Hakediş kesintileri (vergi,sigorta vb)

Yapım Sözleşmeleri

HAKEDİŞ ÖDEMELERİNDE YAPILACAK KESİNTİLER
Hakediş KesintileriGelir Vergisi Kesintileri

 • İnşaat ve onarım işleri mahiyeti
 • İşin taahhüde bağlı olarak yapılması
 • İşin yıllara sair sirayet etmesi
 • İşin başlama ve iş bitiş tarihlerinin belirlenmesi
 • İşin yıllara sarilik niteliğini sonradan kazanılması
 • Kesinti yöntemi
 • Süre uzatımı verilmesi veya cezalı çalıştırılma sonucu sari nitelik kazanan işlerde vergi tevkifatı
 • Taahakkuka bağlandığı halde ödenmeyen hak ediş tutarları
 • Geçici kabul tarihinden sonra ödenen hakedişler

Damga vergisi Kesintileri

 • İhale kararına uygulanacak damga vergisi
 • Sözleşme kararlarına uygulanacak damga vergisi
 • İş artışlarında uygulanacak damga vergisi
 • Süre uzatımında uygulanacak damga vergisi
 • Hakediş ödemelerinde uygulanacak damga vergisi
 • Sözleşme devirlerinde uygulanacak damga vergisi
 • Doğrudan Teminle Yapılan Alımlarda Damga Vergisi İşlemleri
 • Birden Fazla Nüsha Olarak Düzenlenen Sözleşmelere İlişkin Damga Vergisi işlemleri
 • Süre uzatım kararından sonra düzenlenen hakedişlerden tevkifat yapılması gerekeceğinden, faturanın anılan tarihten önce kesilmiş olmasının bu sonucu değiştirmeyeceği hk.
 • Vergilendirme açısından işin bitim tarihi olarak geçici kabul tutanağının onaylandığı tarihin esas alınması gerektiği hk.
 • Geçici kabul tutanağının idarece onaylandığı tarihten sonra kesin (kati) kabul tarihine kadar yapılan işlerle ilgili ödenecek istihkak bedelleri, ilgili yılın hasılatı olarak beyan edileceğinden, söz konusu ödemelerden tevkifat yapılmasına gerek bulunmadığı hk.
 • İdarenin elinde olmayan nedenlerle ihale sürecinin uzaması nedeniyle işin yıllara sarilik niteliği kazandığından gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmediği hk.
 • Gelir vergisi tevkifatı yapılmaması hususuna ilişkin olarak firmanın vergi dairesine herhangi bir borcu bulunmadığına ilişkin belge tahsilâta ya da verginin yatırıldığına dair bir belge olmadığı hk.
 • Sözleşmeye  hüküm konulması suretiyle gelir vergisi tevkifatının idarece üstlenilebileceği hk

Hakkedişlerde KDV

 • Vergi matrahı ve hesap şekli
 • Uygulanacak KDV oranı
 • Hakedişlerde yapılacak KDV Tevkifatı

                                                                                   EMSAL NİTELİKLİ KARARLAR

 

fabrikada üretilen malların dağıtım müesseselerince kaybedilmesi halinde, alıcı müessesenin eline ulaşmayan mala ait k.d.v.’nin ve ek verginin ödenip ödenmeyeceği hk.

devlet ihale kanununun 71. ve 51.maddelerine göre yapılan satışların k.d.v.’ne tabi olmadığı hk

yap-işlet-devret modeli”ne göre üzerinde inşaat yapılan gayrimenkulün anlaşma süresi sonunda bedelsiz olarak, gayrimenkul sahibine devredilmesi durumunda vergisel yükümlülüklerin ne olacağı hk.

kooperatifin kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile inşaat bitiminde arsa sahiplerine arsaları karşılığında bedelsiz konut teslimi işleminin kooperatifin muafiyetini etkileyip etkilemeyeceği hk.

belediye tarafından ihale edilen inşaat ve onarım işi ile ilgili olarak 170 no.lu hesapta toplanan tutarların yeni oluşturulacak firmaya devri hk.

italya’da mukim firmanın türkiye’de vermiş olduğu hizmete ilişkin yapılan ödemeler nedeniyle vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.

yurtdışında yapılan inşaat işinden sağlanan kazançların kurumlar vergisinden istisna olup olmayacağı hk.

iki ayrı şirketten kurulu iş ortaklığına ihale edilen işin sonunda ödenen bedel karşılı- ğında düzenlenecek faturanın ortaklık adına mı yoksa iş ortağı şirketlerden biri adına mı düzenleneceği hk

yıllara sari inşaat ve onarım işi hakediş gelirinin yıllık satış tutarı (cirosu) kapsamında değerlenmesi

inşaat taahhüt işlerinde kdv uygulaması hk.

iki şirketin ihale sonucu aldığı araç kiralama işinin iş ortaklığı olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.

kurum tarafından maliyet-kar yönetimine göre düzenlenen sözleşmeler uyarınca taahhüt edilen inşaat işlerinin gvk’ nun 42. maddesi kapsamına girip girmediği hk.

taşeronların belediye’ye çöp toplama işi ifasında tevkifat hk.

banka ve özel şirketlere verilen malzemeli temizlik hizmetinin tevkifata tabi olup olmadığı

ihalelerden fazla ve yersiz tahsil edilen kdv’nin iadesi hk

belediye tarafından ihalesi yapılan katı atık düzenleme alanı inşaatına hafriyat yapılması ile drenaj çakılı alımı ihalesinde tevkifat olup olmadığı hk.

kdv iadesi hk.

diri örtü temizliğinin tevkifata tabi tutulup tutulmayacağı hk.

milli eğitim müdürlüğünce yapılan ihale sonucu bedeli genel bütçeden ödenen ve belediye tarafından yapılan öğrenci taşıma hizmetinin kdv’ne tabi olup olmadığı hk.

ihalelere katılmak üzere işverenlere verilen “borcu yoktur” yazılarında yapılan yeni düzenleme

e-borcu yoktur taahhüt belgesi dileçek örneği

kesin teminatın paraya çevrilmesi sgk dilekçe örneği

sgk ilişiksizlik belgesi dilekçe örneği

teminat iadesi için sgk dilekçe örneği

hizmet ihalesi işinin sgk bildirim dilekçesi

sgk ilişiksizlik belgesi nasıl alınır (örnek dilekçe)

yurt dışındaki bir firmaya ihale edilen, hizmeti yapan firmanın fatura ödemesi

yatırım teşvik belgesi kapsamında belediyece alınacak malzeme alımda ihale ile teminde kdv

belediyenin kendi isteği ile kdv yi ödemek istemesi halinde, kdv tutarının satıcı tarafından tahsili

işverenlerin ihalelere katılmalarına engel olmayacak prim borçlarında sınır

kazanılan sonra iptal edilen ihalede imzalanan sözleşmede ödenen damga vergisi’nin iadesi

yıllara yaygın inşaat-taahhüt ve onarım işlerinde vergilendirme

ihale katılım açısından kabul edilebilir vergi borcu miktarı ve kapsamı

ihaleli işlerde istihkak ödemesi için e-borcu yoktur belgesi

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunan isteklilerin ihale dışında bırakılması

inşaat ve ihale işlerinde sgk primi ve uygulaması

taşeron firma şirket personeli çalışanları’nın kıdem tazminatı

ihale konusu işlerin devamlı işyeri sigortalıları ile yapılması (örnekli)

kesinleşen ihale kararının taraflarına bildirilme tarihi arasında 3 günlük süre olduğu, bu süre zarfında ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının idarece teknik ve idari şartnamenin ilgili maddelerine göre değerlendirilmediği

doğrudan temin sözleşmesinde damga vergisi

ssk + kik dilekçe örnekleri

taşeronun ssk prim borcu bulunmadığı ilişkisizlik belge alması

kurumdan ilişiksizlik belgesi almak isteyen işverenler için serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerce yapılacak incelemeler ve düzenlenecek raporlar konusunda ortaya çıkan bazı duraksamaları gidermek ve yürütülecek işlemlerde gözönünde bulundurulması gereken diğer esasları açıklamak üzere bu tebliğ düzenlenmiştir.

hizmet alımlarında işçilerin ssk ya bildirilmesi

hizmet alımlarında çalıştırılacak personele ilişkin maliyetlerin brüt tutarları ile sigorta prim oranının idari şartnamede açıkça gösterilmesi

sosyal güvenlik kurumu prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden mahsubu

yıllara sair inşaat ihalelerinde vergi

kamu ihalelerine katılım açısından kabul edilebilir vergi borcu miktarı ve kapsamı

idarece sözleşme öncesi idari aşamada ihalenin iptal edilmesinden sonra ödenen karar pulu bedelinin iadesi istemiyle açılan dava

doğrudan temin usulü ihale usulleri arasından çıkarılmış olup, bu tür alımlarda sözleşme düzenleme zorunluluğu

geçici teminatların gelir kaydedilmesi gerektiğinde hangi oran üzerinden gelir kaydedileceği

kesinleşmiş sosyal güvenlik kurumu alacakları

sigorta prim borçaları

alt işverenlerin (yüklenicilerin) değişmesine rağmen işçinin aralıksız çalışmaya devam etmesi halinde kıdem tazminatı

sözleşme süresinin sona ermesi halinde kıdem tazminatı

tekliflerin kârsız yaklaşık maliyetten düşük olması nedeniyle söz konusu tekliflerin aşırı düşük olduğu ve aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmasının uygun olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

idarenin aşırı düşük teklif sorgulama yazısında isteklilerden tekliflerinde önemli gördükleri bileşenleri açıklamalarının istendiği, isteklilerin de farklı farklı bileşenler üzerinden açıklamalarda bulunduğu,.

özellikle yemek sektöründe maliyeti etkileyen birbirinden bağımsız birçok parametre bulunması, girdi maliyetlerinde yerel ve mevsimsel koşullara göre yaşanan dalgalanmalar ve belirsizlikler, standart bir ürün tarifinin yapılamaması, çıktı ürünün kalitesinin belirlenmesinde objektif bir değerlendirme yapılmasının zorluğu, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde teklifteki önemli bileşenlerin somut ve açık bir şekilde belirlenmesini zorunlu hale getirmektedir.

restorasyon işine ait ihale kararı ve sözleşmeden damga vergisi alınıp alınmayacağı hk.

ihaleye ilişkin damga vergisinin şirketin ödediği ancak, ihale yasaklısı olmanız nedeniyle damga vergisinin iade edilip edilmeyeceği

keşif bedelindeki artışın ihale bedelinde de artışa neden olduğundan bahisle damga vergisi tahakkuku yapılamayacağı

yapım işlerinde hakedişe bağlanan işleri damga vergisi

kamu ihale mevzuatında kesinleşmiş vergi borcu uygulaması

toki tarafından ihalesi yaplan hizmet binası işine ilişkin ihale kararı ve sözleşmenin damga vergisi

kazanıldıktan sonra iptal edilen bir ihalede imzalanan sözleşme nedeniyle ödenen damga vergisi’nin iadesi

ihaleyi yapan kurum tarafından davacının istihkakından kesilerek vergi dairesine ödenen damga vergisinin ret ve iadesi

yapılan iş bedeli artışının ihale kararını değiştiren bir unsur olmaması nedeniyle yeni bir ihale kararı alınmadığı sürece, bu artıştan dolayı ihale kararı alınmadığı sürece, bu artıştan dolayı ihale karar üzerinden damga vergisi

ihalenin iptal edilmesi halinde tahsil edilen damga vergisi iadesi

iş bedelindeki artış sözleşmede öngörülen tutarı değiştirdiğinden, artırılan tutar üzerinden, damga vergisi

özel sektördeki kurumların ihale kararlarına ilişkin damga vergisi

ihalelerde kullanılan teminat mektuplarında damga vergisi

uluslararası ihaleye açılan işe ilişkin olarak düzenlenen ihale kararı ve sözleşmenin damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı

ihale devri için düzenlenen sözleşmeye ilişkin olarak damga vergisi salınması ve gecikme faizi hesaplanması

yemek ihalesine ilişkin karar ile bu karar doğrultusunda imzalanan sözleşmenin vergiye tabi olup olmadığı hususu,

çerçeve sözleşmesine ait damga vergisi ile sözleşmeye esas ihale kararı damga vergisinin adı geçen mükellefe iade edilip edilmeyeceği

yurtdışında yapılan işle ilgili olarak ihale kararı, sözleşme, yapılan avans ve hakediş ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtlara ait damga vergisi

zamanaşımı süresi dolduktan sonra hükmünden faydalanılan ihale kararının damga vergisi hk.

personele verilen yemeğin doğrudan temin yoluyla satın alınması durumunda iaşe bedellerinin ödenmesi sırasında damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı

temsil,ağırlama,tören,fuar,tanıtım gibi giderlere ilişkin ödemelerden damga vergisi kesintisi

ortak girişimin ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu bulunduğunun tespit edilmesi üzerine ihale dışı bırakıldığı ve kamu ihale kurumu’nca da ihalenin iptal edilmesi nedeniyle ödenen damga vergisinin iade edilip edilmeyeceği

tıbbi cihazın alımıyla ilgili ihale kararı ve sözleşme üzerinden tahakkuk ettirilen damga vergisi

taşımalı ilköğretim kapsamında taşınan ilk öğretim okulu öğrencilerine verilen öğlen yemeği işinde damga vergisi

kiralama işleminin katma değer vergisinden, yapılacak sözleşmenin de damga vergisinden istisna olup olmadığı

malzeme alımlarının döviz bazında yapıldığı sipariş tarihi ile ödeme tarihi arasındaki kur artışını dikkate alarak ödeme ile kur farkından doğan tutar üzerinden tekrar sözleşme ve karar pulu bedeli tahsil edildiği

2886 sayılı ihale kararı nedeniyle tahsil edilen damga vergisinin, ihalenin iptali üzerine iadesi

depremden hasar gören inşaatı işine ait ihale kararı ile sözleşmesinde damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı

muaflıklar ilköğretim okulu yapımını üslenenlerin, bu amaçla vermiş oldukları geçici ve kesin teminat mektuplarına ait masraf ve giderleri ilköğretime ait bulunmadığından, 222 sayılı kanun hükmü uygulanarak damga vergisinden muafmıdır

ilköğretim okullarının yakacak ihtiyacının teminine ilişkin işlerde düzenlenen ihale kararı ve sözleşmenin damga vergisi

kıdem ve ihbar tazminatının, teklif fiyat ve yaklaşık maliyet içinde, işçilik maliyeti üzerinden %3 oranında hesaplanan sözleşme ve genel giderler dışında mükerrer olarak öngörülmesinin düzeltici işlemle giderilemeyecek şekilde mevzuata aykırılık oluşturduğu

kıdem ve ihbar tazminatı ve bu mahiyetteki diğer giderler için işçilik kalemleri üzerinden ödenecek % 3’lük tutarın iddia konusu düzenlemeden kaynaklanacak parasal tutarı karşılayamayacağı ve ihale öncesinde yüklenici tarafından istihdam edilecek personelden kaç kişinin kıdem tazminatı hak ederek işten ayrılacağına ilişkin tespitin başlangıçta yapılmasının imkân dahilinde olmadığı

yüklenicinin son hakedişini ve kesin teminatını alabilmesi için ihale konusu işte çalıştırdığı personeli sözleşme süresi sonunda işten çıkararak kıdem ve gerekmesi halinde ihbar tazminatlarını ödemesi gerekecektir.

zehirlenmeye ilişkin sigorta bedelinin tevsik edilmesi için yetkili acentesinden toplam 615 kişi için 365 gün üzerinden sigorta teklifinin alındığı, ödeme planının 6 ay olarak öngörüldüğü,

ferdi kaza (araç koltuk) sigortasına ilişkin belgelerin yeterlik kriteri olarak düzenlenmemesi bu belgeler üzerinden yeterlik değerlendirmesi yapılmasının mümkün olmadığ

sözleşmelerin üzerinden kesilen damga vergisinin nüsha sayısına göre kesilmemesi sonucu fazla ödemede bulunulması

sigortalıların sgk prim gün sayılarının ne olması gerektiği

açılan yemek ihalesini kazanan davacı ortak girişimin ödediği damga vergisinin, maliye bakanlığınca ihalenin onaylanmaması

ilköğretim okulu inşaatı nedeniyle, müteahhit ve köylere hizmet götürme birliği arasında düzenlenen sözleşme ve alınan ihale kararının damga vergisine tabi olup olmadığı

ihale ve sözleşmenin iptaline ilişkin damga vergisi iadesinin yapılıp yapılmayacağı hk.

iş denetleme belgesi konusu işte teknik personel olarak idarece kabul edilerek, 28.06.2010 ile 08.10.2010 tarihleri arasında çalıştığı ve yukarıda açıklandığı üzere anılan kişinin sosyal güvenlik prim ödemelerinin usulüne uygun yapıldığı anlaşıldığı

yüklenicinin kesin teminatından kesinti yapılacağı düzenlenmiş olup, iddia konusu kıdem ve ihbar tazminatının yüklenici tarafından işçilere ödenmemesi hali bu kapsamda bulunmamaktadır. bununla birlikte idarece düzenleme teknik şartname’de yapılmıştır. sözleşme tasarısı’nin 8’inci maddesi uyarınca idari şartname ve sözleşme tasarısı’nın teknik şartname’ye göre öncelik taşıdığı, dolayısıyla teknik şartname’de kesin teminatın iade edilmesi için ihale konusu işte çalıştırılacak personelin kıdem tazminatının ödendiğinin belgelendirilmesi istenmesine rağmen, idari şartname ve sözleşme tasarısı’nda bu hususta düzenleme yer almadığı

ihale konusu işte toplam haftalık çalışma süresinin 40 saat olduğunu dikkate almadan, haftalık çalışma süresinin 45 saat olduğu kabulüyle personel yaptırılacak fazla çalışma ücretini normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesiyle teklif bedellerini oluşturdukları

fazla çalışma niteliğinde olan “pazar çalışması”na ilişkin miktar tespitinde birimin saat olarak alınmadığı, gün olarak belirtildiği, bu durumun tekliflerin oluşturulmasını etkilediği anlaşılmış olup söz konusu aykırılıkların düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespiti

son teklifinde fazla çalışma saat ücreti için 11,00 tl ve il dışında çalışma gündelik ücreti için de 60,00 tl teklif ettiği görülmüş olup isteklilerin ihale dokümanında yer alan düzenlemelere göre tekliflerini vermeleri gerektiği dikkate alındığında, ihale dokümanına uygun teklif vermediği gerekçesi ile başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılığın bulunmadığı anlaşıldığından söz konusu iddianın yerinde olmadığı

teknik şartname düzenlemesinde de, kontrol aracı hariç tutularak, kullanıcı hatasından doğacakkaza ve arızalar ile 3. şahıslara verilecek maddi ve manevi zararların yüklenicinin sorumluluğu altında olduğu belirlenmiştir.

hizmet alım ihalelerinde fazla mesai ücreti hesaplama

sigortanın türünün ve teminatın neye göre hesaplanacağının belirtildiği görülmüş olup, teminat limitinin hesaplanmasına esas alınacak bedelin toplam sözleşme bedelinin % 30 olarak belirlendiği, idarece yapılan söz düzenlemenin tip sözleşme tasarısı’nın yukarıda yer verilen 35 nolu dipnot gereğince tip sözleşmenin hazırlanması esaslarına uygun olmadığı

çalıştırılan personelin kanun’da belirtilen hallerde, işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatına hak kazanacağı, bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılacağı, iş yerini devreden işverenlerin sorumluluğunun işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasındaki işçinin aldığı ücret seviyesiyle sınırlı olduğu görülmüştür.

ihalede tüm isteklilerin teklif fiyatlarının yaklaşık maliyetin 1/1,20’si olan 1.201.823,33 tl’ninüzerinde olması nedeniyle, ihalenin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan sonuçlandırılması gerekmektedir.

yıllara sari inşaat işine ait kazancın beyanı hk.

yıllara sari inşaat işinin bitim tarihinin tespiti hk.

personele verilecek otobüs biletlerine ilişkin bedellerin gelir vergisi tevkifatına tabi olup olmadığı hk.

elektrik dağıtım şebekelerinin arıza, onarım, periyodik bakımı vs işlerinin yıllara sari iş olarak değerlendirilmesi hk.

birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma…

inşaat ve onarma işlerinde işe başlama tarihinin tespiti hakkında.

yer altı kablolu elektrik tesisi yapım işinin inşaat ve onarım işleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği hk.

teminatın nakte çevrilerek irat kaydedilmesi nedeniyle sonradan şartnamenin feshi üzerine,teminat bedelinin, safi ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

mahkeme tarafından ödenmesine karar verilen temerrüt faizine kdv hesaplanması ve belge düzenlenmesi hk.

hizmet akdinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren sebeplerle sona ermesi durumunda her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödemesinin söz konusu olacağı, işyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdeminin, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanacağı, işyerinin devri veya herhangi bir suretle el değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işverenin de sorumlu olacağı anlaşılmaktadır. ancak kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesine ilişkin olarak, idarenin bu sorumluluğunun daha çok takip, gözetim ve denetim niteliğinde olduğu, kıdem tazminatının ödenmesinde asıl sorumluluğun yükleniciye ait olduğu, yüklenici tarafından kıdem tazminatının ödenmemesi halinde idarenin sorumluluğunun doğduğunun kabulü gerekmektedir.

gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin işletmelerinde kayıtlı olan ve noter satış senedi ile alınan araçlara fatura düzenleneceği hk.

yıllara sari inşaat ve onarım işi hakediş gelirinin yıllık satış tutarı (cirosu) kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hakkında.

kabule bağlı olan ve bunun için yazılı bir sözleşme bulunan söz konusu satışlarda fatura düzenlenmesindeki yedi günlük süre kabul tarihinden itibaren başlayacağı hakkında..

ücretlilere nakdi olarak ödenecek yemek bedelinin gelir vergisinden istisna edilmesinin mümkün olup olmadığı hk.

devlet hastanesine ait kantinin kiralanması işleminde tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.

yıllara sari inşaat onarım işleri hk.

birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde gelir vergisi tevkifatı hk

yıllara sari inşaat ve onarım işleri kapsamında yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmeyen yüklenici adına başka bir firmayla anlaşılması halinde stopaj yükümlülüğü hk.

2010-gvk-mük.80-11 trampa usulü takas edilen arsanın satılması durumunda ilk iktisap tarihi hk.

yıllara sari inşaat işlerinde işin bitim tarihi hk.

hafriyat sonucu çıkan toprağın taşınması esnasında taşıma irsaliyesi bulundurulması ve sevk irsaliyesi düzenlenmesi hk.

ihale usulü ortak girişimle alınan proje iş ortaklığında her bir sermaye şirketi ortağın ayrı beyan verip veremeyeceği, iş ortaklığı mükellefliğini talep etmeyen sermaye şirketlerinin ortak fatura bastırmak zorunda olup olmadığı, iş ortaklığının pilot ortağının, işin tamamı için tek başına fatura kesip kesemeyeceği hk.

stopajları işverence üstlenilen yıllara sari inşaat işinde kdv ve fatura düzeni hk.

gider pusulası düzenlemede üst sınırın olmadığı hk.

hazır yemek satışlarında faturanın aylık düzenlenip düzenlenemeyeceği hk.

açılan ihale sonucunda edinilen ticari ve iktisadi bütünlüğün değer tespiti hk.

maden ocağından yol şantiyesine malzeme nakli yapılması sırasında her kamyon için sevk fişi kesilmesi yerine kantar fişleri dikkate alınarak yirmi dört saatte bir adet sevk fişi kesilip kesilmeyeceği hk.

yurt dışında yapılan inşaat onarım montaj teknik hizmet işlerinin vergi kanunları ile ba ve bs bildirim formları karşısındaki durumu hk.

faturalandırılmamış hakedişlerin avans hesabından maliyet hesabına aktarılamayacağı hk.

araç kiralama faaliyetinde bulunan mükelleflerin araçlarında vergi levhası bulundurma zorunluluğu bulunup bulunmadığı hk.

idarelerin ihtiyaçlarını doğrudan teminine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmenin (veya bu mahiyetteki kağıdın) damga vergisine tabi tutulması hk.

depremde afete maruz kalanlar için yaptırılan konutlara ilişkin olarak firmalara yapılan hakediş ödemeleri sırasında damga vergisinin kesilip kesilmeyeceği hk.

beyanname, taahhütname ve sözleşmelerin her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olup, olmayacağı hk.

fenni mesullerce belediyelere hitaben düzenlenen taahhütnamelerin, 7269 sayılı kanun kapsamında deprem bölgesinde bulunan ve depremden etkilenen binaların yeniden inşası, onarımı veya depreme dayanıklı hale getirilmesine ilişkin projenin uygulanması amacıyla verildiğinin ilgili belediyece teyid edilmesi koşuluyla damga vergisi ve harç istisnasından yararlanması mümkündür.

150 m2’yi geçmeyen ve konut olarak mütalaa edilen kaymakam evi inşaatı nedeniyle düzenlenecek kağıtların ve yapılacak işlemleri damga vergisi ve harç istisnasından yararlanmaktadır.

üniversitenin müştemilatı durumunda olan radyoterapi merkezi inşaatı ile kardiyoloji merkezi inşaatı nedeniyle yapılacak işlemler ve düzenlenecek kağıtlar damga vergisinden istisnadır.

taşımalı eğitim kapsamındaki ilköğretim okullarında verilen öğle yemeğinin taşınması sırasında düzenlenecek belge ile verilen hizmet için faturanın aylık düzenlenip düzenlenemeyeceği hk.

kamudan alınan ihaleye istinaden kurulan adi ortaklığın iş bitimi sonucunda vergilendirilmesi ve belge düzeni hk.

ihale ile giriş hizmetleri alınan ve 3 giriş kapısı bulunan milli park işletmesinde giriş bileti kesilmesinin dışında herhangi bir faaliyet olmayan girişler için ayrı ayrı şube açılışı gerekip gerekmediği hk.

yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri kapsamında yurtdışındaki şirket merkezinden gelen mali kaynağın değerleme hükümlerine tabi olup olmadığı hk.

toprak işleri, sanat yapıları, üstyapı ve köprü işleri yapım işi” ile ilgili olarak alınan ihale kararına ve imzalanan sözleşmeye ilişkin ödenen damga vergisi ve harcın iadesi mümkün bulunup bulunmadığı hakkında…

üye olan şirketlerin iştirak ettikleri ilaç ve tıbbi malzeme tedariki ihalelerine ilişkin olarak düzenlenen çerçeve sözleşme ve ihale kararı ile kısa sözleşme ve bu sözleşmeye esas ihale kararının damga vergisi hakkında

çalışan personele yol masrafı karşılığı yapılan ödemelerle ilgili olarak damga vergisi tahakkuk ettirilip ettirilmeyeceği hakkında

römork inşaası ve temini sözleşmesi ve ihale kararına ilişkin damga vergisi hk.

sözleşme nüshalarında ödenecek damga vergisi hk.

mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihale ve doğrudan temin kararları ile benzeri konularda düzenlenen sözleşmelerde damga vergisi matrahı katma değer vergisi hariç tutar üzerinden hesaplanacaktır.

ihale kararına ilişkin olarak ödenen damga vergisi, maliye bakanlığı tarafından vize edilmezse, damga vergisinin iadesinin mümkün olmaması hakkında.

mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihale ve doğrudan temin kararları ile benzeri konularda düzenlenen sözleşmelerde damga vergisi matrahı katma değer vergisi hariç tutar üzerinden hesaplanması hakkında.

türkiye radyo ve televizyon kurumunun, dünya üniversitelerarası spor oyunları ile ilgili olmak kaydıyla firmalardan yapacağı mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeler damga vergisine tabi olmaması hakkında.

damga vergisine tabi yazılı kağıtlardan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerin, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine,uzatılmasına,değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin de damga vergisine tabi olduğu; birbirlerine bağlı olan ve aynı asıldan doğan bir kağıtta toplanmış akit ve işlerin, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden vergilendirileceği, belli parayı ihtiva eden sözleşmelerin değiştirilmesi halinde artan miktarın aynı oranda vergiye tabi oacağı hakkında.

ilköğretim okulu spor salonu inşaatı için düzenlenen sözleşme ve alınan ihale kararının damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

sigorta sözleşmelerinin damga vergisinden istisna olup olmadığı hk

taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmaza ilişkin restorasyon işine ait ihale kararı ve sözleşmeden damga vergisi alınıp alınmayacağı hk.

iptal edilen ihaleye ilişkin düzenlenen sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

arkeolojik sit alanı ve doğal sit alanı olan ve üzerlerine kesin yapılanma yasağı getirilen taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları olan parseller üzerinde bulunan gayrimenkullerin onarım ve restorasyonuna ilişkin işler nedeniyle alınan ihale kararlarının ve imzalanan sözleşmelerin damga vergisine tabi tutulması gerektiği hakkında..

ithalat işlemleri sebebiyle düzenlenecek kağıtların (ihale kararı, sözleşme ve yurtdışındaki firma tarafından gönderilen faturaların bedellerinin ödenmesi sırasında düzenlenen kağıtlar) damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hakkında…

taşıma giderleri için yapılacak harcamalara ilişkin olarak düzenlenen ihale kararı ve sözleşmelerin, bir tarafını ilköğretim idaresi adına temsilen il özel idaresi teşkil etmek kaydıyla damga vergisinden istisna edilip edilmeyeceği hakkında..

anaokulları ilköğretim okullarından olduğundan, anaokullarının yapımı ile ilgili olarak bir tarafı ilköğretim idaresi ya da ilköğretim idaresi adına temsilen il özel idaresi teşkil etmek kaydıyla düzenlenen sözleşmelerin damga vergisinden istisna tutulması gerektiği hakkında..

ilköğretim okullarında okuyan öğrencilerin yemek ihtiyaçlarının karşılanması için yapılacak harcamalara ilişkin olarak düzenlenen ihale kararı ve sözleşmelerin, bir tarafını ilköğretim idaresi teşkil etmek kaydıyla damga vergisinden istisna edilmesi gerektiği hakkında…

ihale kararı ve sözleşmelerin, bir tarafını ilköğretim idaresi teşkil etmek kaydıyla damga vergisinden istisna edilmesi gerekip gerekmediği hakkında…

2863 sayılı kanun kapsamında damga ve harç istisnası hk.

yapılan iş için yapılan hakediş ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtlara ait damga vergisi hk.

ihale kararının hükmünden yararlanılmaması nedeniyle ödenen ihale kararına ve sözleşmeye ait damga vergisinin iade edilip edilmeyeceği hk.

vergi usul kanununun 114 üncü maddesinin son fıkrasına göre zamanaşımı süresi dolduktan sonra hükmünden faydalanılan ihale kararının damga vergisi hk.

toki tarafından ihalesi yapılan işin 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanunu kapsamında damga vergisi muaf olup olmadığı hk.

yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yapılacak iş nedeniyle düzenlenecek kesin izin taahhüt senedinin damga vergisi hk.

ilköğretim okullarının yakacak ihtiyacının teminine ilişkin işlerde düzenlenen ihale kararı ve sözleşmenin damga vergisi istisnası hk.

fiyat farkı ve süre uzatımlarında damga vergisi uygulaması hk.

toki tarafından ihalesi yapılan ve iş ortaklığı uhdesinde kalan işe ilişkin olarak taşeronlara yaptırılacak işler nedeniyle düzenlenecek sözleşmelerin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

anaokulu yapım işi ile ilgili olarak düzenlenen kağıtların 202 sayılı kanun uyarınca damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

adına düzenlenmiş vergi, resim ve harç istisnası belgesi bulunan firmaya ödenecek hakedişe ilişkin düzenlenen kağıdın damga vergine tabi tutulup tutulmayacağı hk.

sözleşmenin düzenlendiği tarihte geçerli olan damga vergisi oranının uygulanması hk.

alt taşeronlarla veya satıcılarla yapılan sözleşmelere 775 sayılı kanun kapsamında damga vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hk.

toki tarafından ihalesi yaplan hizmet binası işine ilişkin ihale kararı ve sözleşmenin damga vergisi hk.

il özel idaresi proje koordinasyon birimi ile firma arasında eğitim yapıları güçlendirme ve onarım inşşatına ilişkin düzenlenen sözleşmenin 7269 sayılı kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

il özel idaresi proje koordinasyon birimi ile firma arasında eğitim yapıları güçlendirme ve onarım inşşatına ilişkin düzenlenen sözleşmenin 7269 sayılı kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

ilköğretim okulu inşaatı nedeniyle, müteahhit ve köylere hizmet götürme birliği arasında düzenlenen sözleşme ve alınan ihale kararının damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

4734 sayılı kamu ihale kanuna göre yapılan doğrudan alımlarda sözleşme düzenlenmemesi durumunda ihale kararı ve sözleşme için damga vergisi ödenip ödenmeyeceği hk.

taşımalı ilköğretim uygulaması çerçevesinde yapılan taşıma sözleşmelerinde damga vergisi hk.

sözleşme imzalanmadan önce geçici olarak ihaleden men edilen firmanın, ihale kararına ilişkin olarak damga vergisi ödeyip ödemeyeceği hk.

ihale makamı ile yüklenici arasında herhengi bir kağıt düzenlenmeksizin asgari ücrette meydana artış nedeniyle damga vergisi ödenip ödenmeyeceği hk.

aynı işe ilişkin olarak alınan iki ayrı ihale kararı ile işe ilişkin düzenlenen sözleşmenin hangi tutar üzerinden damga vergisine tabi olacağı hk.

il özel idaresi iktisadi işletmesinin taraf olduğu mal ve hizmet alımına ilişkin sözleşmelerin damga vergisi hk.

toplu konut idaresi başkanlığı tarafından ihale edilen işe ilişkin olarak yapılacak hakediş ödemeleri nedeniyle düzenlenecek kağıtların 775 sayılı kanun kapsamında istisna olup olmadığı hk.

vergi resim harç istisnası belgesi sahibi firma ile yapılan sözleşmenin damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

il özel idaresi tarafından ihale edilen ilköğretim okulu onarım işine ilişkin ihale kararı ve sözleşmenin damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

vergi resim harç istisnası belgesi sahibi firmanın belge sahibi olmayan diğer kuruluşlarla yaptığı muamelelerde damga vergisi ve harç istisnası hk.

sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfının doğrudan temin suretiyle yaptığı mal ve hizmet alımları karşılığında yaptığı ödemeler nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

sigorta şirketi tarafından üstlenilen sigorta hizmet alımı işine ilişkin ihale kararı ve sözleşmenin damga vergisi hk.

merkezi türkiye\’de bulunan şirketin azerbeycan\’daki şubesi tarafından yürütülecek işe ilişkin olarak, şirket merkezi tarafından türkiye\’de düzenlenen ihale kararı ve sözleşmeler ile şube tarafından yurtdışında düzenlenen sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

öğretmenevi ve akşam sanat okulu müdürlüğünün uhdesinde kalan iş ile ilgili olarak alınan ihale kararı, düzenlenen sözleşme ve hakediş ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtların 222 sayılı ilköğretim kanunu kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

belediye tarafından ihale edilen kat karşılığı inşaat yapım işine ilişkin ihale kararı ve sözleşmenin damga vergisi ile sözleşmede yer alan bağımsız bölümlerin ferağı verileceği ifadesinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

öğretmenevi ve akşam sanat okulunun başka bir resmi daireye yemek hizmeti vermesi nedeniyle düzenlenen ihale kararı ve sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

belli parayı ihtiva etmeyen sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmayacağı hk.

inşaatlar nedeniyle yapılacak hakediş ödemelerinden damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.

sözleşmenin tarafı olan mükelleflerin her ikisinin de sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunması halinde damga vergisinin ne şekilde beyan edilip ödeneceği hk.

üç yıllık kiralamayı öngören kantin işletmesi işine ilişkin olarak düzenlenen ihale kararına ait damga vergisinin hangi bedel üzerinden ödeneceği hk.

sözleşmedeki iş artışı nedeniyle damga vergisi alınıp alınmayacağı hk.

pansiyonlu ilköğretim okulunda, okul pansiyonu için mal/malzeme, hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin olarak yapılacak ihalelerde düzenlenen ihale kararı ve sözleşmelerin, 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununun 78 ve 83 üncü maddeleri kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

üniversitenin bilimsel araştırma projeleri kapsamında malzeme temini için yaptığı ihaleler sonucu firmalar ile düzenlediği sözleşmelerin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

acil yaşam konteynerlerinin teslimine ilişkin olarak düzenlenen ihale kararı ve sözleşmenin 7269 sayılı kanun kapsamında damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı hk.

nato kuvvetlerine bağlı türk barış gücü komutanlığı tarafından ihalesi yapılan işe ilişkin imzalanan sözleşmenin türkiye’de noterde tasdiki işleminin damga vergisi ve harca tabi olup olmadığı hk.

il özel idaresi tarafından alınan ihale kararı ve düzenlenen sözleşmenin damga vergisi hk.

konut inşaatları ve çevre düzenlemesi işine ilişkin olarak alınan ihale kararı ve düzenlenen sözleşmenin 775 sayılı gecekondu kanunu kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

kamuya yararlı derneklerden olmayan derneğin, mal ve hizmet alımları ilişkin aldığı ihale kararı ve düzenlediği sözleşme ve ödeme belgelerinin damga vergisi hk.

kamu tüzel kişiliğini haiz kurumun almış olduğu ihale kararının damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

üniversite hastanesi yapım işi sözleşmesinin harç ve damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

lise kapalı spor salonu yapımı işi için il özel idaresi ile şirket arasında düzenlenen sözleşme ve alınan ihale kararının 222 sayılı kanun uyarınca damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

devlet teşekkülü statüsünde bulunan kurum tarafından açılan ihalelerde alınan ihale kararlarının damga vergisine tabi olup olmadığı hk

kamu kurumu tarafından açılan ihalede sigorta şirketinin damga vergisi muafiyeti hk.

şirketin sahip olduğu “vergi resim harç istisnası belgesi”ne istinaden, savunma sanayine ilişkin alınan ihale kararına damga vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hk.

keşif artışına uygulanacak tenzilata ilişkin düzenlenen ek sözleşmenin harç ve damga vergisi hk.

süre uzatımına ilişkin verilen revize iş programının damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hk

yazılım faaliyetlerinin geliştirilmesini içeren alım işine ilişkin sözleşmenin 5746 sayılı kanun uyarınca damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

sözleşme hükümlerine göre birim fiyatlarda meydana gelen artışın ödenmesine ilişkin onay/olur nedeniyle damga vergisi ödenip ödenmeyeceği hk.

üniversite döner sermaye işletmesi ile vergi resim ve harç istisna belgesi sahibi firma arasında düzenlenen sözleşmenin döviz kazandırıc faaliyet kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

danışmanlık hizmetlerine ilişkin sözleşmenin 7269 sayılı umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

türkiye iş kurumu (işkur) il müdürlüğü ile üniversite rektörlüğü yaşam boyu öğrenme araştırma ve uygulama merkezi müdürlüğü arasında düzenlenen sözleşmelere ve ihale kararlarına ilişkin damga vergisi hk.

yap-işlet-devret usulü kira sözleşmesine ilişkin damga vergisi hk.

türkiye iş kurumunun düzenlediği mesleki eğitim ihalelerine katılan meslek yüksek okulunun, ihale kararı ve sözleşmelere ait damga vergisinden muaf olup olmadığı hk.

alınan vergi, resim ve harç istisnası belgesine istinaden ihale kararı, sözleşme ve hakediş ödemelerinin damga vergisinden istisna olup olmadığı ve yapılan işlemleri vergi dairesine kimin bildireceği hk.

il özel idaresi ile yurt binası ve lise spor salonu yapımı işine ilişkin düzenlenen sözleşmenin 5302 ve 222 sayılı kanunlar kapsamında damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı hk.

damızlık koyun keçi yetiştiriciler birliğinin damga vergisinden muaf olup olmadığı ile il özel idaresinin birlikten damızlık koyun alımına ilişkin düzenlenen ihale kararı ve ödeme belgelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

kültür ve turizm bakanlığı … döner sermaye işletmesi tarafından alınan ihale kararı ve şirket ile aralarında düzenlenen sözleşmeye ait damga vergisinin ne şekilde beyan edilip ödeneceği hk.

savunma sanayi müsteşarlığınca savunma sanayi açısından önem arzettiği belirtilen savunma araç ve gereçlerini üreten yerli imalatçı firmanın sahip olduğu vergi resim harç istisnası belgesi kapsamında yararlanacağı damga vergisi istisnası hk

müteahhid firma ile taşeron firma arasında ilköğretim okulu inşşatına ilişkin düzenlenen sözleşmelerin damga vergine tabi olup olmadığı ile verginin beyanı hk.

kamu tüzel kişiliğini haiz bulunan şirket tarafından alınan ihale kararının damga vergisi hk.

doğrudan temin usulüne göre yapılacak alımlarda alınan ihale kararı ve düzenlenen sözleşmenin damga vergisi hk.

yangın afeti nedeniyle konut yapımına ilişkin olarak toki ile imzalanan sözleşmenin 7269 sayılı kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

sigorta işi ihalesine ilişkin olarak limited şirket ile düzenlenen sözleşmenin, alınan ihale kararının ve yapılacak hakediş ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

arsa karşılığı inşaa edilen binalarda arsa devrinde tapu harcı matrahı hk.

afet konutları inşaatına ilişkin sözleşmede noter harcı hk.

büyükşehir belediyesinin ortağı olduğu şirketin binek araç alımına ilişkin olarak düzenlenen teklif değerlendirme tutanağının damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

kentsel dönüşüm alanı içerisinde bulunan inşaatla ilgili olarak düzenlenen sözleşme ve hakediş ödenmesine ilişkin kağıtların 5393 sayılı kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

ilköğretim ve lise öğrencilerinin taşıma merkezi okullarına taşınması işine ilişkin düzenlenen kağıtların 222 sayılı kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

yüklenici firmanın ihale makamı ve alt yüklenici ile düzenlediği sözleşmenin damga vergisi hk.

müteahhid firma ile taşeron firma arasında ilköğretim okulu inşşatına ilişkin düzenlenen sözleşmelerin damga vergine tabi olup olmadığı ile verginin beyanı hk.

ihalenin iptali nedeniyle daha önce düzenlenen ihale kararı ve sözleşmeye ait damga vergisinin iade edilmeyeceği ile ihale bedelinin alıcıya geri ödenmesine ilişkin kağıdın damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

iş okulu ve ilköğretim okullarında bulunan özel eğitim sınıfı engelli öğrencilerin ikametlerinden okullarına ücretsiz taşınması işine ilişkin sözleşmelerin 222 sayılı kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

yüklenici firmanın ihale makamı ve alt yüklenici ile düzenlediği sözleşmenin damga vergisi hk.

ağaçlandırma ve erozyon sahalarında toprak yüzeydeki diri örtü tabakasının makine ve işgücü ile temizlenmesi, fidan dikimi için alt toprak işlenmesi, servis yolu ve yangın emniyet yolu yapımı, işgücü ile teras yapımı, dikenli tel çit ihatası, fidanların dağıtımı, dikilmesi, fidan diplerindeki otların çapalanması, fidanların etrafında sürgün kontrolü işleri yapım işleri kapsamında değerlendirildiğinden tevkifata tabi olup; bu işlerin tek tek, ikisi veya üçünün bir arada ihale edilmesi tevkifat uygulamasını değiştirmez.

inşaat işi ile uğraşan gerçek ve tüzel kişilerin konut yapı kooperatiflerine fiilen yaptığı inşaat taahhüt hizmetlerine ilişkin olarak hesapladığı katma değer vergisinden, söz konusu işlemler nedeniyle yüklendiği katma değer vergisini indirim konusu yapması, indiremediği kısmın kalması halinde ise 85 seri no lu katma değer vergisi genel tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde iadesini istemesi mümkün bulunmaktadır.

alt yüklenicilere devredilen işlerin tevkifata tabi olup olamdığı hk.

hava alanı akaryakıt pompa istasyonu işi, hava alanının tanımı kapsamında hava araçlarının diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir inşaat taahhüt işi niteliği olduğundan kdvk 13/e bendi uyarınca kdv den müstesna olacaktır

bir ltd. şti. tarafından d.h.m.i. milas bodrum havalimanı başmüdürlüğünün açmış olduğu akaryakıt pompa istasyonu kurulması ihalesi alınmış olup söz konusu akaryakıt pompa istasyonu inşaatı işinin katma değer vergisi kanunu 13/e maddesinde yer alan istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususu…

yapım işinden bağımsız olarak yüklenilen 1/1000 ve 1/5000 ölçekli sayısal harita üretimi işi katma değer vergisi yönündentevkifata tabi tutulacaktır.

milli eğitim müdürlüğünce yapılan ihale sonucu bedeli genel bütçeden ödenen ve belediye tarafından yapılan öğrenci taşıma hizmetinin kdv’ne

devlet ihale kanununun 71 ve 51. maddeler gereğince yapılan satışlar, müzayede satış kapsamına girmediğinden katma değer vergisine tabi bulunmamaktadır.

askeri güvenlik sahası içerisinde bulunan lojman inşaatı için alınacak inşaat ruhsatının bina inşaat harcından muaf olup olmadığı hk.

şirket tarafından yapılacak olan inşaatın giderlerinin büyükşehir belediye başkanlığı tarafından karşılanacak olması halinde, sözü edilen inşaattan ruhsat harcı ve cins değişikliği harcı aranılıp aranılmayacağı hk.

alt taşerona devredilen harita mühendislik hizmetinde kdv tevkifatı hk.

bitümlü sıcak karışımla asfalt yollarının yapım işinde uygulanacak kdv oranı hk.

temizlik hizmetlerinde taşeron firmaların kdv tevkifat uygulaması karşısındaki durumu hk.

belediyeye ait arsaların ihale yapılarak satışında kdv uygulaması hk.

belediyenin şehiriçi öğrenci taşımacılığında kdv oranı hk.

sosyal güvenlik primlerinin%5 indirimli olarak ödenmesi haline hakedişlerden kesilecek olan hazine yardımına ilişkin tutarın faturada gösterimi ve kdv karşısındaki durumu hk.

tescilli kültür varlıklarının restorasyon ve onarım işlerinin ihale ile yaptırılmasının kdv ye tabi olduğu, ancak ihale kapsamına mimarlık hizmetlerinin de dahil olması halinde mimarlık hizmet bedelinin ayrıca belirlnmesi kaydıyla kdv kanununun 17/2-d maddesine göre istisna uygulanmasının mümkün olduğu hk.

ihale yolu ile temin edilen “dezenfeksiyon ve sterilizasyon” hizmetlerinde uygulanması gereken kdv oranı hakkında…

yapım işleri nedeniyle tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesis edilip edilmeyeceği

belediyelere verilecek ihale konusu hizmetlerden muayene, teşhis, tedavi, ambulans ile hasta taşıma faaliyetleri %8, diğer taşıtlar ile yapılacak olan taşıma işleri %18 oranında katma değer vergisine tabidir.

hakedişlere istinaden düzenlenen fakurada gösterilen kdv’nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.

hakediş raporuna bağlı işlerde vergiyi doğuran olay hk

üniversiteye ait kantin kira sözleşmesi devri hk.

ıı. grup olarak tescilli kültür varlığının restorasyon işlerinin kdv ve kvk istisna olup olmadığı hk.

yüklenicinin iflası durumunda işin bitim tarihi ile belge düzeni hk.

kent güvenlik sistemi üst yapı kurulumunda kdv tevkifatı hk.

ithal edilen malların ihale şartnamesine göre tesliminden önce fatura düzenlenmesi hk.

araç kiralama hizmet alımında tevkifat hk.

taşıma ve hafriyat işlerinde kdv tevkifatı hk.

yurt dışından temin edilen hizmetler hk.

hak ediş ödemeleri üzerinden kdv tevkifatı hk.

servis taşımacılığı hizmetinde kdv tevkifatı hk.

belediyeye ihale kapsamında verilen hizmetler için düzenlenecek faturalarda uygulanacak kdv oranları hk.

kamu kuruluşlarına iş gücü hizmeti temininde kdv ve belge düzeni hk.

araç kiralama işinde kdv tevkifatı hk.

laboratuvar hizmetlerinde kdv tevkifatı hk.

yılları sari inşaat işlerinde kdv-kvk tevkifatı hk.

hizmet alım işinde katma değer vergisi tevkifatı

bilgisayarlı radyoloji sistemlerinin kdv oranı hk.

hakedişlere istinaden düzenlenen fakurada gösterilen kdv’nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.

hak ediş esnasında ödenen damga vergisinin beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilip edilemeyeceği hk

inşaat proje yönetimi, kontrol ve koordinasyonu işinin gvk’nın 42’nci maddesi kapsamında değerlendirilmesi hk.

taşıt kiralama faaliyeti kapsamında ilgili firmalar adına hakedişlerin ödenmesi sırasında vergi kesintisi hk.

iki ayrı yapım işi için iki ayrı iş ortaklığı sözleşmesi yapan iş ortaklığı hakkında ayrı ayrı kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmesi hk.

yurtdışında yapılan inşaat işi dolayısıyla türkiye2den yapılan ödemelerden tevkifat yapılmayacağı hk.

tsk’ya teslim etmek üzere araç tadilat ve ek imalatı yapan firmalara araç tesliminde ötv uygulaması hk.

mıcır alımı ve nakliyesi” hizmetinde kdv tevkifatı hk.

arsa karşılığı işyeri teslimi, kdv tevkifatı, ödemede damga vergisi hk.

fidan üretim işi nedeniyle kdv tevkifat oranı hk.

taşımacılık firmasının kdv tevkifatı sorumluluğu hk.

yurt dışından temin edilen makine ve teçhizatlar için ödenen bedellerin birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işi kapsamında vergi kesintisine tabi olup olmayacağı hk.

yurtdışında yapılan yıllara sari inşaat işinin vergilendirilmesi hk.

yıllara sari inşaat ve onarma işleri tek bir sözleşme ile taahhüt edilmiş olsa da her bir iş için ayrı ayrı teslim tarihi belirlenmesi halinde kurumlar vergisi beyannamesinin ne zaman verileceği hk.

ortak girişime yapılan hak ediş ödemelerinin faturalandırılması hk.

serbest bölgede kurulu firmaya yapılan inşaat işi kapsamındaki mal tesliminin yıllara sari inşaat işi olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.

yıllara sari iş kapsamında değerlendirilen işin başlangıç tarihinin tespiti ve hak ediş bedelleri üzerinden tevkifat yapılıp yapılamayacağı hk.

başlangıçta yıl içerisinde bitirilmesi planlanan işin daha sonra yıllara sari inşaat işi haline gelmesi durumunda hak ediş ödemelerinden tevkifat yapılması hk.

harita etüd, proje faaliyetinde bulunan şirkete ihale edilen iş için yapılan hakediş ödemelerinin damga vergisi, kdv ve kurumlar vergisi yönünden değerlendirilmesi hk.

parça parça sözleşmeler ile yaptırılan işlerde kâr veya zararın, ayrı ayrı geçici kabul tutanaklarının onaylandığı tarihlerde mi, yoksa işin bütün olarak bittiği son geçici kabul tutanağının onaylandığı tarihte mi beyan edileceği hk.

kooperatifin taşımalı eğitim ihalesini alarak işi ortaklarına yaptırdığında kurumlar vergisi muafiyeti hk.

ihalelere katılmak üzere düzenlenecek olan yazılar

ihale işlerinin sosyal güvenlik kurumuna (sgk) bildirilmesi

kamu ihale kanunu kapsamında ihale başvurusun iptal edilmesi nedeniyle idareye gelir kaydedilen teminat mektubunun indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.

ana sözleşmesi geçici kabul rejimine tabi yıllara sari inşaat işlerinin yükleniciler tarafından taşeronlara yaptırılması aşamasında geçici kabul düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.

taşımacılık işinin iş ortaklığı kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ile fatura düzeninin nasıl olması gerektiği hk.

yıllara sari işin süresinde değişiklik yapılması hk.

kooperatif üyelerinin uhdesinde bulunan arsaların alt ve üst yapısının yüklenici firmaya yaptırılması durumunda katma değer vergisi ve kurumlar vergisi uygulaması hk.

personel çalıştırma işinin yıllara sari inşaat işi olup olmadığı hk.

ihale şartnamesine istinaden verilen geçici teminatın idare tarafından nakden tahsil edilmesi durumunda, geçici teminat tutarının indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.

geçici kabul tutanağının onaylandığı tarihten sonra, geçici kabulden önceki tarihlerde yapılan işler ile kesin kabulü sağlamak için yapılan işlere ait hakediş ödemelerinden kurumlar vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.

yükümlü şirket tarafından vergi borcunun vadesinde başvuruda bulunulmak suretiyle yargı kararı ile kendilerine iadesine hükmedilen tutardan mahsubu suretiyle ödendiği anlaşıldığından, söz konusu yargı kararının danıştay tarafından bozulması üzerine, gecikme zammının vergi borcunun vade tarihinden itibaren değil, bozma kararının vergi dairesi müdürlüğüne tebliğ tarihinden itibaren hesaplanacağı hakkında.

temizlik limited şirketinin kuruma karşı prim borcundan ötürü bu şirketin davacıdaki alacakları üzerine 6183 sayılı yasanın 79. maddesine göre haciz kararı aldıklarını, haciz ihbarnamesinin davacıya yöntemince tebliğ edilmesine karşın 7 günlük yasal süre içinde itiraz edilmemesi nedeniyle anılan 79.madde gereğince borcun davacının zimmetinde sayılacağı

kdv indirimlerinin kabul edilmemesinden dolayı yapılan vergilendirmelere karşı açılan davalarda her iki tarafın defterlerindeki kayıtların yeterli olmadığına ilişkin danıştay vergi dava daireleri kurulu kararı

kıdem ve ihbar tazminatı alacağı davasında davalı işverenin 6 günlük hakdüşürücü süre içerisinde iş sözleşmesini feshetmiş olduğuna, feshin 4857 sayılı kanun’un 26. maddesine uygun olduğuna, davanın reddedileceğine ilişkin yargıtay kararı

sözleşmelerinde çalıştılacak işçi sayısı belli olan ihale konusu işlere ait sgk genelgesi

özel hastanelerin sgk’dan tahsil edemediği fatura bedeli hk

hazinece karşılanan beş puanlık prim teşvikinden faydalanamayacak işverenler

aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmesi – verilme süresi ve şekli – sonradan verilmesi

ihale usulüyle yapılacak her türlü hizmet alımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde, ödeme emri belgesine eklenmesi gereken belgeler;

ihale işlerini sgk’ya bildirilmesi ve uygun olarak hak edişlerin ödenmesi ile teminat mektuplarının iadesi.

idare cep telefonu fatura ödemeleri yapılırken damga vergisi kesilmesi gerektiği hakkında.

ödenen elektrik tüketimi faturalarından damga vergisi kesintisi yapılması gerektiği hakkında.

yapılan ödemelerden damga vergisi kesintisi yapılması gerektiği hakkında.

geçici personel hizmet sözleşmesinden damga vergisi kesintisi yapılması gerektiği hakkında.

mal ve hizmet alımları karşılığı yapılan ödemelerden damga vergisi kesilmesi gerektiği hakkında.

sözleşmenin ikinci nüshası için damga vergisi kesintisi yapılması gerektiği hakkında.

ihalenin onaylanmaması sebebiyle damga vergisinin davacıya iade edilemeyeceği

hacze dayalı olarak gerçekleştirilen menkul malların satış işleminin iptali istemiyle açılan davanın görüm ve çözümünün idari yargıya ait olduğu hakkında.

düzenlediği sahte belgelerle bir limited şirket adına ihale makamına taahhüt ederek tamamladığı onarım işinden elde ettiği hasılatını kayıt ve beyan dışı bıraktığı görüşüyle takdir komisyonunca belirlenen matrah üzerinden temmuz- eylül 2002 dönemi için davacı adına re’sen salınan vergi ziyaı cezalı geçici vergi ile gecikme zammına karşı açılan davada; sahte vekaletname ve teklif mektubu kullanarak … inşaat turizm tic.ltd.şti. isimli bir şirket adına elazığ gençlik ve spor il müdürlüğünce ihale edilen atatürk stadı genel onarım işini taahhüd ederek bu işi tamamlayan ve sahte vergi levhası ve nüfus cüzdanıyla bu şirket adına bastırdığı faturaları kullanarak tahsil ettiği hak edişlerden kaynaklanan hasılatını beyan dışı bırakan davacının dönem matrahının belirlenmesi amacıyla konunun takdire sevkinde yasaya aykırılık bulunmadığı, ancak takdir komisyonunca, söz konusu onarım işinin taşerona yaptırıldığı gözardı edilerek alınan hakediş tutarının tamamının matrahta bırakılmasında hukuka uygunluk bulunmadığı gibi gelir vergisi kanununun mükerrer 120’nci maddesinin 4’üncü fıkrası uyarınca farkın %10’u aşan kısmının matrahta bırakılması gerektiği, tahakkuk aşamasında hesaplanacak olup davacı adına düzenlenen vergi ve ceza ihbarnamesinde yer almayan gecikme zammının ise bu aşamada idari davaya konu yapılabilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işleme dayanmadığı, yasa gereği mahsup dönemi geçtiği için aslı aranmayacağı ve tahakkuk ettirilmeyeceği vergi ve ceza ihbarnamesinde belirtilen geçici vergi hakkında karar verilemeyeceği gerekçesiyle, geçici vergi hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar veren, davanın vergi ziyaı cezası ile gecikme zammına ilişkin kısmını ise reddeden malatya vergi mahkemesinin 31.1.2005 gün ve e:2004/402, k:2005/30 sayılı kararının; takdir komisyonunca belirlenen matrah üzerinden salınan cezalı vergilerde yasaya aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istemidir.

ihale kararı üzerine işin üstlenilmesinden sonra ihale makamınca 488 sayılı damga vergisi kanunu’na göre hesaplanıp işi üstlenen şirketten kesilerek veya alınarak vergi idaresine ödenen damga vergisi tahsilatının iptali veya tahsil edilen tutarın iadesi istemiyle işi üstlenen şirket tarafından vergi mahkemesinde dava açılabileceği hakkında.

yıllara sari inşaat ve onarım işine ait hakediş ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerektiği hakkında.

resmi dairelerin mal ve hizmet alımlarında damga vergisi matrahının belirlenmesinde, hesaplanan katma değer vergisi

karar pulu

hak edişler üzerinden alınan damga vergisi

iş artışı ile fiyat farkı ödemelerinde damga vergisi uygulaması

iptal edilen ihale kararlarına ait damga vergisi

süre uzatımı kararlarında damga vergisi

damga vergisine tabi olan kuruluşlar

müteahhit avanslarında damga vergisi

4734 sayılı kamu ihale kanuna göre yapılan doğrudan alımlarda sözleşme düzenlenmemesi durumunda ihale kararı ve sözleşme için damga vergisi ödenip ödenmeyeceği hk.

yapım işlerinde ilave iş artışları ve damga vergisi kesintisi

kamu kurum ve kuruluşlarının, alacaklı hak sahiplerine yapacakları ödemelerde “vergi borcu sorgulama” ve “vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge” arama işlem ve süreçlerine genel bir bakış ve uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözümler

kazanıldıktan sonra iptal edilen bir ihalede imzalanan sözleşme nedeniyle ödenen damga vergisi’nin iadesi

işçilere yapılan bayram yardımından gelir vergisi kesintisi yapılması gerektiği hakkında.

657 sayılı kanuna tabi olarak çalışan memurlara, devlet memurları yiyecek yönetmeliği’ne aykırı olarak yiyecek yardımı yapılmasının mümkün olmadığı hakkında.

memura yapılacak yiyecek yardımında, yemek maliyetinin tamamının bütçeden karşılanmasının mümkün olmadığı hakkında.

işçilere ödenen yiyecek yardımından gelir vergisi, ssk işçi prim kesintisi ve işsizlik fonu işçi hissesi kesintisinin yapılması gerektiği hakkında.

saymanlıkta görevli maliye bakanlığı personeline döner sermayeden yapılan ek ödemelerin, 213 sayılı kanunun ek 13 üncü maddesi uyarınca yapılan ödemelerden mahsup edilmesi gerektiği hakkında.

belediye adına kayıtlı aracın kasko bedelinin belediye bütçesinden karşılanmasının mümkün bulunmadığı hakkında.

proje hazırlanması işleri ile imar tadilatı işlerinin çeşitli yüklenicilere yaptırılmasına ait hakediş ödemelerinden kdv tevkifatının yapılması gerektiği hakkında.

kdv genel uygulama tebliğinin, konutlarda net alan hesabına ilişkin bölümünün yürürlüğünün durdurulması

ihale kararının hükmünden yararlanıldığından yeniden damga vergisi alacağının doğduğu

yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde damga vergisi uygulaması

belediye ita amirince de onaylanan, ancak karşı tarafın sözleşme yapmaması nedeniyle feshedilen ihale kararı için, srumlu sıfatıyla belediye başkanlığı adına salınan kaçakçılık cezalı damga vergisini kaldıran mahkeme kararının yerinde olduğu hk.

damga vergisi ve karar pul bedeli hakkında

kik in yanlış aldığı kararlar

damga vergisi kanununa göre hesaplanıp işi üstlenen şirketten kesilerek veya alınarak vergi idaresine ödenen damga vergisi tahsilatının iptali

işgücü temin hizmeti ve yapım işlerinde kdv tevkifatı

özel tüketim vergisi değişikliğinden kaynaklı olarak hesaplanacak fiyat farkı

uluslararası katılımcılara açık ihalelerde vergi, resim, harç istisna belgesi alınması ve yaşanan sorunlar

değişen alt işverenler arasındaki hukuki ilişkinin tespiti ve bunun işçinin işçilik haklarına etkileri nelerdir?

hakedişten idarece yapılan %5 pirim kesintisi hk karar

hakedişten %5 pirim kesintileri

idarece yapılan hakedişten %5 pirim kesintileri

hakedişten idarece yapılan %5 pirim kesintisi

hakedişten idarece yapılan %5 pirim kesintileri

ihalede kdv tevkifat uygulaması

kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemlere ait bildirim formu

vergi usul kanunu’nda alacakların şüpheli hale geldiği tarihte karşılık ayrılmasını zorunlu kılan bir düzenleme bulunmadığından, söz konusu alacaklar için şüphelilik halinin devam ettiği sürece karşılık ayrılabileceği hk.

organize sanayi bölgesinde faaliyete geçen katılımcılardan tahsil edilen alt yapı ve hizmet katılım bedelleri için kdv açısından vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi

iş sözleşmesinin alt işverenin ihale süresi ile sınırlı olarak yapılması

anahtar teslimi sözleşme ilişkisi kapsamında ihale makamının iş kazasından sorumluluğu

ihbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir neden olmaksızın ve usulüne uygun bildirim

alt işverenin değişmesinin işçilik alacaklarına etkisi nedir?

işçisi olduğu halde, muvazaalı olarak hazırlanan iş yapım sözleşmeleriyle iş alan taşeron firma işçisi gibi gösterildiği

belediye tarafından ihale edilen kat karşılığı inşaat yapım işine ilişkin ihale kararı ve sözleşmenin damga vergisi ile sözleşmede yer alan bağımsız bölümlerin ferağı verileceği ifadesinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

işverenlere ait işyerinde hizmet akdine dayalı olarak geçen ve kuruma kayıt ve tescil edilmeyen çalışmalarının tesbiti

yol inşaatı işinde ofset çekme işi yapılırken iki kişinin yapması gereken tel serme işini tek başına yaparken sol el 2, 3, 4. parmaklarından yaralandığı,

yapı işi nedeniyle yapılan müfettiş incelemesiyle saptanan eksik işçilik bildirimi

alt işverenin (taşeron) işçisinin geçirdiği iş kazasında asıl işverenin sorumluluğu nedir?

iptal edilen ihalelerde damga vergisi

üklenicilerle imzalanan sözleşmeler ile sonrasında yapılacak hakediş ödemelerinden damga vergisi kesilip kesilmeyeceğinin sorulması

mevcut sözleşme hükümlerine göre %20 oranındaki iş artışı için damga vergisi

alt taşeronlarla veya satıcılarla yapılan sözleşmelere 775 sayılı kanun kapsamında damga vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hk.

yapılan ihalelerde çalıştırılan yükleniciler ile alt yükleniciler arasında imzalanan sözleşmelerden damga vergisi kesintisi yapılmalı mıdır. damga vergisi kesintisinde idaremizin sorumluluğu

toprak işleri, sanat yapıları, üstyapı ve köprü işleri yapım işi” ile ilgili olarak alınan ihale kararına ve imzalanan sözleşmeye ilişkin ödenen damga vergisi ve harcın iadesi mümkün bulunup bulunmadığı

ihalede yasaklama nedeniyle oluşan teminat iradı

sgk pirim borcu taksitlendirilirken, ancak taksitini ödemeyen isteklinin ihale dışı kalması

vergi borcu olan istekli için yasaklama kararı

ihaleye fesat suçunun maddi unsuru nasıl oluşur?

ihalenin kamu ihale kurumunca iptal edilmesi nedeniyle ödenen damga vergisi ve harcın tarafınıza iade edilmesi

kamu kurum ve kuruluşlarının, alacaklı hak sahiplerine yapacakları ödemelerde “vergi borcu sorgulama” ve “vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge” arama işlem ve süreçlerine genel bir bakış ve uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri

yıllara sari inşaat ve onarım işinde işin başlangıç ve bitim tarihi.

damga vergisi matrahına ötv’nin dahil olup olmadığı ile eksik ödenen damga vergisine ilişkin resmi daire ve noterin sorumluluğu hk.

okulunuzda bulunan öğrenci yemekhaneniz için doğrudan temin yöntemiyle gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerinden ekmek, et, kuru gıda vb. gibi alımlarınız için yapmış olduğunuz ödemelerde tevkifat yapılıp yapılmayacağı

gelir vergisi kesilmesi gereken bir işlemden kesilmemesi nedeniyle fazla ödemeye sebebiyet verilmesi konusuyla ilgili olup, bu konuda muhasebe yetkilisinin sorumluluğu nedir

damga vergisi yapılan yemekhane binasına doğalgaz aboneliği tesis ettirmek için doğalgaz dağıtım şirketine güvence bedeli adı altında yapılacak ödemeye ilişkin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

damga vergisi yıllara sari inşaat ve onarım işinde işin başlangıç ve bitim tarihi.

damga vergisi matrahına ötv’nin dahil olup olmadığı ile eksik ödenen damga vergisine ilişkin resmi daire ve noterin sorumluluğu hk.

kesilmeyen vergiden muh yetkilisinin sorumlu tutulamayacağı hakkında sayıştay kararı

ihalenin mahkeme tarafından iptal edilmesi nedeniyle, taraflar arasında imzalanan sözleşmenin tekemmül ettiğinden söz edilemeyeceğinden, damga vergisini doğuran olayın meydana geldiğini kabule olanak bulunmadığı hakkında.

ihale kararı üzerine işin üstlenilmesinden sonra ihale makamınca 488 sayılı damga vergisi kanununa göre hesaplanıp işi üstlenen şirketten kesilerek veya alınarak vergi idaresine ödenen damga vergisi tahsilatının iptali veya tahsil edilen tutarın iadesi istemiyle işi üstlenen şirket tarafından vergi mahkemesinde dava açılabileceği hakkında.

ihale kararı nedeniyle; ihale makamı, belediyeye ödenen ve belediyece beyan edilerek kendi adına tahakkuk ettirilen damga vergisinin iadesi istemiyle, davacı şirket tarafından yapılan şikayet başvurusunun reddi işleminin iptali talebiyle açılan davada, idari yargının görevli olduğu hakkında.

mimari projenin izinsiz kullanımı nedeniyle mahkeme kararına göre ödenen telif hakkı tazminatının vergilendirilmesi

kat karşılığı inşaat sözleşmesinde damga vergisi

inşaat ve yapım işlerinde kdv iade uygulaması

ihalenin yargı kararı ile iptal edilmesi neticesinde damga vergisinin iadesi (damga vergisi açısından vergiyi doğuran olayın gerçekleşmediği anlaşıldığından, davacı adına tarh edilen vergi ziyaı cezalı damga vergisinin terkini gerekirken aksi yönde erilen kararda isabet görülmemiştir)

adi ortaklığın borcunda %1 lik hisseye sahip olunsa bile ortaklar tüm mal varlıkları ile sınırsız sorumludurlar

etüt, plan, proje, danışmanlık ve denetim vb. hizmetler de kdv tevkifatı yapılırmı ?

şoförlü araç kiralama işinde kdv tevkifatı hesaplanması

506 sayılı kanun 87. maddesinde, tali işverenin ödevine uymamasının sonuçlarından asıl işverenin de sorumlu olacağı kuralını koymuştur. bu düzenleme gereğince, kurum’un hak ve alacaklarından, ihale makamından iş alan asıl işverenler de sorumludur. taraflar arasındaki “idari para cezasının sosyal sigortalar kurumu’ndan istirdadı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (ankara altıncı iş hakimliği)nce, davanın reddine dair verilen 11/10/1989 gün ve 1126-637 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, yargıtay onuncu hukuk dairesi’nin 15/5/1990 gün ve 8112-4602 sayılı ilamiyle; (… davacı işveren şirket almış olduğu p…… inşaat ve kazı makinaları fabrikası yapım işinin bazı bölümlerini aracı (taşeron) osman, adnan, agah ve yusuf’a vermiş, kurumca araç (taşeron) işverenlere yapılan kayıt ibraz tebligatına rağmen kayıtların ibraz edilmemesi nedeniyle tahakkuk ettirilen idari para cezaları asıl işveren davacı e….. inşaat ve işletme a.ş.nden istenmiştir. idari para cezalarının ödenmesi halinde teminatın serbest bırakılacağı aksi halde icraen tahsili cihetine gidileceği 24/7/1987 tarihli ve 74665 sayılı yazı ile ihtar edilmesi üzerine, davacı şirket aracı (taşeron) işverenler adına tahakkuk ettirilen idari para cezalarını yatırmış, yatırılan bu paranın geri verilmesi hakkındaki 31/8/1989 tarihli yazılı istemin kurum’ca kabul edilmemesi üzerine açılan bu davada, haksız olarak kendilerinden alınan 2.140.000.- tl. para cezasının kurum’dan istirdadına karar verilmesi talep ve dava olunmuştur.

iş kazası sonucu zarara uğrayan işçinin tazminat davası, asıl işveren veya kusurlu olduğu kabul edilen üçüncü kişilere yöneltilir. aracı olarak nitelendirilen kişilerce işe alınan işçilerin uğrayacaktan zarardan dolayı asıl işveren, aracı (taşeron) ile birlikte sorumlu olur. kazanın meydana gelmesindeki sorumluların ve sorumluluk oranlarının belirlenmesi için mahkemece, konusunda uzman bilirkişi heyetinden rapor alınmalıdır.

bir işyerinin devir veya intikal etmesi durumunda; yeni işveren, eski işverenin kurum’a olan prim borçları ile eklentilerinden müteselsilen sorumludur. bu sorumluluğun alanını, daha önceki veya daha sonraki işverenlere yüklemek, kısaca sorumluluk haklarını uzatmak mümkün değildir. ne var ki,hile veya muvazaa halleri, bu kuralın dışındadır. salt prim borçlarından kurtulma veya üçüncü kişileri yanıltma amacına yönelik arada yeni şirketler kurulması veya işyerinin bunlara devir veya satış gösterilmesi yasanın amacına uygun düşmez ve kanuna karşı hile yapan yeni işverenleri sorumluluktan kurtarmaz.

2015 yılı kdv tevkifatı katma değer vergisi tevkifat oranları

yapım işlerinde tevkifat uygulaması

yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde tevkifat uygulaması

yapım hizmetleri danışmanlık ve denetim hizmeti kapsamında değerlendirilerek bu işlere ait katma değer vergisi

yapılan sözleşmede hesaplanacak damga vergisi matrahına k.d.v.’nin dahil edilmeyeceği hk.

arsa karşılığı inşa edilen binanın bağımsız bölümlerinden arsa sahiplerine yapılan işyeri tesliminin katma değer vergisine tabi olduğu yönünde bir düzenleme getirilmeden, yönetmelikte yer alan düzenleme esas alınmak suretiyle tahakkuk ettirilen katma değer vergisinde yasaya uygunluk bulunmadığı hk.

ihalenin mahkeme tarafından iptal edilmesi halinde, taraflar arasında imzalanan sözleşmenin tekemmül ettiğinden söz edilebilir mi? bu durumda damga vergisini doğuran olayın meydana geldiği kabul edilebilir mi?

yıllara yaygın yapım ve onarım işlerinde vergi kesintileri

iş akdi feshedilen işçinin ücretinin ödenmemesi hakkında mahkeme kararı

vergi dairesi başkanlıklarının kuruluş esasları

yapım işlerinde ilave iş artışları ve damga vergisi kesintisi

fiyat farkı ve süre uzatımlarında damga vergisi uygulaması

muhasebat genel müdürlüğü genel teblığı (sıra no:18) hakedışlerden yapılacak kesıntıler

geçici kabul tutanağı onay tarihinden sonra yapılan hakediş ödemesinde tevkifat

taraflar arasındaki, kıdem, ihbar tazminatı, ücret alacağı, fazla çalışma ücreti, yıllık izin ücreti, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi

ünitesinin sökülmesi işiyle hiçbir ilgisinin bulunmamasıdır. kazalı işçiler kenan tarafından görevlendirilmişler ise de, bu işçilerin görevleri, ünitenin kurulu halinin tesbitinden ibaret olup, kendi işverenlerinin direktifi dışında, ibrahim ve işçilerinin yardım talebi üzerine söküm işine girişmişlerdir. ancak, söküm işi tamamen ibrahim’in yüklenimindedir. bu nedenle iş kazasının oluşumundan davalı kenan ve buna bağlı olarak b…….. a.ş.’nin sorumlu tutulması mümkün değildir. zararlandırıcı sigorta olayının meydana gelmesinden davalı ibrahim ile kazalı işçiler birlikte sorumludurlar.

bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde işverenden iş alan ve kendi adına sigortalı çalıştıran üçüncü kişiye aracı denir. maddeye göre, aracıdan sözedilmek için, aracının aldığı işin, işverenin asıl işinin veya bölüm ve eklentilerindeki işin bir kesimi olmalıdır. her halde asıl işverene ait belirli işte onun bir bölümünü meydana getirecek biçimde bağlantılı olmayan işte sigortalı çalıştıran kimse aracı olarak kabul edilemez. başka bir anlatımla, işverenden alınan iş, işverenin sigortalı çalıştırdığı işe göre ayrı ve bağımsız bir nitelik taşımaktaysa özellikle alınan işin görüldüğü yer ayrı ve bağımsız bir işyeri olarak değerlendirilecek nitelikte ise, işi alan kimse aracı değil işverendir.

yapım işi sözleşmesine istinaden yapılan hakediş ödemesinden kdv tevkifatı yapılıp yapılmayacağı

damga vergisi matrahına ötv’nin dahil olup olmadığı ile eksik ödenen damga vergisine ilişkin resmi daire ve noterin sorumluluğu hk.

okulunuzda bulunan öğrenci yemekhaneniz için doğrudan temin yöntemiyle gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerinden ekmek, et, kuru gıda vb. gibi alımlarınız için yapmış olduğunuz ödemelerde tevkifat yapılıp yapılmayacağı hususunda başkanlığımız görüşlerinin istenildiği anlaşılmaktadır.

tasfiye sözleşmesi üzerine tasfiye bedeli üzerinden tekrardan damga vergisinin yatırıldığını ifade etmek suretiyle evvelce ödenen toplamda 109.863,60 tl lik karar pulu ve damga vergisinin ticari temerrüt avans faizi ile birlikte müvekkiline iade edilmesini

iflas erteleme tedbiri sebebiyle şirket temsilcisi aleyhine prim borcundan takip yapılamaması

alt yükleniciye ait pirim borcu olması halinde istekli, değerlendirme dışı bırakılması

ihaleye katıldığı tarihte ssk prim borcu olması nedeniyle kendisiyle sözleşme yapılmayan ihale üzerine kalan kişinin ihale dışı bırakılması

yeniden yapılandırılmak suretiyle taksitlendirilen ve taksitleri zamanında ödenen prim borçlarının bulunması, ihaleye katılması

özel usulsüzlük cezası borcu olanlar ihalelere katılması

ihaleye girenlerin vergi borcu bulunmas

iş sözleşmesinin alt işverenin ihale süresi ile sınırlı olarak yapılması halinde, sözleşme belirli süreli midir?

asıl işveren-alt işveren ilişkisinin geçerli olarak kurulabilmesi için iki işverenin bulunması, mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işin varlığı ve asıl işin bölünerek alt işverene verilmesi halinde ‘‘işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektirme ’’unsurunun gerçekleşmiş olması gerekir. bundan başka asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle haklarının kısıtlanması veya daha önce asıl işveren tarafından o iş yerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulması gibi muvazaa kriterlerinin bulunmaması icap eder. aksi halde alt işveren işçisi başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görecektir.

işçi alacakları davası—iş akdinin ihale süresinin bitmesi nedeniyle feshedildiği—- bilirkişi marifetiyle şirketin mali kayıtları incelenmek suretiyle kıdem tazminatı ödenmesi yapılıp yapılmadığının tespiti—-hükmün bozulduğu

rödovans sözleşmesi—asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı olup olmadığı

iş sözleşmesinin haksız feshi yargılama sırasında davacının ölümü

iptal edilen ihale damga vergisi iade talebi yargı kararı

ihale asıl işveren değişen alt işverenler işçilik hakları

belediye taşeronu işçilik hakları ve hafta tatili ücretinden sorumludur

ihalenin idare mahkemesi kararı ile iptal edilmesi durumunda damga vergisi

mimarlık ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yapılan faaliyetlerin yıllara sari inşaat işi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ile kv ve kdv tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hakkında ki özelge

davalı asıl işveren ile davacı taşeron şirket arasındaki sözleşmeler birlikte değerlendirildiğinde; işyerinde alınacak işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerine ilişkin kuralların saptanması, çalıştırılacak işçilerin vasıflarının belirlenmesi, işin sevk, idare ve denetimi ile şantiye yönetiminde işveren şirketin yetkili olduğunun anlaşılması karşısında artık işin bütününün işten el çekmek suretiyle başkalarına devredildiğinden söz edilemez. bu nedenle asıl işveren şirketin taşeronun kusur payından sorumluluğunun kabulü gerekir.

ssk’na karşı olayın iş kazası olduğunun tesbiti için dava açıldığı davanın işyeri tescilinin iptaline yönelik bu davanın sonucunu beklediği, dosyada farklı deliller bulunduğu iş müfettişi tarafından yapılan teftiş sonucunda olayın iş kazası olarak değerlendirildiği bu döneme göre her iki dava dosyası arasında irtibat bulunduğundan delillerin birlikte değerlendirilmesi gerektiği

yapılmış olan eser sözleşmesinde işin kalitesi ve işyeri disiplini amacıyla bir kısım hükümlerin yer alması, inşaat sahipliği dışında asıl işverenlik sıfatını doğuracak, işi alanın bağımsız işveren kimliğini ortadan kaldıracak bir etmen olmayıp, anılan sözleşmenin, borçlar kanunu’nun 356 vd. maddeleri doğrultusunda müteahhide yüklenen sorumluluğun doğal bir sonucu olarak, sözleşme hükümlerinin proje ve teknik şartnameye uygunluğunun saptanabilmesi amacına yönelik olduklarının kabulü zorunludur.

1475 sayılı iş kanunu’nun l/son maddesine göre, “bir işverenden belirli bir işin bir bölümünde veya eklentilerinde iş alan ve işçilerini münhasıran o işyerinde ve eklentilerinde çalıştıran diğer bir işverenin kendi işçilerine karşı o işyeri ile ilgili ve bu kanundan veya hizmet akdinden doğan yükümlülüklerinden asıl işveren de birlikte sorumludur” denilmektedir. bu düzenlemede; asıl işverenin sorumluluğu, işçilere karşıdan bir sorumluluk olup; taşeron ile asıl işveren arasındaki ilişkiye yönelik değildir. somut olayda; 1475 sayılı iş kanunu’nun ıı son maddesi dava konusu olaya uygulanması mümkün olmadığından, davalı ile davacı arasındaki sözleşme hükümlerine göre çözümlenmesi gerekir.

sözleşmenin niteliğine göre, ankara ticaret odası ‘nın diğer davalı temizlik firmasına işin tamamını devretmediği, yapılacak her türlü temizlik, personel durumları ve benzeri işlerin takip ve kontrolünün ato idari işler müdürlüğü’nce yerine getirileceği ve dolayısı ile ato’nun üst işverenlik sıfatının devam ettiği anlaşıldığından; davalılardan ankara ticaret odası başkanlığı ‘nın asıl işveren olduğunun kabulü ile davacı sigortalı işçinin manevi zararından alt işveren şirket ile birlikte davalı ankara ticaret odası başkanlığı ‘nın da müşterek ve müteselsilen sorumlu tutulması gerekir.

işverenin “bu ücretle çalışmak istemeyen gidebilir” şeklindeki beyanı üzerine işyerinden ayrılan işçinin kıdem ihbar tazminatı alacağının doğup doğmadığı hakkında.

işçinin bayram ve genel tatil çalışma ücretinin ödenmesi hk

geçici kabul tutanağından sonra yapılan kesin hakediş ödemesi üzerinden gelir vergisi tevkifatı

okullarda,işçi istihdam edilmesi, fason imalat yaptırılması veya ihale yoluyla iş alınması hallerinde ise okul döner sermaye işletmesi nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirileceği tabiidir.

anahtar teslimi suretiyle ihale edilen işlerde, kamu kurumlarının işçilik alacaklarından sorumluluğunun sınırları

taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; b… 13.iş mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 11.3.2008 gün ve 2007/278-2008/80 sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, yargıtay 10.hukuk dairesinin 14.10.2008 gün ve 2008/12312-12715 sayılı ilamı ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

işkazası sonucu sürekli işgöremezlik durumuna giren sigortalıya bağlanan peşin değerli gelirler ile yapılan harcama ve ödemeler nedeniyle uğranılan kurum zararının rücuan ödetilmesini istemiştir.

dava, iş kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanan gelirlerin ilk davadan bakiyesinden oluşan kurum zararının rücuan tahsili istemine ilişkindir.

taraflar arasındaki “rücuen tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; mersin iş mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 29.03.2006 gün ve 2005/915 e.-2006/182 k. sayılı kararın incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenilmesi

506 sayılı yasanın 87. maddesinde de düzenlenen sorumluluğa dayalı rücuan tazminat davasında, söz konusu sorumluluğun belirgin olarak tespiti için işveren firma ile yüklenici taşeron firma arasındaki sözleşmenin niteliğinin ve iş kazasının oluş biçiminin açıklığa kavuşturulması gerekir.

davacı, kurumun yazısı ile tebliğ edilen borçtan sorumlu olmadığının ve müteahhit firmanın taşeron sıfatını taşımadığının tesbitiyle, kurumun mezkur kararının iptaline karar verilmesini istemiştir. mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir. hükmün, davacı ve davalı vekilleri tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ve tetkik hakimi sultan karagün tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan ve temyiz konusu hükme ilişkin dava, hukuk usulü muhakemeleri kanununun 438. maddesinde sayılı ve sınırlı olarak gösterilen hallerden hiçbirine uymadığından yargıtay incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasına ilişkin isteğin reddine karar verildikten sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

506 sayılı kanun 87. maddesinde, tali işverenin ödevine uymamasının sonuçlarından asıl işverenin de sorumlu olacağı kuralını koymuştur. bu düzenleme gereğince, kurum’un hak ve alacaklarından, ihale makamından iş alan asıl işverenler de sorumludur.

iş kazası sonucu zarara uğrayan işçinin tazminat davası, asıl işveren veya kusurlu olduğu kabul edilen üçüncü kişilere yöneltilir. aracı olarak nitelendirilen kişilerce işe alınan işçilerin uğrayacaktan zarardan dolayı asıl işveren, aracı (taşeron) ile birlikte sorumlu olur. kazanın meydana gelmesindeki sorumluların ve sorumluluk oranlarının belirlenmesi için mahkemece, konusunda uzman bilirkişi heyetinden rapor alınmalıdır.

506 sayılı sosyal sigortalar yasasının 82. maddesine göre, bir işyerinin devir veya intikal etmesi durumunda; yeni işveren, eski işverenin kurum’a olan prim borçları ile eklentilerinden müteselsilen sorumludur. bu sorumluluğun alanını, daha önceki veya daha sonraki işverenlere yüklemek, kısaca sorumluluk haklarını uzatmak mümkün değildir. ne var ki,hile veya muvazaa halleri, bu kuralın dışındadır. salt prim borçlarından kurtulma veya üçüncü kişileri yanıltma amacına yönelik arada yeni şirketler kurulması veya işyerinin bunlara devir veya satış gösterilmesi yasanın amacına uygun düşmez ve kanuna karşı hile yapan yeni işverenleri sorumluluktan kurtarmaz.

sigortalılar üçüncü bir kişi aracılığıyla işe girmiş olsalar da, aracı üçüncü kişi ile birlikte asıl işveren de sorumludur. ödeme emrine itirazın reddedilen kesimi üzerinden sosyal sigortalarlar kurumu lehine %10 haksız çıkma tazminatına hükmedilmelidir.

borçlu şirket adına düzenlenen ve ilk vergi ve ceza ihbarnamelerinin şirket müdürüne tebliğ edildiği adres bilinen adres kapsamında sayılacağından, vergi borçlusu şirkete ait (2) no.lu ihbarnamelerin söz konusu adreste tebliğine çalışılmadan şirketin ticaret siciline kayıtlı adresinde tebliğ edilememesi neden gösterilerek ilan yoluyla tebliğinde hukuka uygunluk bulunmadığı hk.

mücbir sebeplerin varlığının, uzlaşmaya başvuru süresini uzatmayacağı hk.

vergi usul kanunu kapsamındaki vergi ve buna bağlı alacaklarda limited şirket ortaklarının 6183 sayılı yasanın 35’inci maddesine göre takibi gerekmekte olup, bir tüzel kişinin ortağının sorumlu tutularak, sözü edilen hüküm uyarınca takip edilebilmesi için kamu alacağının sorumlu sıfatıyla kendisinden tahsil edileceğinin ortağa duyurulmasından önce borcun tüzel kişiye usulüne uygun biçimde tebliğ edilmesi, uyuşmazlık yaratılmak suretiyle ya da uyuşmazlık yaratılmaksızın kesinleşmiş bulunmasına rağmen vadesinde ödenmemiş olması, bu nedenlerle tüzel kişinin 6183 sayılı yasanın 54, 55 ve müteakip maddeleri uyarınca takip edilmesi ve bütün bunlara rağmen kamu alacağının tüzel kişinin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilememiş olması gerekir

yurtdışı inşaat, onarım, montaj ve teknik hizmetlerde kurumlar vergisi avantajları

damga vergisinin hangi kâğıtlardan alınacağı ve damga vergisine dayanak olan ihale kararı, sözleşme ve ödeme damga vergisinin toplanmak suretiyle tavan oluşturulamayacağı

işyerinden sayılıp sayılmama ile ilgili yargıtay kararları

iş kazası ve meslek hastalığı ile ilgili diğer yargıtay kararları​

sigortasız çalıştırılma – hizmet tespiti ile ilgili yargıtay kararları​

yapılmış olan eser sözleşmesinde işin kalitesi ve işyeri disiplini amacıyla bir kısım hükümlerin yer alması, inşaat sahipliği dışında asıl işverenlik sıfatını doğuracak, işi alanın bağımsız işveren kimliğini ortadan kaldıracak bir etmen olmayıp, anılan sözleşmenin, borçlar kanunu’nun 356 vd. maddeleri doğrultusunda müteahhide yüklenen sorumluluğun doğal bir sonucu olarak, sözleşme hükümlerinin proje ve teknik şartnameye uygunluğunun saptanabilmesi amacına yönelik olduklarının kabulü zorunludur.

anonim şirketin tafsiyesi rücuan alacaklar

fabrikası ve müştemilatının alışveriş merkezi veya otel olarak yenilenmesi işleminin gelir vergisi, harç ve kdv kanunu karşısındaki durumu hk.

güçlendirme ve onarım inşaatı sözleşme paketi 7269 sayılı kanun uygulamasında damga vergisi hk.

sözleşmenin tarafı olan mükelleflerin her ikisinin de sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunması halinde damga vergisinin ne şekilde beyan edilip ödeneceği hk.

ihale şartnamesine istinaden verilen geçici teminatın idare tarafından nakden tahsil edilmesi durumunda, geçici teminat tutarının indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.

4734 sayılı kamu ihale kanuna göre yapılan doğrudan alımlarda sözleşme düzenlenmemesi durumunda ihale kararı ve sözleşme için damga vergisi ödenip ödenmeyeceği hk.

ihalenin iptali nedeniyle daha önce düzenlenen ihale kararı ve sözleşmeye ait damga vergisinin iade edilmeyeceği ile ihale bedelinin alıcıya geri ödenmesine ilişkin kağıdın damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

ücretinin ödenmediği anlaşılmaktadır. yukarıda açıklanan ilkeler gereğince ihale makamı durumunda bulunan davalı b.’ın, 4857 sayılı iş kanunu’nun 36. maddesi uyarınca davacının ödenmeyen ücret alacağından sorumluluğu bulunmaktadır

kasım ayı ücretinin, ihalenin feshinden sonra hak edilmesi nedeniyle 4857 sayılı yasanın 36 maddesinin uygulanma olanağı bulunmamaktadır.

yurtdışı inşaat, onarım, montaj ve teknik hizmetlerde kurumlar vergisi avantajları

vergi dava daireleri kararı: kişilerin idareye yaptıkları her yeni müracaatla dava açma süresinin yeniden canlanacağı hk

devriye müdahale aracı alımına ilişkin olarak yaptığı ihalede alınan komisyon kararına ait damga vergisi ile yapılan sözleşmeye ait damga vergisinin hesaplanmasında, damga vergisine esas matraha özel tüketim vergisinin dâhil edilip edilmeyeceği,

üniversiteye ait kantin kira sözleşmesi devrhi hk.

savunma sanayine ilişkin alınan ihale kararına damga vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hk.

damızlık koyun alımına ilişkin düzenlenen ihale kararı ve ödeme belgelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

sözleşmedeki iş artışı nedeniyle damga vergisi alınıp alınmayacağı hk.

enkaz kaldırma işinde kdv oranı hk.

bilgi otomasyon sistemi (hvbs) alımı” ihalesine ilişkin alınan … tarihli ihale kararına ait zamanında ödenmeyen ve zamanaşımına uğradığı belirtilen damga vergisi ile ilgili görüş

ilköğretim okulu spor salonu inşaatı için düzenlenen sözleşme ve alınan ihale kararının damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

fiyat farkı ve süre uzatımlarında damga vergisi uygulaması hk.

ilköğretim okullarında bulunan özel eğitim sınıfı engelli öğrencilerin ikametlerinden okullarına ücretsiz taşınması işine ilişkin sözleşmelerin 222 sayılı kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

sözleşme imzalanmadan önce geçici olarak ihaleden men edilen firmanın, ihale kararına ilişkin olarak damga vergisi ödeyip ödemeyeceği hk.

ithal edilen malların ihale şartnamesine göre tesliminden önce fatura düzenlenmesi hk.

kamu tüzel kişiliğini haiz bulunan şirket tarafından alınan ihale kararının damga vergisi hk.

sigorta hizmet alımı işine ilişkin ihale kararı ve sözleşmenin damga vergisi hk.

belediye gelirlerinin kv ve kdv karşısındaki durumu hk.

köylere hizmet götürme birliğince yapılan kdv. tevkifatı- gelir vergisi tevkifatı ve ilköğretim okullurı yapım işleri sözleşme damga vergisi hk.

kentsel sit içinde yer alan yapıların sokak sağlıklaştırması işinde kdv hk.

taşımalı ilköğretim uygulaması çerçevesinde yapılan taşıma sözleşmelerinde damga vergisi hk.

damga vergisinde vergiyi doğuran olay, damga vergisinin nispeti ve ödeme zamanı hk.

sözleşme hükümlerine göre birim fiyatlarda meydana gelen artışın ödenmesine ilişkin onay/olur nedeniyle damga vergisi ödenip ödenmeyeceği hk.

fiili olarak başlamayan inşaatın, yapmış olduğunuz harcamalar karşılığında başka bir firmaya devrinde kdv ve belge düzeni hk.

gider pusulası düzenlemede üst sınır.

belediye başkanlığı tarafından ihale yoluyla arsa satışında vergiyi doğuran olay hk.

kültür ve turizm bakanlığı … döner sermaye işletmesi tarafından alınan ihale kararı ve şirket ile aralarında düzenlenen sözleşmeye ait damga vergisinin ne şekilde beyan edilip ödeneceği hk.

belediyeye ait arsanın sanayi sitesi yapılmak amacıyla devlet ihale kanunu hükümleri kapsamında satışının kdv den istisna olup olmadığı hk

acil yaşam konteynerlerinin teslimine ilişkin olarak düzenlenen ihale kararı ve sözleşmenin 7269 sayılı kanun kapsamında damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı hk.

yüklenici firmanın ihale makamı ve alt yüklenici ile düzenlediği sözleşmenin damga vergisi hk.

kamu tüzel kişiliğini haiz kurumun almış olduğu ihale kararının damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

kdv, muhtasar ve sgk prim bildirgelerinde merkezi finans ihale biriminin damga vergisi muafiyeti olup olmadığı hk.

alınan vergi, resim ve harç istisnası belgesine istinaden ihale kararı, sözleşme ve hakediş ödemelerinin damga vergisinden istisna olup olmadığı ve yapılan işlemleri vergi dairesine kimin bildireceği hk.

ihale şartnamesine istinaden verilen geçici teminatın idare tarafından nakden tahsil edilmesi durumunda, geçici teminat tutarının indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.

belediye tarafından ihale edilen kat karşılığı inşaat yapım işine ilişkin ihale kararı ve sözleşmenin damga vergisi ile sözleşmede yer alan bağımsız bölümlerin ferağı verileceği ifadesinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk

ihale şartnamesine istinaden verilen geçici teminatın idare tarafından nakden tahsil edilmesi durumunda, geçici teminat tutarının indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

tasfiye ile tüzel kişiliği sona eren şirketin dava açma ehliyeti

şirket ortağının vergi borcundan sorumluluğu, hisse oranında takip, ödeme emri

idarenin, “onbeş gün içinde ilgili belgelerin gerçekliğini ispat etmesi ya da sahte veya yanıltıcı belgeleri, bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde indirim hesaplarından çıkararak beyanlarını düzeltmesi gerektiğine, aksi halde özel esaslara tabi tutulacağına” ilişkin duyurusunun mükellef hakkında tesis edilmiş bir işlem sayılmayacağı, dolayısıyla davanın açılmasına davalı idarenin sebebiyet verdiğinden söz edilemeyeceğinden, vergi mahkemesince, yargılama giderlerinin davalı idare üzerine bırakılması ve davalı idare vekili lehine vekalet ücretine hükmedilmemesinin hukuka uygun olmadığı hk.

özel esaslar kapsamına alınma ile ilgili olarak gönderilen uyarı yazısına karşı açılan davanın reddi halinde yargılama giderleri ve vekalet ücreti

şirketten tahsil imkanı kalmayan – kanuni temsilcinin adresi bilindiği/2 no.lu ihbarname bu adreste tebliğ edilmeden şirketin ticaret siciline kayıtlı adresinde tebliğ edilememesi nedeniyle ilan yoluyla tebliğinde hukuka uygunluk bulunmadığı )

tarih : 26.05.2015 esas no : 2013/117 karar no : 2015/3744 vuk md. 101 borçlu şirket adına düzenlenen ve ilk vergi ve ceza ihbarnamelerinin şirket müdürüne tebliğ edildiği adres bilinen adres kapsamında sayılacağından, vergi borçlusu şirkete ait (2) no.lu ihbarnamelerin söz konusu adreste tebliğine çalışılmadan şirketin ticaret siciline kayıtlı adresinde tebliğ edilememesi neden gösterilerek ilan yoluyla tebliğinde hukuka uygunluk bulunmadığı hk. istemin özeti: davacı adına, (…) ltd. şti.’nden tahsil imkanı kalmadığı ileri sürülen amme alacağı için ortak sıfatıyla düzenlenen 30.07.2008 tarih ve 34 ve 36 takip no.lu ödeme emirlerinin iptali istemiyle dava açılmıştır. danıştay üçüncü dairesince verilen bozma kararına uyan vergi mahkemesi kararıyla; borçlu şirket adına düzenlenen ve ilk vergi ve ceza ihbarnamelerinin şirket müdürüne tebliğ edildiği adres davalı idarenin bilgisi dahilinde olup, 213 sayılı vergi usul kanunu’nun 101. maddesi uyarınca şirketin kanuni temsilcisinin adresi bilinen adres kapsamında sayılacağından, vergi borçlusu şirkete ait (2) no.lu ihbarnamelerin söz konusu adreste tebliğine çalışılmadan şirketin ticaret siciline kayıtlı adresinde tebliğ edilememesi neden gösterilerek ilan yoluyla tebliğinde hukuka uygunluk bulunmadığı, bu durumda usulüne uygun kesinleşmeyen vergi ve cezaların tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emirlerinin de hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle ödeme emirlerini iptal etmiştir. davalı idare tarafından, davacının ortağı olduğu şirket adına yapılan tarhiyatların kesinleşmesi üzerine düzenlenen (2) no.lu ihbarnamelerin ve ödeme emirlerinin usulüne uygun tebliğ edildiği, şirket ortağı sıfatıyla davacının sorumlu olması nedeniyle düzenlenen ödeme emirlerinin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek kararın bozulması gerektiği ileri sürülmüştür. karar: mahkeme kararlarının danıştay tarafından bozulması halinde, mahkemelerce bozmaya ilişkin kararlar üzerine yeniden verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularının, bozma kararındaki esaslara uyulup uyulmadığı yönünden incelenebileceği, temyiz istemine konu yapılan kararın danıştay üçüncü dairesinin 09.04.2012 gün ve e. 2010/6347, k. 2012/1146 sayılı kararındaki esaslar doğrultusunda verildiği anlaşıldığından, temyiz dilekçesinde ileri sürülen sebepler sözü edilen kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir. açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

şirketin vergi borçları nedeniyle yeminli mali müşavire ödeme emri çıkarılması

tüzel kişiliğine açtıkları davaların yerel iş mahkemelerinde kabul edilmesi ve söz konusu davaların yargıtay’ca da onanması üzerine uzlaşma yoluna gidildiği ve mahkemece karara bağlanan toplam rakam üzerinden %5 indirimle uzlaşma sağlandığı belirtilerek ödeme aşamasında sgk payı ve gelir vergisinin dikkate alınmaksızın ödeme yapıldığı gerekçesiyle tazmin talebinde bulunulmuştu. yargılama aşamasında ise söz konusu rapor maddesinde işçilerin vekili olan avukata vekalet ücreti olarak ödenen toplam … tl için serbest meslek makbuzu veya fatura aranmadığı hususunun sorgu konusu yapılmadığı anlaşılmış olup bu ödeme nedeniyle oluşabilecek vergilerin ilgili vergi dairesine intikal ettirilip ettirilmediği tespit edilemediğinden; asıl ilamın 2 nci maddesiyle söz konusu hususun ilgili vergi dairesince takibe alınmasının sağlanması amacıyla konunun maliye bakanlığı gelir idaresi başkanlığına yazılmasına karar

işçi ücretlerinin hakediş tutarından ödenmesi

kat karşılığı inşaat sözleşmesine göre şirkete teslim edilen arsa için belge düzenlenmesi hk. kayıtlı özelge talep formlarınızda; … vergi dairesi müdürlüğünün … vergi numaralı mükellefi olduğunuz ve … tarihinde vergi mükellefiyeti bulunmayan ve miras yoluyla kendilerine arsa intikal eden şahıslar ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığı belirtilerek, arsanın şirketinize tesliminde gider pusulası düzenlenip düzenlenmeyeceği, düzenlenmesi halinde hangi bedel üzerinden düzenleneceği ile gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı ve stopaj oranının ne olması gerektiğ

indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade alacağının yılı içinde mahsuben iade edilemeyen kısmı, izleyen yıl içinde mükellefin isteğine bağlı olarak, nakden veya mahsuben iade edilebilecektir.” kısmının iptali istemi ile kişilerin bir takım haklarının kısıtlanmasını veya belli bir haktan yararlandırılmasının belirli sürelerle sınırlandırılmasını öngören düzenlemelerin, anayasanın belirlediği sınırlar dahilinde, ancak kanunlarla yapılabileceği, böyle bir düzenlemenin tebliğ ile yapılmasının olanaklı olmadığı hk

damga vergisinin terkini istemi – ihalenin yargı kararı ile iptal edilmesi

şirket ortağından kiralanan araca ait giderlerin kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayaacağı

yasal defter ve kayıtlar arasında bulunması zorunlu olmayan ve yeminli mali müşavirlere ibraz edilmeyen belgelere dayanılarak saptanan matrah farkından dolayı, yeminli mali müşavirin müşterek ve müteselsil olarak sorumlu tutulamayacağı hakkında

iş okulu ve ilköğretim okullarında bulunan özel eğitim sınıfı engelli öğrencilerin ikametlerinden okullarına ücretsiz taşınması işine ilişkin sözleşmelerin 222 sayılı kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

ihalenin iptali nedeniyle daha önce düzenlenen ihale kararı ve sözleşmeye ait damga vergisinin iade edilmeyeceği ile ihale bedelinin alıcıya geri ödenmesine ilişkin kağıdın damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

4734 sayılı kamu ihale kanuna göre yapılan doğrudan alımlarda sözleşme düzenlenmemesi durumunda ihale kararı ve sözleşme için damga vergisi ödenip ödenmeyeceği hk.

sözleşme bedelli ……şti. yükleniminde yaptırılan …… işi’nde; ……..tl iş artışına gidilmesine rağmen, iş artışından ek sözleşme damga vergisi kesintisinin yapılmamasıyla ilgili olarak;

damga vergisi muhtelif işlerde, iş artışı neticesinde sözleşme bedelleri artmasına rağmen, ilave tutarlardan damga vergisi kesilmemesiyle ilgili olarak;

yol harcamalarına katılma payı 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu’na göre alınması gereken “yol harcamalarına katılma payı” nın tahakkuk ettirilmemesi sonucunda, ………….. büyükşehir belediyesinin gelir kaybına uğraması sebebiyle ………….. tl tutarında kamu zararına neden olunduğu konusuyla ilgili olarak;

iş artışı bedeli ve ihale kararı sebebiyle damga vergisinin kesilmemesi sonucu oluşan …………. tl ile ilgili olarak yapılan incelemede,

işin yıllara sari olmasına rağmen gelir vergisi tevkifatının kesilmemesi sonucu oluşan …………..tl kamu zararı ile ilgili olarak yapılan incelemede,

damga vergisi a) belediye ile yüklenici ………….. a.ş. arasında akdedilen “……………” ne ilişkin, iş artışı bedeli ve ihale kararı sebebiyle damga vergisinin kesilmemesi sonucu oluşan …………. tl kamu zararı ile ilgili olarak yapılan incelemede,

mülkiyeti belediyeye ait bazı tesis ve işletmelerin üçüncü şahıslara katma değer vergisi hariç kiralanması ve bahse konu kiralama hizmetlerinin k.d.v.’ye tabi tutulmamasıyla ilgili olarak;

reklam panosu kiralamalarında kdv tahsil edilmemesi ve yaptırılan ilave panoların maliyetlerinin işletme maliyetlerinin ödenmesi

ltd. şti. yüklenimindeki 320 adet panonun işletme hakkının kiralanması işinde katma değer vergisi (kdv) tahsil edilmemesi suretiyle kamu zararına neden olunduğu iddia edilmiş ise de;

reklam araçlarının işletme hakkının kiralanması işinde kdv tahsil edilmemesi, amortismanların kira bedelinden düşülmesi ve kira bedeli emsalinin yanlış alınması

hazinece karşılanan sigorta prim tutarlarının mahsubu: …… müdürlüğü’nce ……..tl. ihale bedeli ile, ………. ltd. şti.’ne ihale edilen “temizlik hizmeti alım işi”ne ait hakediş ödemelerinde;

hazinece karşılanan sigorta prim tutarlarının mahsubu: …… müdürlüğü’nce ……..tl. ihale bedeli ile, ………. ltd. şti.’ne ihale edilen “temizlik hizmeti alım işi”ne ait hakediş ödemelerinde;

ilan ve reklam vergisi

damga vergisi kesintisi yapılmaması.

kamu ihale kurumu’na ödenen ilan bedelleri üzerinden damga vergisi tahsil edilmemesi.

katma değer vergisi tahakkuk ettirilmemesi.

sözleşme damga vergisi ile ihale karar pulunun alınmaması.

damga vergisi ………. şti yüklenimindeki “………. işi”ne ait yükleniciyle yapılan sözleşmeden, alınan ihale kararından ve işle ilgili ödeme emri üzerinde ödemeye ilişkin damga vergilerinin yükleniciden alınmaması sonucu toplam ………. tl kamu zararına neden olunduğu hususu ile ilgili olarak yapılan incelemede;

katma değer vergisi ………. şti ile ………. şti ortak girişimi yüklenimindeki “………. işi”, “işgücü teminine ilişkin hizmet alımı” niteliğinde olmasına rağmen, 91 seri no’lu katma değer vergisi genel tebliğine aykırı olarak, katma değer vergisi tevkifatının yapılmaması sonucu ………. tl kamu zararına neden olunduğu hususu ile ilgili olarak yapılan incelemede;

alınan depozito ve teminatlar hesabında kayıtlı teminatın hazineye gelir kaydedilmemesi

yıllara sari inşaat işinde işin bitim tarihinden sonra yapılacak ödemeler üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı

ihalelerde ortak girişimle alınan ihalede adi ortaklığın aktif ve pasifiyle bütün halinde yeni kurulacak sermaye şirketine devredilmesi durumunda bu devir nedeniyle gelir vergisi kanununun 81 inci maddesi hükmünden yararlanılması hk

yapım işinin bir kısmını alt taşeronlara yaptıran işletme, taşeron şirket sözleşme konusu işleri sözleşmede belirttiği sürelerde teslim edemediğinden, taşeron şirkete gecikme cezası uygulamıştır. söz konusu gecikme cezasının yıllara sari inşaat işinde ne şekilde değerlendirileceği, katma değer vergisinin söz konusu olup olmayacağı ve alınan gecikme faizine ilişkin hangi belgenin düzenleneceği hk

kafeyi işletmeciye kiraya veren devlet üniversitesi, 5018 sayılı kanuna ekli cetvellerde yer aldığından kira bedeli üzerinden hesaplanan kdv tevkifata tabi tutulmayacak, kdv mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın üniversite tarafından 1 no.lu kdv beyannamesi ile beyan edecektir.

5104 sayılı kanunla kurulan şirketinize ihale edilen yapım işinin danışmanlık, müşavirlik ve kontrollük hizmet işine ilişkin olarak düzenlenen ihale kararı ve sözleşmenin 775 sayılı kanun kapsamında damga vergisinden istisna edilip edilmeyeceği 

hazinece karşılanan sigorta prim tutarlarına ait kdv: ………. genel müdürlüğü’nce ……….tl. ihale bedeli ile ………. ltd. şti.’ne ihale edilen “güvenlik hizmeti alım işi”ne ait hakediş ödemelerinde;

yurtdışı konaklama gideri ile gündeliklerin hatalı ödenmesi: a) geçici görevli olarak yurtdışına gönderilen kurul üyeleri ile personelin maliye bakanınca imzalanmış görevlendirme “onay” larında “…konaklama giderlerinin tamamının kurum bütçesinden karşılanacağına” dair herhangi bir ibare bulunmamasına rağmen konaklama giderlerinin tamamının kurum bütçesinden ödenmesi sonucu meydana gelen ……..tl tutarındaki kamu zararı ile ilgili olarak;

tahsis edilen konutların giderlerinin ödenmesi: kurum tarafından konut tahsis edilen üye ve başkan yardımcılarının konutlarına ait ısınma, aydınlatma, elektrik, su, gaz ve benzeri giderlerinin ödenmesi sonucu meydana gelen ………. tl kamu zararı ile ilgili olarak;

iş artışından damga vergisi kesintisi yapılmaması.

damga vergisi ………. şirketine ihale edilen “……….. işinde” daha sonra ………. tl keşif artışı yapıldığı halde bu artıştan damga vergisi kesilmemesi sonucu ………. tl (………. *0,00825) kamu zararına sebep olunduğu görülmüştür.

işyerinde damper ve beton mikser şoförü olarak çalıştığını iş akdinin haksız feshedildiğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai, ulusal bayram genel tatil, hafta tatili ve yıllık izin ücreti alacakları

mahkeme, davacının dava dışı işçiye ödediği fazla çalışma ücretinden davalı … inş. sosyal hiz. san. ve tic. ltd. şti.’ni müteselsil sorumlu tutmuş ve dava dışı işçinin açtığı işçilik alacağı davasında hükmedilen ve icra takibi sırasında doğan tüm yargılama ile icra giderleri, vekalet ücretleri ve faizin davalı … inş. sosyal hiz. san. ve tic. ltd. şti.’den tahsiline karar vermiştir. oysa, davacının ödemiş olduğu fazla mesai ücretinin dava dışı işçi hangi şirket yanında çalışırken doğmuş ise o şirkete rücu edilebileceği,

sözleşmeden doğan damga vergisi ve kamu ihale kurum paylarının tek seferde mi gider yazılacağı yoksa satılan malın maliyeti ile mi ilişkilendirileceği.

ihalelerde vergi, resim ve harç istisna belgesi kapsamında bsmv istisnası uygulanıp uygulanmayacağı

yapım işi sözleşmesine istinaden taşeron firmaya uygulanacak gecikme cezasının vergisel durumu

yıllara sari inşaat ve onarım işinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen yüklenici adına başka bir firmayla anlaşılması halinde stopaj konusu

hakedişten kesilen sgk primlerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı

hakkında sahte ve/veya muhteviyati itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği ne ilişkin vergi tarhiyati düzenlenmiş firmadan mal, hizmet aldığına ilişkin tespit bulunan mukellef adina sadece vergi tarhiyati istinaden vergi tarhiyati yapılamayacağı resen takdir nedeni olup olmadığının araştırılması gerektiği hakkında danistay karari.

yurt dışında yapılan inşaat onarım montaj teknik hizmet işlerinin vergi kanunları karşısındaki durumu hk.

yapım işi sözleşmesine istinaden taşeron firmaya uygulanacak gecikme cezasının vergisel durumu

ihale ile temizlik işini üstlenen çeşitli firmalar bünyesinde çalıştığını, davalı işyerinden haklı nedene dayalı olmaksızın çıkarıldığını, alacakların hüküm altına alınması

iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli olmayan nedenlerle feshedildiğini, davacının 14.01.1994-25.04.2011 tarihleri arasında kesintisiz olarak çalıştığını, davacının davalı şirkette ihale temsilcisi ve zaman zaman da adli temsilci olarak çalıştığını, kendisine duyulan güven ve çalışkanlığı sebebiyle müvekkiline şirketi temsilen çok sayıda vekaletname verildiğini, müvekkilinden de çok sayıda vekaletname aldıklarını, davalının müvekkilden aldığı vekaletnameyi davacı adına taşeron şirketler açarak kullandığını, davacının bu durumdan yıllarca sonra sosyal güvenlik kurumundan kayıt aldığı zaman haberdar olduğunu, bu şirketleri kapamak istediği zaman davalı tarafın baskı ve şiddetine maruz kaldığını, hiçbir kurum ve kuruluşa ihbarda bulunamadığını, davalı tarafın davacı adına açmış olduğu taşeron şirketler ile ihalelere girdiğini, işçi alıp işçi çıkarttığını, aldığı ihalelerden dolayı katma değer vergisi borcu, vergi borcu ve sigorta borçlarının artmış olduğunu, davalı tarafından davacıyı bu borçlardan dolayı baskı altında tuttuklarını ve işten çıkarmakla tehdit ettiklerini, davacının 17 yıl süreyle davalı şirkette işçi olarak çalıştığını, haksız yere iş akdinin feshedildiğini, iddia ederek kıdem tazminatı ve bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesi

kamusal yükümlülüklerden kaçınmak veya işçilerin iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi yahut çalışma mevzuatından kaynaklanan haklarını kısıtlamak ya da ortadan kaldırmak gibi tarafların gerçek iradelerini gizlemeye yönelik işlemleri, ihtiva eden sözleşmeler muvazaalı olarak açıklanmıştır. somut olayda, mahkemece muvazaa iddiası hakkında yapılan inceleme ve araştırma hüküm kurmaya yeterli değildir. davacının yaptığı işe ilişkin hizmet alım sözleşmesi ve ekleri dosyaya getirtilmediği gibi dayanak yapılan muvazaanın tespiti hakkındaki raporun ve bu rapora ilşkin yargılamanın davacının son çalıştığı firma hakkında olmadığı, son alt işveren hakkında verilmiş bir muvazaa tespiti kararının dosyada bulunmadığı gözönünde bulundurulduğunda davacının davalı ile alt işveren şirketler arasındaki ilişkinin muvazaalı olduğu iddiasının yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda incelenmesi ve varılacak sonuca göre taleplerin değerlendirilmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmiş olması hatalı olup bozma nedenidir.

davacı, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile davalının alt işveren olarak üstlendiği dava dışı asıl işveren…. şirketine ait pompa istasyonunda güvenlik hizmetinde çalıştığını, davalının tek taraflı olarak bildirim sürelerine uymayarak ve ihbar tazminatını peşin ödemeyerek 16.02.2011 tarihli elektronik posta ve ekindeki ihbar öneli ile birlikte 28.02.2011 tarihinde derhal feshedildiğini, 28 şubat 2011 tarihine kadar geçen süre için hak edilen ve kullanmadığı yıllık ücretli iznin bulunduğunu belirterek, kıdem ve ihbar tazminatı ile kullandırılmayan yıllık ücretli izin alacağının davalı işverenden tahsiline karar verilmesi

güvenlik hizmetini üstlenen davalı işveren, davacı işçiyi bu hizmette çalıştırmış, ihale bitimine yakın, 16.02.2011 tarihinde davacıya yaptığı bildirimle “güvenlik hizmetinin 01.03.2011 tarihinde sona erecek olması nedeni ile iş sözleşmesinin bu tarihte sona erdirileceği, 4857 sayılı iş kanunu’nun 17. maddesi uyarınca bilgisine sunulduğunu” belirtmiştir. somut uyuşmazlıkta davalı işveren güvenlik hizmeti ile ilgili ihale bitmeden tek taraflı irade beyanı ile fesih bildiriminde bulunmuştur. iş ilişkisinin sona erdirildiği işveren tarafından açıklanmıştır. bu olgu davacı işçi tarafından kabul edilmiş olup, tarafların iradeleri fesih noktasında birleşmiştir. davacının ihale bitimi ile yeni ihaleyi alan alt işveren işçisi olarak aynı hizmette çalışmaya devam etmesi yeni bir iş sözleşmesi kabul edilmelidir. davacı feshe bağlı kıdem ve ihbar tazminatı ile kullandırılmayan yıllık ücretli izin ücreti alacağına hak kazanmıştır. bu sebeple dava konusu isteklerin reddedilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

süresi sona eren alt işverenle yeni ihaleyi alan alt işveren arasında açık biçimde işyeri devrini öngören bir sözleşme yapılması da imkan dahilindedir. alt işverenin değişmesine rağmen yeni alt işveren nezdinde işyerinde çalışmaya devam edecek olan işçilerin belirlendiği hallerde sözü edilen işçiler bakımından iş sözleşmelerinin devralan işveren geçtiği tartışmasızdır. ancak yeni alt işverende çalışacak olan işçiler arasında gösterilmeyen ve süresi sona eren alt işveren tarafından başka bir işyerinde çalıştırılmak üzere bildirimde bulunulmayan işçilerin iş sözleşmelerinin devreden alt işveren tarafından feshedildiğini kabul etmek gerekir

şirketin ihaleyi kazanamaması nedeniyle asıl işveren… ile … güvenlik hizmetleri a.ş. arasında alt işveren sözleşmesi tanzim edildiği, davacının güvenlik ihalesini alan … güvenlik hizmetleri a.ş. bünyesinde çalışmaya devam ettiği, çalışmanın kesintisiz ve aralıksız olduğu, feshe bağlı haklar olan kıdem, ihbar tazminatı ve izin ücreti alacağının iş sözleşmesinin değişen alt işveren ile devam etmesi nedeniyle doğmayacağı gerekçesi

alt işverenler nezdinde davalı asıl işverenin asli işi olan bakım, onarım arıza işlerinde çalıştığını, muvazaalı olarak çalıştırıldığından asıl işveren işçisi sayılması gerektiğini iddia ederek ücret farkı, iş güçlüğü tazminatı, ikramiye alacaklarının tahsilini talep etmiştir.

yapılan ihale sözleşmesinin 10.1.2. maddesinde “bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 01 ocak-01 mart tarihleri arasıdır. ancak işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve idare yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu devre içinde çalışmasını isteyebilir” düzenlemesi bulunduğunu ileri sürmüştür. (kapatılan) 7. hukuk dairesi başkanlığının 11.04.2016 tarihli ve 2015-6652 esas, 2016//7886 karar sayılı ilamı ile işçinin ocak ve şubat aylarında çalışmadığı kabul edilerek yapılan fazla mesai hesabı yönünden onama kararı verildiği anlaşılmıştır.

asıl işveren olmayıp ihale makamı olduğunu, işin niteliği ve teknik şartnamedeki hükümler gereği işçilerin fazla mesai yapmalarının söz konusu olmadığını, taşeronların işçilik alacaklarının ibraname karşılığında ödendiğini beyan etmekle

ihale kararlarına ilişkin damga vergisi uygulaması

ihalenin devrine ilişkin olarak noterliğinizde düzenleneceği belirtilen sözleşmenin, ihale işini devralan iş ortaklığı adına düzenlenmiş …/…/2015 tarihli ve …… numaralı vergi resim harç istisnası belgesine (vrhib) istinaden damga vergisi ve harçtan istisna edilip edilemeyeceği

mükellef hizmetleri usul grup müdürlüğü) konu: ihale yoluyla alınan ormanda fidan dikimi ve temizlik işleri için her ihale dosyası için şube kaydının yapılıp yapılmayacağı ilgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, … vergi dairesi müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, işçilikli ihale alıp ormanda fidan dikimi, çapalama ve orman temizliği gibi … farklı vergi dairelerinde olan ihaleler dolayısıyla ilgili vergi dairelerinde ayrı ayrı şube açılışı yapılmasının gerekip gerekmediği hususunda özelge

yap-işlet-devret veya 3359 sayılı kanuna göre kiralama karşılığı yaptırılan projelerde kdv istisnası uygulaması

ihale kararı damga vergisi

ihale şartnamesine göre, davalı yüklenicilerin çalıştırdığı işçilerin iş hukukundan doğan her türlü işçilik hakları ile ilgili ücret ve tazminatlarından sorumlu olduğunu ileri sürerek eldeki davayı açmış olup, dava dışı işçinin işçilik alacaklarının tahsili için açtığı dava sonunda hesaplanan miktarın eldeki davanın tarafı olan davacıdan tahsiline karar verildiği ve icra takibi sonunda da, davacı tarafından ödendiği

dava dışı şirketler arasında imzalanan ihale sözleşmeleri uyarınca çalıştığını, iş müfettişliğince işyerinde yapılan incelemede davalı ile dava dışı şirketler arasında yapılan hizmet alım sözleşmesinin muvazaalı olduğunun tespit edildiğini, bu tespitin yargı kararı ile kesinleştiği

ihale dönemiyle sınırlı kıdem tazminatı faiziyle hesaplanarak mahsup edilmiştir. davacı 08.02.2002-30.06.2007 dönem çalışması için kıdem tazminatı ödendiğini iddia ettiğinden bu dönem tümüyle dışlanarak kıdem tazminatı hesaplanmalıdır.

davacının iş akdinin feshedilmediğini, yeni dönemde işin müvekkil şirkete ihale edilmemesi nedeni ile belirli süreli iş akdinin sona erdiğini ve ödenmeyen ücret alacağı bulunmadığı

a.ş nin asıl işvereni olduğu üzere alt işveren davalı … güvenlik şirketinin işçisi olarak 05.02.2013 tarihine kadar çalıştığını, bu tarihten sonra ihaleyi dava dışı … -… özel güvenlik şirket ortaklığının alması nedeniyle davacının dava dışı … a.ş. işyerinde davalı … özel güvenlik ltd şti. işçisi olarak 06.02.2013 tarihinden itibaren çalışmaya devam ettiğini ve iş sözleşmesine 02.04.2013 tarihinde haklı bir neden bulunmadan son verildiğini öne sürerek 4.000,00 tl kıdem, 1.000,00 tl ihbar tazminatının faiz ve yargılama giderleriyle birlikte davalıdan tahsilini talep etmiştir.

vergi mükellefiyeti bulunmayan inşaat ustalarına yapılan ödemeler kurum kazancımızdan gider pusulası düzenlemek suretiyle indirim konusu

çayır otu (biçilmemiş durumda) satışı ihalesi sonucunda … tarihli ve … nolu karar ile … sözleşmeyi imzalamadığı belirtilerek her iki yükleniciden ayrı ayrı ihale kararı damga vergisi aranılıp aranılmayacağı hususunda görüş talep edildiği

üretimi yapılacak olan inek sütünün satışına ilişkin olarak tigem tarafından düzenlenen ve şirketiniz uhdesinde kalan ihaleler nedeniyle, alınan ihale kararları ile söz konusu işe ilişkin olarak tigem’e bağlı tarım işletmeleri ile düzenlenen sözleşmelerin damga vergisi kanununa ekli (2) sayılı tablonun ıv/33 fıkrası uyarınca damga vergisinden istisna olup olmadığı

teknopark inşaatı yapmak üzere düzenlenen ihale kararı ve sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı

halk eğitim merkezi ve çevre düzenlemesi yapım işi” ihalesinin şirketiniz uhdesinde kaldığı, söz konusu ihale işine ilişkin alınan ihale kararı ve düzenleneceği belirtilen sözleşmenin 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanunu kapsamında damga vergisinden istisna edilip edilemeyeceği hususunda görüş

4734 sayılı kamu ihale kanunu kapsamında açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde, ihale konusu işe ilişkin olarak yüklenici ile alt yüklenici arasında düzenlenen sözleşmelerin ve alınan ihale kararlarının … ise, ihale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının nispi damga vergisine tabi tutulacağı

danışmanlık işine ilişkin düzenlenen ihale kararı ve sözleşmenin 222 sayılı kanun kapsamında değerlendirilmesi ilgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, … il milli eğitim müdürlüğünce ihalesi yapılan ve şirketinizce üstlenilen ” … ili eğitim yatırımlarının; proje ve ihale dökümanı hazırlama ile ihale sonrası yapım işleri kontrollük danışmanlık hizmet alımı işi”ne ilişkin düzenlenen ihale kararı ile sözleşmeye … fıkrasında, ihale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının nispi damga vergi

serbest meslek erbabının aynı zamanda proje ihalesi, inşaat vb. gibi işlerle uğraşması halinde vergisel açıdan yükümlülükleri

icra servisinden ihale yoluyla satın alınan araçlara ait kdv

konsolosluktan ihale yoluyla araç alımının kdv ve ötv kanununları karşısındaki durumu

sözleşme ve dayanağı ihale kararı nedeniyle ödenen 245.750.00-tl damga vergisinin, sözleşmenin dayanağı olan ihalenin kamu ihale kurumu tarafından iptal edilmesi üzerine iadesi istemiyle yapılan düzeltme şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali ile ödenen tutarın tahsil tarihinden itibaren işleyecek tecil faizi ile birlikte iadesine karar verilmesi istemiyle açılan davayargı kararıyla haksız olarak alındığı anlaşılan verginin yasal faiziyle birlikte iadesine hükmedilmesi gerekirken, vergi kanunları uyarınca, iadesi gereken vergilerin, bir başka deyişle yargı mercileri önünde uyuşmazlık konusu olmayan vergilerin iadesine ilişkin düzenlemeyi içeren vergi usul kanununun 112’nci maddesinin 5’inci fıkrasına dayanılarak tecil faizi oranında faize hükmedilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir.

idarenin tek taraflı olarak ihaleyi…tarihinde iptal ettiğini tebliğ etmesi üzerine, davacının, sözleşme ile taahhüt ettiği tutarda alım yapmadığı, … tarihine kadar ise 117.800,00-tl’lık bir alım yaptığı, bu nedenle, 117.800,00-tl’ lık alım tutarı üzerinden hesaplanacak damga vergisinin 2.290.000,00-tl üzerinden ödemiş bulunduğu 21.709,20-tl damga vergisinden mahsubu sonucu artan damga vergisinin tarafına iadesi istemiyle dilekçe ile … vergi dairesi müdürlüğüne yapılan başvurusunun reddine ilişkin … tarih ve …sayılı işlem üzerine maliye bakanlığı gelir idaresi başkanlığına yaptığı …tarihli şikayet başvurusunun reddine ilişkin …. sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada, … vergi mahkemesince özetle; uyuşmazlıkta taraflar arasında yapılan sözleşme imzalanarak damga vergisinin doğduğu, diğer bir ifade ile sözleşmenin yargı kararı , kamu ihale kurumu veya ihale makamınca baştan iptal edilip ortadan kaldırılmadığı, sözleşme kapsamında alımların bir kısmının gerçekleştiği, bu kapsamda vergiyi doğuran olayın somut olayda gerçekleştiği anlaşılmakla, sonradan sözleşmeden kaynaklı olarak alımların gerçekleşmemesi durumunda 488 sayılı damga vergisi kanunu uyarınca damga vergisinin iadesinin mümkün olmaması karşısında tesis olunan dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle verilen…. “davanın reddine” ilişkin kararın; idarenin, yapacağı alıma ilişkin planladığı miktarı belirlerken takındığı özensiz tutumun sorumluluğunun sadece kendilerine yüklenemeyeceği,yapılan alım tutarı üzerinden hesaplanacak damga vergisinden daha ödemek durumunda kalınan damga vergisinin tarafına iade edilmesinin adil olacağı dava kararı

davanın reddine” ilişkin kararın; söz konusu ihalenin damga vergisinden istisna olması gerektiği ve hata hükümleri uyarınca ödenen verginin iadesinin gerektiği ileri sürülerek, istinaf yoluyla incelenerek kaldırılması istenilmektedir.

ilkokul ve ortaokul taşınması hizmet alım” ihaleli işi ile ilgili olarak çalıştırdığı k1 isimli şahsa ait 5510 sayılı kanun’un 8. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sigortalı işe giriş bildirgesini sigortalının çalışmaya başladığı tarihten önce, 11. maddesinde öngörülen işyeri bildirgesinin, en geç sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihe kadar kuruma bildirilmemesi

davacı tarafından, çalışanlarına ait işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi ile aylık prim hizmet belgesinin ve işyeri bildirgesinin süresi içinde kuruma verilmediğinden bahisle 5510 sayılı kanunun 102.maddesi uyarınca toplam 7.925,00 tl tutarında idari para cezası ile cezalandırılması

işçi çalıştırılmaya başlanılan tarihin kesin olarak bilinmediği”nin beyan edildiği görülmekte olup, davacının işin yerini teslim almasının işe başlanıldığı; işin bitirildiği tarihin ise kesin olarak çalışmanın bitirildiği tarih olarak kabul edilemeyeceği, davacı hakkında isnat edilen fiillerle ilgili başka bir tespite de yer verilmediği, idari para cezasının verilmesinin ilk şartının eylemin kesin olarak tespit edilmesi olduğu hususları

kemikli etin kemiksiz hale getirilmesi işi” ihalesi uhdesinde bırakılan davacı şirketin yeterli işçilik bildiriminde bulunup bulunmadığının araştırılması amacıyla inceleme başlatıldığı, ihale merciinin yazısına göre ihale konusu işin  tarihinde başlayıp 10.04.2012 tarihinde tamamlandığının belirtildiği ancak ihale merciinin .. tarihli yazısına göre ihale konusu işin ..tarihinde başlayıp …tarihinde tamamlandığının belirtildiği, söz konusu tespite dayalı olarak inceleme neticesinde düzenlenen  asgari işçilik inceleme raporunda, asgari işçilik incelemesi yapılmasını gerektirir bir husus bulunmamakla birlikte işyeri bildirgesinin.. tarihinde verilmesi gerekirken süresinde verilmediğinden 5510 sayılı kanunun 102.maddesinin b-1 bendi uyarınca idari para cezası verilmesi

davacı şirketin ihale yoluyla üstlendiği işte eksik işçilik bildiriminde bulunduğundan bahisle 5510 sayılı yasa uyarınca şirkete 535,00-tl idari para cezası kesilmesine dair

sigortalılık başlangıç tarihinden önce sigortalı işe giriş bildirgesinin, hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren on gün içinde işten ayrılış bildirgesinin kuruma verilmesi gerektiği, ayrıca ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin takip eden ay içinde idarece belirlenen günde en geç verilmesi gerektiği, bu yükümlülüklere uyulmaması halinde idari para cezası uygulanacağ

davacı tarafından, kuruma bildirmediği eksik işçilik bulunduğundan bahisle 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu’nun 102. maddesi uyarınca 1.957,00.-tl idari para cezası ile tecziyesine ilişkin 10.06.2014 tarih ve 8636860 sayılı işlemin iptaline karar verilmesi istemiyle açılan davada; davacı şirketin dava konusu işyeriyle ilgili yapılan araştırma sonucunda tahakkuk ettirilen eksik işçilik bildiriminden kaynaklı 19.892,32.-tl sigorta primi ve gecikme cezası borcunun bir ay içinden ödenmesi ihtarlı 12.09.2013 tarih ve 14865242 sayılı davalı idare işleminin davacı şirkete 18.09.2013 tarihinde tebliğ olunduğu ve davacı şirket tarafından bir aylık yasal süre geçtikten sonra 24.03.2014 tarihinde fark işçiliğini ödeyeceğini beyan ettiği ve 25.03.2014 tarihinde ödediği görülmüş olup, bir aylık süre içerisinde taahhütte bulunmaması ve ödeme yapamaması nedeniyle eksik işçiliğin tespiti için yapılan inceleme üzerine tanzim edilen raporda davacının 75.671,00.-tl noksan işçilik bildiriminde bulunulduğu tespiti

güvenlik personeli çalıştırılması hizmet alım işi” ihalesine ilişkin olarak alınan ihale kararı ve bu ihale kararına istinaden davacı ile idare arasında düzenlenen sözleşme üzerinden ödenen damga vergisinin yasal faiziyle birlikte iadesi istemiyle yapılan düzeltme-şikayet başvurusu

genel temizlik hizmeti alım işi” ihalesine ilişkin olarak alınan ihale kararı ve bu ihale kararına istinaden davacı ile idare arasında düzenlenen sözleşme üzerinden ödenen damga vergisinin yasal faiziyle birlikte iadesi istemiyle yapılan düzeltme-şikayet başvurusu

destek hizmetleri için personel çalıştırmaya dayalı hizmeti alımı işi” ihalesine ilişkin olarak alınan ihale kararı ve bu ihale kararına istinaden davacı ile belediye arasında düzenlenen sözleşme üzerinden ödenen damga vergisinin yasal faiziyle birlikte iadesi istemiyle yapılan düzeltme-şikayet başvurusu

davacı iş ortaklığı tarafından, iski genel müdürlüğü’nce açılan ihale nedeniyle yapılan sözleşmenin tek taraflı olarak feshi nedeniyle sözleşmenin tamamlanmayan kısmı için tahsil edilen 270.280,72-tl damga vergisi ile 162.168,22-tl karar pulunun iadesi istemiyle yapılan düzeltme/şikayet başvurusu

belediye su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve davacı şirket üzerinde bırakılan ihale nedeniyle ……yılları hakedişlerinden kesinti yolu ile ödenen toplam 10.524,27-tl ihale karar pulu damga vergisi bedelinin yasal faiziyle birlikte iadesine ilişkin düzeltme şikayet başvurusu

idare malı taş ocağından taş çıkarılması ve yüklenici malı konkasör ile mıcır üretilmesi hizmeti alımı işi” ihalesine ilişkin olarak alınan ihale kararı ve bu ihale kararına istinaden davacı ile belediye arasında düzenlenen sözleşme üzerinden ödenen damga vergisinin yasal faiziyle birlikte iadesi istemiyle yapılan düzeltme-şikayet başvurusu

belediye başkanlığı ile aralarında imzalanan “80 kişilik kurum içi yardımcı personel destek hizmet alımı” işine dair sözleşmeye ilişkin ihale kararı ve sözleşme için ödediği damga vergisi, ihale karar pulu ve hakediş damga vergisinin iadesi istemiyle yapılan düzeltme-şikayet başvurusu

yakıt hariç sürücülü ve sürücüsüz araç kiralama hizmet alımı” işine ilişkin ihale sözleşmesi gereğince ödemesi yapılan sözleşme damga vergisinin ve ihale karar pulu harcının iadesi istemiyle düzeltme-şikayet kapsamında gelir idaresi başkanlığına yapılan başvuru

ı taşınmazlara ilişkin olarak ödemiş olduğu tapu harçlarının iadesine yönelik yapılan düzeltme şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali ile ödemiş olduğu 4.355,92 tl tapu harcının ödeme tarihlerinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte iadesi istemiyle açılan dava

vergi usul kanunundaki düzenlemelere göre düzeltme yolu, vergiye ilişkin hesaplarda, matrah ve miktar hatası bulunması yahut mükerrer vergi istenmesi şeklinde, vergilendirmede ise mükellefin şahsında, mükellefiyette, verginin mevzuunda ve döneminde yapılmış hataların varlığı halinde izlenebilecek bir idari başvuru yolu olup vergilendirmeye ilişkin bir olayın düzeltme yoluyla yargı önüne getirilebilmesi ve vergi hatasının varlığından söz edilebilmesi için, hukuksal sorun olarak çözümlenmesi gerekmeyen açık ve mutlak bir hata bulunduğunun belirlenebilmesi gerekir.

ikmal inşaatı yapım işi” ile ilgili olarak hakedişleri üzerinden kesinti yoluyla ödenen damga vergisinin iadesi için 213 sayılı yasanın düzeltme-şikayet hükümleri kapsamında yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin davalı idare işleminin iptali ve ödedikleri verginin yasal faiziyle birlikte iadesine karar verilmesi istemiyle açılan dava

ihale bedelinin yüzde onu oranında hesaplanan 1.637,000,00-tl’nın davacıdan alınarak hazineye verilmesi” hükmü gereğince davalı idareye idareden tahsilatın yapılması için 14.10.2015 tarihinde mahkemece harç tahsil müzekkeresi yazıldığı, müzekkerenin gereğini yerine getirmek adına davacıdan para cezasının 6183 sayılı kanun’un 37. maddesi uyarınca istenmesine dair 20.11.2015 tarih ve 20057 sayılı işlemin tesis edilmesi üzerine de bakılmakta olan davanın açıldığının anlaşıldığı, olayda, mahkemece yazılan harç tahsil müzekkeresinin gereğini yerine getirmek adına idarece işlem tesis edildiği, tesis edilen işlemdeki miktarla mahkemece hüküm altına alınan miktarlar arasında uyuşmazlık bulunmadığı, kanuni usullere uygun tesis edilip tebliğ edildiği anlaşılan dava konusu

’36 aylık taşıt kiralama hizmet alımı” işine ilişkin ihale sözleşmesi gereğince ödemesi yapılan sözleşme damga vergisinin ve ihale karar pulu harcının iadesi istemiyle düzeltme-şikayet kapsamında gelir idaresi başkanlığı’na yapılan başvuru

yakıt hariç sürücülü araç kiralama hizmet alımı” işine ilişkin ihale sözleşmesi gereğince ödemesi yapılan sözleşme damga vergisinin ve ihale karar pulu harcının iadesi istemiyle düzeltme-şikayet kapsamında gelir idaresi başkanlığı’na yapılan başvuru

’24 ay süre ile 105 adet sürücülü çift sürgülü kapılı camlı panel kamyonet kiralanması” işine ilişkin ihale sözleşmesi gereğince ödemesi yapılan sözleşme damga vergisinin ve ihale karar pulu harcının iadesi istemiyle düzeltme-şikayet kapsamında gelir idaresi başkanlığına yapılan başvuru

müfettiş raporuna istinaden, kamu zararına sebebiyet verdiğinden bahisle 5018 sayılı kanunun 71. maddesi uyarınca bir aylık net ödemelerinin 2 katı tutarında para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin … tarih ve 1172 sayılı işlem ile para cezasının tahsiline ilişkin işlem ve bu işleme bağlı olarak döner sermaye ek ödemesi yapılmamasına dair işlemin iptali ile işlemin uygulanmasından dolayı yapılan kesintilerin yasal faizi ile birlikte tazminine karar verilmesi istemiyle açılan dava

yakıt hariç araç kiralama hizmeti alımı işi” için yatırılan sözleşme damga vergisi ile ihale karar pulu harcının iadesi istemiyle yapılan düzeltme şikayet başvurusunun reddine dair işlemin iptali ve ödenen tutarın ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle iadesine karar verilmesi istemiyle açılan davada; 488 sayılı kanunun ek 2.maddesi ile 492 sayılı kanunun verdiği yetkinin, döviz kazandırıcı faaliyetlerin belirlenmesine ilişkin olduğu, dolayısıyla, idarece belirlenen faaliyetin öncelikle döviz kazandırıcı yönünün olmasının yasal zorunluluk olduğu, 488 sayılı kanun’un ek 2.maddesinin son fıkrası uyarınca verilen döviz kazandırıcı faaliyetleri belirleme yetkisi hukuk devleti ilkesi uyarınca sınırsız olmayıp, her şeyden önce eşitlik ilkesine ve bu ilkenin vergi alanında yansıması olan vergilemede adalet ilkesine uygun olması gerektiği, dava

25 kişi zabıta destek personeli hizmeti alım işi” ihalesinin davacı şirketler uhdesinde kalması, bunun üzerine davalı idare ile yapılan …tarihli hizmet alımına ait sözleşme imzalanması neticesinde, bu ihale ve sözleşme nedeniyle davacı şirketlerden alınan ‘sözleşme damga vergisi’ ve ‘ihale karar harcının’ iadesi istemiyle ..vergi dairesi müdürlüğüne yapılan düzeltme başvurusu

488 sayılı damga vergisi kanununun ek 2. maddesi ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin damga vergisinden istisna edildiği, döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğunun kanunun verdiği yetkiye dayalı olarak çıkarılan tebliğler ile belirlendiği, ancak yasada sadece döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğunun belirlenmesi ile sınırlı yetki verildiği, istisnadan yararlanma bakımından bir takım kayıt ve koşulların öngörülebileceği yolunda herhangi bir hüküm bulunmadığı, firmalarının girdiği ihalenin uluslararası katılımcılara açık olması sebebiyle döviz kazandırıcı faaliyet kapsamına girdiğinden damga vergisinden müstesna olduğu halde kanun’da yer almayan bir kısıtlama getiren tebliği hükmünden hareketle damga vergisi ve harç tahsilinin, hukuka aykırı olduğu ve mevzuda hata bulunması sebebiyle düzeltme şikayete konu edilebileceği, bu sebeplerle iade isteminin reddine ilişkin dava

asfalt, kaldırım, makine, teçhizat, bakım onarım işçiliği hizmet alımı” ihalesine ilişkin olarak alınan ihale kararı ve bu ihale kararına istinaden davacı ile idare arasında düzenlenen sözleşme üzerinden ödenen damga vergisinin yasal faiziyle birlikte iadesi istemiyle yapılan düzeltme-şikayet başvurusu

davacı belediyenin, ihale suretiyle yaptırdığı işleri üstlenenlere ait bilgileri 15 gün içinde kuruma bildirmediğinden bahisle 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu’nun 90.maddesinde yer alan atıfla, aynı kanun’un 102/g maddesi uyarınca 978,00 tl idari para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlem

eğlence merkezinin işletme hakkını on yıllığına devralan davacı şirket tarafından ödenmesi gereken eğlence vergisinin ödenmediğinden bahisle 2015/3 dönemine ilişkin tarh edilen vergi ziyaı cezalı eğlence vergisi ile damga vergisinin kaldırılması istemiyle açılan dava

18 adet sürücülü kiralık araç hizmeti alımı işi” için yatırılan sözleşme damga vergisi ile ihale karar pulu harcının iadesi istemiyle yapılan düzeltme şikayet başvurusunun reddine dair işlemin iptali ile ödenen tutarın ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle iadesi istemiyle açılan davada; maliye bakanlığı ile dış ticaret müsteşarlığına “döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu”nun belirlenmesi ile sınırlı yetki verildiği, söz konusu düzenlemenin dayanağı olan kanun maddelerinde bulunmayan sınırlayıcı bir düzenlemenin tebliğ ile getirilmesinin üst hukuk normuna aykırılık teşkil edeceği

17 aylık 18 adet sürücülü araç kiralama hizmet işi” için yatırılan sözleşme damga vergisi ile ihale karar pulu harcının iadesi istemiyle yapılan düzeltme şikayet başvurusunun reddine dair işlemin iptali ile ödenen tutarın ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle iadesi istemiyle açılan davada; maliye bakanlığı ile dış ticaret müsteşarlığına “döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu”nun belirlenmesi ile sınırlı yetki verildiği, söz konusu düzenlemenin dayanağı olan kanun maddelerinde bulunmayan sınırlayıcı bir düzenlemenin tebliğ ile getirilmesinin üst hukuk normuna aykırılık teşkil edeceği,

belediye tarafından ihale edilen x1 havuzu yapımının yüklenici firmaya verilmesine rağmen bu ihalenin yasal süresi içerisinde bildirilmediği gerekçesiyle, 5510 sayılı kanunun 102/g maddesi uyarınca davacıya 940,00 tl para cezası verilmesine ilişkin

yol yapım ihalesi ile ilgili olarak ihale kararı dolayısıyla ihale bedelinin binde 5.69’u oranında olmak üzere davacı şirketten tahsil edilen 12.100,00 tl tutarındaki damga vergisinin iptali ve yasal faiziyle birlikte iadesine karar verilmesi istemiyle açılan dava

38 adet yakıt hariç , klima zorunlu, 12 aylık araç kiralama özel hizmet alımı” işine ilişkin ihale sözleşmesi gereğince ödemesi yapılan sözleşme ihale karar pulunun ve damga vergisinin iadesi istemiyle düzeltme-şikayet kapsamında gelir idaresi başkanlığı’na yapılan başvuru

 araç kiralama sözleşmesine istinaden .. dönemine ilişkin olarak tarh edilen damga vergisi ve kesilen vergi ziyaı cezasının iptali istemiyle açılan davada; birden fazla kişi tarafından düzenlenen damga vergisine konu kağıtlara ait damga vergisi ve cezanın tamamından imza edenlerin müteselsil sorumluluğu olduğu, taraflar arasında mükellefiyetin veya vergi sorumluluğun hangi tarafta olacağına ilişkin düzenlenen sözleşmelerin vergi dairesini bağlamayacağı hükmünün açık olduğu

devlet hastanesince yapılan iki ihale sonucu sözleşmenin imzalanmasından itibaren 15 gün içerisinde ” ihale konusu işleri üstlenenlerin ve bunların adreslerinin” kuruma bildirilmemesi nedeniyle toplam 1.674,00-tl para cezası verilmesine ilişkin ..tarih ve 2.361.914 sayılı ve … tarih ve 2228425 sayılı işlemlerin ve bunlara yapılan itirazın reddine ilişkin … tarih ve 2092193 sayılı menemen sosyal güvenlik merkezi işleminin iptali istemiyle açılan dava

yapım işi ihalesi ihaleyi yapan idarenin imar çalışmaları ve proje ruhsatlandırma işlemini tamamlayamaması nedeniyle iptal edildiğinden ödediği damga vergilerinin iadesi için …vergi dairesine yaptığı başvuru üzerine tesis edilen ihale kararına ilişkin damga vergisinin iade talebinin reddine ilişkin işlemin iptali ve damga vergisinin iadesine karar verilmesi istemiyle açılan dava

kamu hastaneleri birliğinden almış olduğu kırtasiye ve gıda alımı ihalesinine ilişkin sözleşmenin imzalanmaması nedeniyle ihale ve sözleşme için yatırılmış olan 3.612,00 tl damga vergisinin terkin ve iadesi amacıyla yapılan başvuru üzerine, anılan tutarın davacının vergi borcuna mahsuben davacıya iade edildiği, bilahare iade edilen ihale kararı üzerinden alınan damga vergisine ilişkin tutarın haksız iade edildiğinin anlaşılması üzerine davacı adına tekerrür hükümleri de uygulanmak üzere vergi zıayı cezalı damga vergisine ilişkin olarak düzenlenen … tarih ve 1 sayılı ihbarnamenin iptali istemiyle açılan dava

rektörlüğün açtığı güvenlik hizmet alımı ihalesi kapsamında ….. tarihleri arası dönem için imzaladığı ihale sözleşmesi kapsamında damga vergisi ödemesine karşın, hak ediş raporları üzerinden aynı matrah ve oran üzerinden de damga vergisi alındığından bahisle … yılına ait 897,61-tl tutarındaki damga vergisinin iadesi istemiyle yapılan şikayet başvurusu

büyükşehir belediye başkanlığı su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü’nün yaptığı ihale sonucunda aralarında imzalanan sözleşmeye istinaden ödenen 30.724,22-tl damga vergisinin, ihalenin iptali üzerine iadesi istemiyle vergi dairesine müdürlüğüne yapılan başvuru

araç kiralama hizmet alım işi ihalesi kapsamında ödenen 20.027,70-tl damga vergisi ile 12.020,85-tl karar pulu bedelinin, iadesi istemiyle yapılan düzeltme şikayet başvurusunun reddine dair davalı idarenin … tarih ve 107935 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan dava

şoförlü-şoförsüz araç kiralama işi ihalesi kapsamında ödenen 20.069,78-tl damga vergisi ile 12.046,10-tl karar pulu bedelinin, iadesi istemiyle yapılan düzeltme şikayet başvurusu dava kararı

 belediyece yapılan 40 kişilik personel hizmeti alım işi sonucu uhdelerinde kalmış bulunan … kayıt nolu ihale nedeniyle ödenen sözleşme damga vergisi ve ihale karar pulu harcının iadesi istemiyle gelir idaresi başkanlığı’na yaptığı ..tarihli şikayet başvurusu

davacı şirket adına ihale edilen taşınmaz için ihtirazı kayıtla verilen katma değer vergisi beyannamesi ile tahakkuk ettirilerek ödenen katma değer vergisinin kaldırılması istemiyle açılan dava

belediye başkanlığı ile imzalanan sözleşmeyle üstlenilen işler nedeniyle, davacı şirkete yapılan hakediş ödemelerine ilişkin belgeler üzerinden kesilen damga vergilerinin iadesi istemiyle düzeltme yoluyla yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin; …belediye başkanlığı’nın 488 sayılı damga vergisi kanunu’nun 8. maddesi gereğince resmi daire olduğu, aynı kanunun 3. maddesi gereğince resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisinin kişilerce ödeneceği belirtildiğinden damga vergisinin davacı tarafından ödenmesi gerektiği,

davacı idare tarafından yapılan ihale sonucu, davacı idare ile yüklenici f1 ltd. şti. arasında, .. belediyesi alüminyum bez afiş direği temini ve mevcut bez afiş direği revizyonu işi ” adı altında …tarihli sözleşme imzalandığı, davacı idarenin, yaptıracağı bu işi üslenen yükleniciye ait bilgileri 15 gün içinde kuruma bildirmediğinden bahisle dava konusu idari para cezasının tesisi

 satın alma ve ihale komisyonu başkanlığı görevini gereği gibi yerine getirmediğinden bahisle 657 sayılı kanununun 125. maddesi uyarınca hakkında yürütülen soruşturma neticesinde kınama cezası ile tecziye edilmesine ilişkin ..tarih ve 26399 sayılı işlemin ve bu işleme karşı yapılan itiraz

davacı şirket tarafından, hizmet alım ihalesi kapsamında davacı şirkete yapılan hak ediş ödemelerinden yapılan damga vergisi kesintilerinin iadesi istemiyle yapılan düzeltme-şikayet başvurusu

 il özel idaresi genel sekreterliği’nce yapılan ihaleler nedeniyle sosyal güvenlik kurumu’nca verilen idari para cezalarının, 6360 sayılı kanun uyarınca anılan kurumun tüzel kişiliğinin kaldırılması üzerine büyükşehir belediye başkanlığı’na devredilmesine ilişkin kararın iptali istemiyle açılan dava

 ilçe milli eğitim müdürü olarak görev yaptığı dönemde, taşımalı öğrenci sayısında artış olmadığı halde taşımalı öğrencilere verilen yemek hizmeti ile ilgili olarak iş artırımına yönelik resmi yazı yazdığından bahisle 657 sayılı devlet memurları kanununun 125/c-d maddesi uyarınca ve bir alt ceza uygulanmak suretiyle işlemle verilen kınama cezasına yönelik itiraz

davacı şirketin ihale yoluyla üstlendiği işte eksik işçilik bildiriminde bulunduğundan bahisle 5510 sayılı yasa uyarınca şirkete 535,00-tl idari para cezası kesilmesine dair  ….sosyal güvenlik il müdürlüğü işleminin; haksız ve hukuka aykırı olduğu, rapora istinaden düzenlenen fark işçilik tutarına karşı .. iş mahkemesi’nde dava açıldığı, kuruma ibraz edilen defter ve belgelerin yasanın aradığı şartlara uygun olduğu iddia edilerek iptali istemiyle açılan davada, eksik işçilik bildiriminde bulunmadığı anılan mahkeme kararı ile sabit görülen davacı şirket hakkında eksik işçilik bildiriminde bulunduğundan bahisle 5510 sayılı kanunun 85/4 maddesi ile 102/e-4 maddeleri uygulanarak tesis edilen dava konusu idari para cezası işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu

akaryakıtların kara yolu ile taşınması işi”ne ilişkin olarak ….tarihinde ödenen 33.551,67-tl tutarındaki damga vergisinin iadesi istemiyle yapılan yapılan düzeltme şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada, uyuşmazlığın çözümünün konuya ilişkin kanun ve tebliğ hükümlerinin yorumlanmasını gerektirdiğinden ortada düzeltme şikayet konusu olabilecek vergi hatası bulunmadığı, vergilendirme işlemine karşı açılacak dava

amme alacaklarının tahsil usûlü hakkında kanunun uygulamasından doğacak uyuşmazlıkların görevli ve yetkili iş mahkemelerinde görüleceği belirtildiğinden davanın görüm ve çözümünün adli yargı düzeni içinde (yetkili iş mahkemesi) yer aldığı gerekçesiyle görev ret yolunda verilen …mahkeme kararının; görev ret kararının emsal nitelikteki uyuşmazlık mahkemesi kararlarına aykırı olduğu ileri sürülerek istinaf yoluyla bozulması istenilmektedir.

 belediye başkanlığı tarafından yapılan …mahallesi engelliler parkı ihalesi uhdesinde kalan davacı şirketin, belediye başkanlığı ile imzalanan sözleşmeyle üstlenilen işler nedeniyle, davacı şirkete yapılan hakediş ödemelerine ilişkin belgeler üzerinden 2011 yılı için kesilen toplam 3.005,49 tl damga vergisinin iadesi istemiyle düzeltme-şikayet yoluyla yapılan başvurunun reddine ilişkin maliye bakanlığı işleminin iptali istemiyle açılan dava

beş bin türk lirasını geçmeyen vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan iptal davaları hakkında idare ve vergi mahkemelerince verilen kararların kesin olması ve dava konusu uyuşmazlık miktarının bu sınırın altında kalması nedeniyle; davacının istinaf yolu başvurusunun incelenmesine olanak bulunmamaktadır.

davacı şirket tarafından, .. idaresi genel müdürlüğü tarafından açılan ve uhdesinde kalan “iş makinaları alımı işi” ihalesi kapsamında ödenen 35.701,54-tl damga vergisi ile 21.428,45-tl karar pulu bedelinin, iadesi istemiyle yapılan düzeltme şikayet başvurusunun reddine dair davalı idarenin  işleminin iptali istemiyle açılan dava

imzalanan sözleşme üzerinden hesaplanan 9.269,49-tl damga vergisinin ödenmesine rağmen asıl işveren tarafından davacı şirkete ödeme yapılırken şirket hakedişinden kesinti yapılmak suretiyle ödenen 2010 yılına ait toplam 9.269,49-tl damga vergisinin terkin edilerek her aya ilişkin kesinti tarihlerinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı idareden alınarak davacı şirkete iadesine ait  mahkeme  kararı

 icra müdürlüğü’nün mutad denetimi sırasında, dosya alacaklısı adına vekile ödenen paradan gereken damga vergisinin alınmadığının ve ihalesi yapılan arsa vasıflı taşınmaza ait katma değer vergilerinin eksik alındığının tespit edildiği

yapılan ihale sonucunda tarihinde sözleşme imzalandığı ve bu tarihten itibaren 15 gün içinde ihaleci idare yönünden bildirimde bulunma yükümlülüğünün başladığı, ancak anılan sözleşmenin bildirimine ilişkin olarak ….tarihinde postaya verilen bildirgenin -resmi posta ile gönderilmesi nedeniyle kurum kayıtlarına giriş tarihinin esas alınması nedeniyle- 5510 sayılı kanunun 90. maddesinde öngörülen süre içinde bildirimde bulunulmadığı

 belediye başkanlığı, fen işleri müdürlüğü işleminde, davacının ihalesini aldığı “işin yer tesliminin ….olduğu, işin bitirildiği tarihin …. olduğu, işçi çalıştırılmaya başlanılan tarihin kesin olarak bilinmediği”nin beyan edildiği görülmekte olup, davacının işin yerini teslim almasının işe başlanıldığı; işin bitirildiği tarihin ise kesin olarak çalışmanın bitirildiği tarih olarak kabul edilemeyeceği, dava kararı

pilot ortak olduğu iş ortaklığının .. genel müdürlüğü dairesi başkanlığı tarafından yaptırılan ihaleyi alması üzerine ödemiş olduğu toplam 663.231,28-tl damga vergisinin iadesi istemiyle yaptığı 02.01.2017 tarihli düzeltme başvurusu

davacı tarafından, …plakalı otobüs ve hattının ….. icra dairesi müdürlüğü’nde yapılan ihale suretiyle satışı nedeniyle ödediği toplam 42.030,00-tl katma değer vergisinin ve 1.328,62-tl damga vergisinin iadesi istemiyle …vergi dairesi müdürlüğü’ne yaptığı düzeltme başvurusu

 mahkeme kararı gereği davalı idareye bildirilen müzekkere yazısı uyarınca tanzim edilen 19.370,00 tl bedelli, idari para cezasının iptali istemiyle açılan davada; 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun uyarınca davacıya tebliğ edilen dava konusu ödeme emrinin iptali istemiyle, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlayan ..gün içerisinde dava açılması

sözleşmesi imzalanan yerleşim biriminde ilkokulu ve ortaokul çağındaki öğrencilerin eğitim öğretim yılında 177 iş günü ilkokul ve ortaokuluna taşınması hizmet alım ihaleli işi ile ilgili olarak çalıştırdığı k1 isimli şahsa ait 5510 sayılı kanun’un 8. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sigortalı işe giriş bildirgesini sigortalının çalışmaya başladığı tarihten önce, 11. maddesinde öngörülen işyeri bildirgesinin, en geç sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihe kadar kuruma bildirilmemesi

mahkeme kararı ile verilen 21.000,00 tl para cezasının harçlar kanunun 130.maddesi gereği tahsili için davalı idareye gönderilen müzekkere yazısı uyarınca tanzim edilen 21.000 tl bedelli,  idari para cezasının iptali istemiyle açılan davada; dava konusu tahakkuk işlemi esas alınarak 21.000,00 tl bedelli ödeme emrinin düzenlendiği ve 01.03.2011 tarihinde davacıya tebliğ edildiği görülen,dava

davacı belediyenin, 5510 sayılı kanunun 90.maddesinde sayılan yükümlülüğü yerine getirmediğinden bahisle aynı kanunun 102. maddesi uyarınca 1.021,00.-tl para cezası verilmesine ilişkin ….sosyal güvenlik merkezi’nin . işleminin iptali istemiyle açılan davada; davanın reddine ilişkin … mahkemesi’nce verilen kararın; 4734 sayılı kanun kapsamında kamu idareleri tarafından gerçekleştirilen yapım ve hizmet alımı ihalelerinde yer teslim tutanağının düzenlenmesini müteakip yüklenici tarafından davalı idare birimlerinde işyeri dosyasının açılan dava kararı

davacı şirket tarafından, hizmet alım ihalesi kapsamında davacı şirkete yapılan hak ediş ödemelerinden yapılan damga vergisi kesintilerinin iadesi istemiyle yapılan düzeltme-şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan dava

adi ortaklardan birinin ortaklıktan ayrılması halinde işe devam eden ortak açısından yıllara sari inşaat işinin durumu

davalı idare tarafından asgari işçilik tespit edildiği iddia olunan davacı şirket hakkında ancak 102. maddenin birinci fıkrasının (d) bendi ile (e) bendinin (4) numaralı alt bendi uyarınca idarî para cezası uygulanabilecek olması ve uygulanmış olması karşısında, davacı şirket hakkında 5510 sayılı kanun’un 102. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (5) numaralı alt bendi uyarınca 2.578.00-tl idari para cezası uygulanmasına ilişkin … günlü 1081728 sayılı dava konusu işlemde söz konusu maddenin yanlış uygulanması nedeniyle hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesi

davacı şirket tarafından, işyerine ait defter ve belgelerin yapılan tebligata rağmen süresi içinde incelemeye ibraz edilmediğinden bahisle 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu’nun 102. maddesinin (e-1) bendi uyarınca 12.852,00 tl idari para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptaline karar verilmesi istemiyle açılan dava

re’sen terk edildiğinden vade tarihi itibariyle şirket adına ödeme emrinin düzenlenmediği belirtildikten sonra adi ortaklık adına tebliğ edilemeyen ödeme emirlerinin ilanen tebliğ edildiğinin bildirildiği, vergi borçlarının adi ortaklıktan tahsili için yapılan araştırmada kamu alacağının tahsil olanağının kalmadığının saptanması karşısında, kamu alacakları

davacı şirket tarafından k1 isimli kişinin sigortalı işe giriş bildirgesi ile 20../01, 02. ve 03. ay aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresinde verilmediği

sözkonusu işyeri için işyeri bildirgesinin verilmediği gerekçesiyle, 5510 sayılı yasa’nın 102/b-1 maddesi uyarınca verilen 2.389,00 tl, idari para cezası hukuka uygun olduğundan bu kısma karşı açılan davayı reddeden mahkeme kararının bu kısmının onanması; sigortalı işe giriş bildirgesinin çalışmaya başladığı tarihten itibaren bir aylık süre içinde verilmemesi nedeniyle aynı yasa’nın 102/a-2 maddesi uyarınca verilen.. dönemleri için aylık prim hizmet belgelerinin verilmediği gerekçesiyle 7.002,00 tl olmak üzere verilen toplam 10.984,00 tl idari para cezasının dairemizce hukuka uygun bulunması sebebiyle dava konusu işlemin bu kısmını iptal eden mahkeme kararının bu kısma yönelik bozulması gerekmektedir.

davacı tarafından, çalışanlarına ait işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi ile aylık prim hizmet belgesinin ve işyeri bildirgesinin süresi içinde kuruma verilmediğinden bahisle 5510 sayılı kanunun 102.maddesi uyarınca toplam 7.925,00 tl tutarında idari para cezası ile cezalandırılması

han restorasyonu ve han çevresi dükkanlarını sağlıklaştırma inşaatı uygulama işinden dolayı; davacı adına tahakkuk ettirilen ve ..sayılı işlemle tebliğ edilen 26.890,77 tl” uygulama bedeli” tahakkukuna ilişkin işlemin kaldırılması istemiyle davalı belediye’ye yapılan … tarihli başvuruya cevap verilmemesi üzerine …sayılı işlemin iptali istemiyle  açılan dava

su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğünün yüklenici firması olan davacı iş ortaklığı tarafından, iş ortaklığınca yapılan kanal kazı çalışmasının kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmediğinden bahisle …şubesine 8.983,02-tl para cezası verilmesine ilişkin ….sayılı encümen kararının iptali istemiyle açılan dava

davacı şirket tarafından, hizmet alım ihalesi kapsamında davacı şirkete yapılan hak ediş ödemelerinden yapılan damga vergisi kesintilerinin iadesi istemiyle yapılan düzeltme-şikayet başvurusu

sözleşme.. tarihinde imzalandığı görülen inşaat taahhüt işi sözleşmesinde, işin başlama tarihi olarak … tarihinin öngörülmekle birlikte işe başlanabilmesi için iş yerinin tesliminin gerektiği ancak inşaata ait yapı ruhsatı izninin çıkmaması nedeniyle yer tesliminin yapılamadığı, dolayısıyla işin … yılı ocak ya da şubat ayında başlayabileceği, işverenin sözleşme konusu inşaat bedelinin %30’unu avans olarak …tarihinde şirketinize ödediği belirtilerek, .. yılı içinde alınan avans sebebiyle yapılan inşaat işinin yıllara sari inşaat işi niteliği kazanıp kazanmayacağı ile müteahhidin kendisine yapılan avans ödemesini …yılı içinde alt taşeronlara aktarmasının ya da hiç kullanmadan banka hesabında tutmasının inşaat işinin başlangıç tarihi olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususlarında bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup, konu hakkında başkanlığımız görüşü

ihale karar damga vergisinin ihale komisyon kararındaki tutar olan …tl yerine sözleşme bedeli olan …tl üzerinden alınması suretiyle kamu zararına sebebiyet verilmesi iddiası ile ilgili olarak yapılan inceleme

kanalizasyon hattı yapımı ve değişimleri, kanalizasyon terfi hattı yapımı ile yağmur suyu kanal hattı yapımı işi “ne ait ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılmaması suretiyle kamu zararına sebebiyet verilmesi iddiası

hizmet alanı içerisinde 2 ay süreli vektör kontrol hizmeti satın alınması” işinde, keşif artışı üzerinden damga vergisi kesintisi yapılmaması neticesinde kamu zararına sebebiyet verilmesi ile ilgili olarak yapılan inceleme

yıllara sari yapım işinde kurumlar vergisi tevkifatı: …inş. tic. ve san. ltd. şti. yüklenimindeki “3 adet spor tesisi yapılması yapım işi” süre uzatımı ile sonradan yıllara sari inşaat ve onarım işi mahiyetine girmesine rağmen yükleniciden kurumlar vergisi kesintisi yapılmaması suretiyle kamu zararına sebebiyet verilmesi iddiası ile ilgili olarak yapılan inceleme

sınırları içerisinde kalan yaklaşık 77 ha. alana ilişkin parsel bazlı jeolojik-jeoteknik etüdlerin yaptırılması hizmet alımı işine ait 1 ve kesin no.lu hakedişten damga vergisi kesintisi yapılmaması neticesinde ……. tl kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak,

davacı şirket ile davalı belediye başkanlığı arasında akdedilen hizmet sözleşmelerinin uygulanması sırasında, sözleşme kapsamında satın alınan hizmetin bedeli olarak işçi alacakları için ödenen tutardan, davalı idare tarafından, 5510 sayılı yasanın 81. maddesinin ”ı” bendinin birinci cümlesinde yer alan “bu kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar hazinece karşılanır.” hükmü uyarınca, davacı şirketin hakediş ödemesi sırasında beş puanlık kesinti yapılmasından kaynaklanan haksız prim kesintisi ile kdv kesintisi miktarının davalı idareden tahsili istemiyle açılan dava

belediyesince ihale edilen “ağaç budama ve nakli” işi ile ilgili olarak sigorta müfettişince kayıtlar üzerinde yapılan inceleme sonunda: kuruma yeterli işçilik bildirilmediğinin ve işyerinin noksan işçiliği ödeyeceğine dair dilekçesinin bulunmadığının tespit edildiği

belediye başkanlığınca ihale edilen “muhtelif mahaller ve muhtelif sokakların a tipi mıcır ile tek katı sathi kaplama işini” alan müvekkilinin bunu süresi içerisinde tamamladığını; ihaleye konu olan ve iş piyasasından fatura karşılığı temin edilen malzemenin taşeron firmaya taşıttırılması serme ve sıkıştırma işlerinin müvekkil şirketin personeli tarafından yapıldığını ve bu iş için ayrıca işçi çalıştırılmadığını; bu durumun ihale makamınca eskişehir sigorta müdürlüğüne gönderilen 9.4.2002 yün ve 242645 sayılı yazı ile de teyit edildiğini; bu yüzden ayrıca işçi çalıştırılması söz konusu olmadığından 506 sayılı yasanın 79. maddesine dayanarak, aylık sigorta primleri bildirgesi verilmemesi nedeniyle, resen idari para cezası tahakkuk ettirilmesi

davalı tarafından hizmet alımı işine ilişkin olarak düzenlenen ihaleyi kazanan davacı ile imzalanan sözleşme sonrasında, sözleşmeden kaynaklanan damga vergisi beyannamesinin geç yapılması nedeni ile maliye hazinesi’nce davalı kuruma kesilen ve davalı kurumdan tahsil edilen vergi ziyaı cezası ile gecikme faizinin, davacının hak edişinden re’sen kesilmek suretiyle rucuen tazminine yönelik davalı idare işleminin hukuka aykırı olduğu iddiası ile açılan 60165.30 tl’nin iadesi istemine ilişkin dava

hakediş raporunun onay tarihi itibariyle tahakkuk eden katma değer vergisinin tümünü bu tarihi esas alarak beyan etmesi gerekirken, tahsil tarihlerine göre beyan yoluna gitmesi 213 sayılı vergi usul kanununun 341. maddesinin fıkrasında belirtilen vergi ziyaına girdiğinden ceza uygulanması

birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerine ait istihkaklardan tevkif yoluyla kesilen vergilerin nakten ve/veya mahsuben iadesi

yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilecek geçici vergi tutarı ile mahsuplar sonunda kalan geçici vergi tutarının iadesi

vergi iadesinde kullanılmak üzere bankalarca verilecek teminat mektuplarının şekil ve muhtevası ile iadesi ve paraya çevrilmesi

tevkif yoluyla ödenen diğer gelir ve kurumlar vergilerinin nakten ve/veya mahsuben iadesi :

batık gemilerin çıkarılması ve demontaj işinin inşaat, onarım, montaj işi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.

röperleme ve benzeri yer kontrol noktalarının inşasını kapsayan gerçek ortofoto ve coğrafi veri üretimi işinin yıllara sari inşaat işi olup olmadığı ve kar-zararın beyanı hk.

merkezi yurtdışında bulunan firmaca yapılan ekipman ve malzeme teslimleri ile türkiye’deki şubece ifa edilen yerli malzeme temini ile kurulum hizmetlerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı

özel şirket tarafından ihale edilen ve birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işlerinde geçici kabul tutanağı onaylandıktan sonra düzenlenen fatura üzerinden vergi kesintisi yapılıp

yıllara sari inşaat işinde işin başlangıç tarihinin   belirlenmesi.sözleşme imzalanan ve işin yer teslim tarihini ihtiva etmeyen  inşaat taahhüt işi sözleşmesinde işin başlangıç tarihi olarak … tarihinin belirtilmesi, ayrıca tarafınıza … yılı içinde avans ödemesinin de yapılması hususları birlikte değerlendirildiğinde, işin başlangıç tarihinin 01.12.2014 olarak kabul edilmesi, dolayısıyla  … yılında bitirilmesi öngörülen işin birden fazla yıla yaygın inşaat işi kapsamında değerlendirilmesi gerekmekte olup  bahse konu inşaat işi için  avans ödemeleri de dahil olmak üzere şirketinize nakden veya hesaben yapılacak hak ediş ödemeleri üzerinden kurumlar vergisi kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uyarınca kurumlar vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir.

öğretmenevi müdürlüğünün uhdesinde kalan iş ile ilgili olarak alınan ihale kararı, düzenlenen sözleşme ve hakediş ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtların ilköğretim kanunu kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk

kamu alacağını vadesinde ödemeyenlere, yedi gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları gereğinin bir ödeme emri ile tebliğ olunacağı; “ödeme emrine itiraz” başlığını taşıyan 58. maddesinin birinci fıkrasında; kendisine ödeme emri tebliğ olunan kişinin, böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği veya zamanaşımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde itirazda bulunabileceği belirtilmiştir.

toplu taşıma araçlarında kullanılmak üzere belediyelerden alınan bilet bedellerinde belge düzeni ve kdv indirimi.

şirkete yapılan hakediş ödemeleri üzerinden gerçekleştirilen 5.345,62 tl damga vergisi kesintisinin, düzeltme ve şikayet yoluyla iadesi istemiyle yapılan başvurunun davalı idarece reddine ilişkin

hakediş ödemelerine ilişkin damga vergisi kesintisi

araç kiralama işinde kdv tevkifatı hk.

alınan vergi, resim ve harç istisnası belgesine istinaden ihale kararı, sözleşme ve hakediş ödemelerinin damga vergisinden istisna olup olmadığı ve yapılan işlemleri vergi dairesine kimin bildireceği

sgk hakediş ödemeleri ve yapı kullanma izin belgeleri

fazla iş bedelinin tahsili istemi – serbest piyasa rayiçleri üzerinden bedelin hesaplanması – bedel içinde kdvnin de olacağı gözetilerek kdv ilave edilmeden hesaplama yaptırılması gerektiği

ihale kararı üzerine işin üstlenilmesinden sonra ihale makamınca 488 sayılı damga vergisi kanununa göre hesaplanıp işi üstlenen şirketten kesilerek veya alınarak vergi idaresine ödenen damga vergisi tahsilatının iptali veya tahsil edilen tutarın iadesi istemiyle işi üstlenen şirket tarafından vergi mahkemesinde dava açılabileceği hakkında.

kooperatifin kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile inşaat bitiminde arsa sahiplerine arsaları karşılığında bedelsiz konut teslimi işleminin kooperatifin muafiyetini etkileyip etkilemeyeceği hk.

belediye tarafından ihale edilen inşaat ve onarım işi ile ilgili olarak 170 no.lu hesapta toplanan tutarların yeni oluşturulacak firmaya devri hk.

italya’da mukim firmanın türkiye’de vermiş olduğu hizmete ilişkin yapılan ödemeler nedeniyle vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.

yurtdışında yapılan inşaat işinden sağlanan kazançların kurumlar vergisinden istisna olup olmayacağı hk.

iki ayrı şirketten kurulu iş ortaklığına ihale edilen işin sonunda ödenen bedel karşılı- ğında düzenlenecek faturanın ortaklık adına mı yoksa iş ortağı şirketlerden biri adına mı düzenleneceği hk

yıllara sari inşaat ve onarım işi hakediş gelirinin yıllık satış tutarı (cirosu) kapsamında değerlenmesi

sgk internet sayfası üzerinden teyit yapılabilmesi için sayfanın idarelere açık olması gerektiği

taşeronların belediye’ye çöp toplama işi ifasında tevkifat hk.

banka ve özel şirketlere verilen malzemeli temizlik hizmetinin tevkifata tabi olup olmadığı

ihalelerden fazla ve yersiz tahsil edilen kdv’nin iadesi hk

belediye tarafından ihalesi yapılan katı atık düzenleme alanı inşaatına hafriyat yapılması ile drenaj çakılı alımı ihalesinde tevkifat olup olmadığı hk.

kdv iadesi hk.

diri örtü temizliğinin tevkifata tabi tutulup tutulmayacağı hk.

milli eğitim müdürlüğünce yapılan ihale sonucu bedeli genel bütçeden ödenen ve belediye tarafından yapılan öğrenci taşıma hizmetinin kdv’ne tabi olup olmadığı hk.

fabrikada üretilen malların dağıtım müesseselerince kaybedilmesi halinde, alıcı müessesenin eline ulaşmayan mala ait k.d.v.’nin ve ek verginin ödenip ödenmeyeceği hk.

devlet ihale kanununun 71. ve 51.maddelerine göre yapılan satışların k.d.v.’ne tabi olmadığı hk

yap-işlet-devret modeli”ne göre üzerinde inşaat yapılan gayrimenkulün anlaşma süresi sonunda bedelsiz olarak, gayrimenkul sahibine devredilmesi durumunda vergisel yükümlülüklerin ne olacağı hk.

ihale konusu işte; iş kazalarında idare ve istekli firmanın sorumluluğu

yapım işi bünyesinde kiralık iş makinesi çalıştırılması, malzeme taşıttırılması, onarım ve hizmet alınması durumunda tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk

hakediş ödemesinde kdv genel tebliğinden önce tahakkuka bağlanan ödemelerle ilgili yapılacak işlem

yurt dışındaki bir firmaya ihale edilen, hizmeti yapan firmanın fatura ödemesi

yatırım teşvik belgesi kapsamında belediyece alınacak malzeme alımda ihale ile teminde kdv

belediyenin kendi isteği ile kdv yi ödemek istemesi halinde, kdv tutarının satıcı tarafından tahsili

inşaat taahhüt işi kapsamında hizmet veren müteahhitler açısından vergiyi doğuran oiay, hakediş belgelerinin ihale makamınca onaylandığı tarihte meydana gelmekte olup, katma değer vergisinin de bu dönem beyannamesinde beyanı gerektiği hk.

inşaat taahhüt işlerinde kdv uygulaması hk.

iki şirketin ihale sonucu aldığı araç kiralama işinin iş ortaklığı olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.

kurum tarafından maliyet-kar yönetimine göre düzenlenen sözleşmeler uyarınca taahhüt edilen inşaat işlerinin gvk’ nun 42. maddesi kapsamına girip girmediği hk.

süre uzatımı verilmesi sonucu birden fazla takvim yılına sirayet eden işlerde, süre uzatım kararının verildiği tarihten itibaren gelir vergisi ve fon kesintisi yapılması gerekir

fatura bedelleri üzerinden birim fiyatlara dahil edilen ödemelerde faturadaki kdv’siz tutarın alınması gerekir

hakedişle birlikte fatura kesilmemesi, ilgiliye ödenen kdv tutarı kadar fazla ödemeye yol açar

fiyatlar kdv dahil belirtilecektir” ibaresine rağmen fatura toplamı üzerinden yeniden kdv hesaplanarak ödeme yapılması mümkün değildir

özel idarenin hazineden taşınmaz satın alması ticari faaliyet sayılamayacağı ve ticari faaliyet sayılmayan işler kdv konusu teşkil etmeyeceğinden, il özel idaresinin hazineden satın aldığı satınmaz için kdv ödenmesi mümkün değildir

belli bir parayı ihtiva eden sözleşmelerin dağiştirilmesi halinde artan miktarın da aynı oranda damga vergisine tabi tutulması gerekir

keşif artışlarında, artan miktar aynı oranda damga vergisi’ne tabidir

tesislerin inşaatın bütünü içinde oranlaması yapılarak harç ve damga vergisi’nden istisna edilm

konut onarımları 2982 sayılı kanun’da yer alan muafiyet kapsamına dahil değildir

ihalenin, fesat karıştırıldığı için feshinden tarafların uğradığı diğer zararlar gibi fuzulen ödendiği ileri sürülen tellallık harcının tazminen iadesi amacıyla adli yargı yerine başvurulabileceği

inşaat ve onarma işlerinde işe başlama tarihinin tespiti hakkında

yer altı kablolu elektrik tesisi yapım işinin inşaat ve onarım işleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği hk

teminatın nakte çevrilerek irat kaydedilmesi nedeniyle sonradan şartnamenin feshi üzerine,teminat bedelinin, safi ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır

keşif artışlarında, artan miktar aynı oranda damga vergisi’ne tabidir

yüklenici kurumlar vergisi mükellefi olsa dahi yıllara sari olarak yaptığı işlerden gelir vergisi ve ssdf kesintilerinin yapılması gerekir

yıllara sari işlerden yapılması gereken gelir vergisi ve ssdf kesintilerinin bir sonraki yıl beyannamesiyle yatırılacağı iddiası

fiilen yıllara sari hale gelmeyen işe ait kazançtan gelir vergisi stopajı yapılmasına gerek yoktur

gelecek yıllara sari olan iş nedeniyle, istihkak ödemelerinden %5 nisbetinde gelir vergisi ve gelir vergisi matrah olmak üzere ayrıca ssdf kesintisi yapılması gerekir

serbest meslek faaliyeti niteliğinde olan mihendislik hizmetlerinden gelir vergisi kanunu’nun 94. maddesinin 3. fıkrasına göre oranında kesinti yapılması gerekir

işin süresi, cezası çalışma nedeniyle ertesi yıla geçerse, ertesi yılbaşından itibaren ödenecek hakedişlerden gelir vergisi tevkifatı yapılır

ssk primine esas kazancın alt sınırında (alt kazanç) meydana gelen artıştan kaynaklanan farkın da yükleniciye ödenmesi

yapılan ödemelerden damga vergisi kesintisi yapılmaması

inşaat işlerine ait hakediş ödemelerinden damga vergisi kesilmediği

gelir vergisi tevkifatı yapılacağı belirtilmiş ve verginin %10 u nispetinde de s.s.d.f. kesileceğ

hak ediş ödemesinden gelir vergisi tevkifatı yapılmaması

tahakkuk ve tahsil edilen elektrik tüketim vergilerinin büyükşehir belediye paylarının tahsil edilme

eski ve yeni asgari ücret farkından kaynaklanan ssk prim farklarının ödenmesi

kurum tarafından davacının istihkakından kesilerek vergi dairesine ödenen damga vergisi

emsal bedelin takdir komisyonunca yapılması

yıllara sair inşaat ihalelerinde vergi beyannamesi

yıllara yaygın inşaat-taahhüt ve onarım işlerinde vergilendirme

ihale katılım açısından kabul edilebilir vergi borcu miktarı ve kapsamı

taşeron firma şirket personeli çalışanları’nın kıdem tazminatı

metal alınan malzeme karşılığında yapılan ödemeden damga vergisi kesilmemesi

akaryakıt bedelinin ödenmesini bir kısmında damga vergisinin hiç kesilmemesi

bedellerinden % 5 oranında vergi tevkifatı yapılacağı,

kdv tevkifatında hesaplanan kdv nin % 50 si yerine 1/3 tutarının esas alınması

asgari ücretten kaynaklanan farklar ve farka ilişkin sosyal sigorta priminin ödenmesi

eski ve yeni asgarî ücret farkından kaynaklanan sigorta prim farklarının ödenmesi

yemek maliyetinin yarısından fazlasının belediye bütçesinden karşılandığı

yapılan iş bedeli artışının ihale kararını değiştiren bir unsur olmaması nedeniyle yeni bir ihale kararı alınmadığı sürece, bu artıştan dolayı ihale kararı alınmadığı sürece, bu artıştan dolayı ihale karar üzerinden damga vergisi

yapılan iş bedeli artışının ihale kararını değiştiren bir unsur olmaması nedeniyle yeni bir ihale kararı alınmadığı sürece, bu artıştan dolayı ihale kararı alınmadığı sürece, bu artıştan dolayı ihale karar üzerinden damga vergisi

ihalenin iptal edilmesi halinde tahsil edilen damga vergisi iadesi

idarece sözleşme öncesi idari aşamada ihalenin iptal edilmesinden sonra ödenen karar pulu bedelinin iadesi istemiyle açılan dava

idarece sözleşme öncesi idari aşamada ihalenin iptal edilmesinden sonra ödenen karar pulu bedelinin iadesi istemiyle açılan dava

geçici teminatların gelir kaydedilmesi gerektiğinde hangi oran üzerinden gelir kaydedileceği

4734/ 22’nci maddesi hükümlerine göre satın alınan yolcu uçağı için düzenlenen “piyasa araştırma tutanağı” bir ihale kararı olmadığı gerekçesi ile damga vergisine tabi tutulmamıştır

yıllara sair inşaat ihalelerinde vergi

kamu ihalelerine katılım açısından kabul edilebilir vergi borcu miktarı ve kapsamı

kazanılan sonra iptal edilen ihalede imzalanan sözleşmede ödenen damga vergisi’nin iadesi

ihaleye ilişkin damga vergisinin şirketin ödediği ancak, ihale yasaklısı olmanız nedeniyle damga vergisinin iade edilip edilmeyeceği

ihaleye ilişkin damga vergisinin şirketin ödediği ancak, ihale yasaklısı olmanız nedeniyle damga vergisinin iade edilip edilmeyeceği

keşif bedelindeki artışın ihale bedelinde de artışa neden olduğundan bahisle damga vergisi tahakkuku yapılamayacağı

keşif bedelindeki artışın ihale bedelinde de artışa neden olduğundan bahisle damga vergisi tahakkuku yapılamayacağı

yapım işlerinde hakedişe bağlanan işleri damga vergisi

kamu ihale mevzuatında kesinleşmiş vergi borcu uygulaması

toki tarafından ihalesi yaplan hizmet binası işine ilişkin ihale kararı ve sözleşmenin damga vergisi

kazanıldıktan sonra iptal edilen bir ihalede imzalanan sözleşme nedeniyle ödenen damga vergisi’nin iadesi

ihaleyi yapan kurum tarafından davacının istihkakından kesilerek vergi dairesine ödenen damga vergisinin ret ve iadesi

ihaleyi yapan kurum tarafından davacının istihkakından kesilerek vergi dairesine ödenen damga vergisinin ret ve iadesi

özel sektördeki kurumların ihale kararlarına ilişkin damga vergisi

ihalelerde kullanılan teminat mektuplarında damga vergisi

uluslararası ihaleye açılan işe ilişkin olarak düzenlenen ihale kararı ve sözleşmenin damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı

yemek ihalesine ilişkin karar ile bu karar doğrultusunda imzalanan sözleşmenin vergiye tabi olup olmadığı hususu,

yemek ihalesine ilişkin karar ile bu karar doğrultusunda imzalanan sözleşmenin vergiye tabi olup olmadığı hususu,

çerçeve sözleşmesine ait damga vergisi ile sözleşmeye esas ihale kararı damga vergisinin adı geçen mükellefe iade edilip edilmeyeceği

yurtdışında yapılan işle ilgili olarak ihale kararı, sözleşme, yapılan avans ve hakediş ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtlara ait damga vergisi

zamanaşımı süresi dolduktan sonra hükmünden faydalanılan ihale kararının damga vergisi hk.

personele verilen yemeğin doğrudan temin yoluyla satın alınması durumunda iaşe bedellerinin ödenmesi sırasında damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı

restorasyon işine ait ihale kararı ve sözleşmeden damga vergisi alınıp alınmayacağı hk.

kiralama işleminin katma değer vergisinden, yapılacak sözleşmenin de damga vergisinden istisna olup olmadığı

malzeme alımlarının döviz bazında yapıldığı sipariş tarihi ile ödeme tarihi arasındaki kur artışını dikkate alarak ödeme ile kur farkından doğan tutar üzerinden tekrar sözleşme ve karar pulu bedeli tahsil edildiği

2886 sayılı ihale kararı nedeniyle tahsil edilen damga vergisinin, ihalenin iptali üzerine iadesi

2886 sayılı ihale kararı nedeniyle tahsil edilen damga vergisinin, ihalenin iptali üzerine iadesi

depremden hasar gören inşaatı işine ait ihale kararı ile sözleşmesinde damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı

muaflıklar ilköğretim okulu yapımını üslenenlerin, bu amaçla vermiş oldukları geçici ve kesin teminat mektuplarına ait masraf ve giderleri ilköğretime ait bulunmadığından, 222 sayılı kanun hükmü uygulanarak damga vergisinden muafmıdır

muaflıklar ilköğretim okulu yapımını üslenenlerin, bu amaçla vermiş oldukları geçici ve kesin teminat mektuplarına ait masraf ve giderleri ilköğretime ait bulunmadığından, 222 sayılı kanun hükmü uygulanarak damga vergisinden muafmıdır

ilköğretim okullarının yakacak ihtiyacının teminine ilişkin işlerde düzenlenen ihale kararı ve sözleşmenin damga vergisi

iş bedelindeki artış sözleşmede öngörülen tutarı değiştirdiğinden, artırılan tutar üzerinden, damga vergisi

iş bedelindeki artış sözleşmede öngörülen tutarı değiştirdiğinden, artırılan tutar üzerinden, damga vergisi

açılan yemek ihalesini kazanan davacı ortak girişimin ödediği damga vergisinin, maliye bakanlığınca ihalenin onaylanmaması

ilköğretim okulu inşaatı nedeniyle, müteahhit ve köylere hizmet götürme birliği arasında düzenlenen sözleşme ve alınan ihale kararının damga vergisine tabi olup olmadığı

ihale ve sözleşmenin iptaline ilişkin damga vergisi iadesinin yapılıp yapılmayacağı hk.

ihale edilen un alımlarına ilişkin hakediş ödemelerinden kesilen tellallık harcının düzeltme ve şikayet yoluyla iadesi

ihale edilen un alımlarına ilişkin hakediş ödemelerinden kesilen tellallık harcının düzeltme ve şikayet yoluyla iadesi

temsil,ağırlama,tören,fuar,tanıtım gibi giderlere ilişkin ödemelerden damga vergisi kesintisi

ortak girişimin ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu bulunduğunun tespit edilmesi üzerine ihale dışı bırakıldığı ve kamu ihale kurumu’nca da ihalenin iptal edilmesi nedeniyle ödenen damga vergisinin iade edilip edilmeyeceği

tıbbi cihazın alımıyla ilgili ihale kararı ve sözleşme üzerinden tahakkuk ettirilen damga vergisi

tıbbi cihazın alımıyla ilgili ihale kararı ve sözleşme üzerinden tahakkuk ettirilen damga vergisi

taşımalı ilköğretim kapsamında taşınan ilk öğretim okulu öğrencilerine verilen öğlen yemeği işinde damga vergisi

yıllara sari inşaat işinin bitim tarihinin tespiti hk.

personele verilecek otobüs biletlerine ilişkin bedellerin gelir vergisi tevkifatına tabi olup olmadığı hk.

elektrik dağıtım şebekelerinin arıza, onarım, periyodik bakımı vs işlerinin yıllara sari iş olarak değerlendirilmesi hk.

birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma…

inşaat ve onarma işlerinde işe başlama tarihinin tespiti hakkında.

yer altı kablolu elektrik tesisi yapım işinin inşaat ve onarım işleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği hk.

teminatın nakte çevrilerek irat kaydedilmesi nedeniyle sonradan şartnamenin feshi üzerine,teminat bedelinin, safi ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

mahkeme tarafından ödenmesine karar verilen temerrüt faizine kdv hesaplanması ve belge düzenlenmesi hk.

sözleşmelerin üzerinden kesilen damga vergisinin nüsha sayısına göre kesilmemesi sonucu fazla ödemede bulunulması

açılan yemek ihalesini kazanan davacı ortak girişimin ödediği damga vergisinin, maliye bakanlığınca ihalenin onaylanmaması

yıllara sari inşaat ve onarım işi hakediş gelirinin yıllık satış tutarı (cirosu) kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hakkında.

kabule bağlı olan ve bunun için yazılı bir sözleşme bulunan söz konusu satışlarda fatura düzenlenmesindeki yedi günlük süre kabul tarihinden itibaren başlayacağı hakkında..

ücretlilere nakdi olarak ödenecek yemek bedelinin gelir vergisinden istisna edilmesinin mümkün olup olmadığı hk.

devlet hastanesine ait kantinin kiralanması işleminde tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.

yıllara sari inşaat onarım işleri hk.

birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde gelir vergisi tevkifatı hk

yıllara sari inşaat ve onarım işleri kapsamında yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmeyen yüklenici adına başka bir firmayla anlaşılması halinde stopaj yükümlülüğü hk.

2010-gvk-mük.80-11 trampa usulü takas edilen arsanın satılması durumunda ilk iktisap tarihi hk.

yıllara sari inşaat işlerinde işin bitim tarihi hk.

yıllara sari inşaat işine ait kazancın beyanı hk.

ihale usulü ortak girişimle alınan proje iş ortaklığında her bir sermaye şirketi ortağın ayrı beyan verip veremeyeceği, iş ortaklığı mükellefliğini talep etmeyen sermaye şirketlerinin ortak fatura bastırmak zorunda olup olmadığı, iş ortaklığının pilot ortağının, işin tamamı için tek başına fatura kesip kesemeyeceği hk.

stopajları işverence üstlenilen yıllara sari inşaat işinde kdv ve fatura düzeni hk.

gider pusulası düzenlemede üst sınırın olmadığı hk.

hazır yemek satışlarında faturanın aylık düzenlenip düzenlenemeyeceği hk.

açılan ihale sonucunda edinilen ticari ve iktisadi bütünlüğün değer tespiti hk.

maden ocağından yol şantiyesine malzeme nakli yapılması sırasında her kamyon için sevk fişi kesilmesi yerine kantar fişleri dikkate alınarak yirmi dört saatte bir adet sevk fişi kesilip kesilmeyeceği hk.

yurt dışında yapılan inşaat onarım montaj teknik hizmet işlerinin vergi kanunları ile ba ve bs bildirim formları karşısındaki durumu hk.

faturalandırılmamış hakedişlerin avans hesabından maliyet hesabına aktarılamayacağı hk.

araç kiralama faaliyetinde bulunan mükelleflerin araçlarında vergi levhası bulundurma zorunluluğu bulunup bulunmadığı hk.

gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin işletmelerinde kayıtlı olan ve noter satış senedi ile alınan araçlara fatura düzenleneceği hk.

depremde afete maruz kalanlar için yaptırılan konutlara ilişkin olarak firmalara yapılan hakediş ödemeleri sırasında damga vergisinin kesilip kesilmeyeceği hk.

beyanname, taahhütname ve sözleşmelerin her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olup, olmayacağı hk.

fenni mesullerce belediyelere hitaben düzenlenen taahhütnamelerin, 7269 sayılı kanun kapsamında deprem bölgesinde bulunan ve depremden etkilenen binaların yeniden inşası, onarımı veya depreme dayanıklı hale getirilmesine ilişkin projenin uygulanması amacıyla verildiğinin ilgili belediyece teyid edilmesi koşuluyla damga vergisi ve harç istisnasından yararlanması mümkündür.

150 m2’yi geçmeyen ve konut olarak mütalaa edilen kaymakam evi inşaatı nedeniyle düzenlenecek kağıtların ve yapılacak işlemleri damga vergisi ve harç istisnasından yararlanmaktadır.

üniversitenin müştemilatı durumunda olan radyoterapi merkezi inşaatı ile kardiyoloji merkezi inşaatı nedeniyle yapılacak işlemler ve düzenlenecek kağıtlar damga vergisinden istisnadır.

taşımalı eğitim kapsamındaki ilköğretim okullarında verilen öğle yemeğinin taşınması sırasında düzenlenecek belge ile verilen hizmet için faturanın aylık düzenlenip düzenlenemeyeceği hk.

kamudan alınan ihaleye istinaden kurulan adi ortaklığın iş bitimi sonucunda vergilendirilmesi ve belge düzeni hk.

ihale ile giriş hizmetleri alınan ve 3 giriş kapısı bulunan milli park işletmesinde giriş bileti kesilmesinin dışında herhangi bir faaliyet olmayan girişler için ayrı ayrı şube açılışı gerekip gerekmediği hk.

yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri kapsamında yurtdışındaki şirket merkezinden gelen mali kaynağın değerleme hükümlerine tabi olup olmadığı hk.

hafriyat sonucu çıkan toprağın taşınması esnasında taşıma irsaliyesi bulundurulması ve sevk irsaliyesi düzenlenmesi hk.

üye olan şirketlerin iştirak ettikleri ilaç ve tıbbi malzeme tedariki ihalelerine ilişkin olarak düzenlenen çerçeve sözleşme ve ihale kararı ile kısa sözleşme ve bu sözleşmeye esas ihale kararının damga vergisi hakkında

çalışan personele yol masrafı karşılığı yapılan ödemelerle ilgili olarak damga vergisi tahakkuk ettirilip ettirilmeyeceği hakkında

römork inşaası ve temini sözleşmesi ve ihale kararına ilişkin damga vergisi hk.

sözleşme nüshalarında ödenecek damga vergisi hk.

mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihale ve doğrudan temin kararları ile benzeri konularda düzenlenen sözleşmelerde damga vergisi matrahı katma değer vergisi hariç tutar üzerinden hesaplanacaktır.

ihale kararına ilişkin olarak ödenen damga vergisi, maliye bakanlığı tarafından vize edilmezse, damga vergisinin iadesinin mümkün olmaması hakkında.

mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihale ve doğrudan temin kararları ile benzeri konularda düzenlenen sözleşmelerde damga vergisi matrahı katma değer vergisi hariç tutar üzerinden hesaplanması hakkında.

türkiye radyo ve televizyon kurumunun, dünya üniversitelerarası spor oyunları ile ilgili olmak kaydıyla firmalardan yapacağı mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeler damga vergisine tabi olmaması hakkında.

damga vergisine tabi yazılı kağıtlardan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerin, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine,uzatılmasına,değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin de damga vergisine tabi olduğu; birbirlerine bağlı olan ve aynı asıldan doğan bir kağıtta toplanmış akit ve işlerin, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden vergilendirileceği, belli parayı ihtiva eden sözleşmelerin değiştirilmesi halinde artan miktarın aynı oranda vergiye tabi oacağı hakkında.

idarelerin ihtiyaçlarını doğrudan teminine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmenin (veya bu mahiyetteki kağıdın) damga vergisine tabi tutulması hk.

sigorta sözleşmelerinin damga vergisinden istisna olup olmadığı hk

taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmaza ilişkin restorasyon işine ait ihale kararı ve sözleşmeden damga vergisi alınıp alınmayacağı hk.

iptal edilen ihaleye ilişkin düzenlenen sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

arkeolojik sit alanı ve doğal sit alanı olan ve üzerlerine kesin yapılanma yasağı getirilen taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları olan parseller üzerinde bulunan gayrimenkullerin onarım ve restorasyonuna ilişkin işler nedeniyle alınan ihale kararlarının ve imzalanan sözleşmelerin damga vergisine tabi tutulması gerektiği hakkında..

ithalat işlemleri sebebiyle düzenlenecek kağıtların (ihale kararı, sözleşme ve yurtdışındaki firma tarafından gönderilen faturaların bedellerinin ödenmesi sırasında düzenlenen kağıtlar) damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hakkında…

taşıma giderleri için yapılacak harcamalara ilişkin olarak düzenlenen ihale kararı ve sözleşmelerin, bir tarafını ilköğretim idaresi adına temsilen il özel idaresi teşkil etmek kaydıyla damga vergisinden istisna edilip edilmeyeceği hakkında..

anaokulları ilköğretim okullarından olduğundan, anaokullarının yapımı ile ilgili olarak bir tarafı ilköğretim idaresi ya da ilköğretim idaresi adına temsilen il özel idaresi teşkil etmek kaydıyla düzenlenen sözleşmelerin damga vergisinden istisna tutulması gerektiği hakkında..

ilköğretim okullarında okuyan öğrencilerin yemek ihtiyaçlarının karşılanması için yapılacak harcamalara ilişkin olarak düzenlenen ihale kararı ve sözleşmelerin, bir tarafını ilköğretim idaresi teşkil etmek kaydıyla damga vergisinden istisna edilmesi gerektiği hakkında…

ihale kararı ve sözleşmelerin, bir tarafını ilköğretim idaresi teşkil etmek kaydıyla damga vergisinden istisna edilmesi gerekip gerekmediği hakkında…

toprak işleri, sanat yapıları, üstyapı ve köprü işleri yapım işi” ile ilgili olarak alınan ihale kararına ve imzalanan sözleşmeye ilişkin ödenen damga vergisi ve harcın iadesi mümkün bulunup bulunmadığı hakkında…

yapılan iş için yapılan hakediş ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtlara ait damga vergisi hk.

ihale kararının hükmünden yararlanılmaması nedeniyle ödenen ihale kararına ve sözleşmeye ait damga vergisinin iade edilip edilmeyeceği hk.

vergi usul kanununun 114 üncü maddesinin son fıkrasına göre zamanaşımı süresi dolduktan sonra hükmünden faydalanılan ihale kararının damga vergisi hk.

toki tarafından ihalesi yapılan işin 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanunu kapsamında damga vergisi muaf olup olmadığı hk.

yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yapılacak iş nedeniyle düzenlenecek kesin izin taahhüt senedinin damga vergisi hk.

ilköğretim okullarının yakacak ihtiyacının teminine ilişkin işlerde düzenlenen ihale kararı ve sözleşmenin damga vergisi istisnası hk.

fiyat farkı ve süre uzatımlarında damga vergisi uygulaması hk.

toki tarafından ihalesi yapılan ve iş ortaklığı uhdesinde kalan işe ilişkin olarak taşeronlara yaptırılacak işler nedeniyle düzenlenecek sözleşmelerin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

anaokulu yapım işi ile ilgili olarak düzenlenen kağıtların 202 sayılı kanun uyarınca damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

ilköğretim okulu spor salonu inşaatı için düzenlenen sözleşme ve alınan ihale kararının damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

sözleşmenin düzenlendiği tarihte geçerli olan damga vergisi oranının uygulanması hk.

alt taşeronlarla veya satıcılarla yapılan sözleşmelere 775 sayılı kanun kapsamında damga vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hk.

toki tarafından ihalesi yaplan hizmet binası işine ilişkin ihale kararı ve sözleşmenin damga vergisi hk.

il özel idaresi proje koordinasyon birimi ile firma arasında eğitim yapıları güçlendirme ve onarım inşşatına ilişkin düzenlenen sözleşmenin 7269 sayılı kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

il özel idaresi proje koordinasyon birimi ile firma arasında eğitim yapıları güçlendirme ve onarım inşşatına ilişkin düzenlenen sözleşmenin 7269 sayılı kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

ilköğretim okulu inşaatı nedeniyle, müteahhit ve köylere hizmet götürme birliği arasında düzenlenen sözleşme ve alınan ihale kararının damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

4734 sayılı kamu ihale kanuna göre yapılan doğrudan alımlarda sözleşme düzenlenmemesi durumunda ihale kararı ve sözleşme için damga vergisi ödenip ödenmeyeceği hk.

taşımalı ilköğretim uygulaması çerçevesinde yapılan taşıma sözleşmelerinde damga vergisi hk.

sözleşme imzalanmadan önce geçici olarak ihaleden men edilen firmanın, ihale kararına ilişkin olarak damga vergisi ödeyip ödemeyeceği hk.

2863 sayılı kanun kapsamında damga ve harç istisnası hk.

aynı işe ilişkin olarak alınan iki ayrı ihale kararı ile işe ilişkin düzenlenen sözleşmenin hangi tutar üzerinden damga vergisine tabi olacağı hk.

il özel idaresi iktisadi işletmesinin taraf olduğu mal ve hizmet alımına ilişkin sözleşmelerin damga vergisi hk.

toplu konut idaresi başkanlığı tarafından ihale edilen işe ilişkin olarak yapılacak hakediş ödemeleri nedeniyle düzenlenecek kağıtların 775 sayılı kanun kapsamında istisna olup olmadığı hk.

vergi resim harç istisnası belgesi sahibi firma ile yapılan sözleşmenin damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

il özel idaresi tarafından ihale edilen ilköğretim okulu onarım işine ilişkin ihale kararı ve sözleşmenin damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

vergi resim harç istisnası belgesi sahibi firmanın belge sahibi olmayan diğer kuruluşlarla yaptığı muamelelerde damga vergisi ve harç istisnası hk.

sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfının doğrudan temin suretiyle yaptığı mal ve hizmet alımları karşılığında yaptığı ödemeler nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

sigorta şirketi tarafından üstlenilen sigorta hizmet alımı işine ilişkin ihale kararı ve sözleşmenin damga vergisi hk.

merkezi türkiye\’de bulunan şirketin azerbeycan\’daki şubesi tarafından yürütülecek işe ilişkin olarak, şirket merkezi tarafından türkiye\’de düzenlenen ihale kararı ve sözleşmeler ile şube tarafından yurtdışında düzenlenen sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

adına düzenlenmiş vergi, resim ve harç istisnası belgesi bulunan firmaya ödenecek hakedişe ilişkin düzenlenen kağıdın damga vergine tabi tutulup tutulmayacağı hk.

belediye tarafından ihale edilen kat karşılığı inşaat yapım işine ilişkin ihale kararı ve sözleşmenin damga vergisi ile sözleşmede yer alan bağımsız bölümlerin ferağı verileceği ifadesinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

öğretmenevi ve akşam sanat okulunun başka bir resmi daireye yemek hizmeti vermesi nedeniyle düzenlenen ihale kararı ve sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

belli parayı ihtiva etmeyen sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmayacağı hk.

inşaatlar nedeniyle yapılacak hakediş ödemelerinden damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.

sözleşmenin tarafı olan mükelleflerin her ikisinin de sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunması halinde damga vergisinin ne şekilde beyan edilip ödeneceği hk.

üç yıllık kiralamayı öngören kantin işletmesi işine ilişkin olarak düzenlenen ihale kararına ait damga vergisinin hangi bedel üzerinden ödeneceği hk.

sözleşmedeki iş artışı nedeniyle damga vergisi alınıp alınmayacağı hk.

pansiyonlu ilköğretim okulunda, okul pansiyonu için mal/malzeme, hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin olarak yapılacak ihalelerde düzenlenen ihale kararı ve sözleşmelerin, 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununun 78 ve 83 üncü maddeleri kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

üniversitenin bilimsel araştırma projeleri kapsamında malzeme temini için yaptığı ihaleler sonucu firmalar ile düzenlediği sözleşmelerin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

ihale makamı ile yüklenici arasında herhengi bir kağıt düzenlenmeksizin asgari ücrette meydana artış nedeniyle damga vergisi ödenip ödenmeyeceği hk.

nato kuvvetlerine bağlı türk barış gücü komutanlığı tarafından ihalesi yapılan işe ilişkin imzalanan sözleşmenin türkiye’de noterde tasdiki işleminin damga vergisi ve harca tabi olup olmadığı hk.

il özel idaresi tarafından alınan ihale kararı ve düzenlenen sözleşmenin damga vergisi hk.

konut inşaatları ve çevre düzenlemesi işine ilişkin olarak alınan ihale kararı ve düzenlenen sözleşmenin 775 sayılı gecekondu kanunu kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

kamuya yararlı derneklerden olmayan derneğin, mal ve hizmet alımları ilişkin aldığı ihale kararı ve düzenlediği sözleşme ve ödeme belgelerinin damga vergisi hk.

kamu tüzel kişiliğini haiz kurumun almış olduğu ihale kararının damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

üniversite hastanesi yapım işi sözleşmesinin harç ve damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

lise kapalı spor salonu yapımı işi için il özel idaresi ile şirket arasında düzenlenen sözleşme ve alınan ihale kararının 222 sayılı kanun uyarınca damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

devlet teşekkülü statüsünde bulunan kurum tarafından açılan ihalelerde alınan ihale kararlarının damga vergisine tabi olup olmadığı hk

kamu kurumu tarafından açılan ihalede sigorta şirketinin damga vergisi muafiyeti hk.

öğretmenevi ve akşam sanat okulu müdürlüğünün uhdesinde kalan iş ile ilgili olarak alınan ihale kararı, düzenlenen sözleşme ve hakediş ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtların 222 sayılı ilköğretim kanunu kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

keşif artışına uygulanacak tenzilata ilişkin düzenlenen ek sözleşmenin harç ve damga vergisi hk.

süre uzatımına ilişkin verilen revize iş programının damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hk

yazılım faaliyetlerinin geliştirilmesini içeren alım işine ilişkin sözleşmenin 5746 sayılı kanun uyarınca damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

sözleşme hükümlerine göre birim fiyatlarda meydana gelen artışın ödenmesine ilişkin onay/olur nedeniyle damga vergisi ödenip ödenmeyeceği hk.

üniversite döner sermaye işletmesi ile vergi resim ve harç istisna belgesi sahibi firma arasında düzenlenen sözleşmenin döviz kazandırıc faaliyet kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

danışmanlık hizmetlerine ilişkin sözleşmenin 7269 sayılı umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

türkiye iş kurumu (işkur) il müdürlüğü ile üniversite rektörlüğü yaşam boyu öğrenme araştırma ve uygulama merkezi müdürlüğü arasında düzenlenen sözleşmelere ve ihale kararlarına ilişkin damga vergisi hk.

yap-işlet-devret usulü kira sözleşmesine ilişkin damga vergisi hk.

türkiye iş kurumunun düzenlediği mesleki eğitim ihalelerine katılan meslek yüksek okulunun, ihale kararı ve sözleşmelere ait damga vergisinden muaf olup olmadığı hk.

acil yaşam konteynerlerinin teslimine ilişkin olarak düzenlenen ihale kararı ve sözleşmenin 7269 sayılı kanun kapsamında damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı hk.

il özel idaresi ile yurt binası ve lise spor salonu yapımı işine ilişkin düzenlenen sözleşmenin 5302 ve 222 sayılı kanunlar kapsamında damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı hk.

damızlık koyun keçi yetiştiriciler birliğinin damga vergisinden muaf olup olmadığı ile il özel idaresinin birlikten damızlık koyun alımına ilişkin düzenlenen ihale kararı ve ödeme belgelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

kültür ve turizm bakanlığı … döner sermaye işletmesi tarafından alınan ihale kararı ve şirket ile aralarında düzenlenen sözleşmeye ait damga vergisinin ne şekilde beyan edilip ödeneceği hk.

savunma sanayi müsteşarlığınca savunma sanayi açısından önem arzettiği belirtilen savunma araç ve gereçlerini üreten yerli imalatçı firmanın sahip olduğu vergi resim harç istisnası belgesi kapsamında yararlanacağı damga vergisi istisnası hk

müteahhid firma ile taşeron firma arasında ilköğretim okulu inşşatına ilişkin düzenlenen sözleşmelerin damga vergine tabi olup olmadığı ile verginin beyanı hk.

kamu tüzel kişiliğini haiz bulunan şirket tarafından alınan ihale kararının damga vergisi hk.

doğrudan temin usulüne göre yapılacak alımlarda alınan ihale kararı ve düzenlenen sözleşmenin damga vergisi hk.

yangın afeti nedeniyle konut yapımına ilişkin olarak toki ile imzalanan sözleşmenin 7269 sayılı kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

sigorta işi ihalesine ilişkin olarak limited şirket ile düzenlenen sözleşmenin, alınan ihale kararının ve yapılacak hakediş ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

şirketin sahip olduğu “vergi resim harç istisnası belgesi”ne istinaden, savunma sanayine ilişkin alınan ihale kararına damga vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hk.

afet konutları inşaatına ilişkin sözleşmede noter harcı hk.

büyükşehir belediyesinin ortağı olduğu şirketin binek araç alımına ilişkin olarak düzenlenen teklif değerlendirme tutanağının damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

kentsel dönüşüm alanı içerisinde bulunan inşaatla ilgili olarak düzenlenen sözleşme ve hakediş ödenmesine ilişkin kağıtların 5393 sayılı kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

ilköğretim ve lise öğrencilerinin taşıma merkezi okullarına taşınması işine ilişkin düzenlenen kağıtların 222 sayılı kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

yüklenici firmanın ihale makamı ve alt yüklenici ile düzenlediği sözleşmenin damga vergisi hk.

müteahhid firma ile taşeron firma arasında ilköğretim okulu inşşatına ilişkin düzenlenen sözleşmelerin damga vergine tabi olup olmadığı ile verginin beyanı hk.

ihalenin iptali nedeniyle daha önce düzenlenen ihale kararı ve sözleşmeye ait damga vergisinin iade edilmeyeceği ile ihale bedelinin alıcıya geri ödenmesine ilişkin kağıdın damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

iş okulu ve ilköğretim okullarında bulunan özel eğitim sınıfı engelli öğrencilerin ikametlerinden okullarına ücretsiz taşınması işine ilişkin sözleşmelerin 222 sayılı kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

yüklenici firmanın ihale makamı ve alt yüklenici ile düzenlediği sözleşmenin damga vergisi hk.

alınan vergi, resim ve harç istisnası belgesine istinaden ihale kararı, sözleşme ve hakediş ödemelerinin damga vergisinden istisna olup olmadığı ve yapılan işlemleri vergi dairesine kimin bildireceği hk.

inşaat işi ile uğraşan gerçek ve tüzel kişilerin konut yapı kooperatiflerine fiilen yaptığı inşaat taahhüt hizmetlerine ilişkin olarak hesapladığı katma değer vergisinden, söz konusu işlemler nedeniyle yüklendiği katma değer vergisini indirim konusu yapması, indiremediği kısmın kalması halinde ise 85 seri no lu katma değer vergisi genel tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde iadesini istemesi mümkün bulunmaktadır.

alt yüklenicilere devredilen işlerin tevkifata tabi olup olamdığı hk.

hava alanı akaryakıt pompa istasyonu işi, hava alanının tanımı kapsamında hava araçlarının diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir inşaat taahhüt işi niteliği olduğundan kdvk 13/e bendi uyarınca kdv den müstesna olacaktır

bir ltd. şti. tarafından d.h.m.i. milas bodrum havalimanı başmüdürlüğünün açmış olduğu akaryakıt pompa istasyonu kurulması ihalesi alınmış olup söz konusu akaryakıt pompa istasyonu inşaatı işinin katma değer vergisi kanunu 13/e maddesinde yer alan istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususu…

yapım işinden bağımsız olarak yüklenilen 1/1000 ve 1/5000 ölçekli sayısal harita üretimi işi katma değer vergisi yönündentevkifata tabi tutulacaktır.

milli eğitim müdürlüğünce yapılan ihale sonucu bedeli genel bütçeden ödenen ve belediye tarafından yapılan öğrenci taşıma hizmetinin kdv’ne

devlet ihale kanununun 71 ve 51. maddeler gereğince yapılan satışlar, müzayede satış kapsamına girmediğinden katma değer vergisine tabi bulunmamaktadır.

askeri güvenlik sahası içerisinde bulunan lojman inşaatı için alınacak inşaat ruhsatının bina inşaat harcından muaf olup olmadığı hk.

şirket tarafından yapılacak olan inşaatın giderlerinin büyükşehir belediye başkanlığı tarafından karşılanacak olması halinde, sözü edilen inşaattan ruhsat harcı ve cins değişikliği harcı aranılıp aranılmayacağı hk.

arsa karşılığı inşaa edilen binalarda arsa devrinde tapu harcı matrahı hk.

bitümlü sıcak karışımla asfalt yollarının yapım işinde uygulanacak kdv oranı hk.

temizlik hizmetlerinde taşeron firmaların kdv tevkifat uygulaması karşısındaki durumu hk.

belediyeye ait arsaların ihale yapılarak satışında kdv uygulaması hk.

belediyenin şehiriçi öğrenci taşımacılığında kdv oranı hk.

sosyal güvenlik primlerinin%5 indirimli olarak ödenmesi haline hakedişlerden kesilecek olan hazine yardımına ilişkin tutarın faturada gösterimi ve kdv karşısındaki durumu hk.

tescilli kültür varlıklarının restorasyon ve onarım işlerinin ihale ile yaptırılmasının kdv ye tabi olduğu, ancak ihale kapsamına mimarlık hizmetlerinin de dahil olması halinde mimarlık hizmet bedelinin ayrıca belirlnmesi kaydıyla kdv kanununun 17/2-d maddesine göre istisna uygulanmasının mümkün olduğu hk.

ihale yolu ile temin edilen “dezenfeksiyon ve sterilizasyon” hizmetlerinde uygulanması gereken kdv oranı hakkında…

yapım işleri nedeniyle tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesis edilip edilmeyeceği

belediyelere verilecek ihale konusu hizmetlerden muayene, teşhis, tedavi, ambulans ile hasta taşıma faaliyetleri %8, diğer taşıtlar ile yapılacak olan taşıma işleri %18 oranında katma değer vergisine tabidir.

ağaçlandırma ve erozyon sahalarında toprak yüzeydeki diri örtü tabakasının makine ve işgücü ile temizlenmesi, fidan dikimi için alt toprak işlenmesi, servis yolu ve yangın emniyet yolu yapımı, işgücü ile teras yapımı, dikenli tel çit ihatası, fidanların dağıtımı, dikilmesi, fidan diplerindeki otların çapalanması, fidanların etrafında sürgün kontrolü işleri yapım işleri kapsamında değerlendirildiğinden tevkifata tabi olup; bu işlerin tek tek, ikisi veya üçünün bir arada ihale edilmesi tevkifat uygulamasını değiştirmez.

hakediş raporuna bağlı işlerde vergiyi doğuran olay hk

üniversiteye ait kantin kira sözleşmesi devri hk.

ıı. grup olarak tescilli kültür varlığının restorasyon işlerinin kdv ve kvk istisna olup olmadığı hk.

yüklenicinin iflası durumunda işin bitim tarihi ile belge düzeni hk.

kent güvenlik sistemi üst yapı kurulumunda kdv tevkifatı hk.

ithal edilen malların ihale şartnamesine göre tesliminden önce fatura düzenlenmesi hk.

araç kiralama hizmet alımında tevkifat hk.

taşıma ve hafriyat işlerinde kdv tevkifatı hk.

yurt dışından temin edilen hizmetler hk.

alt taşerona devredilen harita mühendislik hizmetinde kdv tevkifatı hk.

servis taşımacılığı hizmetinde kdv tevkifatı hk.

belediyeye ihale kapsamında verilen hizmetler için düzenlenecek faturalarda uygulanacak kdv oranları hk.

kamu kuruluşlarına iş gücü hizmeti temininde kdv ve belge düzeni hk.

araç kiralama işinde kdv tevkifatı hk.

laboratuvar hizmetlerinde kdv tevkifatı hk.

yılları sari inşaat işlerinde kdv-kvk tevkifatı hk.

hizmet alım işinde katma değer vergisi tevkifatı

bilgisayarlı radyoloji sistemlerinin kdv oranı hk.

hakedişlere istinaden düzenlenen fakurada gösterilen kdv’nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.

hakedişlere istinaden düzenlenen fakurada gösterilen kdv’nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.

inşaat proje yönetimi, kontrol ve koordinasyonu işinin gvk’nın 42’nci maddesi kapsamında değerlendirilmesi hk.

taşıt kiralama faaliyeti kapsamında ilgili firmalar adına hakedişlerin ödenmesi sırasında vergi kesintisi hk.

iki ayrı yapım işi için iki ayrı iş ortaklığı sözleşmesi yapan iş ortaklığı hakkında ayrı ayrı kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmesi hk.

yurtdışında yapılan inşaat işi dolayısıyla türkiye2den yapılan ödemelerden tevkifat yapılmayacağı hk.

tsk’ya teslim etmek üzere araç tadilat ve ek imalatı yapan firmalara araç tesliminde ötv uygulaması hk.

mıcır alımı ve nakliyesi” hizmetinde kdv tevkifatı hk.

arsa karşılığı işyeri teslimi, kdv tevkifatı, ödemede damga vergisi hk.

fidan üretim işi nedeniyle kdv tevkifat oranı hk.

taşımacılık firmasının kdv tevkifatı sorumluluğu hk.

hak ediş ödemeleri üzerinden kdv tevkifatı hk.

yurtdışında yapılan yıllara sari inşaat işinin vergilendirilmesi hk.

yıllara sari inşaat ve onarma işleri tek bir sözleşme ile taahhüt edilmiş olsa da her bir iş için ayrı ayrı teslim tarihi belirlenmesi halinde kurumlar vergisi beyannamesinin ne zaman verileceği hk.

ortak girişime yapılan hak ediş ödemelerinin faturalandırılması hk.

serbest bölgede kurulu firmaya yapılan inşaat işi kapsamındaki mal tesliminin yıllara sari inşaat işi olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.

yıllara sari iş kapsamında değerlendirilen işin başlangıç tarihinin tespiti ve hak ediş bedelleri üzerinden tevkifat yapılıp yapılamayacağı hk.

başlangıçta yıl içerisinde bitirilmesi planlanan işin daha sonra yıllara sari inşaat işi haline gelmesi durumunda hak ediş ödemelerinden tevkifat yapılması hk.

harita etüd, proje faaliyetinde bulunan şirkete ihale edilen iş için yapılan hakediş ödemelerinin damga vergisi, kdv ve kurumlar vergisi yönünden değerlendirilmesi hk.

parça parça sözleşmeler ile yaptırılan işlerde kâr veya zararın, ayrı ayrı geçici kabul tutanaklarının onaylandığı tarihlerde mi, yoksa işin bütün olarak bittiği son geçici kabul tutanağının onaylandığı tarihte mi beyan edileceği hk.

kooperatifin taşımalı eğitim ihalesini alarak işi ortaklarına yaptırdığında kurumlar vergisi muafiyeti hk.

hak ediş esnasında ödenen damga vergisinin beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilip edilemeyeceği hk

ihale işlerinin sosyal güvenlik kurumuna (sgk) bildirilmesi

kamu ihale kanunu kapsamında ihale başvurusun iptal edilmesi nedeniyle idareye gelir kaydedilen teminat mektubunun indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.

ana sözleşmesi geçici kabul rejimine tabi yıllara sari inşaat işlerinin yükleniciler tarafından taşeronlara yaptırılması aşamasında geçici kabul düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.

taşımacılık işinin iş ortaklığı kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ile fatura düzeninin nasıl olması gerektiği hk.

yıllara sari işin süresinde değişiklik yapılması hk.

kooperatif üyelerinin uhdesinde bulunan arsaların alt ve üst yapısının yüklenici firmaya yaptırılması durumunda katma değer vergisi ve kurumlar vergisi uygulaması hk.

personel çalıştırma işinin yıllara sari inşaat işi olup olmadığı hk.

ihale şartnamesine istinaden verilen geçici teminatın idare tarafından nakden tahsil edilmesi durumunda, geçici teminat tutarının indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.

geçici kabul tutanağının onaylandığı tarihten sonra, geçici kabulden önceki tarihlerde yapılan işler ile kesin kabulü sağlamak için yapılan işlere ait hakediş ödemelerinden kurumlar vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.

yurt dışından temin edilen makine ve teçhizatlar için ödenen bedellerin birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işi kapsamında vergi kesintisine tabi olup olmayacağı hk.

inşaat işini terkettikten sonra kooperatiften, 2002 yılında icra ve iflas müdürlüğü vasıtasıyla tahsil edilen paranın tamamının, arızi kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekir. ayrıca mahkeme kararı uyarınca alınacak bedel üzerinden katma değer vergisi hesaplanması

birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinin vergilendirilmesi hk.

yapım işleri ile ilgili hakediş tutarları üzerinden hesaplanması gereken kdv tutarları, istihkak bedeli olarak kabul edilemeyeceğinden gelir vergisi tevkifat matrahına ve damga vergisi matrahına dahil edilmeyecektir

sözleşmelerinde çalıştılacak işçi sayısı belli olan ihale konusu işlere ait sgk genelgesi

özel hastanelerin sgk’dan tahsil edemediği fatura bedeli hk

hazinece karşılanan beş puanlık prim teşvikinden faydalanamayacak işverenler

aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmesi – verilme süresi ve şekli – sonradan verilmesi

ihale usulüyle yapılacak her türlü hizmet alımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde, ödeme emri belgesine eklenmesi gereken belgeler;

ihale işlerini sgk’ya bildirilmesi ve uygun olarak hak edişlerin ödenmesi ile teminat mektuplarının iadesi.

ihalelere katılmak üzere düzenlenecek olan yazılar

aynı yıl içinde bitirilecek olan işin yıllara sari iş kapsamında değerlendirilmeyeceği hk.

yıllara sari inşaat işi kapsamında alt yüklenicilere (taşeronlara) yaptırılan işler karşılığında yapılan ödemelerden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.

geçici verginin ödenerek taahhüt edilen işin yıllara sari inşaat ve onarım işine dönüşmesi nedeniyle verilmiş olan geçici vergi beyannamelerine ilişkin ne şekilde işlem yapılacağı hk.

yıllara sari inşaat işinin bitim tarihinin tespiti hk.

geçici kabul tutanağı onay tarihinden sonra yapılan hakediş ödemesinde tevkifat hk.

orman idaresine karşı yapılan hizmetler hk.

hazır beton teslimi işinin yıllara sari olarak değerlendirilemeyeceği hk.

sulama tesisatı işinin yıllara sari inşaat işi kapsamında değerlendirilmesi hk.

yıllara sari inşaat işinde geçici kabul tarihinden sonra yapılacak ödemelerden tevkifat yapılmayacağı hk.

elektrik dağıtım şebekelerinin arıza, onarım, periyodik bakımı vs işlerinin yıllara sari iş olarak değerlendirilmesi hk.

yurtdışındaki firmaya yapılan işe ilişkin hak ediş ödemelerinin farklı yıllarda yapılması durumunda faturanın ne zaman düzenleneceği ile buna ilişkin kazancın hangi yıl gelirlerine dahil edileceği hk.

yıllara sari inşaat işinde işin bitim tarihinin tespiti ile belge düzeni hk.

faturalandırılmamış hakedişlerin avans hesabından maliyet hesabına aktarılamayacağı hk.

yıllara sari inşaat ve onarım işi hakediş gelirinin yıllık satış tutarı (cirosu) kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hakkında.

hak ediş ödemelerinin hangi dönemde beyan edileceği hk.

yıllara sari inşaat onarım işleri hk.

birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde gelir vergisi tevkifatı hk.

sözleşmenin işyeri teslim tarihinden önce yapılması halinde işin başlangıç tarihi ve söz konusu işin yıllara sari olup olmadığı hk.

tünel kalıp alımlarının gvk’nun 42. maddesinde yazılı işler niteliğinde olup olmadığı hk.

yıllara sari inşaat ve onarım işleri kapsamında yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmeyen yüklenici adına başka bir firmayla anlaşılması halinde stopaj yükümlülüğü hk.

temizlik limited şirketinin kuruma karşı prim borcundan ötürü bu şirketin davacıdaki alacakları üzerine 6183 sayılı yasanın 79. maddesine göre haciz kararı aldıklarını, haciz ihbarnamesinin davacıya yöntemince tebliğ edilmesine karşın 7 günlük yasal süre içinde itiraz edilmemesi nedeniyle anılan 79.madde gereğince borcun davacının zimmetinde sayılacağı

temizlik limited şirketinin kuruma karşı prim borcundan ötürü bu şirketin davacıdaki alacakları üzerine 6183 sayılı yasanın 79. maddesine göre haciz kararı aldıklarını, haciz ihbarnamesinin davacıya yöntemince tebliğ edilmesine karşın 7 günlük yasal süre içinde itiraz edilmemesi nedeniyle anılan 79.madde gereğince borcun davacının zimmetinde sayılacağı

kdv indirimlerinin kabul edilmemesinden dolayı yapılan vergilendirmelere karşı açılan davalarda her iki tarafın defterlerindeki kayıtların yeterli olmadığına ilişkin danıştay vergi dava daireleri kurulu kararı

kıdem ve ihbar tazminatı alacağı davasında davalı işverenin 6 günlük hakdüşürücü süre içerisinde iş sözleşmesini feshetmiş olduğuna, feshin 4857 sayılı kanun’un 26. maddesine uygun olduğuna, davanın reddedileceğine ilişkin yargıtay kararı

yıllara sari inşaat ve onarım işine ait hakediş ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerektiği hakkında.

sigorta işi ihalesine ilişkin olarak limited şirket ile düzenlenen sözleşmenin, alınan ihale kararının ve yapılacak hakediş ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

yurtdışı müteahhitlik hizmetleri ile ilgili yurtdışında düzenlenen kağıtların türkçe tercümelerinin resmi dairelere ibrazı sırasında damga vergisinin ödenip ödenmeyeceği hk.

yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri kapsamında yurtdışındaki şirket merkezinden gelen mali kaynağın değerleme hükümlerine tabi olup olmadığı hk.

stopajları işverence üstlenilen yıllara sari inşaat işinde kdv ve fatura düzeni hk

mahkeme tarafından ödenmesine karar verilen temerrüt faizine kdv hesaplanması ve belge düzenlenmesi hk.

iş kazası sonucu sürekli iş göremezlik

işten çıkartıldığına ilişkin beyanı ve davalı işverenin, davacının işsizlik ödeneğinden yararlandığına ilişkin beyanı karşısında, davacının talep dönemi içinde işsizlik ödeneğinden yararlanıp yararlanmadığı

iş kazası sonucu sürekli iş göremezliğe uğrayan sigortalının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.

toplu iş sözleşmesinin yorum istenen maddesinin uygulanmasında gerçekten yoruma yönelik bir uyuşmazlık bulunup bulunmadığı belirlenmelidir

işyerinde toplu iş sözleşmesi kapsamında kabin memuru olarak çalışan ve sözleşmedeki hükümler nedeni ile iş güvencesinden yararlanan davacı işçinin iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğin

işverenin çalışma koşullarını değiştirmek istemesi

işçilik alacakları istemine ilişkindir. ücret, çalışılan ayı takip eden aybaşında muaccel hale gelir. fazla mesai, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin muacceliyet tarihleri normal aylık ücret gibidir

işçinin iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesi

iş sözleşmesinin tarafların anlaşması sonucu sına erdirildiği ikale sözleşmesi

kıdem tazminatı ile izin ücreti alacaklarının ödetilmesine ilişkindir

kıdem ihbar tazminatı ve işçilik alacaklarının hesaplanması

işçinin davranışlarının güveni kötüye kullanmak niteliğinde olmasının fesih için haklı sebep oluşturması

işe giriş bildirgesine istinaden sigorta başlangıç tarihinin tespiti

hizmet tespiti davasında 5 yıllık hak düşürücü sürenin kesilmesi

işyerinin devri halinde işçilik alcakları talebi

fazla mesai alacağının tahsili

işçinin dava dışı bir personelin kullandığı araç ile uçağa zarar verdiğini gördüğü halde yetkililere bildirmediği

ihbar tazminatı, sendikal tazminat, ücret farkı, ikramiye ve yakacak yardımı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir

ücret ve tazminat alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir

fark ücret alacağının tahsili

ssk priminin fazla ödenmesi ( %5 devlet katkısı – hataen ödeme )

işcinin işverene verebileceği zarara karşı kesinti ( iade şartı )

ihale edilen “muhtelif mahaller ve muhtelif sokakların a tipi mıcır ile tek katı sathi kaplama işini” alan müvekkilinin bunu süresi içerisinde tamamladığını; ihaleye konu olan ve iş piyasasından fatura karşılığı temin edilen malzemenin taşeron firmaya taşıttırılması serme ve sıkıştırma işlerinin müvekkil şirketin personeli tarafından yapıldığını ve bu iş için ayrıca işçi çalıştırılmadığı

ihale şartnamesinde güvence altına alınan hizmet ikramiyesinin de nihai devir tarihi itibari ile kıstelyevm olarak hesaplanıp ödenmesi gerekirken bunun yapılmadığını, kullanılmayan yıllık izin ücretinin ödenmediğini,

iş kazası sonucu ölen sigortalının eşinin manevi tazminat talebi

işverene ait işyerinde geçen sigortalı çalışma süreleri ve sigorta primine esas kazancın tesbiti istemine ilişkindir.

işverene ait işyerinde geçen çalışmalarının tesbitiyle brüt ücret alacağının tahsiline karar verilmesini istemiştir.

feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir

kıdem tazminatında ücret hesabı

belirsiz süreli hizmet sözleşmesinin ikiden fazla yenilenmesi

kurum işleminin iptali ile fark işçilik, prim, gecikme zammı ve faiz borcunun bulunmadığının tespit

prim ve gecikme zammından dolayı borçlu olmadığının tespitine karar verilmesi

kurum işleminin iptali ile fark işçilik, prim, gecikme zammı ve faiz borcu

ek prim eksik inceleme ile verilen hüküm gecikme faizi

şirket tarafından yürütülen iş nedeniyle eksik işçilik bildiriminde bulunulduğu gerekçesiyle re’sen tahakkuk ettirilen prim ve gecikme zammı

asgari işçilik oranı eksik işçilik bildirimi

asgari işçilik oranı işin sigorta müfettişine aktarılması re’sen tahakkuk ettirilen prim ve gecikme zammı

asgari işçilik oranı işin sigorta müfettişine aktarılması re’sen tahakkuk ettirilen prim ve gecikme zammı

yüklenicinin fark talebi ( ssk prim matrahının yükseltilmesi – sözleşme eki teknik şartname hükümleri)

fazla çalışma ücretinin kanıtlanması ulusal bayram ve genel tatil ücretinin kanıtlanması

506 sayılı yasa’da yeni düzenlemeler getiren 4958 sayılı yasa’dan önce kurumun ölçümlemeye dayanak aldığı yasal düzenlemelerin ortadan kaldırıldığı

kurumun ölçümleme hakkı noksan işçilik bildirimi prim ve gecikme zammı borcunun iptali ve istirdat

bildirilmesi zorunlu işçilik oranını belirlerken; işin genel niteliğini, işte kullanılan teknik yöntemleri, işin büyüklüğünü, tamamlama

bilirkişi raporunun yanlış değerlendirilmesi gecikme zammı prim

belirli bir sigortalının eksik veya hiç çalışmadığı dönemler için çalıştığı var sayılarak prim tahakkuku işleminin yasal dayanağı 506 sayılı sosyal sigortalar kanunu’nun 79. maddesi olup, kurumun müfettişlerine işin yürütümü

özel bina inşaatlarının işin yürütümü için bildirilmesi gerekli olan işçilik,

506 sayılı kanunun 84.maddesinden yersiz olarak alınan primlerin alındıkları tarihten itibaren 10 yıl geçmemiş ise faizi ile birlikte işverene geri verileceği” hükmü

ek prim tahakkuku ölçümleme sebepsiz iktisap

asgari işçilik tutarı prim borcu

yüklenilen işin hak ediş raporundaki işin niteliği ve genelgedeki işçilik oranına göre belirlenen işçilik oranı hak ediş tutarına uygulanarak bulunacak olan işin yaplma-sı için gereken en az işçilik miktarı

işkazası sonucu ölen sigortalının haksahiplerine bağlanan peşin değerli gelirler ile yapılan harcama ve ödemeler nedeniyle uğranılan kurum zararının rücuan ödetilmesi

işverene ait işyerinde ilk defa hangi tarihten itibaren sigortalı çalıştırılmaya başlandığı, sigortalının hangi tarihte işe girdiği detaylı bir biçimde araştırılıp, iş kazası belirtilen tarihten itibaren bir ay içinde ise

iş kazası nedeniyle tazminat maddi zarar hesabı

iş kazası nedeniyle tazminat

asıl işveren taşeron ilişkisi iş kazası nedeniyle tazminat rücu davası

yapılmış olan eser sözleşmesinde işin kalitesi ve işyeri disiplini amacıyla bir kısım hükümlerin yer alması, inşaat sahipliği dışında asıl işverenlik sıfatını doğuracak, işi alanın bağımsız işveren kimliğini ortadan kaldıracak bir etmen olmayıp, anılan sözleşmenin, borçlar kanunu’nun 356 vd. maddeleri doğrultusunda müteahhide yüklenen sorumluluğun doğal bir sonucu olarak, sözleşme hükümlerinin proje ve teknik şartnameye uygunluğunun saptanabilmesi amacına yönelik olduklarının kabulü zorunludur.

kurum tarafından tahakkuk ettirilen toplam 58.570.342.- tl prim borcu

kurumun yapılan işler ile buna bağlı bildirilmesi zorunlu işçilik miktarları üzerinde denetim ve prim saptama yetkisini ortadan kaldırmamıştır.

kurum’a kendisine bildirilen veya bildirilmeyen işçilik yönünde inceleme yetkisi açıkça verilmektedir.

kurum’un prim alacağının yani eksik bildirimde bulunulup bulunulmadığının yöntemince işin esasına girilerek belirlenmesi gerekir.

işçi sağlığı ve iş güvenliği işkazası sonucu ölüm işverenin sorumluluğu

işkazası sonucu ölen sigortalının haksahiplerine bağlanan peşin değerli gelirler ile yapılan harcama ve ödemeler nedeniyle uğranılan kurum zararının rücuan ödetilmesi

sürekli işgörmezlik durumuna düşen sigortalının durumu

iş kazası sonucu sürekli işgöremezlik durumuna giren sigortalıya bağlanan peşin değerli gelirler ile yapılan harcama ve ödemeler

işkazası sonucu sürekli işgöremezlik durumuna giren sigortalıya bağlanan peşin değerli gelirler ile yapılan harcama ve ödemeler nedeniyle uğranılan kurum zararının rücuan ödetilmesi davasının yapılan yargılamas

işkazası sonucu sürekli işgöremezlik durumuna giren sigortalıya bağlanan peşin değerli gelirler ile yapılan harcama ve ödemeler nedeniyle uğranılan kurum zararının rücuan ödetilmesi

işkazası sonucu sürekli işgöremezlik durumuna giren sigortalıya bağlanan peşin değerli gelirler ile yapılan harcama ve ödemeler nedeniyle uğranılan kurum zararının rücuan ödetilmesini istemiştir.

iş kazası nedeniyle tazminat rücuan tazminat tavan miktarı

iş kazasının oluşumuna etken kusur oranlarının saptanmasına yönelik inceleme

işkazası sonucu sürekli işgöremezlik durumuna giren sigortalıya bağlanan peşin değerli gelirler ile yapılan harcama ve ödemeler nedeniyle uğranılan kurum zararının rücuan ödetilmesi davasının yapılan yargılaması

köydes kapsamındaki işlerin ihale ile özel firmalara verilmesi sonucunda özel firmalara yapılan işlere ait hak-ediş ödemelerinde kdv tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk

ihalenin onaylanmaması sebebiyle damga vergisinin davacıya iade edilemeyeceği

hacze dayalı olarak gerçekleştirilen menkul malların satış işleminin iptali istemiyle açılan davanın görüm ve çözümünün idari yargıya ait olduğu hakkında.

düzenlediği sahte belgelerle bir limited şirket adına ihale makamına taahhüt ederek tamamladığı onarım işinden elde ettiği hasılatını kayıt ve beyan dışı bıraktığı görüşüyle takdir komisyonunca belirlenen matrah üzerinden temmuz- eylül 2002 dönemi için davacı adına re’sen salınan vergi ziyaı cezalı geçici vergi ile gecikme zammına karşı açılan davada; sahte vekaletname ve teklif mektubu kullanarak … inşaat turizm tic.ltd.şti. isimli bir şirket adına elazığ gençlik ve spor il müdürlüğünce ihale edilen atatürk stadı genel onarım işini taahhüd ederek bu işi tamamlayan ve sahte vergi levhası ve nüfus cüzdanıyla bu şirket adına bastırdığı faturaları kullanarak tahsil ettiği hak edişlerden kaynaklanan hasılatını beyan dışı bırakan davacının dönem matrahının belirlenmesi amacıyla konunun takdire sevkinde yasaya aykırılık bulunmadığı, ancak takdir komisyonunca, söz konusu onarım işinin taşerona yaptırıldığı gözardı edilerek alınan hakediş tutarının tamamının matrahta bırakılmasında hukuka uygunluk bulunmadığı gibi gelir vergisi kanununun mükerrer 120’nci maddesinin 4’üncü fıkrası uyarınca farkın %10’u aşan kısmının matrahta bırakılması gerektiği, tahakkuk aşamasında hesaplanacak olup davacı adına düzenlenen vergi ve ceza ihbarnamesinde yer almayan gecikme zammının ise bu aşamada idari davaya konu yapılabilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işleme dayanmadığı, yasa gereği mahsup dönemi geçtiği için aslı aranmayacağı ve tahakkuk ettirilmeyeceği vergi ve ceza ihbarnamesinde belirtilen geçici vergi hakkında karar verilemeyeceği gerekçesiyle, geçici vergi hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar veren, davanın vergi ziyaı cezası ile gecikme zammına ilişkin kısmını ise reddeden malatya vergi mahkemesinin 31.1.2005 gün ve e:2004/402, k:2005/30 sayılı kararının; takdir komisyonunca belirlenen matrah üzerinden salınan cezalı vergilerde yasaya aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istemidir.

ihale kararı üzerine işin üstlenilmesinden sonra ihale makamınca 488 sayılı damga vergisi kanunu’na göre hesaplanıp işi üstlenen şirketten kesilerek veya alınarak vergi idaresine ödenen damga vergisi tahsilatının iptali veya tahsil edilen tutarın iadesi istemiyle işi üstlenen şirket tarafından vergi mahkemesinde dava açılabileceği hakkında.

yükümlü şirket tarafından vergi borcunun vadesinde başvuruda bulunulmak suretiyle yargı kararı ile kendilerine iadesine hükmedilen tutardan mahsubu suretiyle ödendiği anlaşıldığından, söz konusu yargı kararının danıştay tarafından bozulması üzerine, gecikme zammının vergi borcunun vade tarihinden itibaren değil, bozma kararının vergi dairesi müdürlüğüne tebliğ tarihinden itibaren hesaplanacağı hakkında.

sigorta müdürlüğünün bulunduğu yerdeki iş mahkemesinin yetkili olduğu hükme bağlanmış, kanunun 81. maddesinde ise, bu kanuna göre alınacak sigorta primleri ve para cezalarının ödenmesi için işverene yapılacak bildirim üzerine prim borçları ve para cezaları ödenmezse kurumca düzenlenen prim borcunu ve para cezasını gösteren belgelerin resmi dairelerinin usulüne göre verdikleri belgeler hükmünde olup, icra ve iflas dairelerince bunların tabi oldukları hükümlere göre işlem yapılacağının öngörülmüş olduğu

99 seri no.lu katma değer vergisi genel tebliği’nin “yapım işlerinde tevkifat oranı” başlıklı 5.2 bölümünün son paragrafında; 30.04.2006 (bu tarih dahil) tarihinden önce ihalesi tamamlanmış yapım işlerine ilişkin olup bu tebliğin yayımı tarihinden sonra düzenlenecek faturalarda gösterilen katma değer vergisi tutarının tevkifata tabi tutulmayacağının belirtildiği,

sözleşmeler iller bankası tarafından değil, idare tarafından gerçekleştirilmiştir ve sorumlular sözleşmelerden alınması gereken binde 7.5 oranında damga vergisi’ni, sözleşmelerin imzalandığı andan itibaren takip etmekle yükümlüdürler. bu sebeple; sözleşme konusu işlerin finansmanının iller bankası tarafından karşılanması sebebiyle, sorumluluk banka yetkililerine yüklenemeyecektir

meslek hastalığı sonucu sürekli işgöremezlik durumuna giren sigortalıya bağlanan peşin değerli gelirler ile yapılan harcama ve ödemeler nedeniyle uğranılan kurum zararının rücuan ödetilmesi

süre uzatımı kararlarında damga vergisi

damga vergisine tabi olan kuruluşlar

müteahhit avanslarında damga vergisi

4734 sayılı kamu ihale kanuna göre yapılan doğrudan alımlarda sözleşme düzenlenmemesi durumunda ihale kararı ve sözleşme için damga vergisi ödenip ödenmeyeceği hk.

idare cep telefonu fatura ödemeleri yapılırken damga vergisi kesilmesi gerektiği hakkında.

ödenen elektrik tüketimi faturalarından damga vergisi kesintisi yapılması gerektiği hakkında.

yapılan ödemelerden damga vergisi kesintisi yapılması gerektiği hakkında.

geçici personel hizmet sözleşmesinden damga vergisi kesintisi yapılması gerektiği hakkında.

mal ve hizmet alımları karşılığı yapılan ödemelerden damga vergisi kesilmesi gerektiği hakkında.

sözleşmenin ikinci nüshası için damga vergisi kesintisi yapılması gerektiği hakkında.

işçilere ödenen yiyecek yardımından gelir vergisi, ssk işçi prim kesintisi ve işsizlik fonu işçi hissesi kesintisinin yapılması gerektiği hakkında.

saymanlıkta görevli maliye bakanlığı personeline döner sermayeden yapılan ek ödemelerin, 213 sayılı kanunun ek 13 üncü maddesi uyarınca yapılan ödemelerden mahsup edilmesi gerektiği hakkında.

belediye adına kayıtlı aracın kasko bedelinin belediye bütçesinden karşılanmasının mümkün bulunmadığı hakkında.

proje hazırlanması işleri ile imar tadilatı işlerinin çeşitli yüklenicilere yaptırılmasına ait hakediş ödemelerinden kdv tevkifatının yapılması gerektiği hakkında.

yıllara sari inşaat ve onarım işine ait hakediş ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerektiği hakkında.

resmi dairelerin mal ve hizmet alımlarında damga vergisi matrahının belirlenmesinde, hesaplanan katma değer vergisi

karar pulu

hak edişler üzerinden alınan damga vergisi

iş artışı ile fiyat farkı ödemelerinde damga vergisi uygulaması

iptal edilen ihale kararlarına ait damga vergisi

işgücü temin hizmeti ve yapım işlerinde kdv tevkifatı

özel tüketim vergisi değişikliğinden kaynaklı olarak hesaplanacak fiyat farkı

uluslararası katılımcılara açık ihalelerde vergi, resim, harç istisna belgesi alınması ve yaşanan sorunlar

hakediş ödemelerinde damga vergisi kesintisi

yapım işlerinde ilave iş artışları ve damga vergisi kesintisi

kamu kurum ve kuruluşlarının, alacaklı hak sahiplerine yapacakları ödemelerde “vergi borcu sorgulama” ve “vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge” arama işlem ve süreçlerine genel bir bakış ve uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözümler

kazanıldıktan sonra iptal edilen bir ihalede imzalanan sözleşme nedeniyle ödenen damga vergisi’nin iadesi

işçilere yapılan bayram yardımından gelir vergisi kesintisi yapılması gerektiği hakkında.

657 sayılı kanuna tabi olarak çalışan memurlara, devlet memurları yiyecek yönetmeliği’ne aykırı olarak yiyecek yardımı yapılmasının mümkün olmadığı hakkında.

memura yapılacak yiyecek yardımında, yemek maliyetinin tamamının bütçeden karşılanmasının mümkün olmadığı hakkında.

yapı denetim firmalarına yapılan hakediş ödemelerinden damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı

yıllara sari inşaat onarım işine ilişkin hak ediş ödemeleri ve belge düzeni

geçici kabule tabi inşaat işinde işveren ile davalı olunması durumunda iş bitim tarihi

yıllara sari inşaat ve onarma işinde işin bitim tarihi

ana sözleşmesi geçici kabul rejimine tabi yıllara sari inşaat işlerinin yükleniciler tarafından taşeronlara yaptırılması aşamasında geçici kabul düzenlenip düzenlenmeyeceği

yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde işin başlama ve bitiş tarihlerinin tespiti

iş akdi feshedilen işçinin ücretinin ödenmemesi

düzenlenen hak ediş raporlarına istinaden müteahhide ödenecek tutarın ne şekilde hesaplanacağına ilişkin

geçici kabulden sonra gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı ve fazla kesintinin nasıl geri iade edileceği

ihale kararı üzerine işin üstlenilmesinden sonra ihale makamınca 488 sayılı damga vergisi kanununa göre hesaplanıp işi üstlenen şirketten kesilerek veya alınarak vergi idaresine ödenen damga vergisi tahsilatının iptali veya tahsil edilen tutarın iadesi istemiyle işi üstlenen şirket tarafından vergi mahkemesinde dava açılabileceği hakkında.

toprak analizi işinin yıllara sari iş kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği

yapılan işin yıllara sari inşaat işi olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği

yıllara sari inşaat ve onarma işinde işin bitim tarihi

arazi toplulaştırma işinden dolayı yapılan taşeronluk faaliyetinin yıllara sari inşaat işi olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ve arazi çalışmalarında köylülere ait araçlarla yaptırılan iş karşılığında defter belge düzeni ve tevkifat oranı

kömür kazı, yükleme ve nakliyesi işinin senelere sari inşaat işi kapsamında olup olmadığı

arazi toplulaştırma işinden dolayı yapılan taşeronluk faaliyetinin yıllara sari inşaat işi olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ve arazi çalışmalarında köylülere ait araçlarla yaptırılan iş karşılığında defter belge düzeni ve tevkifat oranı

yıllara sari inşaat işi ile birlikte verilen yemek hizmeti nedeniyle tevkifat yapılıp yapılmayacağı

personel çalıştırma işinin yıllara sari inşaat işi olup olmadığı

yapılan işin yıllara sari inşaat işi olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği

geçici kabul tutanağının onaylandığı tarihten sonra, geçici kabulden önceki tarihlerde yapılan işler ile kesin kabulü sağlamak için yapılan işlere ait hakediş ödemelerinden kurumlar vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı

yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde damga vergisi uygulaması

belediye ita amirince de onaylanan, ancak karşı tarafın sözleşme yapmaması nedeniyle feshedilen ihale kararı için, srumlu sıfatıyla belediye başkanlığı adına salınan kaçakçılık cezalı damga vergisini kaldıran mahkeme kararının yerinde olduğu hk.

damga vergisi ve karar pul bedeli hakkında

köylere hizmet götürme birliğince yapılan kdv. tevkifatı- gelir vergisi tevkifatı ve ilköğretim okullurı yapım işleri sözleşme damga vergisi hk.

yıllara sari inşaat işlerinde stopaj uygulamaları

geçici kabul tutanağı onay tarihinden sonra yapılan hakediş ödemesinde tevkifat

kat karşılığı inşaat işinde, arsa tapusunun şirket adına tapuda tescili sonrasında yapılan dairelerin teslimi

tasfiye halindeki şirketin aktifinde kayıtlı bulunan arsaların ortaklara satışı halinde şirketin aktifinde kayıtlı olduğu değer üzerinden mi yoksa rayiç bedel üzerinden mi faturalanacağı

belediye tarafından iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde parsellenen arsanın ortağı olduğu şirkete ayni sermaye olarak konması

yıllara sari inşaat işinde hak ediş bedeli üzerinden yapılacak tevkifattan, yükleniciye ödenen avans ödemesinden yapılan kesintinin düşürülüp düşürülmeyeceği

 

hakedişten %5 pirim kesintileri

idarece yapılan hakedişten %5 pirim kesintileri

hakedişten idarece yapılan %5 pirim kesintisi

hakedişten idarece yapılan %5 pirim kesintileri

ihalede kdv tevkifat uygulaması

kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemlere ait bildirim formu

vergi usul kanunu’nda alacakların şüpheli hale geldiği tarihte karşılık ayrılmasını zorunlu kılan bir düzenleme bulunmadığından, söz konusu alacaklar için şüphelilik halinin devam ettiği sürece karşılık ayrılabileceği hk.

organize sanayi bölgesinde faaliyete geçen katılımcılardan tahsil edilen alt yapı ve hizmet katılım bedelleri için kdv açısından vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi

kdv genel uygulama tebliğinin, konutlarda net alan hesabına ilişkin bölümünün yürürlüğünün durdurulması

ihale kararının hükmünden yararlanıldığından yeniden damga vergisi alacağının doğduğu

kat karşılığı inşaat sözleşmesinde damga vergisi

işverenlere ait işyerinde hizmet akdine dayalı olarak geçen ve kuruma kayıt ve tescil edilmeyen çalışmalarının tesbiti

yol inşaatı işinde ofset çekme işi yapılırken iki kişinin yapması gereken tel serme işini tek başına yaparken sol el 2, 3, 4. parmaklarından yaralandığı,

yapı işi nedeniyle yapılan müfettiş incelemesiyle saptanan eksik işçilik bildirimi

alt işverenin (taşeron) işçisinin geçirdiği iş kazasında asıl işverenin sorumluluğu nedir?

değişen alt işverenler arasındaki hukuki ilişkinin tespiti ve bunun işçinin işçilik haklarına etkileri nelerdir?

2015 yılı için binaların metrekare normal inşaat maliyet bedellerini gösterir cetvel

yapım işlerinde tevkifat uygulamasına ilişkin açıklamalar

2015 yılı  kdv tevkifat tablosu

hakedişten idarece yapılan %5 pirim kesintisi hk karar

sgk hakediş ödemeleri ve yapı kullanma izin belgeleri

fazla iş bedelinin tahsili istemi – serbest piyasa rayiçleri üzerinden bedelin hesaplanması – bedel içinde kdvnin de olacağı gözetilerek kdv ilave edilmeden hesaplama yaptırılması gerektiği

ihale kararı üzerine işin üstlenilmesinden sonra ihale makamınca 488 sayılı damga vergisi kanununa göre hesaplanıp işi üstlenen şirketten kesilerek veya alınarak vergi idaresine ödenen damga vergisi tahsilatının iptali veya tahsil edilen tutarın iadesi istemiyle işi üstlenen şirket tarafından vergi mahkemesinde dava açılabileceği hakkında.

hakediş raporunun onay tarihi itibariyle tahakkuk eden katma değer vergisinin tümünü bu tarihi esas alarak beyan etmesi gerekirken, tahsil tarihlerine göre beyan yoluna gitmesi 213 sayılı vergi usul kanununun 341. maddesinin fıkrasında belirtilen vergi ziyaına girdiğinden ceza uygulanması

yıllara sari yapım işinde kurumlar vergisi tevkifatı

fiyat farkı dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ………..ltd. şti.’nin yükleniminde olan ………..belediyesinin “…. personel çalıştırılması hizmet alımı” işine ait hak ediş ödemelerinde sözleşme ve idari şartname hükümlerine uyulmaması nedeniyle ………..tl kamu zararına neden olunduğu görülmüştür

teminat bedelinin güncellenmemesi. …. inşaat yüklenimindeki … sözleşme bedelli …. ilçesi … cad. yol üstyapı yapım işine ait sözleşmenin feshedilmesi nedeniyle gelir kaydedilen kesin teminat ve ek kesin teminatın güncellenmediği anlaşılmıştır.

ihale edilen işin tamamının kendisine yaptırılacağı inancıyla ihale bedeli üzerinden hesaplanan sözleşme bedeli karşılığı olan karar pulu ve damga vergisini,maliye bakanlığına yatırdığını, sonrasında ise sözleşmenin imzalandığını fakat müvekkili şirketin herhangi bir kusur ve ihmali olmaksızın ihale makamınca işin yapımından vazgeçildiğini, tasfiye sözleşmesi üzerine tasfiye bedeli üzerinden tekrardan damga vergisinin yatırıldığını ifade etmek suretiyle evvelce ödenen karar pulu ve damga vergisinin iade talebine ait karar

sigortalının, iş yerinde çalışmakla iken kalp krizi geçirerek ölümü, 506 saydı yasanın 11. maddesinde gösterilen “sigortalının işyerinde bulunduğu sırada meydana gelme” haline uygun bir olay olduğu gibi; aynı maddede düzenlenen “işveren tarafından yürütülmekte olan is dolayısıyla meydana gelme” koline de uygun olup; is kazası sayılması gerekir.

işyerinin boya ünitesinde zehirli gazlara maruz kalarak çalışmıştır. daha sonra inşaat şirketinde çalıştığı ve hastalık nedeniyle sigortalıdaki iş kaybının % 100 olduğu uyuşmazlık konusu değildir. meslek hastalığının ortaya çıktığı sırada çalıştığı inşaat şirketinde böyle bir hastalığın meydana gelme olasılığı yoktur.

hakedişler üzerinden kesilen nefaset bedeli kesintilerinin kdv karşısındaki durumu

ihale kararının mahkemece iptali durumunda ihaleye nedeniyle düzenlenen sözleşme için damga vergisi alınırmı

sözleşmede gerekse sözleşme eki idari şartnamede, sözleşme kapsamındaki yapım işlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb. giderlerin sözleşme bedeline dahil olduğu belirtildiğinden, … öğretmenevi yapım işi ile ilgili olarak yüklenici tarafından ödenmesi gereken teknik alt ve üst yapılardan alınan katılım ücreti, asansör ruhsat ücreti, otopark bedeli, imar durumu hazırlama ücreti ve yol kotu tutanağı hazırlama ücretinin kurum bütçesinden ödenmesi mümkün değildir.

belediye tarafından ihale suretiyle gerçekleştirilen muhtelif gayrimenkul satışlarının ihale kararlarına ilişkin damga vergisinin tahsil edilmemesi neticesinde kamu zararına sebep olunduğu, sorumluların savunmalarından ise rapora konu edilen damga vergisinin tamamının tahsil edildiği

damga vergisi kanununa göre resmi daire sayılmayan ve damga vergisi kanununda her hangi bir muafiyet ve istisna tanınmayan kamu ihale kurumuna yapılan ihale ilan bedeli ödemelerinden binde 9,48 oranında damga vergisi kesilmemesi sonucu ortaya çıkan toplam … tl kamu zararının sorumlularına ortaklaşa ve zincirleme olarak ödettirilmesine karar verilmesi gerekmekte ise de, bahsi geçen kamu zararının tamamının … tarih ve … nolu muhasebe işlem fişi ile tahsil edildiği anlaşıldığı

 ihaleye çıkarılan yapım işinin yapılması amacıyla şti ile a.ş arasında sözleşme ile adi ortaklık kurulduğu ve adi ortaklığınız ile idare arasında imzalanan sözleşme ile söz konusu işin üstlenilerek işe başladığınız ve sözleşmeye göre işin .. tarihinde bitmesi gerektiği ancak ortaklığınız tarafından yapılmakta olan işin  tüm hak ve vecibeleriyle birlikte şirketinize devredildiği belirtilerek söz konusu işin şirketiniz açısından yıllara sari inşaat işi kapsamında olup olmadığı ile tarafınıza yapılacak hakediş ödemeleri üzerinden stopaj yapılıp yapılmayacağı hususlarında başkanlığımızdan görüş istenilmiştir

sgk primlerinden şirket yöneticilerinin sorumluluğu

iş artışına ilişkin olarak ihale kararı ve sözleşme damga vergisinin ödenip ödenmeyeceği hk.

şirkete yapılan hakediş ödemeleri üzerinden gerçekleştirilen 5.345,62 tl damga vergisi kesintisinin, düzeltme ve şikayet yoluyla iadesi istemiyle yapılan başvurunun davalı idarece reddine ilişkin

hakediş ödemelerine ilişkin damga vergisi kesintisi

ihale kararının mahkemece iptali durumunda ihaleye ilişkin düzenlenen sözleşmenin damga vergisi

alınan ihaleler kapsamında resmi kurumlara akaryakıt teslimlerinde bulunduğu, akaryakıt teslimlerine ilişkin sözleşmelerin imzalandığı yıl ile akaryakıtın teslim edildiği yılın farklı olduğu belirterek, sözleşmelerden doğan damga vergisi, ihale karar damga vergisi ve kamu ihale kurum paylarının ödendikleri takvim yılının gideri olarak tek seferde mi gider yazılacağı yoksa sözleşme kapsamındaki teslimlerin yapıldığı takip eden yıl veya yıllarda bu teslimler oranında satılan malın maliyeti ile mi ilişkilendirileceği hususunda başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

inşaat ve onarma işlerinde işe başlama tarihinin tespiti

yüklenicinin iflası durumunda inşaat işinin bitim tarihi ile belge düzeni hk.

bir yıldan az süren ancak iki takvim yılına sarkan inşaat işleri yıllara sari olarak kabul edilirmi

birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde gelir vergisi tevkifatı.

yükümlülüklerini yerine getirmeyen yüklenici adına başka bir firmayla anlaşılması halinde stopaj yükümlülüğü

yol tretuvar işçiliği işinin yıllara sari inşaat kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği

yapım işi sözleşmesine istinaden taşeron firmaya uygulanacak gecikme cezasının vergisel durumu ve belge düzeni hk.

adi ortaklardan birinin ortaklıktan ayrılması halinde işe devam eden ortak açısından yıllara sari inşaat işinin durumu

sözleşmede belirtilen durak katılım payları üzerinden damga vergisi alınmaması nedeniyle ………-tl’ye tazmin hükmü

personel ulaşım gideri için aylık olarak a.ş’ye yapılan ödemelerden damga vergisi kesilmemesi

personel ulaşım gideri için aylık olarak …’ye yapılan ödemelerden damga vergisi kesilmemesi

ihale iş ortaklıklarının vergilendirilmesi

hakediş üzerinden kesilen nefaset bedeli-kdv ilişkisi hk.

sözleşmeden doğan damga vergisi ile kamu ihale kurum payları tek seferde mi gider yazılır yoksa satılan malın maliyeti ile ilişkilendirilmesi

ihale kararının mahkemece iptali durumunda ihaleye ilişkin düzenlenen sözleşmenin damga vergisi

ihale hakediş üzerinden kesilen nefaset bedeli-kdv ilişkisi hk.

ihalelerde ortak girişimlerinde iş ortaklıklarının vergilendirilmesi

devlet ihale kanununun 75 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine “devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, özel bütçeli idarelerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallar” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “hazinenin” ibaresi “idarelerin” şeklinde değiştirilmiştir.

büyükşehir belediyesi ile maliye bakanlığı arasında 49 yıllığına tesis edilen ve … tarihli … nolu ödeme emri belgesi ile muhasebeleştirilen irtifak hakkı tesisine ilişkin ihale bedeli üzerinden damga vergisi ödenmesi nedeniyle kamu zararına sebep olunduğu iddiası

damga vergisi mülkiyeti belediyeye ait olan “……………. işi” ne ait sözleşme ve karar damga vergilerinin eksik tahsil edilmesi sonucu ……………. tl kamu zararına sebebiyet verilmesi ile ilgili olarak yapılan inceleme

sözleşmeden doğan damga vergisi ile kamu ihale kurum paylarının tek seferde mi gider yazılacağı yoksa satılan malın maliyeti ile mi ilişkilendirileceği

yol harcamalarına katılma payı 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu’na göre alınması gereken “yol harcamalarına katılma payı” nın tahakkuk ettirilmemesi sonucunda, ………….. büyükşehir belediyesinin gelir kaybına uğraması sebebiyle ………….. tl tutarında kamu zararına neden olunduğu konusuyla ilgili

 6728 sayılı yatırım ortamının iyileştirmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun’un 28 inci maddesi ile damga vergisi kanununa ekli (1) sayılı tablonun “ıı. kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrasında;“4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı kamu ihale kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya kamu ihale kurumuna itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur.”hükmü yer almaktadır.bu hükümden, ihalenin iptal edilmesi halinde, iptale kadar yapılan imalat ile ihale bedeli arasındaki farka ait damga vergisinin alınmayacağı anlaşılmaktadır.ayrıca anılan ihalede, ilk yükleniciden ihale bedeli üzerinden hesaplanan ..tutarında damga vergisi tahsil edilmiş olup, tasfiye sonrası bu tutardan herhangi bir iade de yapılmamıştır.bu itibarla; 6728 sayılı kanunla damga vergisi kanununa eklenen ve yukarıda yer alan hüküm uyarınca ihale bedelinin hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisinin tahsil edilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığından, …kamu zararı oluşturmadığına ve konu hakkında ilişik bulunmadığına, oybirliği ile karar verildi.

4734 sayılı kamu ihale kanununun “pazarlık usulü” başlıklı 21’inci maddesinde; (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu olmadığı, ilan yapılmayan hallerde en az üç isteklinin davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermelerinin isteneceği, 28 inci maddesinde de; ilan yapılmayan ihalelerde, ihale dokümanının sadece idare tarafından davet edilenlere satılacağı hüküm altına alınmıştır.ekonomi bakanlığına ‘vergi resim ve harç istisnası belgesi’ alınması amacıyla idarece idari şartnamenin 8’inci maddesi hükmü hüküm dikkate alınarak yazılan …………. tarih ve …………. sayılı yazıda işin uluslararası ihale olduğu belirtilmiş ve bu yazıya istinaden vergi resim ve harç istisnası belgesi alınmıştır. ancak, ihalenin uluslararası ihaleye çıkarılmış olarak kabul edilebilmesi için sadece idari şartnamesinde, “ihalenin yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır” düzenlemesinin yapılması yeterli olmamakta, ihalenin yerli ve yabancı tüm firmaların birlikte veya ayrı ayrı iştirakine açık olması gerekmektedir.

kamu ihale kanununun 21/b maddesi kapsamında ilan edilmeksizin, pazarlık usulüne göre yapılan ihalesine sadece yerli istekli davet edilmesine rağmen, idarenin ihaleye ait idari şartnamenin 8’inci maddesi uyarınca ihalenin yerli ve yabancı isteklilerin katılımına açık olduğunu belirten yazısına istinaden ekonomi bakanlığınca “vergi resim ve harç istisna belgesi” tanzim edilmesine bağlı olarak damga vergisinin tahakkuk ettirilmediği

belediyenin ihale suretiyle gerçekleştirdiği taşınmaz satışlarından kesilmesi gereken ihale karar pulu damga vergisi tutarlarının tahsil edilmemesi neticesinde ………. tl kamu zararına sebebiyet verildiği hususu

kamu zararına ilişkin, kısmen tahsilat bildirilmiştir. yapılan tahsilatın da bir kısmının, ilamın infazı mahiyetinde olmak üzere, hüküm tarihinden sonra yapıldığı, bir kısmının ise, yargılamanın iadesini gerektirir nitelikte olan hüküm tarihinden önce yapıldığı, kısmen de henüz tahsil edilmemiş ancak tahsil edileceği bildirilen kamu zararı tutarı bildirilmiştir.bu nedenle, anılan tahsilat için, temyiz kurulunca yapılacak işlem bulunmadığından, yargılamanın iadesini gerektirir nitelikte görülmesi halinde, yeniden görüşülerek hüküm tesis edilmesini teminen, dosyanın dairesine gönderilmesine karar verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir

mahkemenin aldığı karara istinaden yeniden ihale komisyonu kararı alınarak, işin ………. iş ortaklığına ihale edildiği,bu süreçte inşaat devam ettiğinden tasfiye kabul tutanağı ile yapım işinin % 27,5793 seviyesinde tasfiye edildiği,ancak ………..iş ortaklığı teklif geçerlilik süresini uzatmadığından, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ………. ile teklif bedeli olan ……….. işin kalan miktarına oranlanmasıyla elde edilen ………. üzerinden sözleşme imzalandığı,ihale karar pulu olarak ………. üzerinden binde 5,69 oranında hesaplanarak ………. tutarında damga vergisi tahakkuk ve tahsil ettirildiği,ilk yüklenici ………… tarafından yatırılan ……….. tutarında tahsil ettirilen damga vergisinin tasfiye sonrası iade edilmediği,

resmi daire tarafından yapılan hakediş ödemelerinin damga vergisi hk.

hakediş raporunun onay tarihi itibariyle tahakkuk eden katma değer vergisinin tümünü bu tarihi esas alarak beyan etmesi gerekirken, tahsil tarihlerine göre beyan yoluna gitmesi

alt yükleniciye ait damga vergisi …… daire başkanlıkları tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin dosyaların incelenmesinden alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilen işlerle ilgili olarak, yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan sözleşmeler nedeniyle damga vergisinin kesilmemesi sonucu ……tl kamu zararına sebebiyet verilmesi ile ilgili olarak yapılan inceleme

ihale kararlarından damga vergisi kesilmemesi.

sgk işveren primi dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ……………tarafından ihale edilen ve ……………..ile sözleşmesi imzalanan ……………..işinde personelin izinli olduğu günlere ait yemek ve yol bedelinin kesilmesinde kesinti tutarına, sosyal güvenlik kurumu (sgk) işveren priminin dahil edilmemesi nedeniyle hakedişlerden kesilmesi gereken yemek bedelinin hesabında hata yapıldığı görülmüştür.

gelir vergisi ……… belediyesine ait yıllara sari bir inşaat onarım işinin hakedişinden gelir vergisi kesintisi yapılmaması

… tl sözleşme bedelli …… ltd. şti. yüklenimindeki “…… yapım işi”ne ilişkin 17 nolu hakediş raporunun incelenmesi sonucunda, hakediş ödemesinin, ekonomi bakanlığı ihracat genel müdürlüğü tarafından düzenlenen vergi resim harç istisna belgesinde belirtilen tutarı aşmasına rağmen aşan tutardan damga vergisi kesilmemesi suretiyle …… tl kamu zararına sebebiyet verilmesi

sgk işveren primi dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ……………tarafından ihale edilen ve ……………..ile sözleşmesi imzalanan ……………..işinde personelin izinli olduğu günlere ait yemek ve yol bedelinin kesilmesinde kesinti tutarına, sosyal güvenlik kurumu (sgk) işveren priminin dahil edilmemesi nedeniyle hakedişlerden kesilmesi gereken yemek bedelinin hesabında hata yapıldığı

dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ……………tarafından ihale edilen ve ……………..ile sözleşmesi imzalanan ……………..işinde personelin izinli olduğu günlere ait yemek ve yol bedelinin kesilmesinde kesinti tutarına, sosyal güvenlik kurumu (sgk) işveren priminin dahil edilmemesi nedeniyle hakedişlerden kesilmesi gereken yemek bedelinin hesabında hata yapıldığı görülmüştür.

sgk işveren primi dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ……………tarafından ihale edilen ve ……………..ile sözleşmesi imzalanan …………….. işinde personelin izinli olduğu günlere ait yemek ve yol bedelinin kesilmesinde kesinti tutarına, sosyal güvenlik kurumu (sgk) işveren priminin dahil edilmemesi nedeniyle hakedişlerden kesilmesi gereken yemek bedelinin hesabında hata yapıldığı görülmüştür.

sözleşme imzalanmadan önce geçici olarak ihaleden men edilen firmanın, ihale kararına ilişkin olarak damga vergisi ödeyip ödemeyeceği hk.

müteahhid firma ile taşeron firma arasında ilköğretim okulu inşşatına ilişkin düzenlenen sözleşmelerin damga vergine tabi olup olmadığı ile verginin beyanı hk.

iptal edilen uluslararası ihalelere ilişkin düzenlenen teminat mektuplarının banka tarafından teslim alınması aşamasında bsmv uygulaması hk.

karayolları genel müdürlüğünün teşkilat ve görevleri hakkında kanunun 12 nci maddesinde, karayolları genel müdürlüğünün bu kanun kapsamındaki görevleri dolayısıyla yapacağı işlemler yönünden, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç, her türlü vergi, resim, harç ve paydan, tapu ve kadastro işlemlerinden kaynaklanan her türlü döner sermaye ücretinden muaf olduğu hükme bağlanmış olup, söz konusu hükümle diğer işlem taraflarına bir vergi ve harç muafiyeti öngörülmemiştir

sigorta işi ihalesine ilişkin olarak limited şirket ile düzenlenen sözleşmenin, alınan ihale kararının ve yapılacak hakediş ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

bankaların afet konutları ihalelerine katılmak isteyen firmalara vereceği teminat mektupları üzerinden  alacağı komisyonların bsmv’ne tabi olup olmayacağı

 kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri kdv’den müstesnadır

ödemesi ertelenen sgk primlerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı

sözleşmelerin zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devrine izin vermiştir. sözleşmenin devri halinde, “devir sözleşmesi” başlıklı kağıdın asıl kağıttan alınan damga vergisinin dörtte biri tutarında damga vergisine tabi tutulması

yapım işlerine ait ihale kararından işin bitim tarihine kadar geçen süre zarfında aşağıda belirtilen durumlarda damga vergisi

ihale şartnamesine istinaden verilen geçici teminatın idare tarafından nakden tahsil edilmesi durumunda, geçici teminat tutarının indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

ihale edilen mal, hizmet ve yapım işleri ihaleleri sonucu yüklenicilerle yapılan sözleşmeler üzerinden ihale kararı ve sözleşme damga vergisi

üniversitelerde sürdürülen araştırma projeleri kapsamında  gerçekleştirilen yapım işleri ihalelerinde firmalarla düzenlenecek sözleşmeler ile bu sözleşmeler kapsamında yapılacak ödemeler nedeniyle düzenlenecek kağıtların damga vergisi tabi olup olmadığı hk.

milli eğitim müdürlüklerinden alınan ihaleli öğrenci taşıma hizmetlerinde servislerde refakatçi personele ödenecek ücretlerde kdv oranı

milli eğitim müdürlüklerinden alınan ihaleli öğrenci taşıma işinin sözleşme ile kiralanan araçlarla yapılmasında kdv uygulaması

belli parayı ihtiva etmeyen sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmayacağı hk.

üniversitelerin bilimsel araştırma projeleri kapsamında malzeme temini için yapıtığı ihaleler sonucu firmalar ile düzenlediği sözleşmelerde damga vergisi

ihale döküman bedelinden kdv alınıp alınmayacağı

233 sayılı khk ye tabi iktisadi devlet teşekkülü statüsünde bulunan kurum tarafından açılan ihalelerde alınan ihale kararlarının damga vergisine tabi olup olmadığı hk

üye olan şirketlerin iştirak ettikleri ilaç ve tıbbi malzeme tedariki ihalelerine ilişkin olarak düzenlenen çerçeve sözleşme ve ihale kararı ile kısa sözleşme ve bu sözleşmeye esas ihale kararının damga vergisi

yurt dışında yapılan, inşaat, onarım, montaj işi ve bu işe ilişkin malzemelerin yurt içinden ve yurt dışından temin edilmesi durumunda istisna uygulaması.

yurt dışında yapılan, inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlere ilişkin istisna uygulaması hk.

kamudan alınan ihaleye istinaden kurulan adi ortaklığın iş bitimi sonucunda vergilendirilmesi ve belge düzeni hk.

iptal edilen ihalenin danıştay kararı sonucu tekrar ilgilisine iade edilmesi sonucu kalan süre için düzenlenecek sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

ihalenin iptal edilmesi sonucunda  ihale makamına verilen geçici teminat mektubunun gider kaydedilmesi ve muhasebe kayıtlarında gösterilmesi hk.

hazinece karşılanan sgk sigorta prim teşvikinin muhasebe kaydının nasıl yapılacağı hk.

yerli imalatçı firma ile uluslararası ihaleyi kazanan adi ortaklık arasında düzenlenen temliknamede damga vergisi hk.

kamu kurumu tarafından açılan ihalede sigorta şirketinin damga vergisi muafiyeti hk.

ihalede en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahiplerinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda ikisinden de ayrı ayrı damga vergisi alınıp alınmayacağı hk.

kooperatifin taşımalı eğitim ihalesini alarak işi ortaklarına yaptırdığında kurumlar vergisi muafiyeti.

damga vergisi vergi borcu değildir,vergi borcu ifadesinin yıllık gelir vergisi, kurumlar vergisi, gelir stopaj vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, özel iletişim vergisi ve banka sigorta muameleleri vergisi gibi doğrudan ticari faaliyetle ilgili vergi olduğunun anlaşılması gerekliği açıktır. diğer taraftan, damga vergisi; kişiler veya kuruluşlar arası hukuki işlemlerin geçerliliğini belgeleyen kâğıtlardan alınan vergi veya çeşitli resmi belgelere kanunla belirlenmiş miktarda veya oranda pul yapıştırma, basılı damga koyma, makbuz verme, hakedişten kesinti yapma yoluyla alınan vergi şeklinde tanımlanabilmektedir incelenen dava dosyası ve yukarıda açıklanan mevzuat birlikte irdelendiğinde: ticari faaliyet ve kazançla bir ilgisi bulunayan ayni nitelikli damga vergisinden kaynaklanan vergi borcunun, 4734 sayılı kanımu ihale kanununun “ihaleye katılımda yeterlilik kuralları” başlıklı 10. maddesinin 4. fıkrasının (d) bendi ile ilişkilendirilerek davacı şirketin ihale tarihi itibariyle vergi borcu olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatın irat kaydedilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

inşaat sözleşmelerinde damga vergisi kaldırılması

aşırı düşük teklif açıklamalarının istenildiği 14 iş kalemi bakımından kamu ihale genel tebliği’ne uygun biçimde açıklama yaptığı, yapılan açıklamalarda idarece açıklama istenilen sistemlerinin bakım giderleri için teklif ettikleri toplam tutarın 24.273.000,00.-tl; anılan gider kalemleri için öngördükleri maliyet tutarının ise kamu ihale genel tebliği maddesine göre üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerine göre toplam 13.966.000,00.-tl olduğu, karar pulu, sözleşmeye ait damga vergisi ve noter harcı giderleri ile ilgili herhangi bir muafiyet olmaksızın sözleşme ve genel giderleri için hesaplanan maliyet tutarının 1.776.136,32.-tl olduğu ve bu tutarın yüklenici kârı, sözleşme ve genel giderlere karşılık gelen 10.307.000,00.-tl’den düşüldüğünde yüklenici kârı için geriye 8.530.863,68.-tl kaldığı, teklif edilen tutara karşılık gelen karar pulu, damga vergisi ve noter harcı giderlerinin ise toplam 564.104,52.-tl olduğu, sadece açıklama istenilen iş kalemlerinde öngörülen maliyete göre %26,35’lik kâr içeren davacının teklifinin bu yönüyle değerlendirmeye alınması gerekirken salt vergi, resim, harç istisna belgesi alınamayacağından bahisle teklifin değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk; davanın reddi yolundaki idare mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır. …” gerekçesiyle mahkeme kararının bozulmasına

ihale firmalarının dikkatine,ücretlerin bankadan ödenme zorunluluğu, en az işçi sayısı ve zorunluluğa uymamanın cezası

danıştay kararı, geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilen mükellefe beyanname vermediği gerekçesi ile ceza kesilemeyeceği hk.

sözleşme damga vergisi,vergi dairesine yatırılmak suretiyle yapılabileceği gibi, uygulamada yuklenicinin hak edişinden de kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilmektedir

yapım işine ait hakediş ödemelerinde damga vergisi kesintisi hk

yapım işleri ile birlikte ifa edilen harita ve kadastro işlerinin alt yükleniciye devredilmesi halinde tevkifat uygulaması.

pansiyonlu ilköğretim okulunda, okul pansiyonu için mal/malzeme, hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin olarak yapılacak ihalelerde düzenlenen ihale kararı ve sözleşmelerin, 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununun 78 ve 83 üncü maddeleri kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

yıllara sari inşaat ve onarım işine kar/zarar paylaşım esasına göre katılan şirketin vergilendirilmesi hk.

şikayetçi tarafça öncelikle emlak vergisinin ödenmesi gerektiği hususunun, şikayetçi lehine usuli kazanılmış hak oluşturduğu ve mahkemece bu yönden şikayetin kabulü gerektiği hususu hükmün gerekçesinde açıklandığına göre, şikayetçinin, öncelikle emlak vergisi ödenmeden taşınmazın tescil işleminin usulsüz olduğuna yönelik icra memur işlemi şikayetinde artık hukuki yararının kalmadığı gerekçesiyle, hmk’nın 114/1-h ve 115/2. maddeleri uyarınca hukuki yarar yokluğu sebebiyle şikayetin usulden reddine karar verilmesi gerekirken, genel mahkemenin görevli olduğu gerekçesiyle hüküm kurulması doğru olmamış ise de, hüküm sonucu itibariyle doğru olduğundan, humk’nın 438/son maddesi uyarınca gerekçesi değiştirilerek ve hüküm fıkrasında yapılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, hükmün humk’nın 438/7. maddesi uyarınca aşağıda yazılı olduğu şekilde düzeltilmesi suretiyle onanması gerekmiştir.

belediyesinin 2014 yılında ihale suretiyle yaptığı taşınmaz satış ve kiralamalardan binde 5,69 oranında ihale karar damga vergisi alınmaması nedeniyle … tl’ye tazmin hükmü verilmiştir.

gayrimenkul alım satımı, ticari kazanç olarak vergilendirme

bağımsız bölümlerinin tapu kayıtlarına konulan haczin kaldırılması istenilmektedir. dilekçenize istinaden yapılan inceleme ve tapu müdürlüğü ile yapılan yazışma neticesinde, müteahhit, kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereği arsa üzerine inşa etmiş olduğu meskenlere ortak olmaktadır. kat irtifakını kurduktan sonra kendine düşen daireleri toprak sahibinden kendi adına geçirmemiş olduğundan arsa sahiplerinin isimleri tapu tescil kayıtlarında gözüktüğü bildirilmiştir. bu nedenle müteahhit z.a. ile müvekkilleriniz arasında kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi gereği 12 ve 13 nolu bağımsız bölümlerin tamamı arsa payı ve eklentileri ile birlikte müteahhit (z.a.) adına bırakılmış olduğundan ve z.a.’ın da dairemize vadesi geçmiş vergi borcu bulunduğundan dolayı söz konusu vergi borcu ödenmeden, haczin kaldırılması mümkün değildir” denilmiştir.

kat karşılığı inşaat işi yapan yapımcı firmanın, arsa sahibi adına yaptığı ödemeler ve inşaatla ilgili diğer vergi, resim ve harçların, vergilendirilmesi.

sahip olunan gayrimenkulün ayni sermaye olarak sermaye şirketine konulmasının değer artış kazancı bakımından vergilendirilmesi

belediye tarafından iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde parsellenen arsanın ortağı olduğu şirkete ayni sermaye olarak konması

trampa usulü takas edilen arsanın satışa konu edilmesi durumunda vergilendirme

kat karşılığı inşaat işinde teslim olunan gayrimenkullerin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ile belge düzeni

mülkiyeti şahsa ait olan arsa üzerine yapılan kat karşılığı inşaattan elde edilen dairelerin maliyetlerinin belirlenmesi

kat karşılığı inşaat işinde, arsa tapusunun şirket adına tapuda tescili sonrasında yapılan dairelerin teslimi

kat karşılığı inşaatta arsa sahibine ve üyelere yapılacak daire teslimlerinde fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği ve düzenlenecekse hangi bedel üzerinden düzenleneceği

kat karşılığı inşaat işinde arsa sahibi adına kat irtifakı kurulduktan sonra henüz inşaat tamamlanmadan inşaatın seviyesine göre teminat amaçlı olarak müteahhide tapuda yapılacak devirlerde fatura düzenlenmesi

inşaatın mahkeme kararıyla durdurulması ve devamında mahkemenin lehe karar vermesi neticesinde inşaat maliyetinde güncelleme yapılıp yapılamayacağı

kat karşılığı inşaat işinde arsa sahibi adına kat irtifakı kurulduktan sonra henüz inşaat tamamlanmadan inşaatın seviyesine göre teminat amaçlı olarak müteahhide tapuda yapılacak devirlerde fatura düzenlenmesi

kooperatife ait arsanın kat karşılığı devri durumunda kurumlar vergisi istisnasından yararlanılamayacağı

belediyenin hizmet binası yapımı için kat karşılığı arsa teslimi

6306 sayılı kanun kapsamında yapılacak kat karşılığı inşaat sözleşmesinin damga vergisi, noter harcı, tapu harcından istisna olup olmadığı

kanalizasyon harcamalarına katılma payı karşılığında ödenen tutarların gider kaydının hangi tarihte yapılacağı

intikal eden gayrimenkulün kat karşılığı müteahhide verilmesi durumunda elde edilen gayrimenkullerin satışının ve bağışının vergilendirilmesi

intikal eden arsanın kat karşılığı müteahhide verilmesi ve karşılığında alınan dairelerin satışı halinde vergilendirmenin nasıl olacağı

kat karşılığı inşaat işinde, arsa tapusunun şirket adına tapuda tescili sonrasında yapılan dairelerin teslimi

kısmen kat karşılığı, kısmen hasılat paylaşımlı olarak yapılan arsa teslimlerinde belge düzeni

kat karşılığı inşaat işinde teslim olunan gayrimenkullerin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ile belge düzeni

mülkiyeti şahsa ait olan arsa üzerine yapılan kat karşılığı inşaattan elde edilen dairelerin maliyetlerinin belirlenmesi

kat karşılığı inşaatta arsa sahibine ve üyelere yapılacak daire teslimlerinde fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği ve düzenlenecekse hangi bedel üzerinden düzenleneceği

kat karşılığı inşaat işinde arsa sahibi adına kat irtifakı kurulduktan sonra henüz inşaat tamamlanmadan inşaatın seviyesine göre teminat amaçlı olarak müteahhide tapuda yapılacak devirlerde fatura düzenlenmesi

veraset yoluyla intikal eden arsanın kat karşılığı müteahhide verilmesi sonucu edinilen dairelerin satışından elde edilen kazancın vergilendirilmesi

miras taksim edildikten sonra bedel karşılığı satın alınan gayrimenkulün daha sonra satışından elde edilen kazancın değer artışı kazancı olarak vergilendirilip vergilendirilmeyeceği

belediye tarafından kamulaştırılan arsaların kooperatife teslimi

tapuda arsa olarak tescilli olan ancak üzerinde 7 bağımsız bölüm bulunan gayrımenkulün bir kısmının veya tamamının satılması halinde kvk 5/1-e kapsamında istisnaya konu edilip edilemeyeceği

rsanın kat karşılığı müteahhide verilmesinin vergilendirilmesi

belediye tarafından ihale edilen kat karşılığı inşaat yapım işine ilişkin ihale kararı ve sözleşmenin damga vergisi ile sözleşmede yer alan bağımsız bölümlerin ferağı verileceği ifadesinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

kat karşılığı arsa teslimlerinde kdv sorunu

şirketin aktifinde kayıtlı arsanın başka bir inşaat şirketine kat karşılığı verilmesi halinde karşılıklı olarak düzenlenecek belgeler ve konunun katma değer vergisi karşısındaki durumu

kat karşılığı inşaat sözleşmesinde tapu harcı matrahı

kat karşılığı inşaat işinin devrinde belge düzeni ve kdv oranı

kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde kdv

kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin götürü bedelli olduğu ve sözleşmede belirtilen bedelin dışında başka bir bedel talep edilmesinin mümkün bulunmadığı, müteahhit şirkete gelir idaresi başkanlığınca belirli vasıflardaki bağımsız bölümlerinin rayiç değer üzerinden kdv’ye tabi olduğunun bildirilmiş olmasının veya bu bedeli müteahhitten tahsil etmesinin dahi, taraflar arasındaki sözleşme hükümleri karşısında sonuca etkili olamayacağı ve davalıyı fatura konusu kdv bedelinden sorumlu kılamayacağı hk.

işletmelerin kiraya verilmesinde katma değer vergisinin alınmaması.

meb strateji geliştirme başkanlığının okul kantin kira bedeli hakkında görüş yazısı

okul aile birliğinden kiralanan okul kantini kira ödemesinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.

okul kantin işletmesinin mükellefiyet durumu

ilköğretim okulu kantin işletme hakkının kiralanması karşılığında ödenen kira tutarı üzerindensorumlu sıfatı ile kdv vergisi tevkif edilip beyan edilmediği gerekçesi ile takdir komisyonu kararına dayanılarak davacı adına res’en tarh edilen vergi ziyaı cezası ve kdv in ; okul aile birliklerine tahsis edilen yerlerin işletmesinin anılan birlikçe kiraya verildiği, okul aile birliklerinin iktisadi işletme olmadığı, birliklerin okulun ihtiyaçları ve öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılanması amacı ile kurulduğu, dolayısı ile iktisadi işletme özelliği bulunmayan okul aile birlikleri tarafından yapılan kiraya verme işleminin 3065 sayılı kanunun ilgili hükümleri uyarınca vergiye tabi olmadığı, res’en yapılan cezalı tarhiyatın yasal dayanağının bulunmadığı iddia edilerek kaldırılm istemi

kiralanan kantin ve çay ocağının kiraya verilmesinden elde edilen kazancın, ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi

okul ve kurumlardaki kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin okul aile birliklerince işletilmesi veya işlettirilmesi ile ilgili olarak yapılacak uygulama

katma değer vergisi kanunu’nun 1 inci maddesinde, türkiye’de yapılan ve maddede sayılan işlemlerin katma değer vergisine tabi olduğu belirtilmiş olup, maddenin 3-f bendinde, gelir vergisi kanunu’nun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması

vergi usul kanununun 413′üncü maddesinin 4962 sayılı kanunun 17′nci maddesi ile değişik ikinci fıkrasının maliye bakanlığına vermiş olduğu yetki

okul kantinlerinde kdv iptal kararı

yılları sâri inşaat işleri hakediş ödemelerinden gelir vergisi kesintisi yapılmaması kamu zararı

hakedişten kesinti ve mahsup

kurumlar vergisinin sorunları

ihaleyi devreden kdv yi nasıl iade edilecek?

iş artışlarından ihale karar vergisi alınmaz

inşaat taahhüt işlerinde vergi tevkifatı (stopaj) uygulaması

yapım işi sözleşmesine istinaden taşeron firmaya uygulanacak gecikme cezasının vergisel durumu ve belge düzeni

döviz cinsinden yapılan hakediş ödemelerinde tevkifat matrahı

şirket devrinde devreden ve devralan işverenin sgk borçlarından sorumluluğu

ihale sözleşmesi bitimi ile çalıştırılan işçilerin,işten çıkışlarında SGK bildirimlerinde dikkat edeceğiniz hususlar

yurt dışında yapılan inşaat onarım montaj teknik hizmet işlerinin vergi kanunları ile ba ve bs bildirim formları karşısındaki durumu hk

Yükleniciler Taahhütlerini Yerine Getirdikleri Halde, Teminat Mektuplarının İlgilisine veya Bankaya İade Edilmemesi.

Ferdi işletmenin sermaye şirketine devri ile ilgili işlemlerin vergi kanunları karşısındaki durumu

ihale şirketindeki hisselerini devreden eski ortaklarına Maliye den Borç tebligatı

ihale Sözleşmeye istinaden kesilen cezanın indirim konusu yapılması için fatura düzenlenmesinin şart olup olmadığı hk

İptal Edilen Sözleşmelerde Damga Vergisi İade Sorunu

Yıllara Sâri İnşaat ve Onarma İşlerinde Vergilendirme

ihale sözleşmesi ile birlikte İşyeri Bildirgesi ile Birlikte Verilmesi Gereken Belgeler

Şirket Ortağının Kredi kartından şirket harcamalarına ait vergisel ve hukuki boyutu

Araç kiralama şirketleri kiraladıkları araçların kullanımı ve masrafların ödenmesi konusunda müşterileri ile çok detaylı sözleşmeler yapmaktadırlar. Bu sözleşmede yer alan tutarların damga vergisi matrahının belirlenip beyan edilmesi konusunda yaygın olan görüş sözleşmede belirtilen kiralama bedelleri üzerinden binde 1,89 damga vergisi hesaplaması

kat karşılığı inşaat işinin devrinde belge düzeni ve kdv oranı

sözleşme devirlerinde damga vergisi

inşaat taahhüt işlerine ilişkin hakediş belgelerine dayalı katma değer vergisinin, hakediş belgesinin onay tarihinde doğduğu hk.

anayasa mahkemesi’nin  kararı ile gelir vergisi kanunu’nun (gvk) 94. maddesinin 8. fıkrasında yer alan “maliye bakanlığı vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir” hükmünün anayasa’ya aykırı olmadığına karar verdi.

şirket bilanço zararlarının ortaklarca karşılanması

Kat karşılığı inşaat işinin devrinde belge düzeni ve KDV oranı

müteahhit personellerin fazla çalışma ücretleri

ortak girişim olarak alınan ihale sonrası kurulan adi ortaklıkta basit usulde vergilendirilen ortaklarının her birinin Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan 8.000 TL kazanç indiriminden ayrı ayrı yararlanmasının mümkün olduğu hk.

 

Share
error: Content is protected !!
Loading...