Şartname hükümleri ve yukarıda yer verilen  Kurulu Kararı birlikte değerlendirildiğinde, “yerel rayiç” ifadesinden, işin yapıldığı yer ve zamanda piyasada geçerli rayiç fiyatın anlaşılması gerektiği, ancak rayiç fiyatı tespit ettirilmek istenen malzemenin işin yaptırıldığı yerde bulunmaması nedeniyle veya fiyatı olumlu etkileyen çeşitli sebeplerle başka bir yerden temin edilmiş ise, söz konusu hallerin işin yaptırıldığı yer ticaret odasından alınacak yazılarla belgelendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bahsedilen gerekçelerin varlığına dair … Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış herhangi bir yazı veya belge bulunmaksızın yeni birim fiyat tespitinde … Ticaret ve Sanayi Odası tarafından rayice uygunluğu onaylanan birim fiyatın kullanıldığı görülmektedir.Bunun yanı sıra Oda Muamelat Yönetmeliği’nin “Faturaların rayice uygunluğunun onayı” başlıklı 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasında;“Proforma Faturalar ile birim fiyatı belirlemek için düzenlenen faturalar alım satım akdi hukuken gerçekleşmediğinden onaylanmaz. Ancak birim fiyatı belirlemek için düzenlenen faturalarda işin tamamının belirtilmesi halinde bu faturaların onaylanması mümkündür. Ayrıca, sadece montaj, işçilik veya nakliye bedeli için düzenlenen faturalar ile malzeme fiyatı, işçilik, nakliye ve montaj bedeli dahil olarak düzenlenen faturalar, fiyat tespiti usullerinin uygulanmasına imkan vermediğinden onaylanmaz.” Denilmektedir.Yönetmeliğin anılan hükmü uyarınca birim fiyatı belirlemek üzere düzenlen faturalar onaylanmaz, ancak birim fiyatın belirlenmesi için düzenlenen faturada işin tamamının gösterilmesi halinde faturanın onaylanması mümkündür. İdarenin rayiç fiyatın tespiti amacıyla esas aldığı … Ticaret Odasınca onaylanan faturada, işin tamamının gösterilmediği; faturanın, malzemenin bir birimi için düzenlendiği görülmektedir. Yapılacak olan işin tamamı faturada gösterilmediğinden yeni birim fiyat hesabında söz konusu rayicin kullanılması yönetmeliğin amir hükmüne aykırıdır

...

Detayları oku

Belediyenin sorumluluk alanındaki yol, tretuvar, meydan park vb. kamusal alanların özel işyerleri tarafından masa sandalye koymak veya oyun ve eğlence yeri olarak işgali nedeni ile * yılı için alınan işgal harçlarında, yetkisinde olmadığı halde Belediye Encümeni kararı ile indirimler uyguladığı

...

Detayları oku

Anahtar teslimi götürü bedel yapım işinde, eksilen iş tutarına uygulanan tenzilat oranının yanlış alınması

...

Detayları oku

Yapım işinde kullanılan malzemenin sözleşme eki teknik şartnamede belirtilen özellikleri taşımaması ve fesihten sonra teminatın yüklenicinin borcuna mahsup edilmesi suretiyle yapılan tahsilatın kabul görmemesi

...

Detayları oku

Teknik inceleme gezisine katılan personele genelgede belirtildiği üzere harcırahlarının ödendiği, bunun dışında ayrıca genelgeye aykırı olarak organizasyonu düzenleyen …….Vakfına ödemede bulunulduğu anlaşılmaktadır. Vakfa yapılan söz konusu ödemenin, mezkur Genelgenin 9 uncu maddesinde, yapılamayacağı açıkça belirtilmekte olduğundan, söz konusu ödeme 5017 sayılı Kanunun 71 inci maddesinde sayılan ve kamu zararının belirlenmesinde esas alınan kriterlerden olan “mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması” hükmü gereği kamu zararı oluşturmaktadır

...

Detayları oku

yüklenici iş ortaklığı ile … tarihinde imzalanan sözleşme, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 22’nci maddesi gereği … tarihinde feshedilmiştir. Fen İşleri Müdürlüğü’nce Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yazılan …. tarih ve … sayılı yazıda; yüklenicinin sözleşmeyi fesih talebinin idarece uygun görülmesi nedeniyle sözleşmesinin feshedildiği bildirilmiş, yüklenici iş ortaklığı hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 22’nci maddesi hükümlerinin uygulanması istenmiştir. Bunun üzerine, … tarih ve … yevmiye numaralı muhasebe işlem fişiyle yüklenicinin …. TL teminatı (kesin teminat mektubu tutarı); muhasebe kayıtlarına alınmıştır. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 22’nci maddesi gereği sözleşmesi feshedilen yüklenicinin … TL teminatının, alındığı tarihten gelir kaydedildiği tarihe kadar güncelleme yapılmak suretiyle 600 Gelirler hesabına “Alacak” kaydedilmesi gerekirken bu işlemin yapılmaması sonucu … TL kamu zararına sebep olunduğu anlaşılmıştır

...

Detayları oku

Kültür Merkezi Binası Yapım İşi”nin yüklenicisi, … İnş. San. Tic. A.Ş. & …. Yapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığının …. Belediyesi nezdinde doğmuş alacaklarından, vadesinde ödenmek üzere … Faktoring A.Ş.’ye temlik ettiği … TL temlik bedelinin ödeme tarihinde temlik edilen kişiye ödenmemesi suretiyle oluşan … TL tutarındaki kamu zararının Muhasebe Yetkilisi … (Mali Hizmetler Müdürü)’e 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53’üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile ödettirilmesine

...

Detayları oku

İl Özel İdaresi personeline yiyecek yardımının yemek verme yerine para ile temsil edilen araçlar (ticket) vasıtasıyla yapılması sonucu oluşan ve yüklenici firmaya yapılan ödemelerden memurlardan yapılan kesintinin çıkarılması suretiyle hesaplanan … TL kamu zararı için verilen tazmin hükmü

...

Detayları oku

para temsili araçlar ile yemek ihtiyacının dışarıdan karşılanması ile ilgili belediyenin işlemi, Yiyecek Yardımı Yönetmeliği ve Kamu İhale Kanunu’na aykırı olduğundan, bu işlem neticesi yapılan ödeme, mevzuatta öngörülmeyen bir ödeme mahiyetindedir. Ayrıca, müteahhit ve belediye memurlarına yapılan ödeme işlemi neticesinde de kamu kaynağında azalma meydana gelmiş ve kamu zararı

...

Detayları oku

kamu sektörüne dahil idarelerin ihalesi yapılmış ve yapılacak işlerinde ihale usul ve şekillerine göre fiyat farkı hesabında uygulayacakları esaslarda bu esasların yürürlüğe girmesinden önce devam eden işlere** tarihleri arasında fiyat farkı ödeneceği öngörülmüş olduğundan; uygulamaya ilişkin tebliğ hükmü ile esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce fiilen bitirilmiş, işlere bu esasların uygulanmayacağı yolunda sınırlama getirilemeyeceği hk

...

Detayları oku

İhale yetkilisi, hadd-i layık olmadığı gerekçesiyle tüm teklifleri geçersiz sayarak, ihaleyi iptal etmesi

...

Detayları oku

kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilen yapım işi ile ilgili olarak düzenlenmiş iş deneyim belgesinin kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğundan bahisle davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasını düzeltici işlem olarak belirleyen dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk görülmemiştir

...

Detayları oku

İdari İtiraz Sürecinde Zımni Ret Meselesi

...

Detayları oku

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin maddesinde gereklilik arz eden tasdik işleminin ilk önce ve doğrudan T.C.*Konsolosluğunca yapılması zorunlu kılınmadığı gibi, * Federal Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının resmî ve geçerli bir makam olduğu hususları birlikte gözetildiğinde, düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin dava konusu işlemin iş deneyim belgelerinin geçersiz sayılmasına ilişkin kısmında hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline dair karar

...

Detayları oku

davacı şirketin aşırı düşük açıklamasında sözleşme ve genel giderlerinden sözleşmeye ilişkin damga vergisi ile ihale kararına ilişkin damga vergisine ilişkin açıklama sunmamasının dayanağı olmadığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılması

...

Detayları oku