Yemek alım ihalesinde mutfak ve yemekhanelerin sayısının arttırılması hususunun idareyi bağlayıcı bir durum olduğu ayrıca idare tarafından başvuru sahibine gönderilen cevap yazısında da belirtildiği üzere mutfak ve yemekhanelerin sayısının arttırılmasından üretim miktarının arttırılacağı anlamı çıkarılamayacağı hk 1

eknik Şartname’nin “Hizmetin Verilmesi İle İlgili Hükümler” başlıklı 3.2’nci maddesinde “3.2.1. İdare’nin ana üretim yeri: TÜBİTAK Kuzey Yemekhanesi Mutfağıdır. Ana üretim yerinde; yangın, sel, altyapı tadilatı, kapasite yetersizliği vb. gibi çeşitli nedenlerle üretim yapılamaması durumunda; İdare’ ye ait yerleşke içerisindeki diğer mutfak veya mutfaklarda üretim yapılacaktır. Mücbir sebeplerde ya da İdare’nin gerek göreceği hallerde kullanılabilecek bu mutfaklar:

a. BİLGEM Yemekhane Mutfağı

b. MAM Merkez Yemekhane Mutfağı

c. UME Yemekhane Mutfağı

d. TÜSSİDE Yemekhane Mutfağı

  Yukarıda belirtilen mutfaklarda üretimin yapılması halinde mevcut personel sayısı kullanılacaktır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Hizmetin Verilmesi İle İlgili Hükümler” başlıklı 3.2’nci maddesinde “3.2.3. Üretim mutfak ve yemekhanelerinin sayısı İdare’ce artırılabilir veya azaltılabilir. Hizmet binalarının taşınması halinde yürütülen hizmet taşınılan binada devam ettirilir. Yemekhanelere hangi mutfaktan dağıtım yapılacağına da İdare karar verecektir.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Hizmetin Verilmesi İle İlgili Hükümler” başlıklı 3.2’nci maddesinde 3.2.18. Yüklenici, İdare’ye ait demirbaşları çalışır vaziyette teslim alarak sözleşme süresince kullanabilecektir. Yüklenici kendisine teslim edilen demirbaş niteliğindeki teçhizatın yeterli gelmemesi durumunda dışarıdan bu ihtiyacını temin edecektir. Yüklenici iş sonunda getirdiği araç ve teçhizatları geri alabilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen Teknik Şartname maddesinden ihale konusu iş kapsamında idareye ait mutfağın kullanılacağı ve mutfak ve yemekhanelerin sayısının idarece artırılıp azaltılabileceği anlaşılmaktadır.

 

İhale dokümanı ekinde yer alan EK-3 Sarf Malzeme, Araç-Gereç, Deterjan Özellikleri ve Tüketim Miktarları tablosunda yemek üretiminde kullanılacak sarf malzemeler ile araç gereçlere yer verilmiştir.

 

Başvuruya konu ihale kapsamında idareye ait mutfak kullanılarak söz konusu hizmet alımının gerçekleştirileceği, bu açıdan mutfak ve yemekhanelerin sayısının arttırılması hususunun idareyi bağlayıcı bir durum olduğu, bununla birlikte hizmet kapsamında idare tarafından demirbaşların yükleniciye teslim edileceği, sarf malzeme ile araç gereç özelliklerinin ve miktarlarının belirtildiği tabloda hizmet kapsamında kullanılması öngörülen toplam miktarlara yer verildiği, bu sebeple yüklenici açısından yeni maliyet kalemi ortaya çıkmayacağı, ayrıca idare tarafından başvuru sahibine gönderilen cevap yazısında da belirtildiği üzere mutfak ve yemekhanelerin sayısının arttırılmasından üretim miktarının arttırılacağı anlamı çıkarılamayacağından sağlıklı şekilde teklif oluşturulmasına engel teşkil eden bir hususun bulunmadığı ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Ayrıca başvuru sahibi tarafından bahse konu maliyet kalemlerinin yaklaşık maliyet içerisinde yer almadığı iddiasında bulunulsa da, söz konusu dokümana yönelik şikayet başvurusu tarihinde ihalenin henüz gerçekleştirilmediği ve yaklaşık maliyetin açıklanmadığı, bu sebeple yaklaşık maliyete yönelik iddiada bulunulamayacağı anlaşılmış olup söz konusu iddia da yerinde görülmemiştir.

 

Toplantı No 2021/021
Gündem No 33
Karar Tarihi 26.05.2021
Karar No 2021/UH.II-1073

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz