sunulan iş deneyim belgelerine ilişkin idarece ayrıştırma yapılarak istenilen iş deneyim tutarının sağlanıp sağlanmadığı noktasında değerlendirme yapılması, idarece aşırı düşük teklif sorgulama yazısında önemli teklif bileşenleri açık, net ve hiçbir tereddüte mahal vermeyecek biçimde belirlenerek yeniden aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması

Toplantı No2020/040
Gündem No1
Karar Tarihi11.09.2020
Karar No2020/UH.I-1500

BAŞVURU SAHİBİ:

Has Emlak Müşavirlik Ormancılık Pazarlama Komisyonculuk San. ve Tic. Ltd. Şti. – Babil Madencilik Ağaçlandırma İnş. Gıda Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satın Alma ve İhale Daire Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/296296 İhale Kayıt Numaralı “Yeşil Alanlarda Makine ile Çim Biçilmesi, Kurulu Sabit Sulama Sistemlerinin İşletilmesi ve Arazözle Sulama Yapılması Hizmet Alımı İşi ( Kısmi Zamanlı )” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satın Alma ve İhale Daire Başkanlığı tarafından 16.07.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Yeşil Alanlarda Makine ile Çim Biçilmesi, Kurulu Sabit Sulama Sistemlerinin İşletilmesi ve Arazözle Sulama Yapılması Hizmet Alımı İşi ( Kısmi Zamanlı )” ihalesine ilişkin olarak Has Emlak Müşavirlik Ormancılık Pazarlama Komisyonculuk San. ve Tic. Ltd. Şti. – Babil Madencilik Ağaçlandırma İnş. Gıda Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 13.08.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.08.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.08.2020 tarih ve 36911 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.08.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1282 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin EKAP’a kayıtlı olmadığı, Ekap’a kayıtlı iş deneyim belgesinin İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde öngörülen kriterleri teklif edilen  bedel yönünden sağlamadığı,

 

2) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata aykırı olduğu şöyle ki;

 

a) İdari Şartname ekinde yer alan kalemler için sunulan fiyatların bilgi ve belgeye dayalı olarak açıklanmaksızın haksız fiyat avantajı sağlandığı,

 

b) Teknik Şartname’nin A)8’inci maddesinde yer alan maske veya gözlük, tulum, baret, çizme ve eldiven vs. araç ve gereçlere, A)9’uncu maddesinde hüküm altına alınan emniyet şeridi için trafik işareti ve bariyerlere, A)10’uncu maddesinde yer alan araç, gereç, makine, vakumlu yol süpürge aracı, yakıt, işçi, teknik ve yardımcı personelin temini, çalıştırılması, sevk ve idaresi, bunların işçiliklerine ilişkin belge ve bilgiye dayalı açıklama yapılmadığı,

 

c) Teknik Şartname’nin 13.4’üncü maddesinde belirtilen akaryakıt ve yedek parça, her türlü bakım, onarım, trafik sigortası, kasko, vergi, harç vb. unsurlara ilişkin açıklamanın bilgi ve belgeye dayalı olarak yapılmadığı, söz konusu araçların 2016 model ve klimalı olmadığı ve aynı maddede belirtilen araçların günlük 100 km mesafe kat edecekleri bu süreçte ortalama yakıt sarfiyatına ilişkin yapılan açıklamanın belge ve bilgiye dayanmadığı,

 

ç) Teknik Şartname’nin C.4’üncü maddesinde nakliye mesafesinin 9 km olarak öngörülmesine rağmen ihale üzerinde bırakılan isteklinin söz konusu mesafeyi kısaltarak açıklama sunduğu, bu durumun hangi avantajlı koşullara dayandırıldığının belirtilmediği,

 

d) Teknik Şartname’nin C.12’nci maddesinde belirtilen arazözlerin iki hortum çıkışlı olma özelliğine sahip olmadığı, C.13’üncü maddesinde belirtilen çakar tepe lambaları ve led ışıklı ok levha özelliklerinin bulunmadığı, C.14’üncü maddesinde belirtilen dizel yakıtlı, en az 220 hp, ruhsata işlenmiş 14 ton ve üzeri taşıma kapasitesi ve diğer özellikleri karşılamadığı,

 

e) Teknik Şartname’nin C.21’inci maddesinde belirtilen arazözlerin sayısı, arazöz kapasitesi, çalıştırılacak gün, sefer sayısı ve tona ilişkin sunulan açıklamanın bilgi ve belgeye dayanmadığı,

 

f) Teknik Şartname’nin D.23’üncü maddesinde belirtilen sert yüzey makinasının 125 hp olma, klimalı olma, 2016 veya üzeri modelde olma, en az 1+2 kişilik olma, panelvan tipinde araç üzerine monteli olma özelliklerine sahip olmadığı, günlük ortalama 7,5 saat ayda azami 195 saat çalışması halinde tüketeceği yakıt miktarına ve aynı madde kapsamındaki yedek parça, bakım, onarım vb. giderlere ilişkin belge ve bilgi sunmadığı,

 

g) Teknik Şartname’nin 12’nci maddesinde çim biçimi yapılacak alanın 255 adet, 4’üncü maddesinde sprey ve pop up alanlarının 104 adet, madde 4.2’de hortumla sulama alanı 185 adet olarak belirtildiği, söz konusu alanlara işçi ve malzeme-ekipmanın ulaşımının nasıl sağlanacağı, mesafenin toplam kaç km olduğu, ilk hangi alandan başlanıp hangi güzergahın kullanılacağının belirtilmediği ve bu bağlamda kilometre hesaplaması yapılmadığı, ayrıca aşırı düşük teklif açıklamasının bilgi ve belgeye dayanmadığı,

 

h) Arazöz ve ozonlu ilaç temizleme makinelerinin dokümandaki özellikleri taşımadığından belge ve bilgiye dayalı açıklama yapılmadığı, mazot alış fiyatı rayiçleri ve mazot tüketimine dair onaylı araç katalogları sunulmayarak mesafe başına tüketimin varsayıma dayalı olarak hesaplandığı, sunulan açıklamada kullanılan akaryakıt bedelinin EPDK rayiç fiyatının %90’ının altında olduğu,

 

ı) Fiyat teklifi alınan firmaların faaliyet alanının açıklama sunulan ürünlerle farklı olduğu bu durumun Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.7’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında yer alan “Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (EK-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin altında olmaması ve malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması gerekir.” düzenlemesine aykırı olduğu,  

 

i) Fiyat teklifi ile açıklama yapıldığı fakat söz konusu fiyat tekliflerinin rayiç fiyatların %50’si seviyelerinde olduğu ve fiyat tekliflerine ilişkin açıklamanın belge ve bilgiye dayanmadığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesinde fiyat teklifinin dayanağı bilgi ve belgelerin istenilmesi idarenin takdirine bırakılmış ise de fiyat teklifinin dayanağı EK-O.5 ve EK-O.6 belgelerinin istenilmesinin ihalede gerçekçi olmayan fiyat tekliflerinin tespitine olanak vereceği bu durumun Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelerin işletilmesine hizmet edeceği,

 

j) Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.7’nci maddesinde yapılan açıklama kapsamında sunulan EK-O.7 ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olup, son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapılması şartına uymadığı, satış dayanak alınarak yapılan açıklamada da ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin altında  olduğu ve mal ticareti faaliyet alanı kapsamında olmadığı, onay işleminin mevzuata aykırı düzenlendiği,

 

k) Aşırı düşük teklif açıklamasında sunulan EK-O.5, EK-O.6 ve EK-O.7 belgelerinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ait olmadığı bu durumun Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.4’üncü maddesinde yer alan düzenlemelere aykırılık taşıdığı,

 

l) Aşırı düşük teklif açıklamasında amortisman sürelerinin mevzuata aykırı hesaplanarak haksız avantaj sağlandığı,

 

m) Araç sahipleri ile yapılan kira sözleşmelerinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.3’üncü, 79.4.2.4’üncü ve 79.4.2.5’inci maddelerinde yer alan açıklamalara aykırı olduğu, belgelerin imza sirküleri ve mali müşavire ilişkin faaliyet belgesini taşımadığı, belgelerde kaşe/mühür bulunmadığı,

 

n) Sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.8’inci maddesinde yer alan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu,

 

o) İhale üzerinde bırakılan isteklinin kendi araçlarının amortisman hesabında araçların amortisman hesabında şirketin aktifine hangi bedelle kayıt yapıldığı hususunda serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir tarafından düzenlenmiş bir belge ile veya demirbaş veya amortisman defterleri örnekleri Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.3’üncü maddeleri uyarınca tevsik etmediği, anılan istekli tarafından  sunula belgelerin Kamu ihale Genel Tebliği’nin 79.4.2.4’üncü ve 79.4.2.5’inci maddelerinde yer verilen açıklamalara aykırı olarak düzenlendiği, ayrıca belgelerin imza sirküleri ve mali müşavire ilişkin faaliyet belgesini taşımadığı, üzerinde kaşe/mühür bulunmadığı,

 

ö) İhale üzerinde bırakılan isteklinin araçlara ilişkin bakım, onarım yedek parça, ve lastik giderlerine ilişkin açıklamalarını Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.3’üncü maddesi uyarınca tevsik etmemekle birlikte istekli tarafından sunulan belgeler Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.4 ve 79.4.2.5’inci maddelerinde taşıması gereken unsurları ve ibareleri taşımadığı ve anılan belgelerin eki olan imza sirküleri ve mali müşavire ilişkin faaliyet belgesinin sunulmadığı, sunulan belgeler üzerinde yer alması gereken kaşe/mühür bulunmadığı,

 

p) Birim fiyat teklif cetvelinin 2, 3, 4, 8 ve 17 kalemleri ve diğerlerinde malzeme, montaj ve işçilikte ayrı ayrı fiyat açıklamalarına yer verilmediği, bu durumun mevzuata aykırı olduğu,

 

r) İhale üzerinde bırakılan isteklinin maliyete dahil edilmesi gereken sözleşme ve genel giderlerin maliyet açıklamasında öngörülmemesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği,

 

s) Araç giderlerini tevsiken SMMM tarafından onaylanan fiyat teklifinin ve fiyat teklifine dayanarak maliyet/satış tutarı tespit tutanağının (EK-O.6) sunulmaması fiyat teklifi üzerinde mevzuat uyarınca bulunması gereken ibarenin ve istekli ile tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubunun imza ve iletişim bilgilerinin yer almadığı, zorunlu trafik sigortası ve kasko, araç muayene ve egzoz muayene giderleri, araç vergileri, araçların bakım onarım ve amortisman giderlerinin teklif edilen tutara dahil olduğu ibaresinin yer almadığı, fiyat teklifine dayanak maliyet/satış tutarı tespit tutanağında araç kira bedeli, trafik sigortası ve kasko gideri, bakım onarım gideri, araç vergisi ve amortisman bedelinin ayrı ayrı gösterilmediği bu durumun mevzuata aykırılık teşkil ettiği,

 

ş) Aşırı düşük teklif açıklamasında yer verilen miktarların doküman düzenlemelerinde yer verilen miktar düzenlemelerine aykırı şekilde düşürüldüğü ve kamu kurum ve kuruluşlarının rayiçleri altında fiyat sunularak haksız fiyat avantajı sağlandığı, kullanılan fiyatların ihale tarihini kapsadığı,

 

t) Sunulan fiyat teklifinin yıllık asgari işçilik rayicinin altında bulunduğu,

 

u) Fiyat teklifinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.4’üncü maddelerinde yer alan düzenlemeye aykırı olarak teyit belgelerinin yetkili makamlardan alınmadan sunulduğu,

 

ü) Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.5’inci maddesine göre yapılan açıklamada düzenlemeye aykırı olarak 12 aylık işlem gününe ait ortalama birim fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılmadığı ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.6’ncı maddesine göre yapılan açıklamada kullanılan fiyatların ihale tarihini kapsadığı,

 

v) Fiyat teklifi ve proforma fatura alınan iş kalemlerinin girdilerinin aynı tür miktar ve girdilere sahip bulunmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “ …2) İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleriyle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

b) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerinde sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

c) Devam eden yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

d) Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin deneyimi gösteren belgeler,

e) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleri ve son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili deneyimi gösteren belgeler.

 f) Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi iş birliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlara, yararlandıkları destekler çerçevesinde yürüttükleri proje sonucu ortaya çıkan mal ve hizmetlerin ve bunlar dışında özkaynaklarla geliştirilmiş ve değerlendirilmesi için gerekli usulleri Bilim. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından Ar-Ge projesi neticesinde ortaya çıktığı belgelendirilen ürünlerin piyasaya arz edilmesinden sonra proje sonucu ortaya çıkan hizmetler ile yerli malı belgesine sahip ürünler için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kurumca belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenen ve piyasaya arz tarihinden itibaren beş yıl süreyle kullanılabilecek olan belgeler…” hükmü

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

c) Yapımla ilgili hizmet işleri dahil hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık hizmetlerinde, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde düzenlenen iş deneyimini gösteren belgelerin,

istenilmesi zorunludur.

(2) İlk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleri, ilgisine göre birinci fıkranın (a) veya (b) bendi kapsamında değerlendirilir.

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 25’i ile % 50’si aralığında idarece belirlenecek bir orandan az olmamak üzere,

b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle ve Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde, yaklaşık maliyetin %25’i ile % 50’si aralığında, idarece belirlenecek parasal tutardan az olmamak üzere,

ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ile teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması istenir.

(4) İlgili mevzuat uyarınca gelecek yıllara yaygın olarak gerçekleştirilecek işlerin, açık ihale usulüyle ve Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre ihale edilmesi halinde, iş deneyimine ilişkin oranlar üçüncü fıkranın (a) bendine göre belirlenen oranın, bir yıldan fazla süreli işlerde 4/5’i, iki yıldan fazla süreli işlerde 3/5’i, üç yıldan fazla süreli işlerde 2/5’i alınarak hesaplanır ve bu oranlar yeterlik kriteri olarak öngörülür. Belli istekliler arasında ihale usulüyle ve Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde ise bu oranlara göre belirlenen parasal tutarlar yeterlik kriteri olarak öngörülür.

(5) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur…” hükmü,

Söz konusu Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde (1) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirmeye alınır. Birden çok iş deneyimini gösteren belge hiçbir şekilde toplanamaz.

(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.

(3) İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde; en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması ve bu sürede Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olması, teminat süresi sonuna kadar bu şartların muhafaza edilmesi zorunludur.

(4) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, sözleşme süresi ile sınırlı olmak üzere yapılan işin tutarı iş deneyim tutarı olarak kabul edilir.

(5) İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde ortakların iş deneyim tutarı, iş ortaklığındaki hisse oranı esas alınarak belirlenir. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyim tutarı, ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın belge tutarı esas alınarak hesaplanır…” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “İş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi” başlıklı EK MADDE 1’de “(1) İş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur.

(2) İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan iş bitirme belgelerinin asıllarının 1/7/2016 tarihine kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim edilmesi ve EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur. Bu durumda; EKAP üzerinden düzenlenen yeni belgeye, daha önce düzenlenen belgenin tarih ve sayısının da belirtildiği ve eski belgenin yerine verildiğine dair bir şerh düşülür ve eski belge dosyasında muhafaza edilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş bitirme belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz.

(4) İlanı veya duyurusu 1/9/2014 tarihinden sonra yapılan ihalelerde, aday veya istekliler tarafından sunulan ve üzerinde EKAP kayıt numarası bulunan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi” başlıklı 30.8’inci maddesinde “30.8.1 İhale Uygulama Yönetmeliklerinin Ek-1 maddeleri uyarınca 31/8/2014 tarihinden sonra iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere (İKN’si 2010/500.000 ve daha sonraki ihaleler) ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan mevcut iş deneyim belgelerinin, EKAP’a kayıt edilerek yeniden düzenlenmeleri zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda, EKAP üzerinden düzenlenmesi veya kayıt edilerek yeniden düzenlenmesi gerektiği halde bu gereklere uygun olmayan iş deneyim belgeleri, EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenmedikleri sürece ilanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamayacaktır. Bu nedenle; EKAP üzerinden düzenlenmiş iş deneyim belgesi almaları veya iş deneyim belgesini EKAP üzerinden kayıt altına aldırarak yeniden düzenletmeleri gerektiği halde, bu zorunlulukları yerine getirmeyen belge sahiplerinin, belgeyi düzenleyen idareye başvuruda bulunarak, mevcut iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenmesi talebinde bulunması gerekmektedir.

30.8.2 İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi ve belge sahiplerine verilmesinde, İhale Uygulama Yönetmelikleri ile bu Tebliğin iş deneyim belgelerinin düzenlenmesi ve verilmesine ilişkin hükümlerine uyulması gerekmektedir. EKAP üzerinden iş deneyim belgesi düzenlenmesi ve sorgulanmasına ilişkin “İdare İş Deneyim Belgesi Düzenleme, Kayıt ve Sorgulama Kullanım Rehberi”ne EKAP üzerinden erişilebilir.

30.8.3 İdarece EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgesine, EKAP tarafından otomatik olarak bir “belge numarası” verilmektedir. EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgesi çıktısı alınarak belgeyi onaylamaya yetkili kişi tarafından isim ve unvanı belirtilmek suretiyle imzalanıp mühürlendikten sonra ilgiliye verilecektir.

30.8.4 Daha önce EKAP üzerinden düzenlenmeyen mevcut iş deneyim belgesinin, EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenebilmesi için, iş deneyim belgesi sahibinin ilgili idareye başvuruda bulunması ve iş deneyim belgesinin aslını idareye teslim etmesi gerekmektedir. Bu durumda; ilgili idarece iş deneyim belgesi süresi içinde EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek 30.8.3 üncü maddede belirtilen şekilde onaylanıp ilgiliye verilecek, ilgili tarafından idareye teslim edilen iş deneyim belgesi ise dosyasında muhafaza edilecektir.

30.8.5 İhalelerde aday veya isteklilerce sunulan ve üzerinde EKAP belge numarası bulunan iş deneyim belgelerinin sorgulanması, ihale komisyonu tarafından EKAP’ın “İş deneyim belgesi sorgulama” uygulaması vasıtasıyla, belge üzerinde yer alan “belge numarası” esas alınarak yapılacaktır.

30.8.6 İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanmasında iş deneyim belgesinin, EKAP kaydı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilecektir. Yapılan sorgulamada, bir uyumsuzluk olduğunun belirlenmesi durumunda, sunulan belgenin geçerliğine ilişkin olarak ihale komisyonu tarafından gerekli inceleme ve değerlendirme yapılmalıdır.

30.8.7 İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşların EKAP üzerinden iş deneyim belgesi düzenleyebilmeleri için 29 uncu maddede belirtilen işlemlere uygun olarak EKAP’a kayıtlı olmaları gerekmektedir. İlanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılacak ihalelerde, İhale Uygulama Yönetmelikleri Ek-1 maddeleri çerçevesinde, EKAP üzerinde kayıt altına alınma zorunluğu olduğu halde bu zorunluğa uygun olmayan iş deneyim belgeleri iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağından dolayı EKAP’a kayıtlı olmayan kurum ve kuruluşların aday ve istekliler açısından bir hak kaybına neden olmamaları bakımından öngörülen tarihlere kadar EKAP’a kayıt olmaları önem arz etmektedir.” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Yeşil Alanlarda Makine İle Çim Biçilmesi, Kurulu Sabit Sulama Sistemlerinin İşletilmesi Ve Arazözle Sulama Yapılması Hizmet Alımı İşi ( Kısmi Zamanlı )

b) Miktarı ve türü: 984.528 ar alanda hortumla sulama, 151.068,48 da alanda yağmurlama sulama ve 30.070,70 da alanda makine ile çim ve çayır biçilmesi ( Kısmi Zamanlı )

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Adana İl Sınırları

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Her türlü Park ve Yeşil Alanların Sulamaları veya  Bakımı ve İşletilmesi işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli Barla Peyzaj Temizlik İnşaat Oto Kiralama Nakliyat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Çukurova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş “Çukurova Belediyesi Bünyesindeki Fidanlık, Park-Bahçe ve Spor Tesislerinin Bakımı ve Temizliği İçin 3 Yıllık Hizmet Alımı, 2014/136817” işine ilişkin yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu, sunulan yüklenici iş bitirme belgesinin EKAP kaydının olduğu, işin kabul tarihinin 10.01.2018, belge tutarının 27.322.314,93 TL olarak belirtildiği, anılan belgede işin tanımının “270 İşçi ve 31 Araç ile Çukurova Belediyesi Bünyesindeki Fidanlık, Park-Bahçe ve Spor Tesislerinin Bakımı ve Temizliği İçin 3 Yıllık Hizmet Alımı İşi” şeklinde yapıldığı, şikâyete konu ihalede, ihale konusu işin “Yeşil Alanlarda Makine İle Çim Biçilmesi, Kurulu Sabit Sulama Sistemlerinin İşletilmesi ve Arazözle Sulama Yapılması” işi olduğu, benzer işin ise “Her türlü Park ve Yeşil Alanların Sulamaları veya Bakımı ve İşletilmesi işleri” olarak belirlendiği, ancak bahse konu iş deneyim belgesinin spor tesislerinin bakımı ve temizliği işlerini de içerdiğinin anlaşıldığı, bu kapsamda idarece söz konusu iş deneyim belgesinin ihale konusu iş ve benzer işe yönelik kısımlarının ayrıştırılarak istenilen iş deneyim tutarının sağlanıp sağlanmadığı noktasında değerlendirme yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,  

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü, gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.1.2. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değer;

SD: Sınır değeri,

YM: Yaklaşık maliyeti,

n: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan (Ek ibare: 29.06.2017-30109 R.G./2. md.) ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklif sayısını,

T1, T2, T3….Tn: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan (Ek ibare: 29.06.2017-30109 R.G./2. md.) ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklif bedellerini,

R: Sınır Değer Tespit Katsayısını

sunulan iş deneyim belgelerine ilişkin idarece ayrıştırma yapılarak istenilen iş deneyim tutarının sağlanıp sağlanmadığı noktasında değerlendirme yapılması, idarece aşırı düşük teklif sorgulama yazısında önemli teklif bileşenleri açık, net ve hiçbir tereddüte mahal vermeyecek biçimde belirlenerek yeniden aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması 1

79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.  

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir…” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi,

İdari Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 47’nci maddesinin “EK” bölümünde

EK:

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

YEŞİL ALANLARDA MAKİNE İLE ÇİM VEYA ÇAYIR BİÇİLMESİ

dekar

30.070,7

2

BULVAR, REFÜJ, PARK VE KOMPLEKSLERDEKİ YAĞMURLAMA
( SPREY VE POP UP ) SULAMA

dekar

151.068,48

3

PARK SAHALARININ HORTUMLA SULANMASI

ar

984.528

4

ARAZÖZ İLE YOLLARIN, PARKLARIN, FİDAN VE ÇALILARIN SULANMASI VE SUYUN NAKLİ

ton

150.752

5

ÖZEL AMAÇLI OZONLU İLAÇLI SERT YÜZEY TEMİZLEME MAKİNASI ÇALIŞTIRILMASI ( EN AZ 1+2 KİŞİLİK) (1 Adet x 130 gün)

gün

130

 

düzenlemesi yer almaktadır.

Şikâyete konu ihalenin birim fiyat teklif cetvelinin aşağıda yer verildiği şekilde düzenlendiği görülmüştür.

İhale kayıt  numarası : 2020/296296

A

B

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

YEŞİL ALANLARDA MAKİNE İLE ÇİM VEYA ÇAYIR BİÇİLMESİ

dekar

30.070,7

 

 

2

BULVAR, REFÜJ, PARK VE KOMPLEKSLERDEKİ YAĞMURLAMA ( SPREY VE POP UP ) SULAMA

dekar

151.068,48

 

 

3

PARK SAHALARININ HORTUMLA SULANMASI

ar

984.528

 

 

4

ARAZÖZ İLE YOLLARIN, PARKLARIN, FİDAN VE ÇALILARIN SULANMASI VE SUYUN NAKLİ

ton

150.752

 

 

5

ÖZEL AMAÇLI OZONLU İLAÇLI SERT YÜZEY TEMİZLEME MAKİNASI ÇALIŞTIRILMASI ( EN AZ 1+2 KİŞİLİK) (1 Adet x 130 gün)

gün

130 0

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

Başvuruya konu ihalede idare tarafından sınır değer hesaplaması gerçekleştirilmiş,  sınır değerin altında kalan isteklilerden 29.07.2020 tarihinde EKAP üzerinden aşırı düşük teklif açıklaması istenmiştir. Söz konusu yazıda “16.07.2020 tarihinde ihalesi yapılan 2020/296296 ihale kayıt nolu Yeşil Alanlarda Makine İle Çim Biçilmesi, Kurulu Sabit Sulama Sistemlerinin İşletilmesi Ve Arazözle Sulama Yapılması Hizmet Alımı İşi ( Kısmi Zamanlı ) işine ait vermiş olduğunuz teklifiniz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 38.Maddesine istinaden aşırı düşük teklif olarak tespit edilmiştir.

Bu nedenle; söz konusu işe ait İdari Şartnamenin Aşırı Düşük teklifler başlıklı 33.1 Maddesine göre; birim fiyat teklif mektubu eki olan birim fiyat teklif cetvelinde yer alan;

İş Kalem Sıra No İş Kalemi Adı

1-Yeşil Alanlarda Makine İle Çim Veya Çayır Biçilmesi

2-Bulvar, Refüj, Park Ve Komplekslerdeki Yağmurlama (Sprey Ve Pop Up ) Sulama

3-Park Sahalarının Hortumla Sulanması

4-Arazöz İle Yolların, Parkların, Fidan Ve Çalıların Sulanması Ve Suyun Nakli

5-Özel Amaçlı Ozonlu İlaçlı Sert Yüzey Temizleme Makinası Çalıştırılması (En Az 1+2Kişilik) (1Adet X 130 Gün)

İş kalemlerinin tamamının İdari Şartnamenin 33. Maddesi Aşırı düşük teklifler başlıklı 33.1. maddesinde “Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

  1. Verilen hizmetin ekonomik olması,

 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir.” hükmü doğrultusunda

Yukarıda belirtilen iş kalemleri bileşenleri ile ilgili Kamu İhale Genel Tebliğ’in 79. Maddesinin 79.2.2 bendine istinaden idarece yazılı açıklamalarının yapılarak en geç 06.08.2020 tarihinde saat 17:00’a kadar idaremize ulaştırılmasını rica ederim.” ifadelerine yer verilmiştir.

İdare tarafından sınır değerin altında teklif sunan isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısında birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinin tamamı için açıklama istenildiği anlaşılmıştır.

 

İhale dokümanı ve birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde ihalenin beş iş kaleminden oluştuğu, söz konusu iş kalemlerinin “Yeşil Alanlarda Makine İle Çim veya Çayır Biçilmesi, Bulvar, Refüj, Park ve Komplekslerdeki Yağmurlama (Sprey ve Pop Up) Sulama, Park Sahalarının Hortumla Sulanması, Arazöz İle Yolların, Parkların, Fidan Ve Çalıların Sulanması ve Suyun Nakli ve Özel Amaçlı Ozonlu İlaçlı Sert Yüzey Temizleme Makinası Çalıştırılması (En Az 1+2Kişilik) (1Adet X 130 Gün)” olduğu, belirtilen iş kalemleri içerisinde çeşitli araç ve makinelerin ve bunlar için kullanılacak çeşitli aparat ve eklentilerin (Arazöz, panelvan tipi araç, çim biçme makineleri, arazöz arkasındaki led ışıklı ok levhaları, tazyikli su atma modülü vb.) yer aldığı, aynı zamanda söz konusu araç ve makineler içinde çeşitli gider kalemlerinin (yakıt, yedek parça, her türlü bakım onarım, zorunlu trafik sigortası, kasko vergi, harç vb.) bulunduğu, işin gerçekleştirilmesi için personel çalıştırılacağı, personel için çeşitli gider kalemlerine yer verildiği, bu çerçevede idare tarafından söz konusu düzenlemeler göz önünde bulundurularak önemli teklif bileşenlerinin belirlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hüküm ve açıklamaları çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulamasının bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde teklifte önemli olduğu idarece tespit edilen teklif bileşenleri üzerinden yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda yapılan incelemede, idarece aşırı düşük teklif sorgulama yazısında önemli teklif bileşenlerinin belirlenmediği, bu şekilde yapılan sorgulama sonucu istekliler tarafından sunulan açıklamaların denetlenmesinin sağlıklı bir şekilde yapılamayacağı, dolayısıyla idare tarafından teklifte önemli kabul edilen teklif bileşenlerinin idarece açık, net ve hiçbir tereddüte mahal vermeyecek biçimde belirlenerek aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

Başvuru sahibinin 1’nci iddiası kapsamında yapılan değerlendirmede,

Beydağ Temizlik ve İlaçlama Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından Muratpaşa Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Antalya ili Muratpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 2016 yılı 5 aylık personel çalıştırmaya dayalı hizmet alım işi, 2016/7270” işine ilişkin yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu, sunulan yüklenici iş bitirme belgesinin EKAP kaydının olduğu, anılan belgede işin tanımının “Program dahili ve harici olarak Antalya İli Merkez Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisindeki 56 adet Mahalle Park ve Bahçeler Müdürlüğünce yapılacak olan; Park, fidanlık üretim ve bakımı, yaz aylarında yeşil alanların arazöz ile sulanması, çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin montaj bakım ve onarımı, bank yapımı ve boyanması, park yapımı işlerinde beton bordür ve muhtelif taş döşenmesi, toprak işleme, mevcut parkların bakımı için çim biçimi, yabani ot temizliği, temizlik, sepetli ara üzerinde budama, ağaç kesimi, onarım işleri, kazı, dolgu, hafriyat ve her türlü inşaat işleri ile bunlara ait olan malzemelerin, araç ve gereçlerin ve bu işleri yapacak olan elemanların nakliyesi, büroda evrak takibi, yazışma, dosyalama ve arşivleme işidir. İdarenin ihtiyaç duyduğu her yerde (E), (B) sınıfı ehliyetle kullanılabilecek olan resmi araçların şoförlük işi” şeklinde yapıldığı, şikâyete konu ihalede, ihale konusu işin “Yeşil Alanlarda Makine İle Çim Biçilmesi, Kurulu Sabit Sulama Sistemlerinin İşletilmesi ve Arazözle Sulama Yapılması” işi olduğu, benzer işin ise “Her türlü Park ve Yeşil Alanların Sulamaları veya Bakımı ve İşletilmesi işleri” olarak belirlendiği, bu kapsamda idarece söz konusu iş deneyim belgesinin ihale konusu iş ve benzer işe yönelik kısımlarının ayrıştırılarak istenilen iş deneyim tutarının sağlanıp sağlanmadığı noktasında değerlendirme yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Bilginay Temizlik Hizmetleri Yemekçilik Bilgisayar İlaçlama Organizasyon Taşımacılık İnşaat Danışmanlık Tekstil Ayakkabıcılık Turizm Ticaret Pazarlama Sanayi Limited Şirketi tarafından Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Park ve Bahçe İşleri, Bakım ve Onarım Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Araç Kiralaması Hizmet Alımı İşi, 2018/298646” işine ilişkin yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu, sunulan yüklenici iş bitirme belgesinin EKAP kaydının olduğu, anılan belgede işin tanımının “Park Ve Bahçe İşleri, Bakım Ve Onarım Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Araç Kiralaması Hizmet Alımı İşi” şeklinde yapıldığı, şikâyete konu ihalede, ihale konusu işin “Yeşil Alanlarda Makine ile Çim Biçilmesi, Kurulu Sabit Sulama Sistemlerinin İşletilmesi ve Arazözle Sulama Yapılması” işi olduğu, benzer işin ise “Her türlü Park ve Yeşil Alanların Sulamaları veya Bakımı ve İşletilmesi işleri” olarak belirlendiği, bu çerçevede anılan iş deneyim belgesine konu işin ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun olmadığı anlaşıldığından bahse konu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

As-Şel El. Med. Peyzaj Tem. İnş. Öz. Güv. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Haliliye Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş “Park ve Bahçeler Müdürlüğü Personel Hizmet Alımı, 2015/148706” işine ilişkin yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu, sunulan yüklenici iş bitirme belgesinin EKAP kaydının olduğu, anılan belgede işin tanımının “Personel çalıştırılması ve araç kiralanması” şeklinde yapıldığı, şikâyete konu ihalede, ihale konusu işin “Yeşil Alanlarda Makine İle Çim Biçilmesi, Kurulu Sabit Sulama Sistemlerinin İşletilmesi ve Arazözle Sulama Yapılması” işi olduğu, benzer işin ise “Her türlü Park ve Yeşil Alanların Sulamaları veya Bakımı ve İşletilmesi işleri” olarak belirlendiği, bu çerçevede anılan iş deneyim belgesine konu işin ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun olmadığı anlaşıldığından bahse konu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Bilginay Temizlik Hizmetleri Yemekçilik Bilgisayar İlaçlama Organizasyon Taşımacılık İnşaat Danışmanlık Tekstil Ayakkabıcılık Turizm Ticaret Pazarlama Sanayi Limited Şirketi ve As-Şel El. Med. Peyzaj Tem. İnş. Öz. Güv. San. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması, ihale üzerinde bırakılan istekli Barla Peyzaj Temizlik İnşaat Oto Kiralama Nakliyat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Beydağ Temizlik ve İlaçlama Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan iş deneyim belgelerine ilişkin idarece ayrıştırma yapılarak istenilen iş deneyim tutarının sağlanıp sağlanmadığı noktasında değerlendirme yapılması, idarece aşırı düşük teklif sorgulama yazısında önemli teklif bileşenleri açık, net ve hiçbir tereddüte mahal vermeyecek biçimde belirlenerek yeniden aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz