Toplantı No2020/040
Gündem No3
Karar Tarihi11.09.2020
Karar No2020/UH.I-1502

BAŞVURU SAHİBİ:

Etçiler Turizm İnşaat Otomotiv Hayvancılık Gıda Tarım Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti.,  

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/106734 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hazırlama Dağıtım ve Sonrası Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 03.04.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Yemek Hazırlama Dağıtım ve Sonrası Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Etçiler Turizm İnşaat Otomotiv Hayvancılık Gıda Tarım Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 10.03.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.03.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 23.03.2020 tarih ve 14970 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.03.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. 26.08.2020 tarihli ve 2020/MK-222 sayılı Kurul kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/547-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale İlanı’nın 4.4.1’inci maddesi ile İdari Şartname’nin  7.6’ncı maddesinde benzer işe ilişkin “Hizmet alımı şeklinde gerek taşımalı gerekse yerinde üretim olarak üniversitelerde  gerçekleştirilen malzemeli yada malzeme hariç yemek yapımı servisi ve servis sonrası hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verildiği, söz konusu düzenlenenin rekabeti kısıtladığı, özel kurumlarda veya kamu kurumlarında aynı hizmetin verildiği, benzer iş kavramı çerçevesinde, benzer iş tanımının yalnızca üniversitelere hizmet sunan isteklilerin değil, rekabetin ve katılımın arttırılması amacıyla malzeme yemek hizmeti sunan tüm isteklilerin katılımına imkan verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği,

2) Teknik Şartname’de yemeklerden ve yemeklerde kullanılacak malzemelerden numune alınıp analiz yapılacağı ve analiz maliyetlerinin yükleniciye ait olacağının düzenlendiği, ancak hangi yemeklerde hangi analizlerin yapılacağı, analizlerin hangi sıklıkla yapılacağı ve hangi laboratuvarda yapılacağı hususunun düzenlenmediği, söz konusu düzenlemeler esas alınarak sağlıklı teklif oluşturulmasının mümkün olmadığı,

3) Teknik Şartname’nin 2.28’inci maddesinde “İş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin sorumluluk; Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’ne göre düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir. Ayrıca, iş ve işlerinin sigortalanması da yükleniciye aittir.” düzenlemesine yer verildiği, ancak Sözleşme Tasarısı’nın 21’inci maddesinde sigorta yükümlülüğüne ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, Tip Sözleşme Tasarısı’na göre sigorta yapılmasının öngörülmesi halinde bu hususun düzenlenmesi gerektiği, mevcut dokümanın tip sözleşmenin ilgili hükümlerine aykırı olduğu, ayrıca Sözleşme Tasarısı ile Teknik Şartname’nin birbiri ile çeliştiği, bu düzenleme esas alınarak sağlıklı bir şekilde teklif fiyatı belirlemenin mümkün olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İncelemeye konu ihalede, başvuru sahibinin ihalenin iptalinden önce 10.03.2020 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarenin 11.03.2011 tarihli işlemi ile şikâyeti uygun bulmadığı, idarenin kararının 11.03.2020 tarihinde başvuru sahibine bildirildiği ve başvuru sahibinin 23.03.2020 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmış olup, ihalenin 01.04.2020 tarihinde iptal edilmesi üzerine, söz konusu başvuruya ilişkin 10.04.2020 tarihli ve 2020/UH.I-740 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 17.07.2020 tarihli E:2020/1032, K: 2020/1236 sayılı dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, söz konusu karar üzerine alınan 26.08.2020 tarihli ve 2020/MK-222 sayılı Kurul kararı ile başvuru sahibinin iddialarının esasının incelenmesine geçilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “ (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

a) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri,.. ifade eder.” hükmü yer almaktadır.  

 

İdari Şartname’de “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “ İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Yemek Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası Temizlik Hizmet Alımı

b) Miktarı ve Türü: 4 çeşit yemek, 50 gramlık ambalajlı 2 adet roll ekmek ve 0,200 L Pet Su dan oluşan toplam 340.000 adet, malzeme dahil öğlen ve akşam yemeği pişirilmesi, dağıtılması, hizmete sunulması sonrası temizliği işidir.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Merkez Kampüsünde bulunan mutfak ve yemekhane ile Konaklı Mahallesinde bulunan Diş Hekimliği Fakültesi, Gazipaşa İlçesinde bulunan Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu, Akseki İlçesinde bulunan Akseki Meslek Yüksekokulu yemekhaneleri ve idarenin göstereceği yemekhanelerde…” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

…7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

…7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Hizmet alımı şeklinde gerek taşımalı gerekse yerinde üretim olarak üniversitelerde  gerçekleştirilen malzemeli yada malzeme hariç yemek yapımı servisi ve servis sonrası hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 3’üncü maddesinin (a) bendinde benzer iş, ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işler olarak tanımlanmıştır. Benzer iş müessesesi, esas olarak ihalelerde katılımı ve rekabeti arttırmak amacıyla, ihale konusu işin yanı sıra söz konusu Yönetmelik maddesinde belirtilen parametreler çerçevesinde, ihale konusu işe benzeyen işlerin belirlenerek benzer deneyime sahip isteklilerin de ihalelere katılımını sağlama amacını taşımaktadır. Bu çerçevede, kural olarak ihale konusu işin yanı sıra katılımı arttırıcı mahiyette yeni işlerin de benzer iş olarak belirlenmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Başvuruya konu ihalede, ihale konusu iş “yemek hazırlama, dağıtım ve sonrası temizlik hizmet alımı” olup, benzer iş ise, “üniversitelerde gerçekleştirilen malzemeli ya da malzeme hariç yemek yapımı servisi ve servis sonrası hizmetler” olarak belirlenmiştir. Üniversitelerde gerçekleştirilen yemek hizmeti alımları niteliği gereği diğer kurumlarda veya özel sektörde gerçekleştirilen yemek hizmetlerinden ayrı ve özel uzmanlık gerektiren bir hizmet niteliğinde olmadığı anlaşılmıştır.  Buna göre, ihale konusu işte, benzer iş sadece üniversitelerde gerçekleştirilen yemek hizmet alımları olarak belirlenmiş olup, bu haliyle katılımı arttırıcı şekilde belirlenmediği gibi bu hizmetin üniversiteler ile sınırlandırıldığı, dolayısıyla yapılan belirlemenin benzer iş müessesinin amacına ve tanımına aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır. Bu itibarla başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim , harç ve vb. giderler

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

% 2” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Birim fiyat teklif cetveli aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

 

A

B

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Yemek Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası Temizlik Hizmet Alımı

Adet

340.000

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

Teknik Şartname’nin 2.27’nci maddesinde “Yüklenici tarafından steril kaplarda günlük olarak alınan yemek örnekleri 72 saat  saklanmak suretiyle yönetim tarafından talep edildiğinde  analiz edilmeye hazır bulundurulacaktır. Bu analiz için yapılan harcamalar yüklenici tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Söz konusu Teknik Şartname düzenlemesine göre yüklenici tarafından yemek örneklerinin steril kaplarda günlük olarak alınacağı ve 72 saat saklanacağı, idare tarafından talep edildiğinde bu yemek örneklerinin analiz edileceği, analiz için yapılacak harcamalardan ise yüklenicinin sorumlu olacağı düzenlenmiştir.

 

Yemek hizmeti alımı ihalelerinde, yüklenici tarafından taahhüt edilen edimin ilgili sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlara uygun olarak yerine getirilip getirilmediğinin tespiti amacıyla analiz istenilmesi idarenin kontrol ve denetim yükümlülüğünün bir gereğidir. Yemek hizmeti alımlarında sözleşmesinin ifası sürecinde yapılacak analizler, belli bir olay ile bağlantılı olarak ortaya çıkan durumlarda (örneğin bir çalışanın zehirlenmesi, hastalanması vb.) istenilebileceği gibi rutin denetim maksadıyla da istenilebilir. İlk durumda istenilecek analizlerin idare tarafından önceden bilinmesi söz konusu olmadığından buna ilişkin bir düzenleme yapılmasının idareden beklenmeyeceği açıktır. İkinci durumda, diğer bir ifadeyle rutin denetim maksadıyla yapılacak analizlere gelince, Teknik Şartname’de yükleniciden hangi sıklıkla analiz istenileceği hususu ile analizin kapsamının ne olduğu ve bu analizlerin hangi laboratuvarda yaptırılacağı hususunda herhangi bir düzenleme yer verilmediğinden, sözleşme hukukuna hakim olan ilkeler gereği, bu düzenleme dikkate alınarak ihale konusu iş standardında bir işte hangi sıklıkta ve hangi analizler istenmesi gerekiyorsa ancak bu nitelikteki analizlerin istenebileceği, analizin yaptırılacağı laboratuvarın da benzer nitelikteki bir iş standardında başvurulan bir laboratuvar olabileceği, katılım ve yeterlik kriterlerini karşılayarak ihale üzerinde bırakılan, dolayısıyla bu alanda tecrübe sahibi olan yüklenicinin ihale konusu işin uzmanı ve basiretli bir tacir olduğu, dolayısıyla yüklenicinin de ihale konusu iş standardında bir işte hangi analizlerin hangi sıklıkta yapılması gerekiyorsa bu analizleri bilebilecek durumda olduğu anlaşılmış olup, dolayısıyla idare tarafından istenilecek analizlerin yaptırılacağı ortalama bir laboratuvarda bu işin ne kadarlık fiyata yaptırıldığını tespit edebilecek nitelikte olduğunun kabulü gerekmektedir. Bu çerçevede, incelemeye konu düzenlemenin teklif fiyatının oluşturulmasına engel nitelikte olmadığı sonucuna varılmış olup, bu itibarla başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19’uncu maddesinde “İşyerinde, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından yüklenici sorumludur.

Yüklenici, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gereken bütün önlemleri almak ve kontrol teşkilatı tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatların hepsine uymak zorundadır.

Yüklenici, işin devamı süresince iş yerinde yapılacak çalışmalarda her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. İş sahasında veya çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur. Ayrıca yüklenici, işyerinde kullanılan ekipmanın neden olabileceği kazalardan korunma usullerini ve önlemlerini çalışanlara öğretmek zorundadır. Bu konularda gerek kontrol teşkilatı tarafından istenen ve gerekse yüklenicinin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderlerin tümü yükleniciye aittir.

Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.

Düzenlenen sigorta poliçelerinde, idare işveren sıfatıyla, yüklenici ise işi gerçekleştiren sıfatıyla ve varsa alt yükleniciler yer almalıdır. Kıymetler tam değer üzerinden sigorta ettirilmelidir.

Sözleşmesinde istenilmiş olması halinde, sigortalara ilişkin limitlerin işe başlama tarihinin yıl dönümündeki güncel değerlere yükseltilmesi zorunludur.

Yüklenici, idarelerce istenen söz konusu sigortalara ilişkin poliçeleri ve ödeme kanıtlarını, iş fiili olarak başlamadan önce idareye vermek zorundadır. Sigortalar tamamlanmadığı sürece avans ve hakediş ödemesi yapılmaz.

Sigorta poliçelerinde belirlenen, yüklenicinin kusurlu olduğu hallerde, kusur nedeniyle sigortanın karşılamadığı bedeller için yüklenici idareden bir istekte bulunamaz.

Sigorta yükümlülüğünün kabul süresinin sonuna kadar olan süreçte devam edip etmeyeceği veya ne ölçüde devam edeceği, bu süreci düzenleyen madde hükümleri de göz önünde tutularak sözleşme veya eklerinde belirtilir.

Sözleşmenin feshi veya işin/hesabın tasfiyesi halinde bu sigortalar, iş yeni yükleniciye ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye ilişkin sigorta giderleri ilk yükleniciye ait olur. Ancak bu süre, fesih veya tasfiye tarihinden başlamak üzere üç (3) ayı geçemez.” düzenlemesi,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin eki Ek-7’de yer alan Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin 8.2’nci maddesinde “İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

1) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi,

2) İdari Şartname,

3) Sözleşme Tasarısı,

4) Birim fiyat tarifleri (varsa),

5) Özel Teknik Şartname (varsa),

6) Teknik Şartname,

7- Açıklamalar (varsa)…” düzenlemesi,

 

Aynı Tip Sözleşme’nin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 21’inci maddesi ile bu maddeye bağlı 34 ve 35 numaralı dipnotlarda ”21.1. İş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin sorumluluk Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir.34

21.2.Sigorta türleri ile teminat kapsamı ve limitleri: 35

21.2.1……………………………………………………………………………

34 İşin ve/veya işyerlerinin yüklenici tarafından sigortalattırılması isteniyorsa bu sorumluluğun da yükleniciye ait olduğu hususu burada belirtilecektir.

3521.1. maddesinde işin ve/veya işyerlerinin yüklenici tarafından sigortalattırılacağı belirtilmişse, işin nitelik ve özelliğine göre, sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri tereddüde yer bırakmayacak şekilde burada belirtilecektir. İdare tarafından 21.1. maddesinde işin ve/veya işyerlerinin yüklenici tarafından sigortalattırılmasına ilişkin bir düzenleme yapılmaması halinde ise 21.2.1. maddesine “Bu madde boş bırakılmıştır” yazılacaktır” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim , harç ve vb. giderler

 

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir” düzenlemesi,

Sözleşme Tasarısı’nın “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 21’inci maddesinde “21.1. İş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin sorumluluk Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir.

21.2. Sigorta türleri ile teminat kapsamı ve limitleri:

21.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin 2.28’inci maddesinde “İş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin sorumluluk; Hizmet İşleri Genel Şartnamesine göre düzenlenen esaslar çerçevesinde yükleniciye aittir. Ayrıca, iş ve işyerinin sigortalanması da yükleniciye aittir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin eki Ek-8’de yer alan Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin yukarıda yer verilen 19’uncu maddesinde, hizmet alımı ihalelerinde hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitlerinin günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtileceği düzenlenmiş,  Aynı Yönetmelik’in eki Ek-7’de yer alan Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin 21’inci maddesi ve dipnotlarında ise ve/veya işyerlerinin yüklenici tarafından sigortalattırılacağı belirtilmişse, buna ilişkin düzenlemenin işin nitelik ve özelliğine göre, sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin tereddüde yer bırakmayacak şekilde bu maddede düzenleneceği belirtilmiştir. Aynı maddede idare tarafından Sözleşme Tasarısı’nın 21.1’inci maddesinde işin ve/veya işyerlerinin yüklenici tarafından sigortalattırılmasına ilişkin bir düzenleme yapılmaması halinde ise 21.2.1’inci maddesine “Bu madde boş bırakılmıştır” yazılması gerektiği ifade edilmiştir.

 

Yukarıda ver verilen mevzuat hükümlerine göre, hizmet alımı ihalelerinde idare tarafından yükleniciden işin veya işyerinin sigortalattırılmasının istenilmesi halinde buna ilişkin düzenlemenin Sözleşme Tasarısı’nın 21’inci maddesinde yapılması gerekmekte olup, bu maddede düzenleme yapılmadı ise işin veya işyerinin sigortalattırılmasının yükleniciden istenilmediği anlaşılmaktadır.

 

Bu çerçevede, Sözleşme Tasarısı’nın 21’inci maddesinde yükleniciden işin veya işyerinin sigorta yaptırılmasına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığı gibi bu maddenin boş bırakıldığı anlaşılmıştır. Bu itibarla başvuruya konu ihalenin Teknik Şartname’sinde iş ve işyerinin sigortalanması da yükleniciye aittir ifadesi yer alsa da, bu ifadeden bu işin veya işyerinin sigortalattırılması gerektiği sonucu çıkmadığı, zira sigortaya ilişkin düzenlemenin yapılması gereken kısım olan Sözleşme Tasarısı’nın 21’inci maddesinin boş bırakılmak suretiyle mevzuata göre bu işte sigorta yaptırılmasının istenilmediğinin belirtildiği, ayrıca Sözleşme Tasarısı’nın 8.2’nci maddesinde açıkça belirtildiği üzere uyuşmazlık halinde Sözleşme Tasarısı’nın Teknik Şartname’den üstün tutulması gerektiği, buna göre itibar edilmesi gereken belgenin Sözleşme Tasarısı olduğu dikkate alınarak, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, birinci iddia kapsamında yapılan incelemede tespit edilen aykırılığın düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesi gerekmekle birlikte, ihalenin idare tarafından 01.04.2020 tarihinde iptal edildiği dikkate alındığında bu aşamada idarece herhangi bir işlem tesis edilmesine gerek bulunmadığı, bu itibarla itirazen şikayet başvurusunun reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz