Aşırı düşük açıklamaları kapsamında, sigorta ve kasko, araç bakım onarım ile muayene giderlerine ilişkin açıklama  sunulmadığının tespit hk

Toplantı No 2021/005
Gündem No 28
Karar Tarihi 03.02.2021
Karar No 2021/UH.II-288

BAŞVURU SAHİBİ:

İkh Hafriyat İnş. Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Alanya Belediyesi Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/602185 İhale Kayıt Numaralı “Belediyemiz Merkez Şantiyelerinde Kullüz14-15 Ton Taşıma Kapasiteli Damperli Kamyon Kir” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 08.12.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Belediyemiz Merkez Şantiyelerinde Kullüz14-15 Ton Taşıma Kapasiteli Damperli Kamyon Kir” ihalesine ilişkin olarak İkh Hafriyat İnş. Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 30.12.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.12.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.01.2021 tarih ve 1353 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.01.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/73 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin bütün kısımlarında, ihale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarının aşağıdaki gerekçelerle uygun olmadığı,

 

-İhalenin 1,2,3,4’üncü kısımlarında açıklamaları uygun bulunan isteklilerin araçların yakıt maliyetlerine ilişkin  açıklamaların aykırı olduğu, araçların  yüklü ve boş olarak km başına akaryakıt ve bakım  giderleri için teknik rapor veya ekspertiz raporları ile açıklama yapılmadığı, ihale 2021 yılı için yapıldığından, akaryakıt gideri için artış öngörülmediği, motor hacim, km, mesafeye göre akaryakıt hesabının yapılmadığı, açıklamaların Tebliğ’in 79.2.7’nci maddesine aykırı olduğu,

 

-İhalenin 1,2,3,4’üncü kısımlarında açıklamaları uygun bulunan isteklilerin  şoför ücreti için artış öngörmediği, işçilerin yıllık izin giderleri, yemek yol vb., bayram ve tatil günlerindeki giderlerine açıklık getirilmediği, personelin il dışında görevlendirileceği, asgari ücretin altında ücret belirlendiği, KİK işçilik hesaplama modülünün kullanılmadığı, kıdem tazminatı, iş sağlığı ve güvenliği için herhangi bir gider öngörülmediği,

 

-İhalenin 1,2,3,4’üncü kısımlarında açıklamaları uygun bulunan isteklilerin araç kiralama bedellerini özel araç sahipleri ile yapılmış sözleşmelerle tevsik ettikleri, fiyat tekliflerinin şeklen Tebliğ’e uygun olmadığı, model yılı, yük taşıma kapasitesi yönünden istenilen kriteri taşımadığı, fiyat teklifine konu edilen araçlara göre bakım onarım fiyat teklifinin alındığı, kiralama süresi ile işin süresinin uyuşmadığı, kiralama dışında giderlerinde kiralamaya ilişkin fiyat teklifi içinde düzenlendiği, ilgili alanda faaliyet gösterenlerden fiyat teklifi alınmadığı, işin tamamı yönünden maliyeti tevsik etmediği,

 

-İhalenin 1,2,3,4’üncü kısımlarında açıklamaları uygun bulunan isteklilerin bakım onarım maliyetlerine ilişkin fiyat tekliflerinde kamyonların özelliklerinin yer almadığı, bakım onarım maliyetlerinin tevsik edilmediği, periyodik bakımı tevsik eden belge bulunmadığı, bakım onarım  giderlerinin yetkili servis veya konusunda uzman kişilerden alınan belgelerle tevsik edilmediği, hiçbir veriye dayanmadan bakım onarım maliyetinin hesaplandığı,  fiyat tekliflerinin şeklen Tebliğ’e uygun olmadığı, model yılı, yük taşıma kapasitesi yönünden istenilen kriteri taşımadığı, bakım onarım dışında giderlerinde fiyat teklifi içinde düzenlendiği, ilgili alanda faaliyet gösterenlerden fiyat teklifi alınmadığı, işin tamamı yönünden maliyeti tevsik etmediği,

 

-İhalenin 1,2,3,4’üncü kısımlarında açıklamaları uygun bulunan isteklilerin zorunlu trafik sigortasına ilişkin açıklamaların uygun olmadığı, fiyat tekliflerinin Tebliğ’in 79.2.2.1 ve 79.3.4’üncü maddelerine uygun olmadığı,  fiyat tekliflerinin yetkisiz kişilerce imzalandığı ve araştırılması gerektiği, sigorta maliyetinin sözleşme süresini kapsamadığı, birden fazla yılı kapsadığından güncelleme yapılması gerektiği,  araçların marka, motor gücü, modeli, taşıma kapasitesine göre açıklamaların değişeceği, zorunlu trafik sigortasının ayrıca tevsik edilmesi gerektiği,

 

-İhalenin 1,2,3,4’üncü kısımlarında açıklamaları uygun bulunan isteklilerin lastik maliyetlerine ilişkin açıklamaların uygun olmadığı, kataloglardaki marka ve model özelliklerine göre lastik ebatlarının açıklanmadığı, en az 6 ayda bir lastiklerin değiştirilmesi gerektiği,  lastiklerin ortalama ömrüne ve kaç bin kilometrede bir değiştirileceğine ilişkin belge sunulmadığı, fiyat tekliflerinin şeklen Tebliğ’e uygun olmadığı, lastik değişim maliyetine ilişkin açıklama yapılmadığı,

 

-İhalenin 1,2,3,4’üncü kısımlarında açıklamaları uygun bulunan isteklilerin motorlu taşıtlar vergisi, egzoz emisyon ve muayene ücretine ilişkin açıklamaların uygun bulunmadığı, kendi malı araçlar için ayrıca anılan giderlerin tevsik edilmesi gerektiği, Tebliğ’in 79.3.6’ncı maddesine uygun açıklama yapılmadığı,

 

-İhalenin 1,2,3,4’üncü kısımlarında açıklamaları uygun bulunan isteklilerin araçların avadanlıkları için herhangi bir belgelendirme yapmadıkları,

 

-İhalenin 1,2,3,4’üncü kısımlarında açıklamaları uygun bulunan isteklilerin sözleşme karar pulu,  damga vergisi, hak ediş  damga vergileri ve KİK bedellerinin maliyet hesabında yer alması gerektiği, geçici teminat komisyon gideri, kesin teminat komisyon giderleri, kurumlar vergisi giderlerinin  hesaba katılması gerektiği, her türlü resim ve vergi harçtaki artışların dikkate alınarak açıklama yapılması gerektiği,

 

-İhalenin 1,2,3,4’üncü kısımlarında açıklamaları uygun bulunan isteklilerin maliyet/satış tutanaklarının mevzuata uygun olmadığı, tutanakların son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olmadığı, tutanaklarda Teknik Şartname’de istenilen kriterlerin tevsik edilmesi gerektiği, araçların marka, model, motor güçlerine Teknik Şartname’de yer verildiği, aynı durumun lastikler içinde geçerli olduğu, kışlık lastiklerden  tutanaklarda bahsedilmediği, fiyat tekliflerindeki birimler ile tutanaktaki birimlerin farklı olduğu, satılan toplam lastik sayısının biriminin adet olarak belirtilmediği, tutanakların ilgili şirket ve meslek mensubu tarafından her sayfasının imzalanıp kaşelenmediği, fiyat teklifi ile tutanaktaki sayı ve tarihin aynı olmadığı, eski tutanaklara ilişkin standart formların kullanıldığı, meslek mensubuna ilişkin faaliyet belgesi ve teklifi veren şirketin yetkilisinin imza sirkülerinin aslının ya da noter onaylı örneğinin sunulması gerektiği, bu belgelerin sunulmadığı, faaliyet belgesinin SMMM tarafından aslı gibidir yapıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulacaktır.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.2.2. Merkezi Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Ülke Çapında Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin merkezi kamu kurum ve kuruluşları tarafından ülke çapında sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu yöntemle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.3.  Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.7. İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının % 90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecektir. Motorin veya benzine yönelik olarak öngörülen tutarın TL/lt cinsinden hesaplanmasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili düzenlemeleri dikkate alınacaktır.

79.3.3. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.

79.3.4. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir. Ancak birden fazla yılı kapsayan işlerde ilk yıl için alınan sigorta teklifinin ihale tarihi itibarıyla en son açıklanmış olan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi “On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%)” tablosundaki oran esas alınmak suretiyle güncellenerek diğer yıllar için kullanılması mümkündür. Örneğin; sözleşme süresi 3 yıl, ihale tarihi 1/11/2019, işe başlama tarihi 1/1/2020 olan bir ihalede, ihale tarihi itibarıyla yıllık 100 TL olan sigorta prim tutarı maliyet kalemi,  Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı tablosunda en son açıklanmış olan 2019 yılı Eylül ayı değişim oranı (%26,44) üzerinden; 2020 yılı için (100 TL*1,2644) 126,44 TL; 2021 yılı için (126,44 TL*1,2644) 159,87 TL; 2022 yılı için (159,87 TL*1,2644) 202,14 TL olarak hesaplanacaktır.

79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır.

79.3.6. İhale dokümanında fiyat farkı verileceğine ilişkin düzenleme bulunmayan ve birden fazla yılı kapsayan işlere ilişkin aşırı düşük teklif sorgulaması yazısında idarece önemli bir bileşen olarak belirtilen ve istekliler tarafından ihale tarihi itibarıyla artış oranı ve/veya tutarı tespit edilemeyen motorlu taşıtlar vergisi, araç muayene işlemleri gibi giderler ile mali yükümlülükler ve/veya tarife bedellerinin, sonraki yıllara ilişkin bedelleri, ilk yıl için öngörülen bedelin, ihale tarihi itibarıyla en son açıklanmış olan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi “On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%)” tablosundaki oran üzerinden güncellenerek hesaplanır. Örneğin; sözleşme süresi 3 yıl, ihale tarihi 15/11/2019, işe başlama tarihi 1/1/2020 olan bir ihalede, motorlu taşıtlar vergisi tutarı ihale tarihi itibarıyla yıllık 100 TL olan maliyet kalemiz Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı tablosunda en son açıklanmış olan 2019 yılı Ekim ayı değişim oranı (%22,58) üzerinden; 2020 yılı için (100 TL*1,2258) 122,58 TL; 2021 yılı için (122,58 TL*1,2258) 150,26 TL; 2022 yılı için (150,26 TL*1,2258) 184,19 TL olarak hesaplanacaktır.” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: BELEDİYEMİZ MERKEZ ŞANTİYELERİNDE KULLÜZ14-15 TON TAŞIMA KAPASİTELİ DAMPERLİ KAMYON KİR

b) Miktarı ve türü:

14-15 TON TAŞIMA KAPASİTELİ DAMPERLİ KAMYON 4 ADET (168000 Km. ) BELEDİYEMİZ MERKEZ ŞANTİYELERİNDE KULL.ÜZ.14-15 TON TAŞIMA KAPASİTELİ DAMPERLİ KAMYON KİR.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: T.C.ALANYA BELEDİYESİ

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

 “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar

20.2.1. İsteklilerin teklifleri kalem bazında ayrı ayrı değerlendirilecektir. Teklif edilen her bir iş kalemi için ekte sunulan ihtiyaç listesinde yer alan iş kaleminden biri veya daha fazlası istekli üzerinde kalabilir. İsteklilerce verilecek tekliflerin ihale konusu alımın tamamını mı yoksa bir kısmını mı kapsadığı hususu teklif mektuplarında açıkça belirtilecektir.” düzenlemesi,

 

“Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’nci maddesinde “25.1. vergi(KDV Hariç), resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİYE AİTTİR.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’de “1-KONU VE KAPSAM:

1-Alanya Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere2012 model veya daha üst model, 4 adet 14 – 15 ton arası damperli kamyon kiralanacaktır.

2-Bu şartnamede:

T.C. Alanya Belediyesi : Belediye                                 

Aracı Kullanan Şube Müdürlüğü : İdare

Teklif Verecek olanlar : İstekli

İhaleyi Kazanan İstekli :Yüklenici olarak adlandırılmıştır.

 

  1. GENEL ŞARTLAR:

1.Araçlar sözleşme tarihi ile 31.12.2021 tarihleri arası kiralanacaktır.

2.Sözleşmenin imzalanmasını müteakip yüklenici “3” (üç) gün içerisinde idareye müracaat edip çalıştıracağı her araç için bir asıl birde yedek şoför ismini yetkililere bildirecektir. İlgili aracı bu iki kişi dışında hiçbir şekilde başka bir üçüncü şahıs kullanamaz. Şoför isimleri bildirildikten sonra yüklenici işe başlayacaktır.

  1. ARAÇTA ARANAN ÖZELLİKLER:

1.Araçlar, 1.1. maddesinde belirtildiği gibi olacaktır.

2.Aracın kaportasında çarpık, ezik, çürük olmayacak ve boyası temiz olacaktır. Lastikleri aşınmış, yırtık ve eski olmayacaktır. Fren sistemi, farlar, silecekler ve kornası sağlam olacaktır. Aracın motor ve aktarma organları ile ön düzen ve direksiyon sisteminde arıza olmayacaktır. Kapı ve kilitlerinde ise arıza olmayacaktır.

3.Araçlar, Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre insan taşımasında kullanılan taşıtlar için öngörülen bütün vasıflara haiz olacaktır. Trafikle ilgili fenni muayene, zorunlu trafik sigortası, motorlu taşıtlar vergisi, maliye kaydı, vergi borcu yoktur belgesi, vb. işlemler her zaman eksiksiz olacaktır.Aksi durumdan yüklenici sorumludur. Yetkili amir ilgili belgeleri istediği zaman araç şoförü bunları göstermek zorundadır.

4.Araçlarda her an hazır durumda sağlam bir stepne, patinaj zinciri, kriko, yangın söndürme cihazı, reflektör, çekme halatı, ilk yardım çantası ve lüzumlu diğer takım ve avadanlıklar hazır bulundurulacaktır. Bu malzemelerin senede, en az, iki defa kontrolü yetkili amirler tarafından yapılacaktır.

4-ÇALIŞMA YERİ VE SÜRESİ:

1.Araçlar Alanya ilçe hudutları dahilinde (Merkez, Mahalle  ve mezralarında her türlü arazi ve iklim şartlarında) belediye hizmetleri için yük taşımasında kullanılacaktır. Gerektiğinde il dışı görevlerde de kullanılacaktır.

2.Bu ihalede “1” adet 14 – 15 tonluk kamyonun 2021 yılı sonuna kadar çalışacağı ve “42.000”km. mesafe kat edeceği hesap edilerek ihale dokümanları hazırlanmıştır.

3.Alanya Belediyesinin gerek görmesi halinde araçlar; pazar, ya da diğer resmi tatil günlerinde, normal mesai günlerindeki şartlarda ve aynı fiyatlarla çalıştırabilir.”   düzenlemeleri,

 

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 02.01.2021; işi bitirme tarihi 31.12.2021

9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Birim fiyat teklif cetvelinin aşağıdaki şekilde olduğu anlaşılmıştır.

 

A

B

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

1 No`lu Kamyon Kiralanması ( 14-15 ton Taşıma Kapasiteli) (Araçlarda ; Akaryakıt, Şoför Her türlü Bakım Onarım ,Tamirat Vergi ve Harçlar Araç Sahibine ait Olacaktır.)

kilometre

42.000

 

 

2

2 No`lu Kamyon Kiralanması ( 14-15 ton Taşıma Kapasiteli) (Araçlarda ; Akaryakıt, Şoför Her türlü Bakım Onarım ,Tamirat Vergi ve Harçlar Araç Sahibine ait Olacaktır.)

kilometre

42.000

 

 

3

3 No`lu Kamyon Kiralanması ( 14-15 ton Taşıma Kapasiteli) (Araçlarda ; Akaryakıt, Şoför Her türlü Bakım Onarım ,Tamirat Vergi ve Harçlar Araç Sahibine ait Olacaktır.)

kilometre

42.000

 

 

4

4 No’lu Kamyon Kiralanması ( 14-15 ton Taşıma Kapasiteli) (Araçlarda ; Akaryakıt, Şoför Her türlü Bakım Onarım ,Tamirat Vergi ve Harçlar Araç Sahibine ait Olacaktır.)

kilometre

42.000

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

Başvuruya konu ihalenin damperli kamyon kiralama işi olduğu ve 4 kısımdan oluştuğu, aşırı düşük teklif sorgulamaları sonucunda ihalenin 1’inci ve  2’nci kısmının Eybe Nakliyat Hafriyat Temizlik Makina Otomotiv İnşaat Emlak Gıda Tarım Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üzerinde bırakıldığı, 1’inci kısımda Çarşamba Adn Yapı İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd.Şti.nin, 2’nci kısımda Lıne Mimarlık Mühendislik İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği,

 

İhalenin 3’üncü kısmının Çarşamba Adn Yapı İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd.Şti. üzerinde bırakıldığı, Alanya Gürkan İnşaat Taahhüt Gıda Hayvancılık Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği,

 

İhalenin 4’üncü kısmının Lıne Mimarlık Mühendislik İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. üzerinde bırakıldığı, Alanya Gürkan İnşaat Taahhüt Gıda Hayvancılık Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

 

Mirza Ulaşım Personel Hizmetleri İnşaat Gıda Emlak Giyim Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.nin 1, 2, 3 ve 4’üncü kısımlar için, Mustafa Toros’un da teklif verdiği 1 ve 2’nci kısımlar için açıklama sunmadığı tespit edilmiştir.

 

Aşırı düşük teklif sorgulama yazısının 09.12.2020 tarihinde isteklilere tebliğ edildiği ve yazıda “…4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 38. ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.2.1. maddesi uyarınca; akaryakıt, personel, amortisman, sigorta ve kasko, araç bakım onarım ile muayene ve kiralama giderini belirtir şekilde açıklamanızı Alanya Belediye Yazı işleri Müdürlüğü evrak kayıt biriminden havale edilerek” ifadelerine yer verildiği görülmüştür. Önemli teklif bileşeni olarak idarece akaryakıt, personel, amortisman, sigorta ve kasko, araç bakım onarım, muayene ve kiralama giderleri,  belirlendiği tespit edilmiştir.

 

İdarece önemli teklif bileşenlerinin sorgulama yazısında belirtildiği, başvuru sahibinin iddialarında yer verdiği motorlu taşıtlar vergisi, lastik bedeli, avadanlık, sözleşme karar pulu,  damga vergisi, hak ediş damga vergileri ve KİK bedelleri, geçici teminat komisyon gideri, kesin teminat komisyon giderleri, kurumlar vergisi giderleri, işçilerin yıllık izin giderleri, yemek yol vb., bayram ve tatil günlerindeki giderleri, kıdem tazminatı, iş sağlığı ve güvenliği giderlerinin önemli teklif bileşeni olarak belirlenmediği, bu çerçevede isteklilerin söz konusu giderlere ilişkin açıklama sunmasına gerek bulunmamaktadır.

 

-Çarşamba Adn Yapı İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd.Şti.nin ihalenin 1’inci ve 3’üncü kısmı için açıklama sunduğu, açıklama kapsamında 2 adet kamyona ait analiz, Aytemiz Gürses Petrol tarafından düzenlenen proforma fatura, SMMM tarafından düzenlenmiş araçlara ait amortisman tablosu ve 2 adet araç ruhsatının sunulduğu,

 

 Açıklamalar incelendiğinde, isteklinin oluşturduğu analizde km üzerinden akaryakıt hesabı yaptığı,  akaryakıt girdisi için Aytemiz Gürses Petrol tarafından düzenlenen proforma fatura başlıklı belgenin sunulduğu, anılan belgenin üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, bu çerçevede fiyat teklifinin Kamu İhale Genel Tebliği gereği taşıması gereken şekil şartlarını taşımadığı ve teklife dayanak tutanakların açıklama kapsamında sunulmadığı, diğer taraftan akaryakıt gideri için artış yapılmasına ve açıklama kapsamında teknik rapor vs. sunulmasına gerek bulunmadığı, tevsik edilen araçlara ilişkin fiyat teklifi alınmadığı,

 

Şoför gideri için saatlik ücretin 21,30 TL ücret öngörüldüğü, söz konusu ücretin saatlik asgari ücretin altında olmadığı,

 

Diğer taraftan sigorta ve kasko, araç bakım onarım ile muayene giderlerine ilişkin açıklama sunulmadığı tespit edilmiştir.

 

Çarşamba Adn Yapı İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd.Şti.nin ihalenin 1 ve 3’üncü kısma ilişkin açıklamalarının iddialarla sınırlı incelenmesi neticesinde, açıklama kapsamında idarece önemli teklif bileşeni olarak belirlenen sigorta ve kasko, araç bakım onarım ile muayene giderlerine ilişkin açıklama sunulmadığı ve akaryakıt için alınan fiyat teklifinin Tebliğ gereği taşıması gereken şekil şartlarını taşımadığı ve teklife dayanak tutanakların açıklama kapsamında sunulmadığı anlaşıldığından, açıklamalarının reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

-İhalenin 3’üncü ve 4’üncü kısmında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlenen Alanya Gürkan İnşaat Taahhüt Gıda Hayvancılık Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 3 ve 4’üncü kısımlara ilişkin olarak sunduğu aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde,

 

Açıklama kapsamında,  akaryakıt, şoför -her türlü bakım-onarım ve tamirat, vergi ve harç kalemlerinden oluşmak üzere 3 kalem için maliyet analizi yapıldığı, açıklama kapsamında başkaca herhangi bir bilgi ve belgenin sunulmadığı, diğer taraftan bu tabloda, araç gideri, sigorta  ve kasko giderine ilişkin bir maliyet öngörülmediği tespit edilmiştir.

 

İhalenin 3’üncü ve 4’üncü kısmında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlenen Alanya Gürkan İnşaat Taahhüt Gıda Hayvancılık Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 3 ve 4’üncü kısımlara ilişkin olarak sunduğu aşırı düşük teklif açıklamaları incelenmesi neticesindeakaryakıt, şoför -her türlü bakım-onarım ve tamirat, vergi ve harç kalemlerinden oluşmak üzere 3 kalem için maliyet analizi yapıldığı, açıklama kapsamında başkaca herhangi bir bilgi ve belgenin sunulmadığı, diğer taraftan araç gideri, sigorta ve kasko giderine ilişkin bir maliyet öngörülmediği tespit edildiğinden, açıklamaların bu yönüyle uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

-İhalenin 1 ve 2’nci kısmının üzerinde bırakıldığı Eybe Nakliyat Hafriyat Temizlik Makina Otomotiv İnşaat Emlak Gıda Tarım Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 1 ve 2’nci kısım için sunduğu açıklamalar incelendiğinde,

 

İsteklinin her iki kısım içinde aynı açıklamaları sunduğu,

 

İsteklinin şoför gideri için 12 aylık toplam 101.064,00 TL maliyet analizi yapıldığı, resmi tatil çalışması olarak 20 gün üzerinden 2500,00 TL bedel öngörüldüğü, saatlik asgari ücretin 37,43 TL olduğu, söz konusu ücretin saatlik asgari ücretin altında olmadığı,

 

Diğer taraftan akaryakıt gideri için fiyat teklifi ile açıklama yapıldığı, fiyat teklifinin meslek mensubu kaşe ve imzası ile beyanını içerdiği, ancak fiyat teklifinin dayanağı olarak tutanakların açıklama kapsamında sunulmadığı,

 

Araçların kiralama giderleri için Fatma Sert tarafından düzenlenmiş 2012 model araçlara ilişkin fiyat teklifi sunulduğu, fiyat teklifinde süreye ilişkin veya aracın taşıma kapasitesine ilişkin bilgiler yer almamakla birlikte, ihale konusu işin adına yer verildiği, fiyat teklifinin meslek mensubu kaşe ve imzası ile beyanını içerdiği, ancak fiyat teklifine dayanak teşkil eden tutanakların açıklama kapsamında sunulmadığı, teklifi düzenleyen kişinin ticaret unvanında faaliyet alanına ilişkin bir bilgi yer almadığı, ayrıca söz konusu fiyat tekliflerinde tüm giderlerin (yağ, sigorta, çalışma esnasında olabilecek arızaların giderilmesi, amortisman, yedek parça bakım ve genel giderler) fiyat teklifine dahil olduğu görülmekle birlikte, anılan maliyet kalemlerinin ayrı ayrı fiyatlandırılmadığı, sigorta ve kasko gideri için ayrıca bir açıklama sunulmadığı tespit edilmiştir.

 

İhalenin 1 ve 2’nci kısmının üzerinde bırakıldığı Eybe Nakliyat Hafriyat Temizlik Makina Otomotiv İnşaat Emlak Gıda Tarım Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 1 ve 2’nci kısım için sunduğu açıklamalar incelendiğinde, akaryakıt için sunulan fiyat teklifinin dayanağı olarak tutanakların açıklama kapsamında sunulmadığı, araçların kiralama giderleri için fiyat teklifi sunulduğu, ancak fiyat teklifine dayanak teşkil eden tutanakların açıklama kapsamında sunulmadığı, ayrıca söz konusu fiyat tekliflerinde tüm giderlerin (yağ, sigorta, çalışma esnasında olabilecek arızaların giderilmesi, amortisman, yedek parça bakım ve genel giderler) fiyat teklifine dahil olduğu görülmekle birlikte, anılan maliyet kalemlerinin ayrı ayrı fiyatlandırılmadığı, sigorta ve kasko gideri için ayrıca bir açıklama sunulmadığı anlaşıldığından, açıklamaların bu yönüyle uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

-İhalenin 4’üncü kısmı üzerinde bırakılan ve 2’nci kısımda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Lıne Mimarlık Mühendislik İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.nin açıklamaları incelendiğinde; açıklama kapsamında 2 adet kendisinin oluşturduğu analiz, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan birim fiyatlara ilişkin listeler, SMMM tarafından düzenlenmiş araçlara ait amortisman tablosu ve 2 adet araç ruhsatı, EPDK’nın sitesinden alınan akaryakıta ilişkin çıktının sunulduğu,

 

Açıklamalar incelendiğinde, isteklinin oluşturduğu analizde km üzerinden akaryakıt hesabı yaptığı, açıklama kapsamında EPDK’nın sitesinden alınan akaryakıta ilişkin çıktının sunulduğu, akaryakıt için 6,27 TL fiyatının esas alındığı, söz konusu fiyatın ihale ilan tarihi ile ihale tarihi hariç EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının % 90’ının altında olmadığı, diğer taraftan akaryakıt gideri için artış yapılmasına ve açıklama kapsamında teknik rapor vs. sunulmasına gerek bulunmadığı, tevsik edilen araçlara ilişkin fiyat teklifi alınmadığı, kendi malı olan araçlarla açıklama yapıldığı ve amortisman hesabı yapıldığı,

 

  Şoför gideri için saatlik ücretin 21,30 TL ücret öngörüldüğü, söz konusu ücretin saatlik asgari ücretin altında olmadığı,

 

Diğer taraftan açıklama kapsamında üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifinin kullanılmadığı, bununla birlikte, sigorta ve kasko, araç bakım onarım ile muayene giderlerine ilişkin açıklama sunulmadığı, açıklama kapsamında fiyat teklifi sunulmadığı tespit edilmiştir.

 

İhalenin 4’üncü kısmı üzerinde bırakılan ve 2’nci kısımda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Lıne Mimarlık Mühendislik İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.nin 2 ve 4’üncü kısım için açıklamaları kapsamında, sigorta ve kasko, araç bakım onarım ile muayene giderlerine ilişkin açıklama  sunulmadığı anlaşıldığından, açıklamaların bu yönüyle uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Çarşamba Adn Yapı İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd.Şti.nin ihalenin 1 ve 3’üncü kısma ilişkin açıklamalarının, Alanya Gürkan İnşaat Taahhüt Gıda Hayvancılık Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 3 ve 4’üncü kısımlara ilişkin açıklamalarının, Eybe Nakliyat Hafriyat Temizlik Makina Otomotiv İnşaat Emlak Gıda Tarım Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 1 ve 2’nci kısımlara ilişkin açıklamalarının, Lıne Mimarlık Mühendislik İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.nin  2 ve 4’üncü kısım için açıklamalarının reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki  ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz