Hizmet İşleri Genel Şartnamesi maddesi uyarınca, hakedişin tahakkuka bağlanmasını takip eden 30 gün içinde ödenmesi gerekirken, ihale konusu işe ait Sözleşme Tasarısı’nda “ödeme en geç 180 ( yüzseksen ) gün içerisinde yapılır.” düzenlemesinin anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 12’nci maddesinin 22 nolu dipnotunda “Ödeme planı ve şartları, Genel Şartnamenin “Hakedişler ve Ödeme” başlıklı Yedinci Bölümünde birim fiyat / götürü bedel sözleşmeler için öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde işin niteliğine göre İdarece belirlenecektir.” düzenlemesi,

 

Anılan Yönetmelik’in eki Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Hakediş ödemeleri” başlıklı 42’nci maddesinde “…Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda, eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanır. Bu tarihten başlamak üzere otuz gün içinde de ödeme yapılır. düzenlemesi yer almaktadır.

 

Sözleşme Tasarısı’nın “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 12.1’inci maddesinde “12.1. Sözleşme bedeli (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dahil) Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince ya da ödenek durumuna göre Valilik Defterdarlık Muhasebe Birimince ve Genel Şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir:

Yemek sayısı günlük olarak kart okuyucu sisteminden alınan verilerle belirlenip, bunların toplam olarak ay sonunda verilen yemek sayısına göre muayene kabulü yapılıp fatura kesilir ve ilgili evraklar hazırlanıp ödeme yapılmak üzere ağrı il sağlık müdürlüğü muhasebe birimine gönderilir ve ödeme en geç 180 ( yüzseksen ) gün içerisinde yapılır. Kart okuyucu sisteminde meydana gelecek her türlü arızanın 24 saat içerisinde müdahale edilip düzeltilmesi ve tekrar aktif hale getirilmesi tamamen yüklenicinin sorumluluğundadır…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 42’nci maddesinde, hakediş raporunun yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten itibaren en geç sözleşmede yazılı süre sonunda, sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa 30 gün içinde tahakkuka bağlanacağı, bu tarihten itibaren başlamak üzere 30 gün içinde de ödeme yapılacağı düzenlenmiştir.

 

Buna göre, hakedişin tahakkuka bağlanmasına ilişkin olarak Genel Şartname’de belirtilen süreden farklı bir süre belirlenmesinin idarenin takdirinde olduğu, ancak yükleniciye yapılacak ödemenin tahakkuk tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılması gerektiği, bu itibarla ödeme süresinin belirlenmesi hususunda idareye herhangi bir takdir yetkisi verilmediği anlaşılmaktadır.

Yapılan inceleme neticesinde, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 42’nci maddesi uyarınca, hakedişin tahakkuka bağlanmasını takip eden 30 gün içinde ödenmesi gerekirken, ihale konusu işe ait Sözleşme Tasarısı’nda “ödeme en geç 180 ( yüzseksen ) gün içerisinde yapılır.” düzenlemesinin anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Toplantı No2020/037Gündem No17Karar Tarihi26.08.2020Karar No2020/UH.I-1432

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz