ihalede yeterlik kriteri olarak belirlenen belgelerin İdari ve Teknik Şartname’de düzenlenmesi ve bu belgelerin teklif zarfı içerisinde sunmaları gerektiğinin isteklilerin inisiyatifine bırakılmaksızın açıkça belirtilmesi gerektiği açıktır. Ancak işbu ihalede isteklilerin akaryakıt istasyonlarının idareye uzaklığını gösterir krokiyi teklif zarfı içinde sunabilecekleri düzenlendiğinden, maddenin düzenlenme şekli itibariyle isteklilerin bu krokiyi teklif zarfında sunmalarının zorunlu olmadığı, İdari Şartname maddesinde yer alan düzenleme ile teklif zarfında sunulması gereken bir belgenin belirlenmediği anlaşıldığından, ihalede yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen bir belgenin de teklif zarfında sunulmasına gerek bulunmadığından sunulan belgenin içerik değerlendirmesi de yapılamayacaktır. Bu itibarla isteklilerin bayisi olduğu akaryakıt istasyonuna ait koşulun sözleşme aşamasında dikkate alınması gerektiği

Toplantı No 2021/005
Gündem No 24
Karar Tarihi 03.02.2021
Karar No 2021/UM.II-289

BAŞVURU SAHİBİ:

Has Petrol Ürünleri Tic. ve Paz. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Menteşe Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/611546 İhale Kayıt Numaralı “Akaryakıt Mal” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Menteşe Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 16.12.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Akaryakıt Mal” ihalesine ilişkin olarak Has Petrol Ürünleri Tic. ve Paz. Ltd. Şti.nin 23.12.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.12.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.01.2021 tarih ve 871 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.01.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/51 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan Fulpet Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin İdari Şartname’nin 47’nci maddesine aykırı olarak idareye en fazla 10 km uzaklıkta bayisi olduğu akaryakıt istasyonunun bulunmadığı, teklif zarfında sunmuş olduğu krokideki akaryakıt istasyonunun kendisine ait olmadığı ve bir başka akaryakıt istasyonu ile anlaşma yaptığı ancak bu durumun da işbu ihalede işin alt yüklenicilere yaptırılmasının mümkün olmaması sebebiyle uygun olmadığı, bu sebeplerle isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 27’nci maddesinde “İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

e) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri…” hükmü,

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 26’ncı maddesinde “(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez.

(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur…” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde “Aday veya isteklinin bayisi olduğu akaryakıt istasyonu taşıt güzergahında idareye uzaklığı en fazla 10 km mesafede olacaktır. İstekliler mesafeyi gösteren krokiyi teklif zarfı içinde sunabilirler.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin 6’ncı maddesinde “Aday veya isteklinin bayisi olduğu akaryakıt istasyonu taşıt güzergahında idareye uzaklığı en fazla 10 km mesafede olacaktır. İstekliler mesafeyi gösteren krokiyi teklif zarfı içinde sunabilirler.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Uyuşmazlığa konu ihalenin Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Akaryakıt mal alımı” işi olduğu, ihalenin 16.12.2020 tarihinde üç isteklinin katılımıyla gerçekleştirildiği, ihalenin teklifi geçerli bulunan Fulpet Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Has Petrol Ürünleri Tic. ve Paz. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede İdari ve Teknik Şartname’de isteklilerin idareye uzaklığı en fazla 10 km mesafede bayisi olduğu akaryakıt istasyonunun olması gerektiği düzenleme altına alınmıştır. Ancak düzenlemenin devamında isteklilerin mesafeyi gösteren krokiyi teklif zarfı içinde sunabilecekleri belirtilmiştir.

 

İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde bu konuya ilişkin herhangi bir düzenlemenin olmadığı ve aynı şartnamenin 7.5.4’üncü maddesinin “İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: (Belirtilmemiştir)” şeklinde matbu olarak düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede ihalede yeterlik kriteri olarak belirlenen belgelerin İdari ve Teknik Şartname’de düzenlenmesi ve bu belgelerin teklif zarfı içerisinde sunmaları gerektiğinin isteklilerin inisiyatifine bırakılmaksızın açıkça belirtilmesi gerektiği açıktır. Ancak işbu ihalede isteklilerin akaryakıt istasyonlarının idareye uzaklığını gösterir krokiyi teklif zarfı içinde sunabilecekleri düzenlendiğinden, maddenin düzenlenme şekli itibariyle isteklilerin bu krokiyi teklif zarfında sunmalarının zorunlu olmadığı, İdari Şartname’nin 47’nci maddesinde yer alan düzenleme ile teklif zarfında sunulması gereken bir belgenin belirlenmediği anlaşıldığından, ihalede yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen bir belgenin de teklif zarfında sunulmasına gerek bulunmadığından sunulan belgenin içerik değerlendirmesi de yapılamayacaktır. Bu itibarla isteklilerin bayisi olduğu akaryakıt istasyonuna ait koşulun sözleşme aşamasında dikkate alınması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Bu çerçevede başvuru sahibinin iddiasının reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz