Yurt Dışına İhracat yapan Firmaların Bilgisine,Sınırda karbon düzenleme mekanizması EKİM 2023 te yürürlüğe giriyor

image_pdfimage_print
57 / 100

Türkiyede’ki üretici Firmalarımıza  Yurt Dışı İhracatında başlatmış olduğumuz Danışmanlık Hizmetlerimizde güncel bilgi desteğini sağlamaya devam ediyoruz….

Sınırda karbon düzenleme mekanizmasını tesis eden 10 Mayıs 2023 tarihli ve (AB) 2023/956 sayılı

AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY TÜZÜĞÜ

(AEA ile ilişkili metin)

AVRUPA PARLAMENTOSU VE AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ;

Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’yı ve bu Antlaşma’nın özellikle 192(1) maddesini göz önünde tutarak, Avrupa Komisyonunun önerisini göz önünde tutarak, Taslak yasama tasarrufunun ulusal parlamentolara gönderilmesini müteakip,
Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesinin görüşünü1 göz önünde tutarak, Bölgeler Komitesinin görüşünü2 göz önünde tutarak, Olağan yasama usulü3 uyarınca hareket ederek,

Aşağıdaki gerekçelerle:

Komisyon, 11 Aralık 2019 tarihli “Avrupa Yeşil Mutabakatı” (“Avrupa Yeşil Mutabakatı”) başlıklı bilgilendirmesinde yeni bir büyüme stratejisi belirlemiştir. Söz konusu strateji, Birlik’in, en geç 2050’ye kadar net sera gazı emisyonlarının (giderimler düşüldükten sonraki
emisyonlar, “sera gazı emisyonları”) sıfır olduğu ve ekonomik büyümenin kaynakların kullanımından ayrıldığı, modern, kaynakları verimli kullanan ve rekabetçi bir ekonomiye sahip, adil ve refah içinde bir topluma dönüştürülmesini hedeflemektedir.

Avrupa Yeşil Mutabakatı; Birlik’in doğal sermayesinin korunması, muhafaza edilmesi ve artırılması ile vatandaşların sağlık ve refahının çevre ile ilgili risk ve etkilerden korunmasını amaçlar.

Aynı zamanda, söz konusu dönüşüm kimseyi geride bırakmadan adil ve kapsayıcı olmalıdır.

Komisyon ayrıca 12 Mayıs 2021 tarihli “Herkes İçin Sağlıklı Bir Gezegene Giden Yol, AB Eylem Planı: Hava, Su ve Toprak için Sıfır Kirliliğe Doğru” başlıklı bilgilendirmesinde, Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın (ABİA)  maddesinde belirtilen “kirleten öder” ilkesinin daha iyi uygulanması ve böylece karbonsuzlaştırma ve sıfır kirlilik hedefi arasındaki sinerjiyi en üst düzeye çıkarmak amacıyla “bedel ödemeden kirletme” kavramının aşamalı olarak kaldırılmasının tamamlanması için ilgili araçların ve teşviklerin desteklendiğini duyurmuştur.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında 12 Aralık 2015 tarihinde kabul edilen Paris Anlaşması4
(“Paris Anlaşması”) 4 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Paris Anlaşması’nın Tarafları, küresel ortalama sıcaklıktaki artışını sanayileşme öncesi seviyelere kıyasla 2°C’nin oldukça altında tutma ve sıcaklık artışını sanayileşme öncesi seviyelerin 1,5°C üzerinde sınırlamaya yönelik çabalarını sürdürme konusunda mutabık kalmıştır.

13 Kasım 2021 tarihinde kabul edilen Glasgow İklim Paktı kapsamında, Paris Anlaşması Taraflar toplantısı niteliğindeki BMİDÇS Taraflar
Konferansı, küresel ortalama sıcaklıktaki artışı sanayileşme öncesi seviyelerin 1,5°C üzerinde sınırlamanın, iklim değişikliğinin riskleri ve etkilerini önemli ölçüde azaltacağını kabul etmiş ve hedef açığını kapatmak için 2022’nin sonuna kadar 2030 hedeflerini güçlendirmeyi taahhüt etmiştir.

İklim değişikliği ve çevreyle ilgili diğer zorluklarla mücadele ve Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşılması, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın merkezinde yer almaktadır. Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın değeri, COVID-19 küresel salgınının Birlik vatandaşlarının sağlığı ve ekonomik refahı üzerindeki çok ciddi etkileri ışığında daha da artmıştır.

Birlik, Avrupa Birliği ve Üye Devletlerinin ulusal katkı beyanının güncellenmesine ilişkin olarak Avrupa Birliği ve Üye Devletleri adına BMİDÇS’ye yapılan bildirimde belirtildiği gibi, ekonomi genelindeki net sera gazı emisyonlarını 2030’a kadar 1990 seviyelerine kıyasla en az %55 oranında azaltmayı taahhüt etmiştir

(AB) 2021/1119 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü en geç 2050’ye kadar ekonomi çapında iklim nötrlüğü hedefine mevzuatta yer vermiştir. Söz konusu Tüzük ayrıca, net sera gazı emisyonlarının (giderimler düşüldükten sonraki emisyonlar) 2030’a kadar 1990 seviyelerine kıyasla en az %55 oranında azaltılması şeklindeki bağlayıcı Birlik hedefini tesis etmektedir.

Sanayileşme öncesi seviyelerin 1,5°C üzerindeki küresel sıcaklık artışlarının etkileri ve ilgili küresel sera gazı emisyon patikaları hakkındaki Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 2018 Özel Raporu, iklim değişikliğiyle mücadele için güçlü bir bilimsel temel oluşturmakta ve iklim eylemlerini hızlı bir şekilde artırma ihtiyacını ortaya koymaktadır.

Söz konusu rapor, sera gazı emisyonlarının acilen azaltılması gerektiğini ve özellikle aşırı hava olaylarının ortaya çıkma olasılığını azaltmak için iklim değişikliğinin 1,5°C küresel sıcaklık artışı ile sınırlandırılması gerektiğini teyit etmektedir.

Ayrıca, küresel ısınmanın sanayileşme öncesi seviyelerin 1,5°C üzerinde sınırlandırılmasıyla tutarlı olan azaltım yolları hızla devreye sokulmazsa, daha yüksek seviyelerdeki küresel ısınmanın etkilerinden kaçınmak için çok daha maliyetli ve karmaşık uyum tedbirlerinin alınması gerekecektir.

Çalışma Grubu I’in IPCC’nin “Fizik Bilimi Temelinde İklim Değişikliği 2021” başlıklı Altıncı Değerlendirme Raporu’na yaptığı katkıda, iklim değişikliğinin hâlihazırda Dünya üzerindeki her bölgeyi etkilediği hatırlatılmakta ve önümüzdeki onlarca yıl iklim değişikliğinin tüm bölgelerde artacağı öngörülmektedir. Söz konusu raporda, sera gazı emisyonlarında acil, hızlı ve büyük ölçekli azaltımlar yapılmadığı takdirde, ısınmayı 1,5°C’ye yakın bir seviyede, hatta 2°C’de sınırlamanın mümkün olamayacağı vurgulanmaktadır.

YAZININ TAM TÜRKÇE METNİ

karbon mekanizmasi
image_pdfimage_print