ihale Kanun’un 10. maddesinde, isteklilerden ekonomik ve mali yeterliliğin belirlenebilmesi için yeterlik kapsamında istenilebilecek belgeler arasında sayılan bilanço veya bilançosunun gerekli görülen bölümlerine eşdeğer belgelerin dava konusu Yönetmelik hükümleriyle belirlenmesi ve açıklığa kavuşturulması gerekirken, bu konuya bir açıklık getirilemeyerek Kanun’daki ifade edildiği şekliyle aynen sayılmasının eksik düzenleme içerdiği sonucuna ulaşılmaktadır. Görüldüğü üzere, Vergi Usul Kanunu’na göre bir kazanç defteri tutarak faaliyetini sürdüren serbest meslek erbabı, fatura düzenleyememekte ve gelir tablosu da oluşturamamaktadır

sözleşme konusu işinin bitirilmesi gerekirken, davacının talepleri doğrultusunda ek süreler verildiği, ancak davacının inşaat işini tamamlayamadığı, davacıya inşaatın geçici kabule hazır hâle getirilmesi aksi hâlde sözleşmenin feshedileceğine ilişkin ihtarname gönderildiği, müşavir firma tarafından yapılan tespitlerde sözleşme konusu işin tamamlanamadığının anlaşıldığı, bu nedenle davacı şirketle imzalanan sözleşmenin feshedilerek davacı şirket hakkında yasaklama kararı verildiği, işin yerine getirilmemesinde davacının kusurlu olduğu, ihalede ödenek yetersizliğinin bulunmadığı, hakediş ödemelerinde bir gecikme olmadığı, sözleşmeye konu işler tamamlandıkça davacıya ödeme yapıldığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir

tebliğ tarihinden itibaren on beş günlük süre içerisinde yapılması gereken itirazen şikâyet başvurusunun bu süre geçirilerek yapıldığı anlaşılmakla, dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında bu yönüyle de mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş,Anayasal düzenlemeler ve değinilen gerekçeden, Devletin, kurumları vasıtasıyla tesis edilen her türlü işlemlerinde, bu işlemlere karşı başvurulacak yargı yeri veya idari makamlar ile başvuru süresinin gösterilmesinin bir anayasal zorunluluk hâline getirildiği anlaşılmaktadır

davacı şirket tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin, A/I grubu işler kapsamında olmadığı; A/V grubu işler kapsamında değerlendirilebilmesi için alt yapı + üst yapı işlerini içeren karayolu işi olması gerektiği; iş bitirme belgesine konu iş karayolu alt yapı işlerini kapsamadığından iş bitirme belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığı; davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin dava konusu

davacı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında fiyat teklifi ile açıkladığı gıda maddelerinin (hazır baklava, fanta, yedigün, gravyer peyniri, hazır kuru pasta, hazır meyve suyu, hazır yaş pasta, paket bitkisel çay, paket reçel, paket süzme bal, pepsi, coca cola) herhangi bir yemeğin pişirilmesinde ana çiğ girdi olarak kullanılmayacağı ve ana çiğ girdiler dışındaki unsurlar için açıklama sunulmasına gerek olmadığı, bu nedenle davacı şirket tarafından sunulan söz konusu girdilerin tevsikine ilişkin açıklamaların mevzuata aykırı olmadığı, ayrıca davacı tarafından sunulan örnek yemek menülerinde belirtilen gramajların teknik şartname eki gıda rasyonuna uygun olduğu anlaşıldığından, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır