İHALE SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ FESİH SÜRECİNDE TEMİNAT MEKTUBUNUN İRAD KAYDININ  YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI (1)

image_pdfimage_print

Danışmanlık Yaptığımız  Firma Adına İHALE HİZMET Konusu 

İDARENİN İHALE SÖZLEŞMESİNİ HAKSIZ FESHİ ne ait  YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Karardan Alıntı:

T.C. Trabzon Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü’nce tek taraflı olarak feshedildiği,

feshin hukuka aykırı veya uygun olduğu hususunun yargılamayı gerektirir nitelikte olduğu Kanun maddesindeki mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından;

Ya da tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir” hükmünü içermektedir

..ve yüklenici şirket tarafından verilen kesin teminat mektubunun işbu fesih sebebiyle davalı tarafın ilgili bankaya teminat mektubunun irat kaydedilmesi yönünde başvuruda bulunması halinde teminat mektubunun paraya çevrilmesinin davacı şirket yönünden ticari risk taşıması sebebiyle ve telafisi imkansız zararlara sebebiyet verebileceği değerlendirilmekle söz konusu teminat mektubunun irat kaydedilmemesi yönünde teminat karşılığı teminat mektubu veya nakdi olarak mahkememiz veznesine yatırılacak teminat karşılığında ihtiyati tedbir kararı vermek gerekmiş olup, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:
1-İhtiyati tedbir talebinin; davacı tarafından taraflar arasında imzalanan sözleşme hükümleri gereği alınan kesin teminat
mektubunun ihtiyati tedbir talebinin KABULÜNE,
2-Kararın infazı için T.C. Trabzon Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasına,
karar verildi.

İHALE SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ FESİH SÜRECİNDE TEMİNAT MEKTUBUNUN İRAD KAYDININ  YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI (1) 1

image_pdfimage_print