ihalede yüklenici firmanın işi zamanında bitirmemesi nedeniyle sözleşmenin fesih edildiği ihaleye göre işin bitim tarihi olan * tarihi ile işin fesih tarihi olan, * tarihi arasında geçen süreye ait gecikme cezasının kesilip kesilmeyeceği hususunda tereddüde düşüldüğü
Devamı...

ihale sözleşmenin feshedilmesi durumunda işyeri sigortası iş yeni yükleniciye ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye ait sigorta giderlerinin yükleniciden tazmin edileceği
Devamı...

İhale feshinden sonra yeniden çıkılan ihale şartnamesinde değişiklik varsa 2 ihale arasındaki fiyat farkının yükleniciden istenmesinin hukuken mümkün değildir(Yargıtay K)
Devamı...

yüklenici ihale fesih öncesi gönderilen ihtarnamenin usulsüz gönderildiğini savunmuş olup bu ihtarnameyi öğrenmediğine dair herhangi bir savunma dile getirmemiş Nitekim bu ihtarnamede verilen 62 günlük sürenin sona ereceği tarihten bir gün önce davalı idareye gönderdiği dilekçesinde işin geçici kabule hazır olduğunu bildirmiş olması da ihtarnameden haberdar olduğunu göstermektedir Ayrıca o aşamaya kadar taraflar arasındaki tüm bildirim ve yazışmaların EKAP üzerinde yapıldığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, mahkemece, salt EKAP üzerinden bildirim yapılmış olması nedeniyle feshin usulsüz olduğu sonucuna varılması isabetsiz olmuştur (Yargıtay K)
Devamı...

ihalede teslim edilen ürünlerin teknik şartname gereğince muayene kabulde fiziki yönden niteliklerine uygun olmadığının bildirildiğini ve yüklenicinin getirdiği ürünlerin, muayene raporunun malın kabulüne uygun bulunmadığı ve sözleşmede belirtilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmediğinden sözleşmenin feshi nedeniyle yüklenici firma malzemelerinin yerinden kaldırılmadığından malzemelerin kaldırılması ve sözleşme gereğince günlük ceza bedelinin * TL olmak üzere şimdilik cezalı gün sayısı kadar depolama ücreti  tahsil edilmesi gecikme cezası ve uygun malzeme teslim edilmemesi sebebi ile depolama bedelinin tahsili isteminin haksız olduğu  hk (Yargıtay K.T.2022
Devamı...

ihale sözleşmenin haklı nedenle fesih edildiği irad kaydedilen kesin teminat mektubu güncelleme bedelinin ve hakedişlerden fazla ödenen tutarın tahsili istenmiş olup firmanın yargılama sırasında iflas ettiğinden ve 2. alacaklılar toplantısı da yapıldığından alacak davası İİK maddesinde düzenlenen kayıt kabul davasına dönüşmüştür Alacak miktarı belirlenmeden kayıt kabul kararı verilemez İflas tarihine kadar olan yasal faiz hesaplanıp, işlemiş faizi ile birlikte kaydı gereken toplam alacak miktarının infazı mümkün ve tereddüte yer vermeyecek şekilde bilirkişi aracılığıyla belirlenmesinden sonra, bu miktar üzerinden iflas masasına kayıt kabulüne karar verilmesi gerekirken davanın kayıt kabul davasına dönüştüğü dikkate almadan belirlenen miktarın davalıdan alınıp faizi ile birlikte davacıya verilmesine karar verilmesi ve tahsil hükmü kurulması hatalı olmuş, kararın bozulması gerekmektedir (Yargıtay K.T.2022
Devamı...

ihalede ağır ihmal ve kusuru sözleşme hükmüne ve iş programlarına aykırı hareketinden dolayı işin gecikmesi nedeniyle malzeme fiyatlarının artması, hırsızlık olayları, gecikilen zaman zarfındaki boşa yapılan maliyetler, davalı tarafından haksız olarak uygulanan gecikme cezaları, teminat mektuplarının iade edilmemesi ve nakde çevrilmesi nedenleriyle davacı şirketin zarara uğradığını, buna rağmen sözleşmenin ifası için tüm gayretin sarf edildiğini ancak davalının kusurlu olmasına rağmen anılan sözleşmeleri feshettiğini, sözleşmenin feshedilmesi tehdidi altında müzayaka halinde davalı şirkete verdiği taahhütnamelerin de geçersiz olduğunu, taahhütnamelerde kararlaştırılan şartların oluşmadığını belirterek; haksız fesih nedeniyle doğan zararlarının tazminini, ihzarat teminat mektuplarının zamanında iade edilmemesi nedeniyle doğan faiz, komisyon ve diğer masrafların, ayrıca nakde çevrilen teminat mektubu bedellerinin, henüz çevrilmeyen mektupların aynen iadesinin, kısmi geçici kabulün yapılmaması nedeniyle doğan malzeme tedariki ve ziyanına ilişkin masrafların, haksız kesilen gecikme cezalarının, hakedişlerden yapılan %10 ihtiyat kesintilerinin, haksız fesih nedeniyle doğan kâr mahrumiyetinin talebi Hk (Yargıtay K.T.2022)
Devamı...

ihale sözleşmesinin her 2 tarafın ortak kusuru ile feshedildiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Fesihte tarafların ortak kusurlu olması halinde, yukarıdaki açıklamalar uyarınca yüklenicinin irad kaydedilen teminat mektubu bedelleri ile nakdi teminatlarını ve varsa ödenmeyen hakkediş alacaklarını talep edebileceği, kâr kaybını ise talep edemeyeceği, iş sahibi idarenin ise yapılan imalâtlardaki ayıpların giderilme bedelleri ile nefaset farklarını talep edebileceği hk(Yargıtay K)
Devamı...

1. ihale “açık ihale usulü” ile yapılmış iken 2. ihale “belli istekliler arasında ihale usulü-pazarlık usulü” ile yapılmış 1. ihale usulünde, ihaleye bütün istekliler teklif verebilecek iken, 2. ihale usulünde, yalnızca idarece davet edilen istekliler teklif verebilmesi  iki ihale aynı yöntem ve koşullar ile yapılmamış olup Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, makul sürenin aşıldığı dikkate alınmış ve buna göre hesaplama yapılmış ise de, davacı idarenin işi pazarlık usulü ile ihale etmesinin mümkün olduğu,sözleşmede feshedilen işin aynı usulle ihaleye çıkarılması koşulu olmadığı belirtilmiştir Yani iki ihalenin yönteminin farklı olması değerlendirilmemiştir(Yargıtay K)
Devamı...

ihalenin feshine sonra belirlenen alacakların tahsili için firmanın başka  1 işteki alacaklarına tedbir  koyması hk(Yargıtay K1)
Devamı...

ihalenin haklı fesih durumunda genel hükümlere göre tasfiye edileceği belirtildiğinden sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan Borçlar Yasası gereğince menfi zararını isteyebilir sözleşme tarihinde ihaleye en yakın fiyat ile sözleşmenin feshi sonucu makul sürede yapılması gereken ikinci ihale arasındaki farkı bilirkişilerden ek rapor alınarak hesaplatmak ve bunları hüküm altına alınması hk(Yargıtay k1)
Devamı...

ihalede  ihtar çekilmediği ve bu nedenle bu maddede belirlenen cezayı isteyemeyeceği ancak sözleşmede düzenlenen ceza hükmünün uygulanması gerekmekle birlikte düzenlenen feshedilemeyen süreye ilişkin cezayı isteyebileceği bunun da ancak (10) gün olabileceği gözetilmeden 81 günlük cezaya hükmedilmesi doğru olmamıştır(Yargıtay K1)
Devamı...

ihale sürecinde iş kazasının sözleşme feshini gerektirecek bir sebep olmadığı  sözleşme konusu iş reddedilemeyecek oranda tamamlanmış bulunduğundan sözleşmenin tek yanlı beyanıyla taraflarca feshi de mümkün değildir(Yargıtay K1)
Devamı...

ihale sürecinde yüklenicinin kullandığı elektrik tutarının sözleşme feshinde tahsil edilmesi hk (Yargıtay K1)
Devamı...

ihalede ilave işin sözleşmenin hangi kısmıyla ilgili olduğu kesin biçimde saptanmalı, birim fiyatlı işler nedeniyle ilave işlerin bedelinin ödenmesi istenmekte ise, Yapım İşleri Genel Şartnamesi gözetilerek ilave iş bedeli hesaplattırılmak suretiyle fazla iş bedeli ilave edilmeli, yüklenicinin toplam alacağı bulunmalı, bundan ihtilâfsız olan ödemenin mahsubuyla kalan miktara hükmedilmelidir(Yargıtay K1)
Devamı...

ihale Sözleşmesinin eki kabul edilen Yapım İşleri Şartnamesi uyarınca kesin teminatın cezai şart niteliğinde olduğu gözetilerek, asıl davadaki teminatın iade istemi ve sözleşmeyi haksız fesheden davacı yüklenicinin kâr kaybı isteyemeyeceği hk(Yargıtay K1)
Devamı...

ihale sözleşmesinin haklı feshi nedeniyle menfi zarar dahil yasal ceza ve kesintileri de dikkate alınarak yüklenici firmanın verdiği zararın tahsili, karşı dava ise sözleşmenin haksız feshi sonucu irad kaydedilen teminat mektubu bedelinin iadesi, KDV bedeli ile ödenmeyen iş bedeli alacaklarının tahsili istemi hk (Yargıtay K1)
Devamı...

proje yapım işleri ihaleleri Yanlar arasındaki sözleşme eser sözleşmesi niteliğinde değerlendirilerek sözleşmenin feshinde tarafların haklılık durumunun belirlenmesi gerektiği hk(Yargıtay K1)
Devamı...

ihale fesih tarihinden itibaren makul süre içinde ve aynı koşullarda başka bir yükleniciye verilmesi halinde ödenecek bedel hesaplattırıldıktan sonra bulunacak rakam ile kaçırılan fırsat olarak ifade edilen ilk ihalede yükleniciden sonra en düşük fiyatı veren teklif sahibinin verdiği fiyat arasındaki fark ile bu farka ikinci ihalenin yapılması için gerekli masraflar eklenerek hesaplanması gerektiği (Yargıtay K1)
Devamı...

ihalede ödenen hakediş’teki imalâtların bozulmasından dolayı fesih hakedişinde  idare alacağının ortaya çıkması(Yargıtay K1)
Devamı...

ihale konusu yapım işinin süresinde yapılması gerektiği belirtilen tarihlerin turizm sezonu dışında kalan inşaat sezonu olduğu yüklenicinin 01.11.* günü işe başlamadığı, sözleşmenin feshedildiği 31.12.* tarihinde de çalışma yapılmadığı ancak kalan sürede işin tamamlanabileceği gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar verilmesi isabetli olmamıştır(Yargıtay K1)
Devamı...

ihale sözleşmesi gereği idarece ilave siparişlerin teknik ve idari şartname kapsamında talep edilebileceği kabul edilmiş yine sözleşmede yedek malzemeye ilişkin teknik şartnamede belirtilen şekilde uygulama yapılacağı teknik şartnamenin 14.maddesinde ise yedek malzemeye ilişkin davacı yüklenici yükümlülüklerinin düzenlendiği bu kapsamda davalı iş sahibince yedek malzemenin temini yönünde sözleşmeye uygun olarak davacı yüklenici temerrüde düşürülerek sözleşmenin feshi yoluna gidilmiş, mahkemece de davalı iş sahibinin fesihte haklılığı değerlendirilerek irat kaydedilen teminat mektupları yönünden dava reddedilmiş ise de taraflar arasındaki sözleşme kapsamında davalı iş sahibince uygulanan gecikme cezasına ilişkin asıl davadaki değerlendirmeler dikkate alınarak gecikme cezası uygulanmasında kısmen de olsa davalı iş sahibinin haksız olduğu kanaatine varılmış olmakla sözleşmenin feshinde tarafların ortak kusurlu oldukları anlaşılması(İstinaf Mahkeme K)
Devamı...

yüklenicinin eser sözleşmesinden kaynaklanan talepleri bu tarihten itibaren 5 yıl içerisinde istenebilecektir(Yargıtay K)
Devamı...

Sözleşmenin fesih ya da dönme suretiyle sona ermesi halinde geriye etkili sonuç doğuracağı yani, sözleşme hiç yapılmamış gibi başa dönüleceğinden, taraflar sözleşme ile üstlendikleri borçlarını ifa etme yükümlülüğünden kurtulacakları gibi, daha önce ifa ettikleri edimleri,sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre isteyebileceklerdir. Bu geri isteme aynen olabileceği gibi, aynen ifanın mümkün olmaması halinde, ifanın imkânsız hale geldiği tarihteki mahalli piyasa rayiçleri ile bedelide olabilecektir(Yargıtay K)
Devamı...

yüklenici tarafından gerçekleştirilen imalâtın iş sahibi tarafından reddedilemeyecek bir oranda tamamlanmamış olması halinde, haksız dahi olsa sözleşme tek taraflı irade beyanıyla feshedilebilir Yargıtay uygulamasında geriye etkili fesih olarak da adlandırılan bu halde; fesih, karşı tarafa varmakla hukuki sonuç doğurur. Sözleşmenin bu şekilde feshedilmesi halinde, sözleşme ilişkisi sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre tasfiye edilir ve herkes aldığını iade eder(Yargıtay K)
Devamı...

İhale feshinde yükleniciye 60 günlük ek süre verilerek işin bu süre içinde bitmemesi halinde 2. bir uyarıya mahal vermeden sözleşmenin feshinde eksik görülenler için iş mahallinde keşif de yapılarak, davacının fesih tarihi itibari ile sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği imalât oranı, sözleşme dışı ilave iş ya da iş artışı nedeni ile fazla imalât yapıp yapmadığı ve bunun süreye etkisi ile davacı yüklenicinin fesih tarihinde temerrüdünün gerçekleşip gerçekleşmediği ve davalı iş sahibinin fesihte haklı olup olmadığı konusunda gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp bu taleple ilgili sonucuna uygun bir karar verilmesi gerektiği hk (Yargıtay K)
Devamı...

ihalede ortak girişim işe başlama tarihi  ile fesih tarihi olan tarihi arasındaki sözleşmeye ait olduğu ileri sürülen teminat mektupları komisyonları KİK payı sigorta bedeli, araç ve personel gideri, idari harcamalara ait giderler toplamına ilişkin istek kalemleri değerlendirilmeli, davacı tarafın * tarihinde yeniden sözleşme yaptığı gözetilerek bu masraflardan hangisinin zaten yapılması gereken masraflar olduğu ve istenemeyeceği kabul edilmeli, ilk sözleşme uyarınca yapılan masrafların sonradan yapılan masraflardan mahsubunun yapılıp yapılmadığı ve davacının yeniden masraf yapmak zorunda kalıp kalmadığı değerlendirilmesi gerektiği HK(Yargıtay K)
Devamı...

İhale itirazen şikayet aşamasının ihaleye katılımı kabul edilmeyen bir şirket tarafından kullanılmasına rağmen KİK tarafından mevzuata aykırılık bulunmadığı tespitine karar verildiği bu nedenle idare ile tarafları arasında sözleşme imzalandığını sonradan idarece inşaatın durdurularak sözleşmenin feshedildiği *TL tazminatın  idareden tahsiline karar verilmesini talep etmiş ıslah dilekçesiyle talebini * TL’ye yükseltmiştir Davalı, sözleşmenin tasfiyesi amacıyla yapılan ve tarafların katılımlarının sağlandığı tespitte inşaat seviyesinin belirlenip bu seviyeye karşılık gelen iş bedelinin davacı yükleniciye ödendiğini ifade ederek davanın reddi gerektiğini savunmuş Mahkemece davanın kısmen kabulü ile * TL alacağın dava tarihinde * TL alacağın ise ıslah tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle tahsiline karar verilmesinin hatalı olup Bu zarar da akdin ifası sonucu elde edilecek olumlu zararın kaybına ilişkin olmakla ve bu zararı elde etmek için diğer maliyet girdilerinin de kısaca menfi zararın da yapılması zorunlu olduğundan inşaatın kalan kısmından davacının elde etmesi gereken kâr tutarı davacının talebinin bağlayıcılığı da gözetilerek kanun maddesinde belirtilen eksiltme yöntemi de dikkate alınarak hesaplama yapılmalıdır(Yargıtay Kararı)
Devamı...

İhale sözleşme feshinde oluşan Zararın hesaplanmasında izlenecek yöntem ise yüklenicinin yapmadığı kalan imalâtın ilk ihalede yükleniciden sonraki en düşük teklifi veren şirkete verilmiş olması halinde ödenmesi gereken bedelin (kaçırılan fırsat) hesaplattırılıp fesih tarihinden itibaren dava dışı ikinci yükleniciye kalan işin verildiği ikinci ihalenin makul süre içerisinde yapılıp yapılmadığının, ikmâl inşaatının yaptırıldığı ikinci ihale ile 1. ihalenin aynı özellikleri taşıyıp taşımadığının özellikle imalâtın konusu ve niteliklerinin farklı olup olmadığının, ilk ihaleye dahil olmayan bir imalâtın ikinci ihaleye ilave imalât olarak dahil edilip edilmediğinin belirlenmesi, ikinci ihalenin makul süre içinde ve ilk ihale ile aynı koşul ve özelliklerde yapılması halinde olması gereken bedelin hesaplattırılarak bulunacak rakam ile kaçırılan fırsat olarak ilk ihalede yükleniciden sonra en düşük fiyatı veren teklif sahibine iş verilmesi halinde kalan işlerin tamamlattırılması için o teklif sahibine ödenmesi gereken bedel arasındaki farkın menfi zarar olarak hesaplanması hk(Yargıtay K)
Devamı...

İhale Sözleşmeleri Kanununun  uygulanması sırasında yüklenicinin yasak fiili veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve ek kesin teminatların gelir kaydedileceği ve hesabın genel hükümlere göre tasfiye edileceği belirtilmiş Aynı yasanın yasak fiil ve davranışlar bendinde, sözleşme konusu işin yapılması ve teslimi sırasında hileli malzeme veya araç gereçler kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, kusurlu imalât yapmak, yasak fiil ve davranış olarak sayılmıştır Hükme esas alınan bilirkişi raporuyla yüklenici tarafından yapılan imalâtın malzeme ve işçilik yönünden ayıplı olup hasara neden olan yağışın proje değerlerinin çok altında kalmasına rağmen ayıplı imalât nedeniyle hasarın meydana geldiği ve davacının sözleşmeden dönmekte (feshetmekte) haklı olduğu fesihte  kalan kesin teminatı irat kaydetmekte haklı olup iş sahibi alacağından mahsup edilmesi mümkün olmayıp irat kaydedilen kesin teminat mektubu bedeli düşülmeksizin hesaplanan tutar üzerinden davanın kısmen kabulüne karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu irat kaydedilen teminat mektubu bedeli davacı alacağından düşülerek yazılı miktarda alacağın tahsiline karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerektiği (Yargıtay K)
Devamı...

İhale sözleşmesinin fesih irade beyanlarını açıklamaları ve karşı tarafa ulaşmasıyla hukuki sonuç doğurduğu ve toplanan kanıtlara göre taraflar fesihte ortak kusurlu olduklarından teminat mektubunun iadesi isteminin kabulüne, teminat mektup bedeli üzerinden davalının ücreti vekâlet, harç ve yargılama giderinden sorumlu tutulmasına, fesih iradesini açıklayan tarafı sözleşmeyle bağlı kalmaya zorlama sonucunu doğuracak şekilde feshin iptâline karar verilemeyeceğinden feshin geçersizliğinin tesbit ve iptâli talebinin reddine, feshin haklılığı ile ilgili ayrıca hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış olup kararın bozulması gerektirmesi hk(Yargıtay K)
Devamı...

Yapım ihalesinde süre uzatımı talebinde bulunması üzerine işin bitirilmesi gereken tarihten itibaren 67 günlük süre uzatımı verilmiş olup Yüklenicinin verilen 67 günlük süre uzatımının yetersiz olduğuna dair  itirazı olmadığı  yüklenicinin sunduğu mukayeseli keşif cetvelleri ve icmaline göre işin ikmâl edilebilmesi için % ..luk keşif artışına ihtiyaç olduğundan işin ikmâl edilebilmesi için keşif artışı ve buna tekabül eden sürenin verilmesi talebinde bulunduğu ancak bu yazı cevaplandırılarak süre uzatımı verilmediği gibi yazıları ile işin asgari %53,11 artışla tamamlanabileceği anlaşıldığından artış yapılmaksızın işin genel hükümlere göre tasfiye edilmesi hususunda talebinin davalı iş sahibince cevaplandırılıp dikkate alınmadan sözleşmenin haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek sözleşmenin geçersizliğinin tespiti ve kesin teminat mektubuna elatmanın önlenmesini talep edilen Yargıtay Kararı
Devamı...

İhalesi feshedilen sözleşmede gerçekleştirdiği imalâtın fiziki oranının %78,55 olduğu kabul edilerek menfi zarar hesabı yapılmış alınan rapora göre yapılan hesaplama ve kurulan hükme davacı karşı davalı iş sahibince itiraz edilmemek ve temyiz yoluna başvurulmamak suretiyle fesih tarihi itibarıyla işin fiziki gerçekleşme oranının %78,55 olduğu kesinleşmiş Bu durumda mahkemece karşı davada teminat mektup bedelinin iadesiyle ilgili davanın reddi yerinde ise de ödenmeyen imalât bedeli ve tasfiye kesin hakediş alacağının tespiti yönünden hükme esas alınan raporu düzenleyen kuruldaki inşaat yüksek mühendisi bilirkişi ve ihale mevzuatı uzmanı bilirkişiden feshedilen sözleşmenin KDV’de eklenerek bulunacak götürü bedel toplamına %78,55 fiziki gerçekleşme oranını uygulayıp fesih tarihi itibariyle gerçekleştirilen imalât bedeli ve bu bedelden fesih tarihine kadar yapılan ödeme, damga vergisi, KDV tevkifatı, SGK kesintileri, teknik personel bulundurmama cezası, gecikme cezası, iş programını geç verme cezası ve iş programına uymama cezaları da mahsup etmek suretiyle yüklenicinin karşı davada isteyebileceği tasfiye hakedişi alacağı miktarı konusunda gerekçeli ve denetime elverişli ek rapor alınıp değerlendirilerek karşı davadaki talep ve ıslah gözetilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi yerine eksik incelemeyle karşı davanın tümden reddi doğru olmamış kararın bozulması hükmedilmiştir (Yargıtay K)
Devamı...

ihale  sözleşmesinin taahhüdün yapılmaması ve sözleşmenin feshi hali başlıklı maddesinde ayrıca yükleniciden kaynaklanmaya bir nedenle sözleşmenin ifasının 6 aydan fazla süre ile durması nedeniyle sözleşmenin feshi veya tapunun verilememesi halinde, yüklenici tarafından sözleşmeye uygun olarak yapılan inşaata ilişkin maliyet (müteahhitlik, kâr harcı) genel hükümlere göre (mahkeme tarafından belirlenecek bilirkişiler marifetiyle) hesaplanarak tasfiye edilir” 8. fıkrasında ise “yüklenici bunun dışında proje maliyeti, sözleşmenin yapılmasına ilişkin giderler, teminat giderleri ile menfi ve müspet zararının tazminini de dahil hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz” hükümlerine yer verilmiştir. Yüklenici sözleşmenin ifasının imkânsız hak geldiği ve bunun kendisine bildirildiği tarih  itibarıyla mahalli piyasa rayiçlerine ve sözleşme maddesinde yer verilen 7 ve 8. fıkralarına göre hesaplanacak gerçekleştirdiği imalât bedelini, verdiği teminat mektubunu ve sözleşme gereği iş sahibine yaptığı ödemeleri ve somut olayda iddia edildiği gibi iş sahibinin talimatı ile yapılmış ise dava dışı üçüncü kişilere yaptığı ödemeleri  iş sahibinden talep edebilir.
Devamı...

ihale sözleşmenin haksız feshinin söz konusu olmadığı ve imkânsızlık sonucu sözleşme sonlandırılarak tasfiyeye gidildiğinden koşulları oluşmayan kâr kaybı talebinin reddine, taleple bağlı kalınarak ihaleye katılma ve sözleşme masrafları karşılığı üzerinden davanın kısmen kabulüne karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu ve işin sözleşme bedelinin %80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağı işlerde iş eksilişi ve işin tasfiyesi ile ilgili olup somut olayda uygulama olanağı bulunmayan Genel Şartname gereğince hesaplanan kâr kaybı alacağına hükmedilmesi doğru olmamış, kararın bozulması uygun görülmüştür
Devamı...

idare ile şirket arasında ihale sözleşmenin imzalandığı  tarihde yer teslimi yapılarak 45 günlük sözleşme süresinin başlatıldığı, yüklenicinin talebi üzerine süre uzatım komisyonunca 60 takvim günü süre uzatımı verildiği süre uzatımı dahil iş bitim tarihinin * tarihine kadar uzadığı *tarihinde sadece mimari ve statik avan projelerinin idareye teslim edildiği, tüm uygulama projelerinin raporlarının, teknik şartnamelerinin, mahal listelerinin, yaklaşık maliyet hesaplarının ve analiz belgelerinin sunulmadığının anlaşılması üzerine cezalı çalışma süresinin verildiği ve bu hususun yazı ile davacı şirkete bildirildiği teslim edilen 8 pafta elektrik ve 5 pafta mekanik projelerinin incelenmesi neticesinde düzenlenen inceleme raporunda belirtilen eksikliklerin giderilmediğinin anlaşılması üzerine  yazı ile davacıya son kez 10 günlük süre verildiği bu sürenin bitiminde de yükümlülüğün yerine getirilmemesi üzerine sözleşmenin feshedildiği davacı şirketin, yükümlülüğünü, verilen ek süreler de dahil olmak üzere süresinde yerine getirmediği İhale Sözleşmeleri Kanunu ihlali nedeniyle davacı şirketin 1 yıl süreyle tüm kamu kurum ve kuruluşların ihalelerine katılmasının yasaklanması yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hk(Danıştay K419)
Devamı...

proje dışı yapılan imalâtların davalı idare tarafından onaylanmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş olup Dosya kapsamına özellikle davacının dava dilekçesindeki taleplerine göre davacı talebinin hakedişlerden bakiye alacaklar, kesilen cezalar, teminatlar ile sözleşme dışı işler bedeline ilişkin olduğu, davalı idare tarafından sunulan yazı kapsamına göre de sözleşmenin feshedildiği ancak tasfiye hesabının çıkarılmadığı anlaşılmış Mahkemece öncelikle davacıya taleplerinin açıklattırılarak kuruşlandırılmasının sağlanması, tüm ara hakedişler ile ataşmanlar, onaylı projeler getirilmek suretiyle yeni bir bilirkişi kurulu oluşturularak gerektiğinde mahallinde keşifte yapılarak özellikle sözleşme eki  Şartname hükümleri dikkate alınmak suretiyle kesin hesabının çıkarılarak ödemelerin mahsubu ile sonucuna göre karar verilmesi gerektiği bilirkişi raporlarında bu kapsamda değerlendirme yapılmadığından yeni bir bilirkişi heyeti oluşturularak gerektiğinde mahallinde keşifte yapılmak suretiyle açıklandığı şekilde inceleme yapılıp sonucuna göre karar verilmek üzere eksik incelemeye dayalı kararın temyiz eden davacı yararına bozulması hk yargıtay kararı
Devamı...

ilk ihalede fesih tarihi itibariyle yapılmayan işlerin oranını sözleşmesi feshedilen davalı yükleniciye en yakın düşük teklifi yapan teklif sahibinin teklif ettiği bedele uygulayarak kalan iş bedelinin teklif sahibinin fiyatlarıyla bedeli (kaçırılan fırsat) fesihten sonra yapılan 2. ihale ve sözleşmenin kalan imalâtla sınırlı olup olmadığı, makul süre içerisinde ve feshedilen sözleşmedeki koşullarla yapılıp yapılmadığı makul sürede ve aynı koşullarda olması halinde 2. ihale sonucu imzalanan sözleşme bedeli ile kaçırılan fırsat olarak ifade edilen ilk ihalede en yakın teklif sahibinin teklif bedeli arasındaki farkın, 2. ihalenin makul süre içinde aynı koşullarla yapılmadığının kabulü halinde makul süre içinde ve aynı koşullarla ikinci ihalenin yapılmış olması halinde ödenecek tamamlama bedeli belirlenip buna göre kaçırılan fırsat olarak menfi zarar ile davacı iş sahibinin 2. ihalenin yapılması ile ilgili yaptığı masraflar ve Sözleşme Kanunu gereğince isteyebileceği güncelleme farkı ve ek kesin teminat bedeli de eklenerek davacının isteyebileceği zarar miktarı konusunda gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp değerlendirilmek suretiyle sonucuna uygun bir karar verilmesi gerektiği
Devamı...

yüklenici şirket tarafından iş sahibi idare ile aralarındaki sözleşmenin feshi sebebiyle tasfiye hesabının çıkartılarak iadesi gereken ürünlerin aynen iadesi kısmen yahut tamamen aynen iadesi mümkün olmadığı taktirde kullanım ve yıpranması da dikkate alınarak bedelinin tesbit edilmesi talebi hk karar
Devamı...

yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi hâlinde 4735 sayılı Kanun ve akdedilen sözleşme gereği idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için aranan “ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi” koşulunun sağlanması için gerekli olan ihtarın yapılmadığı, ihtar yapılmadan sözleşmenin feshedilmesinin haksız olduğu açık olup bu kapsamda davacı şirketin taahhüdünü sözleşme hükümlerine göre tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeme fiilini işlediği sübuta ermediğinden davacının 1 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır(Danıştay K239)
Devamı...

idare tarafından noter kanalıyla yapılan ihtarlara ve somut tespitlere göre davacı şirketin, işin yerine getirilmesi sırasında tespit edilen eksiklikleri verilen süreler içerisinde gidermediği, bunun sonucunda sözleşmenin feshedildiği; bu durumda, mücbir sebep göstermeksizin, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeyen davacı şirketin, 4735 sayılı Kanun kapsamında 1 yıl süre ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanması hk (Danıştay K238)
Devamı...

yerinde yapılan incelemeler sonucunda işin %97,60 seviyesinde yapıldığı %12,31 oranında fazla imalat yapıldığı fazladan imalatlar değerlendirildiğinde işin fiziki seviyesinin %109,97 olduğu, projede çeşitli eksiklikler bulunduğu, yüklenicinin fazladan imalatlar yaptığı, yükleniciye süre uzatımı verilmesi gerekeceği ve kabule engel bir durumun bulunmadığı tespitlerinin yapıldığı, dolayısıyla Mahkemenin işin tamamlanmamış olduğu, buna bağlı olarak şirketin taahhüdünü yerine getirmemiş olduğu yönündeki tespitinin gerçeğe uygun düşmediği proje ile fiili durumun örtüşmemesi sebebiyle birçok fazladan imalat işi çıkması nedeniyle süre uzatım hakları olduğu bu konuda nihai kararın yargılama sonucunda ortaya çıkacağı Mahkemenin en azından yargılama sonucunu beklemesi ya da yargılama aşamasında her iki tespit dosyasının değerlendirilmesi ile ortaya çıkacak yeni bir bilirkişi raporunu bekledikten sonra karar vermesi gerektiği, ancak Mahkemenin bu sonuçları beklemeksizin yargılamayı sonuçlandırmasının hukuka ve hakkaniyete uygun düşmediği, yüklenilmiş olan iş ile ilgili şirketten kaynaklanan herhangi bir gecikmenin söz konusu olmadığı, meydana gelen gecikmeye İdarenin bizzat sebep olduğu, bu hususun tespit raporunda da yer aldığı, İdarenin sebep olduğu gecikmeye dayanarak yükleniciyi cezalandıran idarenin işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı, …Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde derdest hukuk davasının sonuçlanmasının beklenmesi gerektiği hk (Danıştay K 236)
Devamı...

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa dayanılarak yasaklama işlemi tesis edilebilmesi için sözleşmenin mücbir sebep hâli olmadan ifa edilmemesi gerektiği  sözleşmenin mücbir sebepten kaynaklı olarak ifa edilemediği ispat edilebiliyorsa bu madde hükmüne dayanılarak yasaklama işlemi tesis edilemeyeceği sonucuna varılmış olup idare tarafından Mahkeme dosyasında, davacı şirketin sözleşmeyi süresinde ifa etmediğinden bahisle kurum zararı olarak gösterilen gecikme cezasından kaynaklı *TL’nin *tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsilinin talep edildiği Mahkeme kararında davacı idarenin sözleşme feshinin haksız olduğu ve işin gecikmesinde davalı şirketin kusurunun bulunmadığından cezaî şart talep edilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verildiği, söz konusu Mahkeme kararının Yargıtay kararıyla karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere onandığı karar
Devamı...

isteklinin kamu ihalelerine katılmaktan yasaklandığı davaya konu sözleşmelere ilişkin ihalelerin gerçekleştirildiği tarihler itibarıyla davacı şirketin ihalelere katılmaktan yasaklı olduğundan bahisle davalı idare tarafından söz konusu sözleşmelerin tek taraflı olarak 4735 sayılı İhale Kanunu uyarınca feshedildiği görülmüş olup Uyuşmazlığın, davacı şirket ile davalı idare arasında imzalanmış olan sözleşmenin uygulanmasından kaynaklı olmadığı sözleşmenin imzalanmasından önceki aşamalara doğrudan ihale sürecine ilişkin olduğu  Sözleşmenin feshine ilişkin olmakla birlikte, sözleşme öncesine ilişkin, ihale sürecinden kaynaklandığı açık olan, idarece kamu gücüne dayanılarak tek yanlı olarak tesis edilen ve icraî nitelik taşıyan işlemden kaynaklanan uyuşmazlığın sözleşmeden doğan bir ihtilaf olarak nitelendirilmesine ve iradî bir özel hukuk ilişkisinin verdiği haklar çerçevesinde görülmesini kabul etmeye imkân bulunmadığından ve işbu davanın görüm ve çözümünde idarî yargının görevli olduğu sonucuna varıldığından, davanın görev yönünden reddi yolunda verilen temyize konu Mahkeme kararında, usûl hükümlerine uygunluk bulunmamaktadır (Danıştay K59)
Devamı...

Sözleşmenin feshi ve teminatların irat kaydedilmesine yönelik işlemlerin iptali ile kesin teminat mektubu bedelinin ve güncelleme tutarının avans faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açıldığı  şirket tarafından  yapılan başvurunun cevap verilmemek suretiyle reddine (zımni ret) ilişkin işlemin iptalinin istenilip istenilmediğinin belirtilmediği ve bunun sonucu olarak dava konusu istemin açık bir şekilde ortaya konulamadığı başvurusunun davalı idarece cevap verilmemek suretiyle reddedilmesi işleminin mi, yoksa sözleşmelerin feshine ve kesin teminatın irat kaydına ilişkin işlemlerin mi dava konusu edildiği anlaşılamadığından, Mahkemece davacının isteminin açıklığa kavuşturulması gerektiği hk
Devamı...

sözleşme feshinde yüklenicinin hesap kesme hakedişi düzenlenmiş ise de; yüklenici tarafından söz konusu hakediş imzalanmadığı ve dava açılarak alacak itirazında bulunulduğundan, mahkemece iş sahibi idareden sözleşme konusu işle ilgili ihale ve işlem dosyasının tamamı getirtildikten sonra yeniden seçilecek kesin hakediş hazırlanması konusunda uzman bilirkişi kurulundan tasfiye kesin hesabıyla ilgili 14 adet ara hakedişe giren imalâtlardan hangi iş kalemlerinde ne miktarda fazla ödeme yapıldığı konularında gerekçeli ve denetime elverişli bir rapor alınıp değerlendirilerek yüklenicinin asıl davadaki bakiye iş bedeli alacağı talebi ile iş sahibinin birleşen davadaki fazla ödemenin istirdadı istemiyle ilgili ulaşılacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken asıl ve birleşen davalardaki iş bedeline istemlerine yönelik yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır
Devamı...

hizmet alım sözleşmesinden kaynaklanan tazminat bedelinin tahsili istemine ilişkindir İhale Sözleşmesi Kanunun maddesi sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksikliği ve işin tasfiyesine ilişkin olup, son fıkrasının ise götürü bedel işlerde, işin %80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşıldığı durumlarda uygulanması mümkündür. Davacı ihalenin feshine kadarki bedeli aldığına göre talep edebileceği başka bir hakkı bulunmamaktadır. Mahkemece davanın bu nedenlerle reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir
Devamı...

Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre iş fesih edilmiş olduğun Şartname maddesine göre  işin tasfiye edilmesi gerektiği  Ancak taraflar bir araya gelerek hesap kesme hakedişi yapmamış ve kamu ihale sözleşmesi kanunu ve  hesap kesme hakedişine dava dosyasında rastlanmadığı Dolayısı ile 60 günlük süre içerisinde hesap kesme ve 6 aylık bir ihale süresi makul değer olduğu halde işin feshinin tebliğ tarihi * olmasına rağmen idarenin yer teslimini 2 yıl 7 ay 15 gün Sonra yapması, işi * tarihinde bitirmesi Genel Teamüllere ve YİGŞ si esaslarına aykırıdır. Davacı idarenin denetim yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmediği böylece sabit bulunmuştur Davacı idarenin bu nedenle % 20 kusurlu olduğu hk karar
Devamı...

Muayene ve Kabul Tutanağı ile cihazların teknik şartnamede belirtilen bazı niteliklere uygun olmadığı tespit edilerek İşi Muayene Raporu’nun düzenlendiği, bu rapora istinaden İş Sözleşmesinde Yüklenicinin taahhüdünü ihale dökümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 Sayılı Kanunu’nun maddesinde sayılan yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” hükmüne istinaden kesin teminatın gelir kaydedilmesiyle sözleşmenin feshedilerek tasfiye edilmesi, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 25/f “Mücbir sebepler dışında ihale dökümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhütlerini yerine getirmemek” hükmüne istinaden de aynı kanunun 26.maddesi gereğince kamu kurum ve kuruluşların ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı işleminin başlatılması hususlarının karara bağlanmasının dairece teklif edilmekte olduğu, iş bu teklif değerlendirildiğinde kurulca ; teklifte açıklanan hususlar uygun görülerek İşinde muayene ve kabul komisyonu yüklenicinin de hazır bulunduğu tarihleri arasında yapmış olduğu muayene sonucunda  Muayene ve Kabul Tutanağı ile cihazların teknik şartnamede belirtilen bazı niteliklere uygun olmadığını tespit ettiğinden işin sözleşmenin bentlerine istinaden kesin teminatın gelir kaydedilmesine ve adı geçen işin sözleşmenin feshedilerek tasfiye edilmesi kamu kurum ve kuruluşların ihalelerine katılmaktan yasaklama işleminin başlatılması
Devamı...

sözleşmenin feshedilmesi halinde kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayınlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir düzenlemesi göz önüne alınarak asıl dava dosyası kapsamında davacı idarenin kesin teminatın güncelleme bedeline ilişkin * TL yi davalıdan talep edebileceği karşı dava yönünden , fesih kesin hak edişinin ek işleri içermiş olması nedeniyle yüklenicinin ek imalat bedellerini talep edemeyeceği karşı davacı yüklenicinin haklı fesih nedeniyle irat kaydedilen kesin teminat ve avans teminat mektubu bedellerinin iade talebinin de haklı ve yerinde olmadığı , birleşen dosya kapsamında davacı idarenin ayıplı imalat kesinti bedeli alacağı yönünden fesih öncesi davacı idare tarafından davalı yükleniciye 15 aylık süre uzatımı verilmiş olduğu ve fesih tarihi itibariyle söz konusu ek sürenin dolmadığı bu sebeble davacı tarafça gecikme cezası talep edilemeyeceği ,hu husus göz önüne alındığında birleşen dosyadaki alacak talebi yönünden gecikme cezası içermeyen ve davacı idarenin davalı yükleniciden fesih durum tespit tutanağına göre işin yapılan kısmındaki ayıplı imalat kesinti bedeli alacağının  hesaplandığını belirten birinci bilirkişi kurulu ek raporundaki miktarın hükme esas alınmasının gerektiği incelenen tüm dosya kapsamıyla anlaşılmış , asıl davanın kabulüne , birleşen dosyadaki asıl dava yönünden davanın kısmen kabulü hk
Devamı...