alt yüklenici iş bitirme belgesinde sehven iş artış tutarı alt yüklenici iş bitirme belgesine ilave edilmiş olup İdare tarafından düzenlenen  güncel alt yüklenici iş bitirme belgesinde yer alan belge tutarına ilişkin bilgiler dikkate alındığında iş deneyim belgesinin düzenlenmesine dayanak ihale konusu işte gerçekleştirilen iş artışı tutarının alt yüklenici adına idarece onaylanmadığı anlaşılmış olup söz konusu iş artışı miktarının alt yüklenici iş bitirme belgesi tutarına dahil edilemeyeceği belge tutarının dikkate alınması gerektiği hk

image_pdfimage_print
70 / 100
Toplantı No2023/029
Gündem No11
Karar Tarihi17.05.2023
Karar No2023/UY.II-749

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Selçuklu Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/3198 İhale Kayıt Numaralı “Selçuklu Belediyesi Sıcak Asfalt Kaplama Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Selçuklu Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 09.02.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Selçuklu Belediyesi Sıcak Asfalt Kaplama Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Çankaya Asfalt San. ve Tic. A.Ş. – Ediz Petrol Nak. İnş. Otom. İth. İhr. ve San. A.Ş. İş Ortaklığının 17.03.2023 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.03.2023 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.03.2023 tarih ve 86104 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.03.2023 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2023/457 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

Kamu İhale Kurulunun 2020/DK.D-272 nolu Kurul kararı uyarınca pilot ortak Çankaya Asfalt San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesine ait belge tutarının esas işin sözleşme bedelini aştığı, bu sebeple alt yüklenici iş bitirme belgesinin uygun olmadığı gerekçe gösterilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak 02.09.2020 tarihli ve 2020/DK.D-272 sayılı Kurul kararında, ihalenin ilan veya duyuru tarihinin 18.08.2019 tarihinden önce olması halinde, belge tutarının alt yüklenici tarafından yapılan işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarından düşük olması şartıyla iş artışının alt yüklenici iş bitirme belgesine eklenebileceği, birden fazla alt yüklenici olması durumunda, alt yüklenicilere verilecek iş deneyim belgelerinin tutarlarının (iş artışları dahil) toplamının, toplam sözleşme bedelini aşamayacağının ifade edildiği, görüleceği üzere anılan kurul kararının özü itibariyle iş artışlarının alt yüklenici iş  bitirme belgesine eklenip eklenemeyeceğine ilişkin olduğu, dolayısıyla alt yüklenici iş bitirme belgesine eklenen iş artışı tutarının esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutardan yüksek olmasının alt yüklenici iş bitirme belgesinin düzenlenmesine engel teşkil etmeyeceği gibi belgenin geçerliliğini de etkilemeyeceği, pilot ortak tarafından sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesinde yer alan iş artışı tutarının esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutardan yüksek olmasının sözleşme kapsamında gerçekleştirilmiş bir iş sonucu alınan iş deneyim belgesinin geçerliliğini ortadan kaldırmayacağı, zira pilot ortak tarafından sunulan belge konusu işin gerçekleştirildiği ve gerçekleştirilen bir işten kazanılan tecrübeyi gösterdiği, dolayısıyla anılan Kurul kararının yanlış yorumlanarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı, 

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Alt yüklenicilerin çalıştırılması ve sorumlulukları” başlıklı 20’nci maddesinin üçüncü fıkrası “İşin tamamı hiçbir suretle alt yükleniciler marifetiyle yaptırılamaz.” hükmü, 08.08.2019 tarihli ve 30856 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile değiştirilmiş ve söz konusu değişikliğin ilanı veya duyurusu 18.08.2019 tarihinden sonra yapılan ihalelerin sözleşmelerinde uygulanacağının hüküm altına alındığı, pilot ortak tarafından sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesine konu ihalenin 2016 yılında gerçekleştirildiği dikkate alındığında, iş bitirme belgesine ilişkin değerlendirmede 18.08.2019 tarihinden önceki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin esas alınması gerektiği,

Her ne kadar anılan iş bitirme belgesinin iş artışları dahil toplam tutarının işin esas sözleşme tutarının üzerinde olsa da, değerlendirmenin belgenin iş artışları hariç tutarı üzerinden veya işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarının üzerinde olmayacak tutardaki iş artışının belgeye eklenmek suretiyle yapılması gerektiği,

Pilot ortak tarafından sunulan iş deneyim belgesinin iş artışları hariç tutarı dikkate alınarak hesaplanan güncellenmiş belge tutarının 42.044.947,26 TL olduğu ve pilot ortak tarafından karşılanması gereken benzer iş deneyim tutarının(23.990.000,00 TL) karşılandığı, ayrıca yasal iş artışlarının da belge tutarına eklenmesi gerektiği,

Pilot ortak tarafından sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesinin geçerli ve asgari iş deneyim tutarını karşıladığı, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmeleri gerektiği iddialarına yer verilmiştir. 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Çankaya Asfalt San. ve Tic. A.Ş. tarafından ihale sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesinin düzenlenmesine dayanak ihale konusu işin ilan tarihinde yürürlükte bulunan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim tutarının tespiti” başlıklı 46’ncı maddesinde “…(1) İş deneyim belgelerine, fiilen gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerin tutarı olarak, devam eden işlerde ara hakediş raporlarındaki, geçici kabulü yapılmış işlerde ise hakediş raporları ve varsa kesin hakediş raporundaki iş veya görevle ilgili tutarlar herhangi bir güncelleştirmeye tabi tutulmadan yazılır.

(2) Bu tutar;

(3) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara doğrudan tek sözleşme ile taahhüt edilmiş işlerin bir bölümünü yapan alt yüklenicilerin iş deneyim tutarının tespitinde; diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla, yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını geçmemek üzere, kendi sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınır.

(4) Özel sektöre gerçekleştirilen işlerde iş deneyim tutarının tespitinde; diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla, işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme bedelinin % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır…” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyim belgelerinin verilmesi” başlıklı 47’nci maddesinde “…(3) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara doğrudan tek sözleşme ile taahhüt edilmiş işlerin bir bölümünü yapan alt yüklenicilere; sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmeleri ve kısmı kabul öngörülen işlerde idare tarafından kısmı kabulü yapılmak veya asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabulü yapılmak şartıyla, “alt yüklenici iş bitirme belgesi” verilir. Yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılan sözleşmelerde, nevi itibariyle verilen bir işin baştan sona yapılmasının öngörülmesi şartı aranır. Birden fazla alt yüklenici olması durumunda, alt yüklenicilere verilecek iş deneyim belgelerinin tutarlarının toplamı, toplam sözleşme bedelini aşamaz…” hükmü,

Çankaya Asfalt San. ve Tic. A.Ş. tarafından ihale sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesinin düzenlenmesine dayanak ihale konusu işin ilan tarihinde yürürlükte bulunan Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Alt yüklenicilerin çalıştırılması ve sorumlulukları” başlıklı 20’nci maddesinde “…(3) İşin tamamı hiçbir suretle alt yükleniciler marifetiyle yaptırılamaz…” hükmü,

Çankaya Asfalt San. ve Tic. A.Ş. tarafından ihale sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesinin düzenlenmesine dayanak ihale konusu işin ilan tarihinde yürürlükte bulunan Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 21’nci maddesinde “(1) Yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20’sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

(2) Birim fiyat sözleşme ile yürütülen yapım işlerinde, bu oranı sözleşme bazında % 40’a kadar artırmaya yetkilidir.

(3) Karma sözleşmelerde, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan koşulların gerçekleşmesi şartıyla, artışa konu iş, sözleşme bedelinin;

a) Götürü bedel teklif edilen iş kısımlarına ait tutarının % 10’una,

b) Birim fiyat teklif alınan iş kısımlarına ait tutarının % 20’sine,

kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir. Bakanlar Kurulu birim fiyat teklif alınan iş kısımlarına ait oranı sözleşme bazında % 40’a kadar artırmaya yetkilidir.

(4) İşin yukarıdaki şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

(5) Sözleşme bedelinin % 80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80’i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5’i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.” hükmü,

İhale ilan tarihinde yürürlükte bulunan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim tutarının tespiti” başlıklı 46’ncı maddesinde “…(1) İş deneyim belgelerine, fiilen gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerin tutarı olarak, devam eden işlerde ara hakediş raporlarındaki, geçici kabulü yapılmış işlerde ise hakediş raporları ve varsa kesin hakediş raporundaki iş veya görevle ilgili tutarlar herhangi bir güncelleştirmeye tabi tutulmadan yazılır.

(2) Bu tutar;

(3) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara doğrudan tek sözleşme ile taahhüt edilmiş işlerin bir bölümünü yapan alt yüklenicilerin iş deneyim tutarının tespitinde; diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla, yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını geçmemek üzere, kendi sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınır.

(4) Özel sektöre gerçekleştirilen işlerde iş deneyim tutarının tespitinde; diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla, işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme bedelinin % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır…” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’nci maddesinde “(1) Aday ve isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi toplanarak değerlendirilemez.

(2) İhale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz. Ancak, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamı değerlendirilir.

(3) İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerden edinilen iş deneyim belgelerindeki tutarlar, aday veya isteklinin belge sahibi iş ortaklığındaki hisse oranları esas alınarak değerlendirilir. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyiminin değerlendirilmesinde ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın sunduğu belge üzerindeki tutar esas alınır.

(5) İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde;

a) İş bitirme ve iş durum belge tutarları tam olarak,

benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır.” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Selçuklu Belediyesi Sıcak Asfalt Kaplama Yapım İşi

b) Türü: Yapım işleri

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde):

d) Kodu:

e) Miktarı:

8 kalemden oluşan asfalt kaplama yapım işi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Selçuklu Belediyesi sınırları içerisinde bulunan caddeler, sokaklar, kırsal mahalle bağlantı yolları, otoparklar, spor alanları vb. yerler” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye ilişkin bilgiler” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2023/3198

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) İhale (son teklif verme) tarihi ve saati: 09.02.2023

Saat: 11:00

ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Selçuklu Belediyesi Şeyh Şamil Mah. Doç. Dr. Halil Ürün Cad. No.19 K: 3 D:31 Selçuklu / KONYA

3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak sunulur. İhale (son teklif verme) saatine kadar EKAP’a yüklenemeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

11/06/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde yer alan A V Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.6.1 Mezuniyet belgeleri/diplomalar:

İnşaat Mühendisliği mezuniyet belgesi ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale işlem dosyası incelendiğinde, ihale konusu işin adının “Selçuklu Belediyesi Sıcak Asfalt Kaplama Yapım İşi” olduğu, 09.02.2023 tarihinde e-teklif alınarak gerçekleştirilen ihalede 15 adet ihale dokümanının EKAP’tan indirildiği, 5 istekli tarafından ihaleye teklif sunulduğu, ihale komisyonunca gerçekleştirilen değerlendirmeler neticesinde, Çankaya Asfalt San. ve Tic. A.Ş. – Ediz Petrol Nak. İnş. Otom. İth. İhr. ve San. A.Ş. İş Ortaklığı pilot ortağı tarafından ihaleye sunulan alt yüklenici iş deneyim belgesine konu iş artışı dahil edilmiş belge tutarının, esas sözleşme tutarını aştığı gerekçesiyle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır

İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde, istekliler tarafından teklif edilen bedelin % 50’sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerektiği, iş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlamasının zorunlu olduğuna ve Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği ekinde yer alan AV grubu işlerin benzer iş olarak kabul edileceğine yönelik düzenlemelere yer verilmiştir.

Çankaya Asfalt San. ve Tic. A.Ş. – Ediz Petrol Nak. İnş. Otom. İth. İhr. ve San. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından ihaleye sunulan iş ortaklığı beyannamesi incelendiğinde, Çankaya Asfalt San. ve Tic. A.Ş.nin %51 ortaklık oranı ile pilot ortak, Ediz Petrol Nak. İnş. Otom. İth. İhr. ve San. A.Ş.nin ise %49 ortaklık oranı ile özel ortak olduğu görülmüştür.

Çankaya Asfalt San. ve Tic. A.Ş. – Ediz Petrol Nak. İnş. Otom. İth. İhr. ve San. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından düzenlenen teklif mektubu incelendiğinde, isteklinin teklif bedelinin 59.975.000,00 TL olduğu, iş ortaklığı tarafından sağlanması gereken benzer iş deneyim tutarının 29.987.500,00 TL, pilot ortak tarafından karşılanması gereken %80’lik benzer iş deneyim tutarının 23.990.000 TL olduğu hesaplanmıştır.

Çankaya Asfalt San. ve Tic. A.Ş. – Ediz Petrol Nak. İnş. Otom. İth. İhr. ve San. A.Ş. İş Ortaklığı pilot ortağı tarafından düzenlenen yeterlik bilgileri tablosunun itirazen şikayete konu kısmı aşağıda yer verildiği şekilde düzenlenmiştir.

MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BİLGİLER

EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi

Belgeye EKAP Tarafından Verilen Sayı

2016/122844-1503975-1-3

İdari Şartnamenin 7.5.1 maddesi

 

İş deneyimini tevsik etmek üzere EKAP’ta kayıtlı olan bir iş deneyim belgesinin kullanılması halinde, belgeye EKAP tarafından otomatik olarak verilen sayı belirtilecektir.

 Çankaya Asfalt San. ve Tic. A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen “2016/122844-1503975-1-3” sayılı alt yüklenici iş deneyim belgesi incelendiğinde, anılan belgenin 17.08.2017 tarihinde Aksaray İl Özel İdaresi tarafından EKAP üzerinden düzenlendiği, iş sahibinin; Aksaray İl Özel İdaresi olduğu, işveren/yüklenicinin; Akyollar Madencilik İnşaat Nakliyat Gıda Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. – Aydın Papatya İş Ortaklığı olduğu, alt yüklenicinin; Çankaya Asfalt San. ve Tic. A.Ş. olduğu, alt yüklenicinin yüklenici ile yaptığı sözleşmenin tarihinin; 01.07.2016 olduğu, alt yüklenicinin yüklenici ile yaptığı sözleşmenin bedelinin; 5.351.750,00 TL olduğu, belge tutarının; 6.531.370,16 TL olduğu görülmüş olup anılan alt yüklenici iş bitirme belgesinin “açıklama” kısmında “Yüklenici ile yapılan sözleşme bedeline ek olarak iş artış miktarı olan 1.179.620,16 TL belge tutarına eklenmiştir.” bilgilerine yer verilmiştir.

Çankaya Asfalt San. ve Tic. A.Ş. tarafından ihale sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesinin düzenlenmesine dayanak ihale konusu işin ilan tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinden, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara doğrudan tek sözleşme ile taahhüt edilmiş işlerin bir bölümünü yapan alt yüklenicilerin iş deneyim tutarının tespitinde; diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla, yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını geçmemek üzere, kendi sözleşmelerinde yazılı bedelin esas alınacağı, birden fazla alt yüklenici olması durumunda ise, alt yüklenicilere verilecek iş deneyim belgelerinin tutarlarının toplamının, toplam sözleşme bedelini aşamayacağı anlaşılmaktadır.

 İtirazen şikayete konu edilen alt yüklenici iş bitirme belgesinin düzenlenmesine dayanak teşkil edilen bilgi ve belgeler 18.04.2023 tarihli ve 35722 sayılı Kurum yazısı ile Aksaray İl Özel İdaresi’nden talep edilmiş olup talep edilen bilgi ve belgeler 03.05.2023 tarihinde Kurum kayıtlarına alınmıştır.

Aksaray İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen 02.05.2023 tarihli ve 35722 sayılı yazı ve ekleri incelendiğinde, anılan üst yazıda “…17.08.2017 tarih ve 2016/122844150397513 sayılı alt yüklenici iş bitirme belgesinde sehven iş artış tutarı alt yüklenici iş bitirme belgesine ilave edilmiş olup, alt yükleniciye ait güncel iş bitirme belgesi düzenlenerek EKAP sistemine yüklenmiş ve yazımız ekinde sunulmuştur” bilgilerinin yer aldığı ve yazı ekinde, ihale konusu işe ilişkin iş artışı olur yazısı, geçici kabul tutanağı, hak ediş raporu, idare ile yüklenici arasında gerçekleştirilen sözleşme, yüklenici ile alt yüklenici arasında gerçekleştirilen sözleşme, alt yüklenici tarafından yüklenici adına düzenlenen fatura örnekleri, alt yüklenici tarafından iş kapsamında çalıştırılan personelin sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler ile 17.08.2017 tarih ve 2016/122844150397513 sayılı alt yüklenici iş bitirme belgesinin idarece düzenlenmiş güncel halinin yer aldığı görülmüştür.

01.07.2016 tarihinde Çankaya Asfalt San. ve Tic. A.Ş. ve Akyollar Madencilik İnşaat Nakliyat Gıda Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. – Aydın Papatya İş Ortaklığı arasında imzalanan alt yüklenici sözleşmesi incelendiğinde, sözleşme bedelinin 5.351.750,00 TL olduğu görülmüştür.

02.05.2023 tarihli ve 35722 sayılı yazı ve ekinde yer alan alt yüklenici tarafından yüklenici adına düzenlenen fatura örnekleri incelendiğinde, faturaların toplam bedelinin yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan sözleşme bedelini aştığı ancak esas işin toplam sözleşme bedelinin altında olduğu görülmüştür.

02.09.2020 tarihli ve 2020/DK.D-272 sayılı Kurul kararında, “…Alt yüklenici sözleşmelerindeki iş artışlarının, iş artışının idarece onaylanması halinde, belge konusu sözleşmenin dayandığı ihalenin ilan veya duyuru tarihinde geçerli olan mevzuattaki sınırlamalar gözetilerek, düzenlenecek alt yüklenici iş bitirme belgelerine eklenebileceğine, bu itibarla,

1)İhalenin ilan veya duyuru tarihinin 18.08.2019 tarihinden önce olması halinde, belge tutarının alt yüklenici tarafından yapılan işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarından düşük olması şartıyla iş artışının alt yüklenici iş bitirme belgesine eklenebileceğine, birden fazla alt yüklenici olması durumunda, alt yüklenicilere verilecek iş deneyim belgelerinin tutarlarının (iş artışları dahil) toplamının, toplam sözleşme bedelini aşamayacağına,

 Oybirliği ile karar verildi.” bilgilerine yer verilmiş olup ihale ilanı 18.08.2019 tarihinden önce olan ihalelerde düzenlenecek alt yüklenici iş bitirme belgelerine dayanak alt yüklenici sözleşmelerindeki iş artışlarının belge tutarına mevzuatta yer alan sınırlamalar dikkate alınarak eklenebilmesi için iş artışının öncelikle idarece onaylanması gerektiği anlaşılmıştır.

 03.04.2023 tarihinde Aksaray İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen 03.04.2023 tarihli ve 2016/122844-1503975-1-4 sayılı güncel alt yüklenici iş bitirme belgesi incelendiğinde, belge üzerinde yer alan belge tutarının 5.351.750,00 TL olduğu ve anılan tutarın alt yüklenici ile yüklenici arasında imzalanan alt yüklenici sözleşmesinde yer alan sözleşme bedeli olduğu tespit edilmiştir.

Aksaray İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen 02.05.2023 tarihli ve 35722 sayılı yazıda yer alan “…17.08.2017 tarih ve 2016/122844150397513 sayılı alt yüklenici iş bitirme belgesinde sehven iş artış tutarı alt yüklenici iş bitirme belgesine ilave edilmiş olup…” ifadesi ve Aksaray İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen 03.04.2023 tarihli ve 2016/122844-1503975-1-4 sayılı güncel alt yüklenici iş bitirme belgesinde yer alan belge tutarına ilişkin bilgiler dikkate alındığında, iş deneyim belgesinin düzenlenmesine dayanak ihale konusu işte gerçekleştirilen iş artışı tutarının alt yüklenici adına idarece onaylanmadığı anlaşılmış olup söz konusu iş artışı miktarının alt yüklenici iş bitirme belgesi tutarına dahil edilemeyeceği, belge tutarının 5.351.750,00 TL olarak dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir. 

Aksaray İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen 03.04.2023 tarihli ve 2016/122844-1503975-1-4 sayılı güncel alt yüklenici iş bitirme belgesinde belirtilen belge tutarının 5.351.750,00 TL, güncellenmiş iş deneyim tutarının 42.044.947,26 TL olduğu ve ihale dokümanı düzenlemeleri uyarınca Çankaya Asfalt San. ve Tic. A.Ş. tarafından karşılanması gereken %80’lik benzer iş deneyim tutarının 23.990.000 TL olduğu dikkate alındığında, Çankaya Asfalt San. ve Tic. A.Ş. tarafından ihale dokümanında düzenlenen benzer iş deneyim şartının karşılandığı anlaşılmıştır.

image_pdfimage_print