gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’taki iş ve işlemlerini yürütecek platform sorumlusu belirleme yetkisi, platform sorumlusunun da tüzel kişi adına işlem yapabilecek diğer kullanıcıları belirleme yetkisinin olduğu, dolayısıyla EKAP’taki iş ve işlemleri yürütmek üzere birden fazla kişi belirlenebileceği ve buradaki yetki ve sorumluluğun tüzel kişide olduğu, bu durumda söz konusu isteklinin EKAP’taki işlemlerinin sadece bir kişi tarafından yürütülebileceği şeklinde bir sonuca ulaşılamadığı hk

Toplantı No2020/038
Gündem No19
Karar Tarihi02.09.2020
Karar No2020/UY.II-1460

BAŞVURU SAHİBİ:

Kar-Sa İnşaat Makina ve Teçhizat Enerji Elektrik Malzemeleri Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi-Asc Su Ürünleri Otomotiv İnşaat Anonim Şirketi-Mehmet Piran KAYA İş Ortaklığı

 

VEKİLİ:

Av. İlyas ZEYBEK– Av. Tuba KAYALI ÇETİNKAYA,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ),

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/217746 İhale Kayıt Numaralı “Bulanık-Malazgirt-Patnos İlçeleri Doğal Gaz Boru Hattı Projesi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından 18.06.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Bulanık-Malazgirt-Patnos İlçeleri Doğal Gaz Boru Hattı Projesi” ihalesine ilişkin olarak Kar-Sa İnşaat Makina ve Teçhizat Enerji Elektrik Malzemeleri Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi-Asc Su Ürünleri Otomotiv İnşaat Anonim Şirketi-Mehmet Piran Kaya İş Ortaklığının 30.07.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.08.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.08.2020 tarih ve 36705 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.08.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1276 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idare tarafından 23.07.2020 tarihinde bildirilen ihale komisyonu kararında süresi içerisinde istenilen belgelerin sunulmadığı ve bu nedenle teklifin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesine karar verildiğinin belirtildiği,  

 

1) Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 25’inci maddesi çerçevesinde “İhale Komisyon Kararı Tutanağının” bir suret çıktısı alındıktan sonra komisyon üyeleri tarafından imzalanması akabinde de onaya sunulması ve ihale yetkilisi tarafından onaylanması gerektiği, 23.07.2020 tarihinde taraflarına gönderilen ihale komisyon karar tutanağında hem komisyon üyelerinin imzaları hem de ihale yetkilisinin onayının bulunmadığı, ihale komisyon kararının Yönetmelik’e uygun bir şekilde düzenlenmediği,

 

2) a) 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun “Elektronik Tebligat” başlıklı 7/A maddesinde “Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.” düzenlemesinin yer aldığı, söz konusu düzenleme gereğince elektronik yolla yapılan tebligatların elektronik adresine düşüşünden itibaren beşinci günü izleyen günde tebliğ yapılmış sayıldığı, idare tarafından 01.07.2020 tarihinde gönderimin yapıldığının ifade edildiği, bu durumda tebliğin 06.07.2020 tarihinde yapılmış sayılacağı, yazı içeriğinde evrakların 06.07.2020 tarihine kadar teslim edilmesi gerektiğinin belirtildiği, bu durumda idare tarafından makul bir sürenin verilmediğinin ortada olduğu, Tebligat Kanunu dikkate alınmaksızın sürecin yürütülmesinin yerinde olmadığı,  

 

b) Kar-Sa İnşaat Makine ve Teçhizat Enerji Elektrik Malzemeleri Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti. – Asc Su Ürünleri Otomotiv, İnşaat A.Ş. – Mehmet Piran Kaya İş Ortaklığı olarak ihaleye teklif sunulduğu, iş ortaklığını 2 ayrı tüzel kişi ve 1 gerçek kişinin oluşturduğu, buna ilişkin kayıt ve belgelerin, tüzel kişiliği oluşturan ortaklar vb. her türlü belgenin idareye sunulduğu,

 

İdare tarafından “e-Teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” ve “İsteklilerce Teklif Edilen İlk Fiyatlar Tutanağı” tanzim edilerek iş ortaklığını oluşturan her 3 firmaya EKAP üzerinden gönderildiği, bilindiği üzere elektronik ihalenin yeni uygulanmaya başlandığı, henüz oturmuş ve yerleşmiş bir uygulamasının bulunmadığı, söz konusu iş ortaklığını oluşturan pilot firmanın ilk kez elektronik ihaleye katıldığı, işleyiş ve ilerleyiş konusunda tecrübe sahibi olunmadığı, idare tarafından ilk tutanakların tüm ortaklara gönderilmesi üzerine ilerleyen süreçte de tüm bildirim ve tebligatların her 3 ortağa aynı anda yapılacağı kanısının oluştuğu, Asc Su Ürünleri Otomotiv İnşaat A.Ş ve Mehmet Piran Kaya’nın düzenli olarak posta adreslerini kontrol etmesine karşın pilot ortak olan Kar-Sa İnşaat Makine ve Teçhizat Enerji Elektrik Malzemeleri Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin yetkilisi Ömer Faruk Karadağ’ın 01.07.2020 – 07.07.2020 tarihleri arasındaki rahatsızlığı nedeniyle posta adresini kontrol etme imkanına sahip olamadığı,

 

İdare tarafından ilk tutanakların tüm ortaklara EKAP üzerinden gönderilmesine karşın bilgi isteme bildirim ve tebliğin sadece pilot ortağa gönderildiği, söz konusu ortağa yapılan bildirimin ise şuan firmanın ortağı olmayan eski ortak Ercan Sabır’ın mail adresine düştüğü, bildirimin eski ortağın mail adresine düşmüş olması ve söz konusu firmanın yetkilisinin rahatsızlığı nedeniyle mailleri kontrol edememiş olması sebebiyle yapılan bildirimden hiçbir şekilde haberdar olunmadığı, kendilerine bir bildirim yapıldığının 10.07.2020 tarihinde haricen öğrenildiği ve bunun üzerine EKAP’a girerek yapılan tebliğin okunduğu, tebliği öğrenme tarih ve saatinin EKAP sisteminde net bir şekilde görüldüğü, ihale sürecini aksatma veyahut istenilen belgeleri vermekten kaçınma gibi bir niyetlerinin bulunmadığı, 10.07.2020 tarihinde durumdan haberdar olmalarının hemen akabinde hafta sonunu takiben istenilen belgelerin idareye 13.07.2020 tarihinde ulaştırıldığı,

 

Anılan ortağın yetkilisinin 01.07.2020-07.07.2020 tarihleri arasındaki rahatsızlığının haklı bir mazeret olarak kabul edilmesi gerektiği, yetkilinin rahatsızlığı sebebiyle bildirime ulaşım sağlanamadığı, söz konusu mazeret geçerli bir mazeret olup sağlık raporunun idareye sunulmasına ve bu yönde itirazların bildirilmesine karşın bu yönde bir değerlendirmenin yapılmadığı, sağlık raporunun da dikkate alınarak haklı mazeretinin kabulü ile evrakların süresi içerisinde verildiği hususunun dikkate alınarak kararın düzeltilmesi gerektiği,

 

c) İstenilen bilgi ve belgelerin hepsinin doğrudan şirketlerin kendileri tarafından temin edilebilecek ve kendilerine özel belgeler olduğu ve söz konusu belgelerin tüm ortaklardan ayrı ayrı istenilmesi gerektiği, sadece pilot ortağa gönderilen bildirim ile diğer ortaklara ait bilgi ve belgelerin istenilmesinin hukuka uygun olmadığı, pilot ortağın diğer ortaklara ait özel ve kişisel nitelikteki verileri ve bilgileri tek başına temin ederek idareye sunmasının mümkün olmadığı, kişisel nitelikteki verilerin doğrudan ilgilisinden istenilmesi gerektiği, kişisel nitelikteki verilerin pilot ortağın saklama yetkisinin bulunmadığı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu çerçevedeki yasal düzenlemeler de dikkate alınarak bu hususa uygun olarak işlemlerin yürütülmesi gerektiği ancak bu husus düşünülmeden yürütülen işlemin yerinde olmadığı,

 

d) 01.07.2020 tarihli yazıda istenilen evrakların İdari Şartnamenin 7.9’uncu maddesine uygun olarak 06.07.2020 tarihine kadar idareye sunulmasının istenildiği, yazı içeriğinde atıf yapılan 7.9. maddesi ‘‘Belgelerin sunuluş şekli” başlığını taşımakla birlikte belgelerin ne şekilde ve nasıl sunulması gerektiğinin düzenlenmediği, bu madde kapsamında ve içeriğinde istenilen bilgi ve belgelerin sunulmaması halinde herhangi bir yaptırım uygulanacağı veyahut teminat mektubunun gelir kaydedileceğine ilişkin hiçbir düzenlemenin yer almadığı, öte yandan idare tarafından gönderilen yazı içeriğinde istenilen evrakların belirlenen süre içerisinde sunulmaması halinde herhangi bir yaptırım uygulanacağının da belirtilmediği ve açıklanmadığı,

 

İdarenin almış olduğu komisyon kararında tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve teminat mektubunun gelir kaydedilmesine de karar verdiği, teminat mektubunun gelir kaydedilebilmesi için öncelikle belgelerin süresi içerisinde sunulmasının istenilmesi, sürenin kesin olduğunun ihtar edilmesi ve süreye riayet edilmemesinin sonuçlarının açıklanması gerektiği, idare tarafından 01.07.2020 tarihli yazıda herhangi bir ihtarın yapılmadığı ve belgelerin sunulmaması halinde teminat mektuplarının gelir kaydedileceğini açıklamadığı,

 

İdarelerin yaptıkları işlemlerde açık olması ve hukuka uygun davranmakla yükümlü olduğu, belge eksikliğinin verilen süre içerinde giderilmemesi halinde idare tarafından teminatın gelir kaydedileceğinin ihtar edilmemesi ve açıklanmamış olması karşısında idare tarafından bu yönde bir yaptırım uygulanmasının yerinde olmadığı, geçerli bir ihtar bulunmaksızın teminatın gelir kaydedilmesi işleminin hukuka aykırı nitelik taşıdığı,

 

e) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda ve Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nde teminatların gelir kaydedileceği yönünde herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı, Kamu İhale Kanunu’nun 37.2’nci maddesi ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “e-tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 24’üncü maddesinin 5’inci fıkrasında, teklifin esasını değiştirmeyecek nitelikteki bilgi eksikliğinden söz edildiği, idarelerin bu bilgi eksikliklerinin giderilmesini sağlayabileceği ve kanuni düzenleme gereği bu bilgi eksikliğini gidermeyenlerin teminat mektuplarının gelir kaydedilebileceğinin belirtildiği,

 

Ancak ihale konusu işte herhangi bir bilgi eksikliğinin bulunmadığı, aksine teklif aşamasında istenilen tüm bilgi ve belgelerin beyan edilmediği, idare tarafından bir kısım belgelerin teyidinin sağlanamamış olması sebebiyle bu belgelerin sunulmasının istenildiği, Kanunda bu nitelikteki belgelerin sunulmamasına ilişkin olarak cezai bir yaptırım ve teminatların gelir kaydedilmesi gerektiği yönünde bir düzenlemenin bulunmadığı, idare tarafından ise Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 60/A maddesi gereği teminatın gelir kaydedileceğinin belirtildiği, Kanunda düzenlenmeyen bir ceza koşulunun yönetmelik veyahut İdari Şartname ile getirilmesinin mümkün olmadığı, bu husus göz ardı edilerek verilen kararın hukuka aykırı olduğu,

 

İdare tarafından ihale sürecinde sadece 2 firmadan ek belgenin talep edildiği ve en avantajlı teklifi veren firma tarafından da istenilen belgelerin sunulduğunun komisyon kararı içeriğinde belirtildiği ve ihalenin bu firma üzerinde bırakıldığı,

 

Bu aşamada başvuru sahibi istekli tarafından verilen teklifin sonuca etkili olmadığı ve süreci etkileyecek nitelikte bulunmadığı, ayrıca kurum zararına da yol açmadığı, ortada herhangi bir hak kaybı ve zararın bulunmaması dolayısıyla teminatın gelir kaydedilmesi yönündeki işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı,

 

f) Şikayet başvurusunun vekil olarak taraflarınca yapılmasına rağmen, şikayet başvurusuna verilen cevabın yine EKAP üzerinden müvekkillerine gönderildiği, taraflarına yapılan herhangi bir tebligatın bulunmadığı, oysaki yasal düzenleme gereği avukat ile başvuru yapılmış ve işlem avukat tarafından takip edilmeye başlanmış ise bu durumda vekaletname sunulmasından sonraki tüm tebliğ işlemlerinin vekile yapılması gerektiği, idare tarafından bu husus dikkate alınmaksızın hukuka aykırı işlem tesis edildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İncelemeye konu ihalenin Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından yapılan “Bulanık-Malazgirt-Patnos İlçeleri Doğal Gaz Boru Hattı Projesi”  ihalesi olduğu, ihalede (33) adet dokümanın indirildiği, 18.06.2020 tarihinde açık ihale usulü ile elektronik ortamda gerçekleştirilen ihaleye (14) adet teklifin verildiği, 17.07.2020 tarihli ihale komisyonu kararında ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak Setyol Sanayi Tesisleri İma. Mak. İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.nin, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak Ersey Doğalgaz Müh. İnş. Tes. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. – Mat Enerji İnşaat San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının belirlendiği, başvuru sahibi Kar-Sa İnşaat Makina ve Teçhizat Enerji Elektrik Malzemeleri Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi-Asc Su Ürünleri Otomotiv İnşaat Anonim Şirketi-Mehmet Piran Kaya İş Ortaklığının teklifinin ise “isteklinin beyan edilen belge ve bilgileri doğrulayan belgeleri sunmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesine karar verildiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale Komisyonu” başlıklı 6’ncı maddesinde “İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.  

İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

 

           Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

       İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

           İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “İhale işlem dosyası” başlıklı 7’nci maddesinde “İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.” hükmü yer almaktadır.

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “İhalenin karara bağlanması, onaylanması veya iptal edilmesi” başlıklı 25’inci maddesinde “(1) Yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır ve EKAP üzerinden Ek-1’de yer alan “İhale komisyonu kararı tutanağı” düzenlenir. İhale komisyonu kararının bir çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır ve ihale yetkilisinin onayına sunulur.

(2) İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı EKAP üzerinden teyit edilir ve buna ilişkin belge ihale komisyon kararına eklenir. Her iki isteklinin de yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda ihale yetkilisince ihale kararı onaylanmaz ve ihale iptal edilir.

(3) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. Onay ve iptal işlemleri, ayrıca EKAP üzerinde kayıt altına alınır.” hükmü yer almaktadır.

 

Aktarılan mevzuat hükümlerinden ihale komisyonunun eksiksiz olarak toplanacağı, komisyon başkanı ve üyelerin oy ve kararlarından sorumlu olacağı, ihale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanakların, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanacağı anlaşılmıştır.

 

İdarece şikayet başvurusu üzerine verilen cevap yazısında “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin “İhalenin karara bağlanması, onaylanması veya iptal edilmesi” başlıklı 25. maddesi uyarınca; elektronik ortamda gerçekleştirilmiş olan bahse konu ihale kapsamında verilen tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda, EKAP üzerinden Yönetmeliğin eklerinden olan Ek1’de yer alan “İhale komisyonu kararı tutanağı” düzenlenmiş ve İhale komisyonu kararının bir çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanmış ve ihale yetkilisince onaylanmıştır.

Dolayısıyla söz konusu İhale Komisyon Kararı Tutanağının İdaremizde bulunan orijinal nüshası, elbette ki imzalı ve onaylıdır. Kararın, EKAP üzerinden bildirilmesi esnasında isteklilere gönderilen belge ise, Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan ve EKAP üzerinden düzenlenmiş olan “İhale komisyonu kararı tutanağı”dır.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, 30.04.2020 tarihli Tedarik ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı tarafından Genel Müdürlük Makamına yazılan yazının Genel Müdür tarafından imzalandığı ve “OLUR” verildiği, ihale komisyonu üyeleri ile yedek üyelerin belirlendiği, şikayete konu edilen 3 numaralı ihale komisyonu kararının düzenlenme tarihinin 17.07.2020 olduğu, söz konusu kararın ihale komisyonu üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanlarının belirtilerek (Söz konusu ihale komisyon kararını imzalayan üyelerden asıl üye yerine geçen 2 yedek üye de belirtilmiştir.) imzalandığı görülmüştür.

 

Tedarik ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı tarafından Genel Müdürlük Makamına sunulan 20.07.2020 tarihli ve 028 sayılı yazı ekinde “30.04.2020 tarih ve 0298 no’lu Genel Müdürlük Makamı Oluru, İhale komisyonunun 17.07.2020 tarih ve 3 no’lu kararı ve ekleri,  Ekonomik açıdan en avantajlı ilk iki istekliye ait yasaklık teyitleri”nin yer aldığı ve bahse konu yazının da Genel Müdür tarafından 20.07.2020 tarihinde imzalanarak “OLUR” verildiği görülmüştür.

 

Aktarılan mevzuat hükümleri, yapılan tespit ve açıklamalar bir arada değerlendirildiğinde 17.07.2020 tarihli ihale komisyonu kararının ihale komisyonu üyelerince imzalandığı, 20.07.2020 tarihinde genel müdür tarafından imzalanarak “OLUR” verildiği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “…Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları…” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Ortak girişimler” başlıklı 14’üncü maddesinde “Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak idareler, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtirler. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerekir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Kamu İhale Kurumu” başlıklı 53’üncü maddesinde “…2) Bu Kanuna ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ilişkin bütün mevzuatı, standart ihale dokümanlarını ve tip sözleşmeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayı yönlendirmek.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Bildirim ve tebligat esasları” başlıklı 65’inci maddesinde “ Aday, istekliler ve istekli olabileceklere yapılacak her türlü bildirim ve tebligatlarda aşağıdaki hususlara uyulması zorunludur:

a) Tebligatlar idareler veya Kurum tarafından aşağıdaki yöntemler kullanılarak yapılabilir:

1) İmza karşılığı elden.

2) İadeli taahhütlü mektupla.

3) Elektronik ortamda.

4) Faksla.

…b) İdareler veya Kurum tarafından elektronik ortamda veya faks ile yapılan tebligatlar ile çerçeve anlaşmaya dahil olan istekliler tarafından elektronik ortamda sunulan fiyat tekliflerinin aynı gün teyit edilmesi zorunludur. Elektronik ortamda veya faks ile yapılan bildirimlerde bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.

Ancak, idareler veya Kurum ile aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından, elektronik imza kullanılarak yapılan işlemlerde ve şikayet başvurularına ilişkin işlemler dahil Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden yapılacak ihale sürecine ilişkin işlemlerde teyit aranmaz.

…Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bildirim ve tebligat esasları” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

(2) EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

(6) İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine, tebligat yapılır.

(7) Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda, EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Elektronik ihale” başlıklı 60/A maddesinde “(1) İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

(2) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak e-anahtarlar teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar gönderilir ve teklifler ihale tarih ve saatinde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır.

(3) Bu ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formlar kullanılır ve EKAP üzerinden e-teklif şeklinde gönderilmeyen teklifler kabul edilmez.

  …(10) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ile yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan veya yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgelere ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler yenileri ile veya ihalede istenen şartları sağladığını gösteren başka belgelerle tevsik edilirler. Verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubunu idarenin talebi üzerine sunmayan istekliler hakkında, Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.” hükmü,

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “Bildirim ve tebligat esasları” başlıklı 5’inci maddesinde “(1) Kurum tarafından idarelere, Kurum ve idareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere EKAP üzerinden yapılacak tebligatlarda, teyit aranmaz ve tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konusu ve içeriği gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır. Bu kapsamda, her türlü bilginin muhafazası ve bildiriminde; veri bütünlüğünün, kolay erişilebilirliğin, uyumluluğun ve eşit muamelenin sağlanması zorunludur.

(2) EKAP üzerinden yapılan tebligatlarda bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın  ilgililere ait EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştığı tarih, bildirim tarihi olarak kabul edilir. EKAP üzerinden tebligat işlemleri iş günü ve mesai saatlerine bağlı kalınmaksızın her zaman gerçekleştirilebilir. Ancak, tebligatın EKAP tarafından ilgililere bildirimi her koşulda iş günlerinde ve 9.00-18.00 saatleri arasında yapılır.

(3) Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda,  EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.” hükmü,   

 

Aynı Yönetmelik’in “İhalelere katılacak gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kaydı” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) İhalelere katılacak gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıt işlemi sonucunda Kurum ile gerçek ve tüzel kişiler arasında bir protokol düzenlenir. Düzenlenen protokolde, EKAP’ta yer alan iş ve işlemleri gerçek veya tüzel kişi adına yürütecek en fazla iki adet platform sorumlusu belirtilir. Platform sorumlusu, Kurum tarafından kendisine iletilmiş olan etkinleştirme bağlantısını kullanarak şifresini oluşturur. Platform sorumlusu, kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak EKAP üzerinden gerçek veya tüzel kişi adına işlem yapabilecek diğer kullanıcıları belirler, kaydeder ve yetkilendirir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “Bildirim ve tebligat esasları” başlıklı 6’ncı maddesinde “6.1. İdare tarafından istekli ve istekli olabileceklere yapılacak bildirim ve tebligatlar, EKAP üzerinden yapılır ve buna ilişkin teyit aranmaz. EKAP üzerinden yapılan bildirim ve tebligatlarda bildirim tarihi, tebliğ tarihi sayılır. Bu yolla yapılan bildirim ve tebligatlar, bildirim tarihi, zamanı ve içeriğini de kapsayacak şekilde EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

6.2. EKAP üzerinden bildirim ve tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Bildirim ve tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

6.5. İstekli olabilecekler ile istekliler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.” düzenlemesine,

 

Aynı Şartname’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.9’uncu maddesinde “7.9.1. İdarece talep edilmesi halinde istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte bu maddede düzenlenen şekil kurallarına uygun olarak sunulur.

7.9.2. İstekliler, bu madde kapsamında idarece talep edilen belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.9.3. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.9.4. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini sunabilirler…” düzenlemesine,

Aynı Şartname’nin “İhalenin karara bağlanması” başlıklı 36’ncı maddesinde “36.1. Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyenler ile yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan veya yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgelere ilişkin tevsik edici belgeleri ekleri ile birlikte, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler yenileri ile veya ihalede istenen şartları sağladığını gösteren başka belgelerle tevsik edilirler. İhale dokümanında öngörülmesi halinde bu tekliflere ilişkin numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi de bu süreçte tamamlanır.

36.2. İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen ya da bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgelerde yer alan bilgiler ile geçici teminat mektubu arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliği etkilenmez ancak ihalede öngörülen şartların sağlanamadığının anlaşılması durumunda, bu isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Ancak ihale tarihinden sonra yeterlik sertifikası kapsamındaki belgelere ilişkin şartların değişmesi halinde, isteklinin buna ilişkin belgeleri derhal sunması zorunlu olup, bu durumda ihalede öngörülen şartların sağlanmadığının anlaşılması halinde teklif değerlendirme dışı bırakılır.

 

36.3. 36.1 maddesi uyarınca, istenen belgeleri idarece verilen süre içerisinde sunmayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektuplarını sunmayan istekliler hakkında ayrıca Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılarak haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından ihalede sunulan Birim Fiyat Teklif Mektubunda “1) Yukarıda ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimizde beyan ettiğimiz bilgi ve belgelerin doğru olduğunu;  talep edilmesi durumunda geçici teminat mektubu ile beyan ettiğimiz bilgileri tevsik eden belgeleri, ihale dokümanında yer alan belgelerin sunuluş şekline ilişkin düzenlemelere uygun olarak istenilen süre içerisinde İdarenize sunacağımızı; anılan belgeleri sunmamamız durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz…” ifadelerine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından ihalede sunulan İş Ortaklığı Beyannamesinde “BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) tarafından ihaleye çıkarılmış bulunan Bulanık-Malazgirt-Patnos İlçeleri Doğal Gaz Boru Hattı Yapım İşi işine müşterek teklif vermek ve söz konusu iş uhdemize ihale olunduğu takdirde sözleşme akdedilerek işin ifası ve bitirilmesi amacı ile özel bir ortaklık kurmuş bulunuyoruz. İhalenin üzerimizde kalması halinde ortaklık sözleşmesi, sözleşme imzalanmadan önce noterliğe tasdik ettirilerek idareye verilecektir. İş ortaklığımızın pilot ortağı, işin bitimine kadar Kar-Sa İnşaat Makina ve Teçhizat Enerji Elektrik Malzemeleri Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’dır.

Pilot ortağın iş ortaklığımızı her konuda temsile tam yetkili olduğunu, vermiş olduğumuz müşterek teklif neticesinde iş üzerimizde kaldığı takdirde sözleşmenin bütün ortaklarca müştereken imza edileceğini ve akdedilecek sözleşme ile ilgili diğer bütün hususlarda pilot olarak göstermiş olduğumuz ortağımızın, ortaklığımız nam ve hesabına hareket etmeye tam yetkili olacağını, her birimizin akdolunacak sözleşmenin konusuna ve kapsamına girecek işlerin ve taahhütlerin ve sözleşmeden doğup da ortaklığımıza yönelecek yükümlülüklerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağımızı ve iş sonuna kadar kurduğumuz özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı; aksi takdirde sözleşmenin feshi, kesin teminatın gelir kaydı hususlarında BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) yetkili olacağını, sözleşme konusu işin tamamlanmasından önce pilot ortak dışındaki ortaklardan herhangi birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması gibi durumlarda, pilot ortak ve iş ortaklığının geri kalan diğer ortaklarının teminat da dahil işin bütün yükümlülüklerini ve sorumluluklarını üzerine alacağını ve işi bitireceğini, beyan, kabul ve taahhüt ederiz.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

EKAP üzerinde yapılan incelemede idarece başvuru sahibine 01.07.2020 tarih ve saat 17:00’da gönderilen yazıda “Sayın KAR-SA İNŞAAT MAKİNA VE TEÇHİZAT ENERJİ ELEKTRİK MALZEMELERİ TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ, ASC SU ÜRÜNLERİ OTOMOTİV, İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ, MEHMET PİRAN KAYA İş Ortaklığı

Yenişehir Mah.Osmanlı Bulvarı Çağdaş İş Merkezi A-Bl.K:5 D:9 34912

  İLGİ: 17.06.2020 tarihinde kayda alınan e-teklifiniz.

Bulanık-Malazgirt-Patnos İlçeleri Doğal Gaz Boru Hattı Projesi işine ait ihalede tekliflerin değerlendirmesi sürecine geçilmiş olup, beyan etiğiniz bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan aşağıdaki belgeleri ekleri ile birlikte, İdari Şartnamenin 7.9. maddesine uygun olarak, 06.07.2020 tarihine kadar İdaremize sunmanız gerekmektedir.

Sunulması Gereken Belgeler

• Kar-sa İnşaat Makina ve Teçhizat Enerji Elektrik Malzemeleri Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne ait

– İmza sirküleri,

– Meslek mensubu onaylı (YMM/SMMM) ortaklık durum belgesi,

– İş deneyim belgesi,

– Toplam cirosunu/yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

•Asc Su Ürünleri Otomotiv, İnşaat Anonim Şirketi’ne ait

– İmza sirküleri,

– Meslek mensubu onaylı (YMM/SMMM) ortaklık durum belgesi,

– Toplam cirosunu/yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

•Mehmet Piran Kaya’ya ait

– İmza beyannamesi,

– Toplam cirosunu/yapım işleri cirosunu gösteren belgeler” ifadelerine yer verilmiştir.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve doküman düzenlemelerinden, ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligatın pilot ortağa yapılacağı, EKAP üzerinden yapılan tebligatlarda bildirim tarihinin tebliğ tarihi sayılacağı, idareler tarafından istekli ve istekli olabileceklere EKAP üzerinden yapılacak tebligatlarda teyit şartının aranmayacağı, ayrıca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu hükümlerinin uygulanacağı,

 

Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlar ile yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan veya yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgelere ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verileceği, verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği anlaşılmaktadır.

 

 

 

Başvuru sahibi iş ortaklığı tarafından ihalede sunulan Birim Fiyat Teklif Mektubunda ihale dokümanını oluşturan tüm belgelerin taraflarınca okunduğu, anlaşıldığı ve kabul edildiği, teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemelerin dikkate alınarak teklif verildiği, dokümanda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak yaptırımların kabul edildiğinin beyan edildiği, tekliflerinde beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru olduğunu;  talep edilmesi durumunda geçici teminat mektubu ile beyan edilen bilgileri tevsik eden belgeleri, ihale dokümanında yer alan belgelerin sunuluş şekline ilişkin düzenlemelere uygun olarak istenilen süre içerisinde idareye sunulacağının, anılan belgelerin sunulmaması durumunda uygulanacak yaptırımların kabul edildiğinin beyan edildiği görülmüştür.

 

İdarece başvuru sahibi iş ortaklığının pilot ortağına 01.07.2020 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen yazıda pilot ortak ve özel ortaklar tarafından sunulması gereken belgelere yer verilerek bahse konu belgelerin, İdari Şartname’nin 7.9’uncu maddesinde uygun olarak 06.07.2020 tarihine kadar sunulmasının istenildiği anlaşılmaktadır.

 

Bu çerçevede yapılan incelemede, idarece başvuru sahibi iş ortaklığının pilot ortağına EKAP üzerinden bildirimin yapıldığı, söz konusu bildirim tarihinin tebliğ tarihi sayılacağı, bu tarihten itibaren belirtilen süre içerisinde idarece istenilen belgelerin başvuru sahibi tarafından idareye sunulması gerektiği, söz konusu belgelerin sunulmaması durumunda başvuru sahibince birim fiyat teklif mektubunda da kabul edildiği üzere idarece yaptırım uygulanacağı anlaşılmaktadır. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 60/A maddesi ile İdari Şartname’nin 36’ncı maddesi uyarınca isteklilerce Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilen idarece teyit edilemeyen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulmaması sonucunda, söz konusu isteklilerin ihalede değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceğinin açık olduğu, dolayısıyla idarece yapılan işlemde mevzuata aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, İdari Şartnamenin 7.9’uncu maddesi ile kamu ihale mevzuatında belgelerin sunuluş şekline yer verildiği, söz konusu düzenlemeler dikkate alınarak isteklilerce istenilen belgelerin sunulabileceği anlaşılmaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bildirim ve tebligat esasları” başlıklı 7’nci maddesinde idare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligatların belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılacağının hüküm altına alındığı, bu durumda idarece bahse konu bildirimin başvuru sahibi iş ortaklığının pilot ortağına yapılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Buna ek olarak, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 7’nci maddesinde ihalelere katılacak gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıt işlemi sonucunda Kurum ile gerçek ve tüzel kişiler arasında bir protokol düzenleneceği, düzenlenen protokolde EKAP’ta yer alan iş ve işlemleri gerçek veya tüzel kişi adına yürütecek en fazla iki adet platform sorumlusunun belirtilebileceği, platform sorumlusunun, Kurum tarafından kendisine iletilmiş olan etkinleştirme bağlantısını kullanarak şifresini oluşturabileceği, platform sorumlusunun, kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak EKAP üzerinden gerçek veya tüzel kişi adına işlem yapabilecek diğer kullanıcıları belirleyip, kaydedip, yetkilendirebileceği belirtilmiştir. Bahse konu Yönetmelik hükmü çerçevesinde, gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’taki iş ve işlemlerini yürütecek platform sorumlusu belirleme yetkisi, platform sorumlusunun da tüzel kişi adına işlem yapabilecek diğer kullanıcıları belirleme yetkisinin olduğu, dolayısıyla EKAP’taki iş ve işlemleri yürütmek üzere birden fazla kişi belirlenebileceği ve buradaki yetki ve sorumluluğun tüzel kişide olduğu, bu durumda söz konusu isteklinin EKAP’taki işlemlerinin sadece bir kişi tarafından yürütülebileceği şeklinde bir sonuca ulaşılamadığından, başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının da yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun “Vekile ve kanuni mümesile tebligat” başlıklı 11’inci maddesinde yer alan “Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligat vekile yapılır…” hükmü uyarınca vekil vasıtasıyla takip edilen işlerin tebliğinin vekile yapılması gerektiği, idarece başvuru sahibine EKAP üzerinden tebligat yapıldığı, tebligatın vekile yapılmadığı görülmekle birlikte, söz konusu hususun ihale sürecini etkilemediği, itirazen şikayet başvurusunun da Kuruma süresinde yapıldığı ve herhangi bir hak kaybının oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak başvuru sahibini iddiaları yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz