Toplantı No 2021/040
Gündem No 13
Karar Tarihi 29.09.2021
Karar No 2021/UH.I-1791

BAŞVURU SAHİBİ:

Naim Tur. Taş. İnş. Gıda Tic. San. ve Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/420879 İhale Kayıt Numaralı “2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Van İli Erciş İlçesi Taşımalı Eğitim Kapsamındaki 5130 Öğrencinin 120 Yerleşim Birimlerinden 367 Araçla 24 Taşıma Merkezi Okullara Taşınma İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 16.08.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Van İli Erciş İlçesi Taşımalı Eğitim Kapsamındaki 5130 Öğrencinin 120 Yerleşim Birimlerinden 367 Araçla 24 Taşıma Merkezi Okullara Taşınma İşi” ihalesine ilişkin olarak Naim Tur. Taş. İnş. Gıda Tic. San. ve Ltd. Şti.nin 27.08.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 30.08.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 06.09.2021 tarih ve 40587 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.09.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1466 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin 7. kısmına ilişkin olarak Tahsin Nadiroğlu’nun sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı, şöyle ki;

 

– Çalıştırılacak olan araçlara ilişkin sunulan fiyat tekliflerinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesindeki ibareye yer verilmediği, teklife konu araçların Teknik Şartname’nin 2.8’inci maddesinde belirtilen model yılı, motor gücü ve taşıma kapasitesi kriterlerini karşılamadığı, bakım onarım ve akaryakıta ilişkin sunulan fiyat tekliflerinin araç kiralanmasına yönelik fiyat teklifleriyle uyumlu olmadığı, fiyat tekliflerindeki kiralama süresiyle araçların çalıştırılacağı toplam sürelerin örtüşmediği, maliyet hesaplamasının ihale dokümanındaki araç sayısı ve çalışma süresi üzerinden yapılması gerektiği, araç kiralamaya ilişkin fiyat tekliflerinde mevzuata aykırı şekilde yedek parça, bakım onarım ve akaryakıt gibi giderlerin de yer aldığı,

 

-Amortismanın tam olarak hesaplanması gerekirken kıst amortisman hesabının yapıldığı, ilgili mevzuata söz konusu araçlar için faydalı ömür süresi 5 yıl şeklinde düzenlendiğinden daha uzun süreler üzerinden açıklama yapılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

-Sigorta maliyetine ilişkin sunulan fiyat tekliflerinin ilgili bölge müdürlüğünce teyit edilmediği, söz konusu fiyat tekliflerinin sözleşme süresini kapsamadığı, sigorta maliyetlerine dair açıklamalarda araçların sayısı ile marka ve modellerinin tam olarak yer almadığı,

 

-Kullanılacak araçların akaryakıt sarfiyatlarını gösterir yetkili servislerce düzenlenmiş beyan yazısı ve katalogların sunulmadığı, marka/model, taşıma kapasitesi ve motor gücü bilgilerine yer verilmeksizin tüketim değerlerinin beyan edildiği, ancak bu belgelerin geçerliliğinin olmadığı, ilan tarihi ile ihale tarihi arasında Van İli sınırları içerisinde en düşük motorin fiyatının daha altında fiyat içeren tekliflerin sunulduğu,

 

-Bakım ve onarım maliyetlerinin kiralama/amortisman maliyetleri açıklanan araçlar bakımından ortaya konulmadığı, işin gerçekleştirileceği araçlar ile bakım ve onarımı yapılacak araçların farklı olduğu, kullanılacak araçların periyodik bakım ve onarımın sürelerinin ne olduğunu gösterir belgelerin sunulmadığı, minibüslerin her 10.000 km’de periyodik bakıma alınması gerektiği, bu çerçevede toplam kaç kez bakım yapılması gerektiğinin belirtilmediği, fiyat tekliflerinde meslek mensubunun beyanların bulunmadığı, yağ, akü, yedek parça, tamir/bakım kalemlerinin ayrı ayrı gösterilmeksizin birlikte fiyatlandırıldığı,

 

-Lastik maliyetlerinin uygun şekilde açıklanmadığı, kiralama/amortisman maliyetleri açıklanan araçların lastik ebatlarıyla uyumlu olmadığı, lastiklere ilişkin ortalama yol ömrünü beyan eden yazıların sunulmadığı, lastik değişimine ilişkin hizmet bedelinin de öngörülmediği,

 

– Muayene ve egzoz emisyon maliyetlerinin yasal fiyatlarla hesaplanmadığı,

 

– Sürücülerin günlük asgari çalışma saati gerekliliğine göre 2021 yılı işçilik ücretleri bakımından artış öngörülmeksizin yapılan açıklamaların uygun olmadığı,

 

– Araç takip sistemleri ile ilgili maliyet hesabının yapılmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,        

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,           

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,        

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

(2) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

1) Verilen hizmetin ekonomik olması,

2) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

3) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir…” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer aşağıdaki kurallara göre tespit edilir.

79.1.2. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değer;

SD: Sınır değeri,

YM: Yaklaşık maliyeti,

n: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan (Ek ibare: 29.06.2017-30109 R.G./2. md.) ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklif sayısını,

T1, T2, T3….Tn: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan (Ek ibare: 29.06.2017-30109 R.G./2. md.) ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklif bedellerini,

R: Sınır Değer Tespit Katsayısını

 ihale üzerinde bırakılan isteklinin araç muayene ve MTV giderine ilişkin olarak yaptığı açıklama haricindeki açıklamalarının Tebliği maddesinde belirlenen açıklama yöntemlerine uygun olmadığı bazı giderlerin de hiç belgelendirilmemesi 1

79.1.3. 79.1.2 nci maddede yer alan R değeri her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere Kurum tarafından belirlenir ve ilan edilir. İhalenin konusu veya işin niteliğine göre Kurum tarafından farklı R değerleri belirlenebilir.

79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.  

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulacaktır.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.2.2. Merkezi Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Ülke Çapında Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin merkezi kamu kurum ve kuruluşları tarafından ülke çapında sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu yöntemle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.3.  Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.6.  Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların Uyguladığı Fiyatlar: İlgili mevzuatı uyarınca, belirli mal veya hizmetlerin kamuya sunulması konusunda lehine sınırlama bulunan kuruluşların tedarikçisi oldukları mallar veya sunucusu oldukları hizmetler için uyguladıkları fiyatlar ile açıklama yapılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.7.  İsteklinin Kendi Ürettiği, Aldığı veya Sattığı Mallara İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre aşırı düşük teklif açıklamasına konu mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) ile açıklama yapılabilir.

Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması gerekir.

Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması ve malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması gerekir.  

İsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunulmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, YMM, SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile de belgelendirme yapılabilir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.3. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır”

79.2.4. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

79.2.5. İşletme hesabına göre defter tutuluyor olması durumunda; yukarıda belirtilen tutanaklar, işletme hesabı defteri ve işletme hesap özeti kayıtlarına göre düzenlenir.

79.2.7. İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının %90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecektir. Motorin veya benzine yönelik olarak öngörülen tutarın TL/lt cinsinden hesaplanmasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili düzenlemeleri dikkate alınacaktır.

79.3. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

79.3.1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.

79.3.2. 79.2.2 nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir.

79.3.3. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü”ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.

79.3.4. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir. Ancak birden fazla yılı kapsayan işlerde ilk yıl için alınan sigorta teklifinin ihale tarihi itibarıyla en son açıklanmış olan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi “On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%)” tablosundaki oran esas alınmak suretiyle güncellenerek diğer yıllar için kullanılması mümkündür. Örneğin; sözleşme süresi 3 yıl, ihale tarihi 1/11/2019, işe başlama tarihi 1/1/2020 olan bir ihalede, ihale tarihi itibarıyla yıllık 100 TL olan sigorta prim tutarı maliyet kalemi,  Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı tablosunda en son açıklanmış olan 2019 yılı Eylül ayı değişim oranı (%26,44) üzerinden; 2020 yılı için (100 TL*1,2644) 126,44 TL; 2021 yılı için (126,44 TL*1,2644) 159,87 TL; 2022 yılı için (159,87 TL*1,2644) 202,14 TL olarak hesaplanacaktır.

79.3.6. İhale dokümanında fiyat farkı verileceğine ilişkin düzenleme bulunmayan ve birden fazla yılı kapsayan işlere ilişkin aşırı düşük teklif sorgulaması yazısında idarece önemli bir bileşen olarak belirtilen ve istekliler tarafından ihale tarihi itibarıyla artış oranı ve/veya tutarı tespit edilemeyen motorlu taşıtlar vergisi, araç muayene işlemleri gibi giderler ile mali yükümlülükler ve/veya tarife bedellerinin, sonraki yıllara ilişkin bedelleri, ilk yıl için öngörülen bedelin, ihale tarihi itibarıyla en son açıklanmış olan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi “On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%)” tablosundaki oran üzerinden güncellenerek hesaplanır. Örneğin; sözleşme süresi 3 yıl, ihale tarihi 15/11/2019, işe başlama tarihi 1/1/2020 olan bir ihalede, motorlu taşıtlar vergisi tutarı ihale tarihi itibarıyla yıllık 100 TL olan maliyet kalemiz Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı tablosunda en son açıklanmış olan 2019 yılı Ekim ayı değişim oranı (%22,58) üzerinden; 2020 yılı için (100 TL*1,2258) 122,58 TL; 2021 yılı için (122,58 TL*1,2258) 150,26 TL; 2022 yılı için (150,26 TL*1,2258) 184,19 TL olarak hesaplanacaktır.” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Van İli Erciş İlçesi Taşımalı Eğitim Kapsamındaki Öğrencilerin 120 Yerleşim Birimlerinden 367 Araçla 24 Taşıma Merkezi Okullara Taşınma İşi…” düzenlemesi,

 

Aynı İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödenecek ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyatına dâhildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dâhil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderlerinin tümü isteklilerce teklif edilecek fiyata dâhil edilecektir…” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Genel Hususlar” başlıklı 1’inci maddesinde “…1.8) Öğrencilerin araçta bulunduğu esnada yanıcı, patlayıcı, parlayıcı ve benzeri maddeler bulundurulmayacak, taşıma esnasında akaryakıt alımı yapılmayacaktır.” düzenlemesi ile “Taşımalı Eğitim Araçlarında Aranacak Şartlar” başlıklı 2’nci maddesinde “…2.4) Taşımalı eğitim araçları olarak kullanılacak taşıtlarda, öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler sabit olacak, iç düzenlemesinde demir aksam açıkta olmayacak, varsa yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumuşak bir madde ile kaplanacaktır. Engelli öğrencileri taşıyacak olan taşımalı eğitim araçları ayrıca 01/07/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayalı olarak çıkarılan ikincil mevzuata uygun olacaktır.  

Ortopedik engelli öğrencilerin taşınmasında, öğrencilerin fiziksel engelleri göz önünde bulundurularak rahat bir şekilde inip binmelerini sağlayacak uygun projeli katlanabilir liftli ve asansör monteli donanımlı araçlar kullanılacak olup, söz konusu donanımların araç ruhsatlarına işlenmiş olması gerekmektedir. (Taşıma hizmetinde kullanılması öngörülen özel donanımlı araç sayısına İdari ve Teknik Şartname’nin ilgili maddelerinde yer verilecektir.)

2.7) Taşımalı eğitim araçları olarak kullanılacak taşıtlar temiz, bakımlı ve güvenli durumda bulundurulacak ve altı ayda bir bakım ve onarımları yaptırılmakla birlikte, taşıtların cinsine göre 6/1/2021 tarihli ve 31356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğin öngördüğü periyodik muayeneleri de yaptırılmış olacaktır.

   2.8) Taşımalı eğitim aracı olarak kullanılacak taşıtlar 27/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde yer alan yaş şartına uygun olacaklardır. Taşıtların yaşı fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanacaktır.

2.14) Taşımalı eğitim araçlarında araç takip sistemi bulundurulacaktır. Kayıtlar en az otuz gün muhafaza edilecektir.

2.20)  Taşımalı eğitim araçlarında minibüslerde 1 adet 2 kg, yolcu kapasitesi 26 kişiye kadar olan otobüslerde 2 adet 2 kg, yolcu kapasitesi 26 kişinin üstünde olan otobüslerde 2 adet 6 kg’lık yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır. Yangın söndürme cihazlarının muayene/bakım ve yeniden dolum işlemleri, 19/04/2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ÖSG-2011/09 numaralı Mecburi Standart Tebliği’nin 3. maddesinin 1. fıkrasında belirtildiği şekilde “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi” almış iş yerlerinde ve TS 11827 zorunlu standardında yer alan gereklilikler kapsamında gerçekleştirilecek ve belgelendirilecektir. Son periyodik muayene formu sözleşme imzalandıktan sonra 10 gün içeresinde verilecek olup ayrıca her altı ayda bir yenilenen periyodik muayene formu okul/kurum müdürlüklerine verilecektir.

2.21) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğünün (2013/KDGM- 03/Denetim) Kış lastikleri Genelgesi’nin “Denetimlerde Uygulanacak Usul Ve Esaslar” başlıklı 2’nci bölümünün (a) bendi gereğince, minibüs türü araçlarda  (M+S) veya (M+S) işareti ile birlikte snowflake ( ihale üzerinde bırakılan isteklinin araç muayene ve MTV giderine ilişkin olarak yaptığı açıklama haricindeki açıklamalarının Tebliği maddesinde belirlenen açıklama yöntemlerine uygun olmadığı bazı giderlerin de hiç belgelendirilmemesi 2) işareti bulunan kış lastikleri (4 Lastik) 1 Aralık–1 Nisan tarihleri arasında kullanılmak zorundadır. (Bölgelere göre değişiklik gösterebilir.)…” düzenlemesi,

 

Aynı Teknik Şartname’nin “Yüklenicinin Şartları ve Yükümlülükleri” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1) Öğrencilerin idareye bildirilen sürücü ve araç ile okula taşınması esastır…” düzenlemesi ile “Sigorta Zorunluluğu ve Sigortasız Taşıma Yapılamayacağı” başlıklı 5’inci maddesinde “5.1) Yüklenici taşımalı eğitim araçlarına, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun öngördüğü karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar.

5.3) Taşımalı eğitim araçlarına hizmetin başlangıcından bitimine kadarki süreyi kapsayacak şekilde “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” yaptırılacaktır.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede, 16.08.2021 tarihinde EKAP üzerinden e-ihale olarak yapılan ve toplam 10 kısımdan oluşan ihalenin konusunun, Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında, taşıma kapsamına alınan Van İli Erciş İlçesi merkez ve merkeze bağlı köy ve köy altı yerleşim birimlerindeki 5.130 öğrencinin 24 taşıma merkezi okula 120 hat (367 araç) ile 182 iş günü süresince taşınması işi olduğu,

 

 

 

 

 

İhalenin 7. kısmındaki iş kaleminin;

 

A1

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

1

ATATÜRK ANADOLU LİSESİ, ŞEHİT POLİS HALİL HAMURYEN AND. İMAM HATİP L., SOSYAL BİL. LİS., KARAKOYUNLU A.L., BORSA İSTANBUL MESLEKİ TEK.A.L., MESLEKİ TEKNİK ANADOLU L., MEHMET MURAT İŞLER MESLEKİ TEKNİK A.L.,SEVİM KÜRÜM AND. LİS.,.ERCİŞLİ EMRAH AND. LİS.,ÇELEBİBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİS.,KOCAPINAR ŞEHİT İDRİS MEYDAN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİS.,SELVİHAN KIZ İMAM HATİP LİS., BENDİ MAHİ KIZ MESLEK LİS., ARİF NİHAT ASYA ANADOLU LİS.TEVFİK İLERİ İMAM HATİP LİS.,FEN LİSESİ,LOKMAN HEKİM MESLEKİ TEKNİK A.L. ,LOKMANHEKİM ANADOLU LİSESİ,GÜZEL SANATLAR LİSESİ,SPOR LİSESİ,ŞEHİT RAMAZAN KESERCİ İMAM HATİP ORTAOKULU ,FEVZİ ÇAKMAK İMAM HATİP OO,SEZAİ KARAKOÇ İHOO, ŞEHİT JANDARMA ASTSUBAY AHMET ÇELİK İMAM HATİP ORTAOKULU/Aşağ. Göze Mevki +Yukarı Göze Mevkii 4 ARAÇ İLE 25 KM MESAFEDEN 182 GÜN TAŞINMASI

adet

4,000

2

1.SATIRDAKİ TÜM OKULLAR / Aşağ. Kozluca Mevkii 5 ARAÇ İLE 20 KM MESAFEDEN 182 GÜN TAŞINMASI

adet

5,000

3

1.SATIRDAKİ TÜM OKULLAR / Haydarbey Değirmen Mevkii 6 ARAÇ İLE 17 KM MESAFEDEN 182 GÜN TAŞINMASI

adet

6,000

4

1.SATIRDAKİ TÜM OKULLAR / Haydarbey Künbet Mevkii 2 ARAÇ İLE 15 KM MESAFEDEN 182 GÜN TAŞINMASI

adet

2,000

5

1.SATIRDAKİ TÜM OKULLAR / İncesu Mevkii 2 ARAÇ İLE 15 KM MESAFEDEN 182 GÜN TAŞINMASI

adet

2,000

6

1.SATIRDAKİ TÜM OKULLAR / Kadirasker Mevkii 5 ARAÇ İLE 15 KM MESAFEDEN 182 GÜN TAŞINMASI

adet

5,000

7

1.SATIRDAKİ TÜM OKULLAR / Şeker Fabrikası Lojmanları 1 ARAÇ İLE 10 KM MESAFEDEN 182 GÜN TAŞINMASI

adet

1,000

8

1.SATIRDAKİ TÜM OKULLAR/Topraklı Köyü Mevki+Mazman Mezrası Mevki+Deredam Mevki 3 ARAÇ İLE 25 KM MESAFEDEN 182 GÜN TAŞINMASI

adet

3,000

9

1.SATIRDAKİ TÜM OKULLAR / Yuk. Kozluca Mevkii 4 ARAÇ İLE 23 KM MESAFEDEN 182 GÜN TAŞINMASI

adet

4,000

KISIM TOPLAM  TUTARI                                                     (K.D.V Hariç)

 

Şeklinde olduğu, bu kısma toplam 5 isteklinin teklif verdiği, 775.163,13 TL’nin sınır değer olarak belirlendiği, sadece Tahsin Nadiroğlu’nun teklifinin sınır değerin altında kaldığı, idare tarafından 20.08.2021 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen yazı ile 24.08.2021 tarihi mesai bitimine kadar aşırı düşük teklif açıklamasının sunulmasının istenildiği,

 

Adı geçen istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamasının sunulduğu, sunulan açıklamanın idarece uygun bulunması üzerine 25/08/2021 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin 7. kısmının anılan istekli uhdesinde bırakıldığı, başvuru sahibinin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;

 

-İhale konusu işte kullanılacak toplam 32 araca ilişkin olarak “kira sözleşmeleri”nin sunulduğu, söz konusu araçların yıllık bakım onarımlarına ilişkin olarak da bir “araç bakım sözleşmesi”nin sunulduğu,  

 

-Servis, yedek parça, yağ değişimi ve lastik giderlerine ilişkin olarak bir “mal ve hizmet alım satım sözleşmesi”nin sunulduğu,

 

– Yakıt giderine ilişkin olarak ortalama yakıt tüketimini gösteren “fabrika yakıt tüketimi” konulu bir yazının ve akaryakıt maliyetine ilişkin olarak da “akaryakıt temin sözleşmesi”nin sunulduğu,

 

– Araç muayene giderine ilişkin olarak yetkili kuruluş (TÜVTÜRK) tarafından hazırlanan 2021 yılı Araç Muayene Fiyat Listesi’nin sunulduğu, bu listede otobüs için belirlenen fiyatın KDV hariç tutarının üzerinde bir tutarın gider hesabında kullanıldığı,

 

-MTV giderine ilişkin olarak (I) sayılı tarife çıktısının sunulduğu,

 

-Araçların bandrol giderleri ile trafik sigorta giderleri için herhangi bir belgelendirmenin yapılmadığı görülmüştür.

 

Sonuç olarak, ihale üzerinde bırakılan isteklinin araç muayene ve MTV giderine ilişkin olarak yaptığı açıklama haricindeki açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde belirlenen açıklama yöntemlerine uygun olmadığı, bazı giderlerin de hiç belgelendirilmediği anlaşıldığından, sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Öte yandan, ihalenin şikâyete konu kısmının yaklaşık maliyeti dikkate alındığında 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi uyarınca ödenmesi gereken itirazen şikâyet başvuru bedelinin 15.373,00 TL olduğu, başvuru sahibi tarafından toplam yaklaşık maliyet üzerinden 23.060,00 TL’nin Kurum hesaplarına yatırıldığı, bu nedenle fazla ödendiği tespit edilen 7.687,00 TL’nin yazılı talebi halinde başvuru sahibine iadesinin gerektiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, aşırı düşük teklif açıklaması uygun olmayan ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı No 2021/040
Gündem No 13
Karar Tarihi 29.09.2021
Karar No 2021/UH.I-1791

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz