İdari Şartnamede  D2 veya B2 yetki belgesi  yeterlik kriteri olarak belirlendiği, ihale üzerinde bırakılan istekliye ait yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler” kısmında D2 yetki belgesine ilişkin beyana yer verildiği ancak taşıt kapasitesine ilişkin beyana yer verilmediği sunulan 9 araçtan 3 adedinin ihale tarihinden sonra yetki belgesine eklenmiş olduğunun anlaşıldığı, bu itibarla, yeterlik kriteri olarak sağlanması gereken koşulların sağlanmaması halinde bu koşulların bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılmasının ya da sağlanmamış bir yeterlik kriterinin bu suretle sağlanmasının mümkün bulunmadığı, bu çerçevede ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale tarihi itibariyle yeterlik kriteri olarak belirlenen koşulları karşılamadığı 

image_pdfimage_print
59 / 100
Toplantı No2023/029
Gündem No8
Karar Tarihi17.05.2023
Karar No2023/UH.II-747

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Milli Savunma Bakanlığı 25’inci Hudut Tugay Komutanlığı 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/158340 İhale Kayıt Numaralı “Yolcu Taşıma Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Milli Savunma Bakanlığı 25’inci Hudut Tugay Komutanlığı, tarafından 24.03.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Yolcu Taşıma Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Aryen Tur Gümrükleme İnşaat Turizm Petrol Temizlik Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 07.04.2023 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.04.2023 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.04.2023 tarih ve 90076 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.04.2023 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2023/556 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan istekliye ait teklifin İdari Şartname’nin 7.5.2’inci maddesindeki yeterlilik kriterini karşılamadığı, şöyle ki; ihale dokümanında D2 veya B2 yetki belgelerinden herhangi birine ve asgari 140 (yüz kırk) kişiyi taşıyacak koltuk kapasiteye sahip olunmasının yeterlilik kriteri olarak belirlendiği, bu hususların yeterlilik bilgileri tablosuna işlenmesi gerektiği, diğer bir ifadeyle isteklilerin ihale tarih ve saati itibariyle söz konusu kriteri karşılamaları ve talep edildiğinde ihale komisyonuna ibraz etmeleri gerektiğinin açık olduğu, ancak taraflarına gönderilen idarenin şikayete cevap yazısı ve eklerinden ihale üzerinde bırakılan isteklinin söz konusu kriteri karşılamak için ihale tarih ve saatinden sonra 3 (üç) araç eklediğinin görüldüğü, söz konusu isteklinin ihale tarih ve saatinde gerekli yeterlilik kriterini karşılamadığı, şikayete cevap yazısında Kanun’un 37’nci maddesinde yer alan bilgi eksikliğinin tamamlatılmasına ilişkin hükme atıfta bulunulduğu oysaki söz konusu eksikliğin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesinin yerinde olmadığı, somut uyuşmazlıktaki durumda anılan kriter sağlanmadığı gibi, yeterlik belgesinin de bulunmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “…Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. …” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 59/A maddesinde “(1) (Değişik fıkra: 13/09/2019-30887  R.G./3. md.) İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

 (2) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak e-anahtarlar teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar gönderilir ve teklifler ihale tarih ve saatinde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır.

(3) Bu ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formlar kullanılır ve EKAP üzerinden gönderilmeyen teklifler kabul edilmez.

(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.…” hükmü,

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “e-tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 24’üncü maddesinde “(1) e-tekliflerin açılması ve ilk oturumun kapatılmasından sonra, ihale komisyonu belirleyeceği bir tarih ve saatte toplanır ve EKAP üzerinde tekliflerin değerlendirmesine başlanır. Teklif değerlendirme işlemleri birden fazla oturumda yapılabilir. Ancak bu durumda her oturum kapatılmadan önce bilgiler EKAP’a kaydedilir.

(2) Teklif değerlendirmesinde öncelikle ilk oturumda 23 üncü madde uyarınca e-teklifinin açılamadığı veya belgelerinin eksik olduğu ya da geçici teminatının uygun olmadığı tespit edilenlerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve buna ilişkin kayıt yapılır.

(3) İhale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile ilgili değerlendirme, e-teklif kapsamında yüklü olan belgelerin ve EKAP üzerinden ilgili kurum ve kuruluşların sistemlerinden sorgulama suretiyle elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi suretiyle yapılır.

(4) Yeterlik kriterlerinin istekliler tarafından karşılanıp karşılanmadığına ilişkin değerlendirme ihale dokümanında yer alan hükümler çerçevesinde yapılır. Yeterlik kriterlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu husus gerekçesi de açıkça belirtilmek suretiyle EKAP’a kaydedilir.

(5) EKAP üzerinden sorgulanmasının mümkün olmaması nedeniyle bilgisayarda taratılarak sunulması gereken belgeler ve eklerinden herhangi birinin e-teklif kapsamında sunulmamış olması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz ve bu isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Ancak, bilgisayarda taratılarak e-teklif kapsamında sunulan belgelerde, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, bilgi eksikliği bulunması halinde idare tarafından bilgilerin tamamlanması istenir. Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin tamamlanması için iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Bu süre içerisinde istekli tarafından eksik bilgilere ilişkin belgeler idareye sunulur. Belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayanların teklifleri dördüncü fıkrada belirtildiği şekilde değerlendirme dışı bırakılır.

(6) Teklif değerlendirme işlemleri sonrasında, EKAP üzerinden Ek-1’de yer alan “Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak” hazırlanır ve bir çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İdarelerce belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 16.6’ncı maddesinde “16.6.1 İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır. Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılacaktır. Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, idarece ilgili kurum veya kuruluştan re’sen istenebilir. Söz konusu belgelerin aday veya istekliler tarafından tamamlatılmasının istenilmesi halinde ise bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilecektir.

16.6.2. İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.

16.6.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin belgelerin yazılı olarak istenilmesi ve aday ve isteklilerce bir dilekçe ekinde sunulması gerekmektedir. İdarece belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayan aday ve isteklilerin başvuruları veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve isteklilerin geçici teminatları gelir kaydedilir.

16.6.4. İlgili mevzuatına göre ihaleye katılma şartı olarak istenmesi gereken belge veya bilgilerin idarece istenmediği ve bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edildiği hallerde, idarelerce bu tür belge veya bilgiler başvuruların ya da tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aday veya isteklilerden talep edilemeyecek ve tamamlatılamayacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Yolcu Taşıma Hizmet Alımı

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

18.500 Kişi Yolcu Taşıma Hizmet Alımı

1) 8.500 Kişi Ardahan-Hasköy-Susuz-Kars

2) 2.500 Kişi Ardahan-Çamlıçatak-Hanak-Damal

3) 4.000 Kişi Ardahan-Çamlıçatak-Çıldır

4) 2.500 Kişi Ardahan-Hanak-Damal-Posof

5) 1000 Kişi Damal-Posof

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: 25’inci Hudut Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı-Ardahan.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 …

7.5.2.

01 Haziran 2009 tarihli ve 27255 sayılı Karayolları Taşıma Yönetmeliği gereği; firma, ilgili bakanlıktan alınmış D2 (Ticari amaçlı tarifesiz olarak yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacaklar) veya B2 (Ticari amaçlı tarifesiz olarak uluslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacaklar) yetki belgelerinden herhangi birine sahip olacaktır. Sözleşme başlangıç tarihi itibariyle geçerli D2 veya B2 yetki belgelerinden herhangi birini ihale aşamasında İhale Komisyon Başkanlığına ibraz edecektir.  Sözleşme süresince süresi biten yetki belgeleri bitimden 7 (yedi) gün önce yenilenerek Kontrol Teşkilatına teslim edilecektir. Yetki Belgesi olmayan istekliler ihale dışı bırakılacaktır. Firmanın bir günde enaz 140 (yüzkırk) kişiyi taşıyacak kapasitede olacaktır. Taşıma işinde kullanılacak araçlar ruhsatında yazan model yılı baz alınarak minibüs 2013 ve üstü, otobüs 2013 ve üstü model olacaktır. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde geçen otobüs (enaz 20 kişilik), minibüs (enaz 15 kişilik) araçlar olacaktır. İhale Komisyon Başkanlığına ibraz edecektir…” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde “22.1. e-teklifler istekliler tarafından EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Teklife ilişkin e-anahtar, e-teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir.

22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartnamede istenilen belgelere veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelere ilişkin bilgilerin beyan edilmesi gerekir.

22.3. Kısmi teklife açık ihalelerde teklif mektubu eklerinin her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise yeterlik bilgileri tablosunun her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir. …” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde “ … 31.3. İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihalelerde ise, ihale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler dahil yeterlik sertifikası üzerindeki bilgiler; yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan her belge veya kriter için ise yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır…” düzenlemesi.

 

Anılan Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 48’inci maddesinde “48.17. Yüklenici tarafından taşıma hizmetinde kullanılacak araçlar Otobüs ve Minibüs için 2013 model ve üstü olacaktır. Firmanın bir günde enaz 140 (Yüzkırk) kişiyi taşıyacak kapasitede olacaktır. Araçların koltuk kapasiteleri; Minibüs için en az 15 koltuk kapasiteli, Otobüs için en az 20 koltuk kapasiteli olacaktır. Bu araçlar dışında taşıma hizmetinde başka cins ve model araç kullanılmayacaktır. Yüklenici taşıma hizmetinde bu kapasitelerin üzerinde araç kullanabilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

 Yapılan incelemede, başvuruya konu ihalenin 24.03.2023 tarihinde gerçekleştirildiği, İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde “D2 (Ticari amaçlı tarifesiz olarak yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacaklar) veya B2 (Ticari amaçlı tarifesiz olarak uluslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacaklar) yetki belgelerinden herhangi birine sahip olacaktır. Sözleşme başlangıç tarihi itibariyle geçerli D2 veya B2 yetki belgelerinden herhangi birini ihale aşamasında İhale Komisyon Başkanlığına ibraz edecektir.  Sözleşme süresince süresi biten yetki belgeleri bitimden 7 (yedi) gün önce yenilenerek Kontrol Teşkilatına teslim edilecektir. Yetki Belgesi olmayan istekliler ihale dışı bırakılacaktır. Firmanın bir günde enaz 140 (yüzkırk) kişiyi taşıyacak kapasitede olacaktır. Taşıma işinde kullanılacak araçlar ruhsatında yazan model yılı baz alınarak minibüs 2013 ve üstü, otobüs 2013 ve üstü model olacaktır. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde geçen otobüs (en az 20 kişilik), minibüs (enaz 15 kişilik) araçlar olacaktır. İhale Komisyon Başkanlığına ibraz edecektir…” düzenlemesine yer verilmiş olduğu,

 

İhale üzerinde bırakılan istekliye ait yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler” kısmında “D2 yetki belgesi, belge numarası EDK.U-NET.D2.75.6075, geçerlilik tarihi 31/10/2027,” ibarelerine yer verildiği tespit edilmiştir.

İdarenin 03.04.2023 tarihli beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması konulu yazısında “Sunulması Gereken Belgeler: D2 yetki belgesi, firma bir günde enaz 140 (yüzkırk) kişiyi taşıyacak kapasitede olacaktır. Taşıma işinde kullanılacak araçlar ruhsatında yazan model yılı baz alınarak minibüs 2012 ve üstü, otobüs 2012 ve üstü model olacaktır. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde geçen otobüs (enaz 20 kişilik), minibüs (enaz 15 kişilik) araçlar olacaktır. İlgili belgeleri ihale komisyonu başkanlığına ibraz edecektir.” ifadelerine yer verilerek söz konusu istekliden beyan edilen bilgilerin tevsik edilmesinin talep edildiği,

Anılan istekli tarafından 75 M 0600, 75 AAE 066, 75 BB 641, 75 AAG 016, 75 AR 101, 75 AAD 998, 75 AJ 177, 75 AAF 995 ve 75 AAE 961 plakalı olmak üzere 9 araca ilişkin taşıt kartlarının ve taşıt ruhsatlarının sunulduğu, sunulan belgelerin ihale komisyonunca incelenmesi sonucunda 06.04.2023 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararıyla ihalenin M Kuzey Medikal İnşaat Bilişim Otomotiv Gıda Temizlik Taş. Kırt. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

Söz konusu ihale komisyonu kararı üzerine başvuru sahibince ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde yer verilen kriterleri karşılamadığı iddiasıyla şikâyet başvurusunda bulunulduğu,

 

Anılan şikayet başvurusu üzerine idarece Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı X. Bölge Müdürlüğü’ne yazılan 12.04.2023 tarihli ve 14J76689 sayılı yazıyla “…firmalar tarafından itiraz dilekçesi verilmiş olup bu itiraz dilekçesi sonucunda ihaleyi kazanan firmaya ait Ek’te sunulan araçların yetki belgesi tarihlerinin ve yolcu taşıma kapasitelerinin. EDK.U-NET.D2.75.6075 numaralı D2 yetki belgesine ait 24.03.2023 tarihinden önce kayıtlı araç plakaları ve yolcu taşıma kapasitesinin öğrenilmesine ihtiyaç duyulmuştur.” ifadelerine yer verilmek suretiyle bilgi talep edildiği,

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı X. Bölge Müdürlüğü’nün 13.04.2023 tarihli ve 1098014 sayılı cevabi yazısında “Bölge Müdürlüğümüzce ilgi yazı ekinde belirtilen araçlara ait yetki belgelerinin veriliş tarihleri ve yolcu taşıma kapasiteleri liste halinde hazırlanmış olup; yazımız ekinde gönderilmiştir.

Yetki Belgesi Tarihi ve Yolcu Taşıma Kapasitesi İstenen Araç

Plakaları

S.N

Plaka

Yetki Belgesi Ekleme Tarihi ve Saati

Yolcu Taşıma Kapasitesi

1

75 M 0600

03/04/2023 tarih ve 10:01 de eklenmiş

15 koltuk

2

75 AAE 066

24/03/2023 tarih ve 16:12 de eklenmiş

15 kolluk

3

75 BB 641

24/03/2023 tarih ve 16:12 de eklenmiş

17 koltuk

4

75 AAG 016

30/12/2022 tarih ve 1 7:27 de eklenmiş

17 koltuk

5

75 AR 101

08/03/2023 tarih ve 16:31 de eklenmiş

15 koltuk

6

75 AAD 998

15/03/2023 tarih ve 15:03 de eklenmiş

17 koltuk

7

75 AJ 177

08/03/2023 tarih ve 13:36 da eklenmiş

17 koltuk

8

75 AAF 995

31/10/2022 tarih ve 09:36 da eklenmiş

17 koltuk

9

75 AAE 961

08/11/2022 tarih ve 08:48 de eklenmiş

17 koltuk

 

” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Bahse konu yazı üzerine idarece başvuru sahibinin şikâyet başvurusunun “M Kuzey Medikal İnşaat Bilişim Otomotiv Gıda Temizlik Taş. Kırt. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı D2 yetki belgesine ait araç plakaları ve yolcu taşıma kapasitelerinin öğrenilmesi maksadıyla 12 Nisan 2023 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı X. Bölge Müdürlüğüne Ek-4‘te sunulan bilgi ve belge talep yazısı gönderilmiştir. 13 Nisan 2023 tarihinde tarafımıza Ek-5’te gönderilen bilgi ve belge yazısında 9 adet plakaya ait araçlardan altı aracın ihale tarihi olan 24 Mart 2023 tarihinden önce, üç aracın (75 M 0600, 75 BB 641, 75 AAE 066) karar onay tarihinden (06 Nisan 2023) önce yetki belgesine eklendiği, tüm araçların 15 ve üstü koltuk kapasitesine sahip olduğu ve toplam yolcu taşıma kapasitesinin 147 olduğu görülmüştür. İddiada bahsedilen 14 kolluk kapasiteli 75 AAG 845 plakalı araca ait herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmamıştır.

Yolcu Taşıma Hizmet Alımı İhalesi Kamu İhale Bülteni 4.3.2.’nci ve İdari Şartname 7.5.2.’nci maddesi incelendiğinde; “…Sözleşme başlangıç tarihi itibariyle geçerli D2 veya B2 yetki belgelerinden herhangi birini ihale aşamasında İhale Komisyon Başkanlığına ibraz edecektir… Firmanın bir günde en az, 140 (yüzkırk) kişiyi taşıyacak kapasitede olacaktır…” hükmü amirdir.

Kamu İhale Kanunu 37’nci maddesinde “…belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir… Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir…” hükmü bulunmaktadır. Bu kapsamda İhale Komisyon Başkanlığınca 03 Nisan 2023 tarihli 95927132-934.01.15-27 sayılı 2023/158340 ihale kayıt numaralı yazı ile M Kuzey Medikal İnşaat Bilişim Otomotiv Gıda Temizlik Taş. Kırt. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nden 06 Nisan 2023 tarihine kadar evrakların sunulması istenmiştir. Yapılan inceleme neticesinde söz konusu firmanın bu süre içerisinde şartları taşıdığını gösteren belgeleri İhale Komisyon Başkanlığına sunduğu tespit edilmiştir.” ifadelerine yer verilerek reddedildiği anlaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden; ihale dokümanında tekliflerin elektronik ortamda alınacağının belirtildiği ihalelerde, katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin olarak istekliler tarafından herhangi bir belge sunulmayacağı, bu kapsamda e-tekliflerin EKAP üzerinden yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanacağı ve e-imza ile imzalanarak gönderileceği, ihale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirmenin istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için bu sorgulama sonucunda elde edilen bilgilerin, belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgilerin esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı, özetle ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin değerlendirmenin teklif mektubu ekinde yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda istekliler tarafından beyan edilen bilgiler üzerinden yapılacağı anlaşılmaktadır.

 

Yapılan incelemede, İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde isteklilerin D2 veya B2 yetki belgesi ile günlük olarak en az 140 kişiyi taşıyacak kapasiteye sahip olmalarının yeterlik kriteri olarak belirlendiği, ihale üzerinde bırakılan istekliye ait yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler” kısmında D2 yetki belgesine ilişkin beyana yer verildiği ancak taşıt kapasitesine ilişkin beyana yer verilmediği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı X. Bölge Müdürlüğü’nün idareye yazmış olduğu 13.04.2023 tarihli ve 1098014 sayılı cevabi yazısından anılan istekli tarafından idareye sunulan tevsik edici belgelerde yer alan 75 M 0600, 75 AAE 066, 75 BB 641, 75 AAG 016, 75 AR 101, 75 AAD 998, 75 AJ 177, 75 AAF 995, 75 AAE 961 plakalı 9 araçtan 3 adedinin ihale tarihinden sonra yetki belgesine eklenmiş olduğunun anlaşıldığı, bu itibarla, yeterlik kriteri olarak sağlanması gereken koşulların sağlanmaması halinde bu koşulların bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılmasının ya da sağlanmamış bir yeterlik kriterinin bu suretle sağlanmasının mümkün bulunmadığı, bu çerçevede ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale tarihi itibariyle yeterlik kriteri olarak belirlenen koşulları karşılamadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddialarının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Öte yandan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinde “Başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması halinde, Kurul kararı ile itirazen şikâyet başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesine karar verilir. Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kuruma yazılı talebi üzerine, bu talep tarihini izleyen otuz gün içinde Kurum tarafından itirazen şikâyet başvuru bedelinin iadesi yapılır ve son ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz işlemez. Diğer hallerde başvuru bedeli iade edilmez.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından 27.322,00 TL başvuru bedelinin Kurum şikâyet gelirleri hesabına yatırıldığı görülmüştür. Yapılan incelemede anılan isteklinin itirazen şikâyete konu iddiasında haklı olduğu tespit edilmiş olup, Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumuna yazılı talebi halinde 27.322,00 TL’lik başvuru bedelinin iadesinin gerektiği anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan M Kuzey Medikal İnşaat Bilişim Otomotiv Gıda Temizlik Taş. Kırt. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

2) Başvuru bedelinin Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumuna yazılı talebi halinde iadesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARŞI OY

 

İnceleme konusu ihalede,

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvurusunda yer alan iddialarının incelenmesi neticesinde, Kurul çoğunluğunca, ihale üzerinde bırakılan M Kuzey Medikal İnşaat Bilişim Otomotiv Gıda Temizlik Taş. Kırt. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği gerekçesiyle “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Anılan kararda, İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde isteklilerin D2 veya B2 yetki belgesi ile günlük olarak en az 140 kişiyi taşıyacak kapasiteye sahip olmalarının yeterlik kriteri olarak belirlendiği, ihale üzerinde bırakılan istekliye ait yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler” kısmında D2 yetki belgesine ilişkin beyana yer verildiği anca taşıt kapasitesine ilişkin beyana yer verilmediği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı X. Bölge Müdürlüğü’nün idareye yazmış olduğu 13.04.2023 tarihli cevabi yazısından anılan istekli tarafından idareye sunulan tevsik edici belgelerde yer alan 75 M 0600, 75 AAE 066, 75 BB 641, 75 AAG 016, 75 AR 101, 75 AAD 998, 75 AJ 177, 75 AAF 995, 75 AAE 961 plakalı 9 araçtan 3 adedinin ihale tarihinden sonra yetki belgesine eklenmiş olduğunun anlaşıldığı, bu itibarla, yeterlik kriteri olarak sağlanması gereken koşulların sağlanmaması halinde bu koşulların bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılmasının ya da sağlanmamış bir yeterlik kriterinin bu suretle sağlanmasının mümkün bulunmadığı, bu çerçevede ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale tarihi itibariyle yeterlik kriteri olarak belirlenen koşulları karşılamadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddialarının yerinde olduğu ifade edilmiştir.

 

İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde “D2 (Ticari amaçlı tarifesiz olarak yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacaklar) veya B2 (Ticari amaçlı tarifesiz olarak uluslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacaklar) yetki belgelerinden herhangi birine sahip olacaktır. Sözleşme başlangıç tarihi itibariyle geçerli D2 veya B2 yetki belgelerinden herhangi birini ihale aşamasında İhale Komisyon lığına ibraz edecektir. Sözleşme süresince süresi biten yetki belgeleri bitimden 7 (yedi) gün önce yenilenerek Kontrol Teşkilatına teslim edilecektir. Yetki Belgesi olmayan istekliler ihale dışı bırakılacaktır. Firmanın bir günde enaz 140 (yüzkırk) kişiyi taşıyacak kapasitede olacaktır. Taşıma işinde kullanılacak araçlar ruhsatında yazan model yılı baz alınarak minibüs 2013 ve üstü, otobüs 2013 ve üstü model olacaktır. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde geçen otobüs (en az 20 kişilik), minibüs (enaz 15 kişilik) araçlar olacaktır. İhale Komisyon lığına ibraz edecektir…” düzenlemesine yer verilmiş olduğu,

 

Uyuşmazlık konusu ihalenin 24.03.2023 tarihinde gerçekleştirildiği, ihale üzerinde bırakılan istekliye ait yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler” kısmında “D2 yetki belgesi, belge numarası EDK.U-NET.D2.75.6075, geçerlilik tarihi 31/10/2027,” ibarelerine yer verildiği, idarenin 03.04.2023 tarihli beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması konulu yazısı ile beyan edilen bilgilerin tevsik edilmesinin talep edildiği, anılan istekli tarafından 9 araca ilişkin taşıt kartlarının ve taşıt ruhsatlarının sunulduğu, sunulan belgelerin ihale komisyonunca incelenmesi sonucunda 06.04.2023 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararıyla ihalenin M Kuzey Medikal İnşaat Bilişim Otomotiv Gıda Temizlik Taş. Kırt. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan, 9 adet plakaya ait araçlardan altı aracın ihale tarihi olan 24 Mart 2023 tarihinden önce, üç aracın (75 M 0600, 75 BB 641, 75 AAE 066) karar onay tarihinden (06 Nisan 2023) önce yetki belgesine eklendiği, tüm araçların 15 ve üstü koltuk kapasitesine sahip olduğu ve toplam yolcu taşıma kapasitesinin 147 olduğu görülmüştür.

 

Yukarıda yer alan tespitler çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde, idarece  ihale aşamasında sözleşme başlangıç tarihi itibariyle geçerli D2 veya B2 yetki belgelerinden herhangi birinin sunulmasının istenebileceği ancak, bu belgelerin alınması için bir günde istenen taşıma kapasitesinin 140 kişi olması gerektiği yönünde bir belgelendirme şartı olmadığından günlük 140 kişi gibi böyle bir yeterlilik kriterinin konulmasının yerinde olmadığı değerlendirilmiştir.

 

Diğer yandan, idarenin “bir günde  140 kişilik taşıma kapasitesi” ne ihtiyaç duyması halinde, söz konusu şartın sözleşme aşamasında yükleniciden istemesi gerektiği, aksi bir uygulama anılan kararda belirtilen haliyle  Hizmet Alımları Uygulama yönetmeliğinde yasaklanan “kendi malı” istemek gibi bir sonuca yol açacağı, bu itibarla idarece gerçekleştirilen işlemin uygun olduğu ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, uyuşmazlığa konu ihalede, “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, Kurul çoğunluğunca verilen “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki karara katılmıyorum.

.

image_pdfimage_print