Devlet Hastanesi’nin onarım işini aldığını, işi projeye uygun olarak yaptığını, ancak ilk keşifte bulunmayan, yapılması idarece lüzumlu görülen imalatların da davacı müteahhit firmaya yaptırıldığını, davalı Hastane yönetiminin bütün işlerin bitmesinden sonra döner sermayeden ödeme yapacağını taahhüt ettiğini, ancak, işlerin bitiminde taahhüt ettiği borcunu ödemediğini ileri sürerek davalının itirazının iptaline ve borçlu davalı aleyhine % 40 dan az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesi

Fesih İhbarnamesi  Yapım İşi hakkında  saptanan %6,17 oranındaki imalat noksanı işlerin tamamlanması için tanınan yasal sürenin bitiminde yüklenici Firmanın eksik işleri tamamladığını bildirerek geçici kabulün yapılması talebi üzerine görevlendirilen teknik personelce yapılan inceleme sonucunda düzenlenen ve işin mevcut durumunu gösteren tutanağa göre, yüklenici Firmanın taahhüdünü ihale dökümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği ve işi süresinde bitiremediği nedeniyle sözleşmenin feshedildiği, Şirkete ait bütün hak ve alacakların saklı tutulduğu,

Şirket hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17. maddesinde ve Türk Ceza Kanunu 235’de yer alan “ihaleye fesat karıştırma” suçuna istinaden kamu davası açıldığının bildirildiği, Kamu İhale Kanunu’nun 59. maddesi 2. fıkrası ile 4735 sayılı Sözleşme Kanunu’nun 21. maddesinden ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 1. Bölüm XV Kısım G bendi 4. maddesinden söz edilerek,belirtilen hükümler gereğince kesin teminatın gelir kaydedilerek sözleşmenin fesh edilmesi ve hesabın genel hükümlere göre tasfiyesinin gerektiği, ancak 4735 sayılı Sözleşme Kanunu’nun 21. maddesi gereğince Bölge Müdürlüklerince taahhüdlerini tamamlamaları ve hakedişlerinden kesin ve ek kesin teminat tutarlarının alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenerek bu tutar kadar ceza kesilmesinin uygun görüldüğü, bu nedenle, kesin hakedişlerinden 37.013,58YTL kesinti yapıldığı belirtilmiştir.

Davacı şirket ile davalı DSİ Genel Müdürlüğü’nün imzaladığı su kullanım anlaşması çerçevesinde, işletmeye alınan projenin devamı sırasında, davalı idare tarafından hazırlanan ek sözleşmenin, davacı şirket tarafından ihtirazi kayıt ile imzalanması sonrasında, genel koşulları içeren sözleşme maddelerinin yazılmamış sayılmasına ve muarazanın men’ine karar verilmesi istemiyle açılan davanın; ek sözleşmenin, tek taraflı olarak idareye tanıdığı denetim ve sözleşmeyi fesih yetkileri