Belediyenin tek hissedar olduğu şirketlerde ise belediye tüzel kişiliği adına şirket genel kuruluna ait yetkilerin belediyenin hangi organı (belediye meclisi mi belediye başkanı mı) tarafından kullanacağı konusu

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin kararı;

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 10.12.2020 tarih ve 2020/450 E., 2020/5812 K. nolu temyiz kararında; “İlk Derece Mahkemesi’nce, 5393 sayılı Kanun’un 37. maddesinde belediye başkanının, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisi olduğunun düzenlendiği, 38/p maddesinde ise belediye başkanının görev ve yetkisine ilişkin olarak “kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararı gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak’” şeklinde düzenlenme yapıldığı, belediye meclisinin veya encümenin yetkileri tahdidi olarak sayıldığı, bu madde de belediyenin pay sahibi olduğu şirketlerin genel kurulunda belediyeyi temsil edecek gerçek kişi temsilcinin seçimi bakımından açık bir düzenlemenin bulunmadığı, 5393 sayılı Kanunun 38/p maddesi uyarınca belediye meclisi veya belediye encümeni kararı gerektirdiğine ilişkin açık hüküm bulunmayan hususta da bu yetkinin belediye başkanına ait olduğunun kabulü gerektiği gerekçesiyle, davanın kabulü ile Kocaeli Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 20.06.2019 tarih ve 2019-GD-5996 sayılı tescil ret işleminin iptaline, temsilci değişikliğinin tesciline ve tescilinin Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilanına karar verilmiştir.”

şeklindeki ilk derece mahkemesinin kararı usul ve yasaya uygun bulunarak oybirliğiyle onanmıştır.

4.2. Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararı

Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesinin 14.06.2019 tarih ve 2019/269 E., 2019/499 nolu kararında da; yukarıda açıklanan bir diğer yerel mahkeme kararındaki gerekçeler aynen belirtilmiş ve ayrıca normlar hiyerarşisi ilkesi gereğince ticaret sicil müdürlüklerinin genelgeden önce kanun hükümlerine uymak zorunda olduğu, Kanun (5393 sayılı) hükümlerine göre belediye şirketlerinde şirket yönetimini belirleme yetkisinin belediye meclisine değil, belediye başkanına ait olduğunun açık olduğu hükme bağlanmıştır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz