Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin almış olduğu hatalı karar;İstekli tarafından sunulan ticaret sicil gazetesinin şirketin toplam hisse sayısını, hisse karşılığı toplam pay değerini ve yönetimindeki görevliler ile bunların T.C kimlik numaralarını içerdiği ancak ortaklarına, ortaklık oranlarına ve ortakların hisse sayılarına yer vermiyor olması nedeniyle tüzel kişiliğin son durumunu göstermediği tespit edilmesi

Print Friendly, PDF & Email

 

Toplantı No : 2017/050
Gündem No : 94
Karar Tarihi : 04.10.2017
Karar No : 2017/UY.II-2719

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Sed-Yol İnşaat Nakliyat Madencilik Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,

 

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/307134 İhale Kayıt Numaralı “Süleymanpaşa İlçesi Köseilyas Caddesi Yol ve Dal – Çık” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 20.07.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Süleymanpaşa İlçesi Köseilyas Caddesi Yol ve Dal – Çık” ihalesine ilişkin olarak Sed-Yol İnşaat Nakliyat Madencilik Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 09.08.2017tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.08.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.08.2017 tarih ve 47194 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.08.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2017/2083 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1.       Şikayet başvurularına ilişkin olarak verilen kararın ihale komisyonu başkanınca imzalandığı, ihale yetkilisinin bu konuda ihale komisyon başkanına yetki devri yapamayacağı bu sebeple idarece şikayet başvurularına yönelik olarak alınan kararın yok hükmünde olduğu,

 

2.       İhale üzerinde bırakılan Aktif İnşaat Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi’nin;

 

a) Sunduğu iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olmayan işler içerdiği ve iş deneyiminin ayrıştırılarak değerlendirilmesi gerektiği, iş deneyiminin ayrıştırılarak değerlendirilmesi durumunda isteklinin ihalede istenen iş deneyim tutarını karşılamadığının görüleceği

 

b) Teklif zarfı ve teklif mektubunun birbiri ile uyumlu olmayan farklı imzalarla farklı kişilerce imzalandığı ve bu kişilerin imza yetkilerinin bulunmadığı, ayrıca teklif mektubu üzerinde kaşeye yer verilmediği, teklif tutarının rakam ve yazı ile birbirini tutmadığı, teklif mektubunda tüzel kişiliğin vergi numarası ve şirketin adres bilgilerinin yer almadığı,

 

c) Sunulan ticaret sicili gazetesinin son durumu göstermediği, imza sirkülerinde yer alan isimlerin ticaret sicili gazetesinde yer alan isimler ile uyumlu olmadığı,

 

d) Sunduğu geçici teminat mektubunun, teklif ettiği bedelin %3 ‘ünü karşılamadığı, geçici teminat mektubunun süresinin teklif geçerlik süresinin üzerine 30 gün ilave edilerek belirlenmesi gerekirken bu sürelere uygun olarak düzenlenmediği,

 

e) Sunduğu bilançosunda cari oran hesaplanırken yıllara yaygın inşaat maliyetlerinin dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin ise kısa vadeli borçlardan düşülmediği, öz kaynak oranı hesaplanırken yıllara yaygın inşaat maliyetlerinin toplam aktiflerden düşülmediği, dolayısıyla bilanço değerlerinin ihalede istenen kriterleri karşılamadığı, bilançonun belgelerin sunuluş şekline uygun sunulmadığı,

 

f) Sunduğu gelir tablosunda, toplam ciro hesaplanırken brüt satışlar tutarından satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarlarının düşülmediği, toplam cironun teklif edilen bedelin %25 ’ini karşılamadığı, ayrıca gelir tablosunun belgelerin sunuluş şekline aykırı düzenlendiği, tabloyu onaylayan kişinin yetkili olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1.      Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İhalelere Yönelik Başvurular hakkında Yönetmelik’in “Şikayet başvurusu üzerine inceleme” başlıklı 10’uncu maddesinde “(1) İhalelere ilişkin olarak öncelikle ihaleyi yapan idareye şikayet başvurusunda bulunulur. Bu şikayet başvuruları, süresinde ve usulüne uygun sözleşme imzalanmadan önce yapılmış olması halinde idare tarafından incelenerek sonuçlandırılır.

 

(4) İnceleme, ihale yetkilisince bizzat yapılabileceği gibi ihale yetkilisinin görevlendireceği bir veya birden fazla raportör tarafından da yapılabilir. Bu inceleme sonucunda, ihale yetkilisi tarafından gerekçeli bir karar alınır.” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Şikayetin sonuçlandırılması”  başlıklı 7’inci maddesinde “(1) Şikayet başvuruları üzerine idare tarafından yapılacak inceleme ihale yetkilisince bizzat yapılabileceği gibi ihale yetkilisinin görevlendireceği bir veya birden fazla raportör tarafından da yapılabilir. İhale komisyonu üyeleri de raportör olarak görevlendirilebilir. Yapılacak inceleme sonucunda, ihale yetkilisi veya usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış kişi tarafından gerekçeli olarak ikinci fıkrada belirtilen kararlardan biri alınır…” açıklaması yer almaktadır.

 

Anılan mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda idareye yapılan şikayet başvuruları üzerine yapılacak inceleme ihale yetkilisi tarafından yapılabileceği gibi ihale yetkilisi tarafından görevlendirilen herhangi bir raportör tarafından da yapılabilecektir. Diğer yandan ihale komisyon başkanının ya da üyelerinin raportör olarak görevlendirilebilmesinin önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır.  Ancak şikayet başvurusuna ilişkin yapılacak inceleme sonucunda, ihale yetkilisi veya usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış kişi tarafından gerekçeli olarak ikinci fıkrada belirtilen kararlardan biri alınacağı açık olduğundan usulüne uygun olarak ihale yetkilisi tarafından görevlendirilmemiş kişi tarafından şikayet başvurusuna ilişkin değerlendirmenin yapılamayacağı ve karar alınamayacağı anlaşılmaktadır.

 

İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine alınan kararın ve kararın bildirim yazısının ihale komisyon başkanı Erol Vuruk tarafından imzalandığı anlaşılmıştır.

 

Diğer yandan idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası içerisinde şikayet başvurusunun cevaplandırılması konusunda ihale komisyonu başkanının ihale yetkilisi tarafından raportör olarak atandığına ilişkin herhangi bir belge bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

Bu kapsamda isteklinin şikayet başvurusuna cevabın ihale yetkilisi tarafından değil de ihale komisyon başkanı tarafından verilmesinin yukarıda anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu tespit edilmekle birlikte, isteklinin şikayet başvurusuna idarece herhangi bir cevap verilmemiş olsa dahi Kurum tarafından itirazen şikayet başvurularına ilişkin değerlendirme yapılacağı göz önüne alındığında şikayet başvurusunun ihale yetkilisi tarafından görevlendirilmiş bir raportör tarafından değerlendirilmemiş olmasının esasa etkili bir aykırılık teşkil etmediği sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

2’nci iddianın a maddesine ilişkin olarak;

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “b) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri,

d) İş deneyim belgesi: Adayın veya isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesini… ifade eder.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

(4) Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlerin belirlendiği tebliğde belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanda veya davet mektubunda belirtilir…” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “(1) Aday ve isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi toplanarak değerlendirilemez.

(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz…”  hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı:Süleymanpaşa İlçesi Köseilyas Caddesi Yol ve Dal – Çık Yapımı

c) Miktarı ve türü: 1 Adet Yapım İşi – Süleymanpaşa İlçesi Köseilyas Caddesi km 0+160 – km 0+690 arası Yol ve Dal Çık Yapımı…” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin 7,5 ve 7.6’ncı maddesinde “7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan, işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur.  İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 80’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.5.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.5.5. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinden AI grubu işler benzer İş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde A/I Grubu işlerin

“I. GRUP: KÖPRÜ VE VİYADÜK İŞLERİ

1. Köprüler

2. Viyadükler

3. Alt ve üst geçitler

4. Akedükler” şeklinde belirlendiği tespit edilmiştir.

 

Yapılan incelemede ihale üzerinde bırakılan istekli Aktif İnşaat Yatırım ve Ticaret A.Ş. tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 11.04.2016 tarih ve 2011/2865-75707-1-1 sayılı iş deneyim belgesinin sunulduğu, belgenin “Bahçeşehir-Esenyurt TEM ilave köprü ve bağlantı yolları inşaatı 2011/2865” işine ilişkin olduğu, belgede uygulanan yapı tekniğinin “köprü, yol ve kavşak inşaatı” olarak belirtildiği, belge tutarının 7.578.340,17 TL olduğu, belgenin güncellenmiş tutarının 12.535.129,70 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin yol, köprü ve kavşak yapım işine ilişkin olduğu, diğer bir ifadeyle isteklinin sunduğu iş deneyim belgesine esas işin ihale konusu işle birebir uyumlu olduğu, nitekim belgeye konu işin ihalesinde benzer işin “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/XI ve/veya A/XII Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde belirlendiği, belgeye konu işin ihale ilan tarihinde yürürlükte bulunan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de A/XI ve A/XII grubu işlerin “A/XI.Grup: Sathi Kaplama Ve Diğer Yol Üstyapısı İşleri

1. IX. Grup İşler

2. X. Grup İşler

3. Devlet ve/veya il yolu işleri

3. Cadde/sokak üstyapı işleri

4. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler

A/XII.Grup : Alt-Üst Geçit-Köprü İşleri

1. Köprü, viyadük, akadük yapımı işleri

2. Alt-üst geçitler ve/veya kavşak işleri

3. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler” şeklinde belirlendiği de göz önüne alındığında belgeye konu işin uyuşmazlığa konu ihaledeki benzer işle de uyumlu olduğu anlaşılmıştır.

Anılan mevzuat hükümleri ve yapılan tespit ve değerlendirmeler doğrultusunda ihale konusu iş kapsamında yol ve dal çık (alt geçit) işlerinin bir arada bulunduğu ve isteklinin sunduğu iş deneyim belgesinin ise yol ve köprü işlerini birlikte içeren bir yol yapım işine ilişkin olduğu hususları birlikte dikkate alındığında söz konusu ihalede başvuru sahibi isteklinin sunduğu iş deneyim belgesinin herhangi bir ayrıştırmaya tabi tutulmaksızın değerlendirilmesi gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim tutarının ayrıştırılarak değerlendirilmesine ilişkin iddiasının reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

2’nci iddianın b ve c maddelerine ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir…” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin teklif kapsamında sunulması zorunludur…

(2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur…” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 54’üncü maddesinde “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması…” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “10/A.1 İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a)

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri…” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Yapılan incelemede, Aktif İnşaat Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 31.03.2016 tarihinde Kadıköy 9. Noterliği tarafından düzenlenen, şirketi temsile yetkilendirilen kişinin Ünlü Doğan olduğu bilgisini içerir imza sirkülerinin ve imza sirkülerinin müstenidatı olarak şirketin 28.03.2015 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantı tutanağının sunulduğu, toplantı tutanağında Ünlü Doğan’ın şirketi münferiden temsil ve ilzama yetkilendirildiğine ilişkin bilginin bulunduğu tespit edilmiştir.

 

Yapılan incelemede, teklif zarfının kapatılan noktalarının ve teklif mektubunun Ünlü Doğan tarafından imzalandığı, teklif mektubunun üzerinde şirketin vergi kimlik numarası ve adres bilgilerinin bulunduğu, kamu ihale mevzuatı bakımından şirket kaşesinin bulunması zorunluluğun bulunmadığı ancak mektupta şirket kaşesinin de bulunduğu, teklif tutarının rakam ve yazı ile uyumlu olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

İstekli tarafından sunulan ticaret sicili gazetesinin son durumu göstermediği iddiası bakımından yapılan incelemede, Aktif İnşaat Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından sunulan ticaret sicil gazetesinin şirketin toplam hisse sayısını, hisse karşılığı toplam pay değerini ve yönetimindeki görevliler ile bunların T.C kimlik numaralarını içerdiği ancak ortaklarına, ortaklık oranlarına ve ortakların hisse sayılarına yer vermiyor olması nedeniyle tüzel kişiliğin son durumunu göstermediği tespit edilmiş olup anılan hususu tevsik etmek üzere başkaca da bir belgenin sunulmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olduğu, bu itibarla ihale üzerinde bırakılan isteklinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

2’nci iddianın d maddesine ilişkin olarak;

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teminatlar” başlıklı 56’ncı maddesinde “(1) İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

(4) İstekli veya yüklenici tarafından, teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

(5) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir…” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 16.12.2017 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan Aktif İnşaat Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından ihaleye 12.950.000,00 TL teklif fiyatı sunulduğu, isteklinin ihaleye minimum (12.950.000,00*0,03) 388.500,00 TL’lik geçici teminat sunması gerektiği anlaşılmış olup istekli tarafından 450.000,00TL’lik geçici teminat mektubunun sunulduğu, teminat mektubunun geçerlilik süresinin İdari Şartname’de belirlenen 16.12.2017 tarihinden sonraki bir tarih olan 18.12.2017 tarihi olduğu tespit edildiğinden başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

2’nci iddianın e maddesine ilişkin olarak;

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleriise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(6) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.

(7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

(8) Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

(9) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.” hükmü,

 

Anılan Yönetmeliğin “Belgelerin sunuluş şekli” 31’inci maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

(2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir…” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y)sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anılan mevzuat hükümleri ve İdari Şartname düzenlemeleri kapsamında ihaleye katılan isteklilerin bilançolarını, bilançolarının ilgili kısımlarını ya da bilanço bilgileri tablolarının sunmaları, bilanço oranlarının belirlenen kriterlerde olması ve bilanço oranlarının ihalede istenen kriterlerde olduğunu göstermek üzere sundukları belgelerin belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulması gerekmektedir.

 

İdareden Kurumun 08.09.2017 tarih ve 20603 sayılı yazısı ile ihaleye katılan tüm isteklilerin sunduğu bilanço ve gelir tablolarının idareye sunulduğu şekilde asılları istenmiş olup, idarenin 18.09.2017 tarih ve 25062 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan cevabi yazısı ekinde ihaleye katılan tüm isteklilerin bilanço ve gelir tabloları yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan Aktif İnşaat Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi’nin ihalede istenen bilanço oranlarını sağladığını göstermek üzere SMMM Ümit Kulaksız tarafından imzalanan bilanço bilgileri tablosunun aslının sunulduğu, tabloda isteklinin cari oranının 1,31, öz kaynak oranının 0,27, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,00 olarak belirtildiği, tespit edilmiş olup, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ve yıllara yaygın inşaat maliyetlerinin 0 olduğu ve isteklinin sağladığı bilanço oranlarının mevzuatta ve Şartnamede istenen oranları karşıladığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

 

 

2’nci iddianın f maddesine ilişkin olarak;

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “(1) İş hacmini gösteren belgeler, aday veya isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalardır.

(2) İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen her iki belgenin idarece istenilmesi zorunludur. Bu durumda aday veya isteklinin ise üçüncü fıkradaki yeterlik kriterini sağladığını göstermek üzere ihaleden önceki yıla ait bu iki belgeden birini sunması yeterlidir.

(3) Birinci fıkrada sayılan belgelerin istenildiği durumlarda;

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde; isteklinin cirosunun, teklif ettiği bedelin % 25’inden, taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması,

b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerin ön yeterlik aşaması ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerin yeterlik aşamasında; aday veya isteklinin cirosunun, yaklaşık maliyetin % 25’i ile % 35’i aralığında idarece belirlenen tutardan, taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise yaklaşık maliyetin % 15’i ile % 25’i aralığında idarece belirlenen tutardan az olmaması,

gerekir. Yeterlik kriteri olarak bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir.

(4) Üçüncü fıkradaki kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(6) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

(7) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

(8) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen yapım işi faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

(9) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır.

(10) Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

(11) İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

(12) Konsorsiyum olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından kendi kısmı için sağlanması zorunludur.

(13) Aday veya isteklinin, ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği yapım işlerinin parasal tutarı, iş ortaklığındaki hissesi oranında, konsorsiyumda ise taahhüt edilen iş kısmı üzerinden hesaplanır.

(14) Aday veya isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.4.3. İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

Aday veya isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anılan mevzuat hükümleri ve İdari Şartname düzenlemeleri kapsamında ihaleye katılan isteklilerin cirosunun teklif ettikleri bedelin %25’inden az olmaması ve cirolarının ihalede istenen kriterde olduğunu göstermek üzere sundukları belgenin belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulması gerekmektedir.

 

İhale üzerinde bırakılan Aktif İnşaat Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi’nin ihalede istenen ciro kriterini karşılamak üzere SMMM Ümit Kulaksız tarafından imzalanan 2014, 2015 ve 2016 yılına ilişkin gelir tablolarının aslının sunulduğu, tablolarda yer alan isteklinin net satışlar tutarlarının satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları da dikkate alınarak isteklinin karşılaması gereken ciro tutarını (12.950.000,00TL*0,25= 3.237.500,00) karşıladığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli Aktif İnşaat Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Share