bu talep tarihini izleyen otuz gün içinde Kurum tarafından itirazen şikâyet başvuru bedelinin iadesi yapılır ve son ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz işlemez. Diğer hallerde başvuru bedeli iade edilmez. Bu fıkranın (1) numaralı bendi uyarınca tahsil edilen bedel hiçbir durumda iade edilmez.” hükmü yer almaktadır.

 

Aktarılan Kanun hükmüne göre, başvuru sahibinin itirazen şikâyete konu iddialarının tamamında haklı bulunması halinde başvuru bedeli iadesinin söz konusu olabileceği dikkate alındığında, yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler neticesinde, başvuru sahibinin, 2’nci iddiasının 15.09.2021 tarih ve 2021/UH.I-1728 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile reddedildiği ve iddialarının tamamında haklı bulunmadığı anlaşıldığından başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesi için Kanun’un öngördüğü şekilde “başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması” koşulunun gerçekleşmediği, dolayısıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinin (j) fıkrasının 9’uncu alt bendi hükmü gereğince başvuru bedelinin iadesinin mümkün bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

 

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

image_pdfimage_print