ihale sözleşme fesih sürecinde Danışmanlık

ihale sözleşme fesih sürecinde Danışmanlık

 • Sözleşmenin Yüklenici Tarafından Feshi
 • Mücbir Sebepten Dolayı Sözleşmenin Feshi
 • Yüklenicinin Mali Acz İçinde Bulunmasından Dolayı Fesih
 • İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi
 • Yüklenicinin Taahhüdünü Uygun Olarak Yerine Getirmemesi Hali
 • Sözleşmenin Uygulanması Sırasında Yüklenicinin Yasak Fiil veya Davranışlarda Bulunduğunun Tespiti
 • Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil ve Davranışlar
 • İhaleye Katılamayacak Olanlardan Birisiyle Sözleşme İmzalanması
 • Sözleşmenin Karşılıklı Olarak Feshedilmesi
 • Sözleşmenin Feshi Geçerli Olacağı Dönem
 • 4734 Sayılı Kanuna Aykırı Haller Nedeniyle Fesih yapılması
 • Sözleşmenin Feshi Sebeplerinin Sözleşme Bittikten Sonra Tespiti
 • Sözleşmenin Feshi Halinde Menfi Zarar mı Yoksa Müspet Zarar mı Tespit edilmesi
 • Sözleşmenin Feshi Halinde İstenilecek Menfi Zararın Kapsamı
 • Sözleşmenin Feshi Halinde Gelir Kaydedilen Tutar Yüklenicinin Borcundan Mahsup Edilemeyeceği
 • Kesin ve Ek Kesin Teminatlar Güncellenerek Gelir Kaydedilmesi
 • Teminatların Paraya Çevrilmesinde Bankanın İtiraz Hakkı

Güncel olarak kayıt altına almış olduğumuz  kararları  site linklerimizden takip edebilirsiniz

İdarenin İhale Sözleşmesini Feshi  LİNK
Yüklenicinin İhale Sözleşmesini Feshi  LİNK
İhale Sözleşmesinin tasfiyesi  LİNK
İhale Sözleşmesinin Devredilmesi  LİNK
Kat karşılığı sözleşmesinin feshi  LİNK