ihale sürecindeki hukuka aykırı olduğu iddia edilen işlem veya eylemlerin “farkına varıldığı tarihin” ihalenin bütün hüküm ve sonuçlarının yer aldığı kesinleşen ihale kararının ilgililere tebliğ edildiği tarihi olarak kabul edilmesi gerektiği, ihale sürecinde yeni hukuki durum meydana getiren, ihale sürecine etkili bir kararın alınması üzerine başvuruya konu edilebilecek hukuka aykırılık nedenini öğrenen ilgililerin bu tarihten itibaren 4734 sayılı Kanun’da öngörülen sürede idareye başvurmalarına hukuki bir engel bulunmadığı hk

image_pdfimage_print
Toplantı No 2022/017
Gündem No 41
Karar Tarihi 16.03.2022
Karar No 2022/MK-87
BAŞVURU SAHİBİ:
Egecan Akaryakıt Temizlik Nakliyat İnşaat Turizm San. Tic. A.Ş. – Everest Madencilik İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş. – ICC Grup İnş. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2020/571125 İhale Kayıt Numaralı “Adıyaman-Kahta Büyükçay Barajı” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
KARAR:

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 2020/571125 İhale Kayıt Numaralı “Adıyaman-Kahta Büyükçay Barajı” ihalesine ilişkin olarak Egecan Akaryakıt Temizlik Nakliyat İnşaat Turizm San. Tic. A.Ş. – Everest Madencilik İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş. – İCC Grup İnş. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 06.10.2021 tarihli ve 2021/UY.I-1848 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Davacı Egecan Akaryakıt Temizlik Nakliyat İnşaat Turizm San. Tic. A.Ş. – Everest Madencilik İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş.  İCC Grup İnş. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 11.02.2022 tarihli ve E:2021/2119, K:2022/264 sayılı kararında “Uyuşmazlıkta, iş bu davaya konu ihalenin 25.03.2021 tarihinde gerçekleştirildiği, ilk ihale komisyonu kararının ise 07.05.2021 tarihinde EKAP üzerinden isteklilere bildirildiği, akabinde ihale süreci içerisinde Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, 08.07.2021 tarihli ve 2021/UY-I-1359 sayılı ve 08.07.2021 tarihli ve 2021/UY I-1360 sayılı Kamu İhale Kurulu kararları ile “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verildiği, ikinci ihale komisyonu kararının ise 11.08.2021 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edildiği, her ne kadar dava konusu Kurul kararıyla bu iddiaların farkına varıldığı tarihin ilk ihale komisyonu kararının (07/05/2021) tebliğ edildiği tarih olarak belirlenerek söz konusu iddialar yönünden şikâyet başvurusunun süresinde olmadığına karar verilmiş ise de, sonraki tarihli, ikinci ihale komisyonu kararıyla ihale sürecine etkili, yeni bir hukuki durumun ortaya çıktığı, ihale sürecindeki hukuka aykırı olduğu iddia edilen işlem veya eylemlerin “farkına varıldığı tarihin” ihalenin bütün hüküm ve sonuçlarının yer aldığı kesinleşen ihale kararının ilgililere tebliğ edildiği tarihi olarak kabul edilmesi gerektiği, ihale sürecinde yeni hukuki durum meydana getiren, ihale sürecine etkili bir kararın alınması üzerine başvuruya konu edilebilecek hukuka aykırılık nedenini öğrenen ilgililerin bu tarihten itibaren 4734 sayılı Kanun’da öngörülen sürede idareye başvurmalarına hukuki bir engel bulunmadığı dikkate alındığında, 11/08/2021 tarihli ihale komisyonu kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren anılan Kanun’un 55. maddesi uyarınca süresi içinde şikâyet başvurusunda bulunulabileceğinden, yasal süresi içinde şikâyet yoluna başvurulduğu gözetilmeksizin itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, karar verildi,” gerekçesiyle dava

konusu işlemin 3’üncü iddiasının iptaline karar verilmiştir.

 

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1- Kamu İhale Kurulunun 06.10.2021 tarihli ve 2021/UY.I-1848 sayılı kararının 3’üncü iddia ile ilgili kısmının iptaline,

 

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin 3’üncü iddiasının esasının incelenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

image_pdfimage_print