İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda; başvuru sahibi isteklinin teklif dosyası kapsamında Banka Şubesi tarafından ihale dokümanı kapsamında verilen standart form esas alınarak düzenlenmiş, İdari Şartname’de düzenlendiği şekilde “idarenin adı, işin adı ve ihale kayıt numarası” ile “nakdi kredisi ve gayri nakdi kredi bilgisi” içeren bahsi geçen şubede yönetmen yardımcısı olarak çalışan kişiye imzalı banka referans mektubunun sunulduğu görülmüştür.

kullanılmamış nakdi kredi miktarının 2.000.000,00 TL, gayri nakdi kredi miktarının 2.000.000,00 TL olduğunun anlaşıldığı, diğer yandan banka referans mektubu üzerinde yer alan iki tutarın da başvuru sahibi tarafından teklif edilen bedelin %10’unu karşılaması sebebiyle yeterlik kriterinin karşılandığı, bu çerçevede idarece başvuru sahibinin teklifinin banka referans mektubundaki rakam ve yazı ile belirtilen tutarların farklı olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı

isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının teklif edilen bedelin % 10’undan az olmaması gerektiği belirtilmiş olup, anılan istekli tarafından sunulan banka referans mektubunda serbest mevduat kısmının boş bırakıldığı, kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisinin ise belirtilmediği görüldüğünden banka referans mektubunun yeterlik kriterlerini sağlayıp sağlamadığının anlaşılamadığı ve banka referans mektubunun mevzuata uygun bir şekilde düzenlenmediği belirlenmiştir. Bu itibarla, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.