ihale komisyonu kararına esas olan numune değerlendirmelerinin ihale komisyonu üyesi olmayan kişi tarafından yapıldığı anlaşılmış olup, ihale komisyonu dışında başka kişilere teknik değerlendirme yaptırılması ve bu teknik değerlendirmelere istinaden nihai bir karara varılmış olmasının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. Bu kapsamda yapılan inceleme neticesinde, istekliler tarafından sunulan numunelere ilişkin değerlendirmenin, Teknik Şartname’de belirtilen özellikler çerçevesinde ihale komisyonunun en az bir üyesi veya en az bir üyesinin bulunduğu bir heyet tarafından mevzuata uygun olarak yeniden yapılması ve buna göre ihalenin sonuçlandırılması gerektiği
Devamı...

ihale komisyonu kararına dayanak teşkil eden numune değerlendirme işleminin ihale komisyonu üyelerince yerine getirilmediği, dolayısıyla usulüne uygun biçimde düzenlenmemiş numune değerlendirme tutanağında yer alan tespitler ile değerlendirme yapılamayacağı anlaşıldığından numune değerlendirme işlemlerinin ihale komisyonu üyelerinden en az birisinin katılımıyla yeniden gerçekleştirildikten sonra tutanağa bağlanması, akabinde alınacak ihale komisyonu kararının da anılan tutanakta yer alan tespitler doğrultusunda alınması gerektiği
Devamı...

ihale komisyonu tarafından, idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemlerinin belirleneceği, sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemlerinin açıklama istenecek iş kalemleri olarak belirleneceği, idarece hazırlanmış olan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdilerinin tespit edileceği, analiz toplamının %3’üne eşit ve altında olanlar girdiler için açıklama yapılmasının istenmeyeceği, bu girdilerin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdileri belirleneceği, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyeceği, aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi analizinde yer alması halinde bu girdinin oranının her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılacağı ve herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama isteneceği, analizlerde yer alan işçilik girdilerinin istenilmeyecek girdiler arasında yer alamayacağı
Devamı...

ihale komisyonu tarafından, yaklaşık maliyet güncellenmeden başvuru sahibi isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle teklifinin reddedilerek ihalenin iptal edilmesinin yerinde olmadığı
Devamı...

 ihale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, idarenin tespit ettiği sınır değere göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, ihale komisyonu; imalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar ile teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendireceği, bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği, ayrıca bir isteklinin teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki Tebliğ’de öngörülen yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edileceği, hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle tekliflerin reddedilemeyeceği
Devamı...

ihale komisyonu kararında iş deneyim belgesi Yönetmeliğe uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı sunduğu birim fiyat teklif cetvelinde teklif edilen birim fiyatların ihale dokümanında belirlenen alt sınırın altında olduğu teklifin ihale dokümanına uygun olarak verilmediği tespit edilmiş olup teklifin bu gerekçeyle de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği 
Devamı...

İhale komisyonlarının teklif kapsamında yer alan belgelerin doğrulunu teyit için gerekli gördüğü belge ve bilgileri isteyebileceği bu bağlamda idarece gerekli araştırmaların yapılmasının mevzuata aykırılık taşımadığı hk
Devamı...

2 nolu ihale komisyonu kararının onayladığı tarihte tüzel kişiliğin sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortakları ve hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortakları hakkında yasaklılık sorgulaması yapılması gerekirken söz konusu kişilere ilişkin herhangi bir yasaklılık teyidinin yapılmaması
Devamı...

isteklinin idarece yapılacak demonstrasyon işlemine gözetmen olarak davet edilerek işlemin gerçekleştirilmesi gerektiği hk 3
Devamı...

ihale komisyonu kararında geçerli oldukları tespit edilen iki isteklinin teklifleri dikkate alınmadan ihalenin 1’inci kısmının iptal edildiği idare tarafından aşırı düşük teklif açıklaması sunmayarak teklifi reddedilen isteklinin teklifinin kıyaslanması suretiyle yapılan değerlendirmenin kamu ihale mevzuatında yeri olmadığı hk 
Devamı...

ihale komisyonu  2 nci komisyon kararının onayladığı tarihte şirketin sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortakları ve hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortakları hakkında yasaklılık sorgulaması yapılması gerektiği hk
Devamı...

ihale komisyonu kararıyla istekliler tarafından teklif edilen tutarların yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi 1
Devamı...

İhale komisyon kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı teklifin ve ekonomik açıdan avantajlı ikinci teklifin değiştiği ve ihalede yeni bir durumun  oluştuğu ihalede oluşan yeni durum nedeniyle başvurunun esastan incelenmesi gerektiği analiz bileşenine ilişkin hususlar Kurul tarafından incelenmemiş olup bu konuda karar alınmamı olup uyuşmazlık konusu ihaleye ilişkin olarak Danıştay her kesinleşen ihale kararı bildirimi veya yeni bir ihale komisyon kararının bireysel idari işlem niteliğinde olduğu yönündeki kararlarının bu durum için geçerli olduğu ve analiz bileşenine ilişkin olarak iddia konusu edilen hususların esastan incelenmesi gerektiği hk 
Devamı...

ihale komisyonu üyelerince sadece teknik kriterlerin genel başlıkları dikkate alınarak gerçekleştirilen değerlendirmeler ve puanlamaların somut ve anlaşılır olmadığı İdari Şartname maddesinde düzenlenen teknik kriterler ve alt kriterleri dikkate alınarak gerekçeli puanlamanın ihale komisyonu üyelerince ayrı ayrı gerçekleştirilmesi gerekmektedir sonucuna varıldığı ve idarece teknik puanlamanın yeniden gerçekleştirilmesi gerektiğine karar verildiği ayrıca başvuru sahibinin diğer iddiaları kapsamında yapılan incelemede ise istekli teklifinin değerlendirme dışı bırakılması 
Devamı...

ihalenin malzemeli yemek alımı ihalesi olduğu ve ihaleye ilişkin Sözleşme Tasarısının “Teslim muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar” maddesinde kısmi kabullerin aylık olarak Bakanlığın modülü açması ile yapılarak ödemelerin gelen ödenek doğrultusunda yapılacağının düzenlendiği kısmi kabul yapılacağına ilişkin bu düzenlemenin yukarıda aktarılan süreklilik arz eden işlerde kısmi kabul yapılamayacağı
Devamı...

ihale komisyonu kararında ihalenin iptal edilme gerekçesi olarak belirtilen “işin niteliği ve miktarında değişiklikler olduğu ihale işlem dosyasındaki bazı iş kalemlerinin ihtiyacının ortadan kalktığı ve söz konusu kalemler dışında kalan iş kalemlerinin ihale süreci boyunca mevcut hali ile geçerli tekliflere göre ihale edilmesinin kamu yararı sağlamayacağı” şeklindeki gerekçenin idarece somut olarak ifade edilmediği diğer taraftan yukarıda yer verilen Kanun maddesi gereğince idarelerin sözleşmenin yürütülmesi aşamasında iş eksilişi yapma imkanının da bulunduğu bu durumda söz konusu protokol öne sürülerek ihalenin iptal edilmesi işleminin Kurul kararının etkisiz hale getirilerek kararın bağlayıcılığının ortadan kaldırılmasına yönelik bir işlem olduğu hk
Devamı...

ihale komisyonu kararlarında her ne kadar ihale kayıt numarası yanlış yazılmış ise de bu kararların hangi ihaleye ait olduğunun açık olduğu ilk ihale komisyonu kararında ihale kayıt numarasının yanlış yazılmış olmasının ihale sürecinin diğer aşamasına etki etmeyeceği sehven yapıldığı anlaşılan hatanın kesinleşen ihale kararının bildirilmesi yönüyle esasa etkili bir aykırılık olmadığı hk 1
Devamı...

Kamu ihale mevzuatı düzenlemelerine göre ihale komisyonunca verilen kararın ihale yetkilisi tarafından uygun görülmemesi ve gerekçeleri ortaya konularak kararın iptal edilmesi durumunda yetki ve usulde paralellik ilkesi gereğince ihale komisyonunun tekrar toplanarak yeniden bir karar alması ve bu kararın ihale yetkilisinin onayına sunularak ihalenin karara bağlanması gerektiği ihale yetkilisi tarafından ihale komisyonu kararının uygun görülmemesi sonucunda ihale komisyonu yerine geçmek suretiyle karar alınmasının kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı hk 1
Devamı...

ihale komisyonu ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun sunan isteklilerin tekliflerinin “geçerli teklif” olarak dikkate alınacağı ve geçerli teklifler tespit edildikten sonra sınır değerin hesaplanacağı
Devamı...

ihale komisyonunca Kamu İhale Kurulu ve ilgili mahkeme kararları uygulanarak ihalenin yaklaşık maliyetin altında teklif vermiş olan bir istekli üzerinde bırakılmasının yukarıda belirtilen takdir yetkisinin sınırları içerisinde kaldığı, bu karar neticesinde kamu zararının ortaya çıktığı şeklinde bir sonuca varılamayacağı, bu nedenlerle ihale komisyonu ve ihale yetkilisinin ortak iradelerinin bir sonucu olan ihale kararının iptal edilmesini gerektirecek bir durum bulunmadığı
Devamı...

herhangi bir belge adı belirtilmeksizin standart formların tümünün eksiksiz doldurulup sunulmadığı veya eksik sunulduğu, sunulan belgelerin ise kamu ihale mevzuatına uygun olarak sunulmadığı ifade edilmektedir. Bu bakımdan, ileri sürülen iddialarda ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirmelerin baştan sona yeniden yapılmasının talep edildiği dikkate alındığında, ihale komisyonunun görev ve yetkisi dâhilinde incelediği hususların Kurum tarafından re’sen incelenmesi sonucunu doğuracak şekilde baştan sona yeniden incelenmesi, idari denetim yetkisinin kullanılması bakımından yukarıda yer verilen mevzuata aykırı olacağı anlaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin bahse konu iddiasının şekil yönünden reddedilmesi gerektiği
Devamı...

ihale komisyonu kararında değerlendirme dışı bırakılmalarının gerekçesi olarak asfalt plentlerinin Belediye ilçe sınırına en fazla 110 km mesafede kurulu olma şartını sağlamadıkları şeklinde belirtildiği idareye şikayet başvurusunda bulundukları ancak idare tarafından başvurularının reddedildiği, Google haritalar ve Yandex gibi dijital platformlar üzerinden temin ettikleri ölçümlerde plentlerinin kurulu olduğu koordinatları ile idarenin istediği ilçe sınırı olan  koordinatları arasında yaptıkları ölçümlerde söz konusu mesafenin 110 km’nin altında olduğunun görüldüğü, dolayısıyla yeterlik şartlarını sağlamalarına rağmen tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin iptal edildiği, tekliflerinin değerlendirmeye alınması ve ihalenin iptal kararının kaldırılarak düzeltici işlem tesis edilmesi hk
Devamı...

ihale komisyon kararında iptal gerekçesi olarak belirtildiği anlaşılmıştır. Ayrıca, anılan ihale komisyonu kararında şikayete konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir ihale olduğunun soyut bir şekilde belirtilmesiyle yetinildiği anlaşıldığından ihalenin iptali kararının 4734 sayılı Kanunun 5’inci maddesinde yer alan güvenirlik, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri çerçevesinde yerinde olmadığı hk
Devamı...

İhale komisyonu üyelerinin belirlenmesi hususunun mevzuatta öngörülen kurallar çerçevesinde idarenin takdir yetkisi
Devamı...

ihale komisyonu kararına esas olan numune değerlendirme işlemlerinin ihale komisyonu üyesi olmayan kişiler tarafından yapıldığı anlaşılmış olup, ihale komisyonu dışında başka kişilere teknik değerlendirme yaptırılması ve bu teknik değerlendirmelere istinaden nihai bir karara varılmış olmasının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu numune değerlendirmesinin ihale komisyonunun en az bir üyesi veya en az bir üyesinin bulunduğu bir heyet tarafından mevzuata uygun olarak yeniden yapılması ve buna göre ihalenin sonuçlandırılması gerektiği anlaşılmış olmakla birlikte teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinin belirlenmesi ve ihalede geçerli teklif kalmaması sebebiyle, bu aşamada tekrar numune değerlendirmesi işleminin yapılmasına gerek bulunmadığı hk
Devamı...

kamu  ihale Kurumun ihale komisyonu yerine geçip resen inceleme sonucunu doğuracak şekilde işlemleri baştan sona yeniden inceleme görev ve yetkisinin bulunmadığı hk
Devamı...

ihale komisyonunca söz konusu isteklinin de katılımıyla tekrar demonstrasyon yapılması, demonstrasyon işlemi sonucunda teklif edilen cihazın Teknik Şartnameyi karşılayıp karşılamadığına yönelik değerlendirmeye yer verilen demonstrasyon sonuç tutanağının en az bir ihale komisyonu üyesinin yanı sıra başvuru sahibi şirketin yetkilileri tarafından da imzalanması, tutanağın başvuru sahibince imzalanmaması halinde bu hususun demonstrasyona katılan komisyon üyeleri tarafından tutanakta belirtilmesi gereklidir
Devamı...

ihale komisyonu üyeleri arasında yer almayan ve kurumda geçici işçi statüsünde çalışan bir kişinin ihale komisyonu faaliyetlerine iştirak ettiğinden bahisle ihalenin iptal edilmesi gerekirmi?
Devamı...

ihale komisyonu tarafından yaklaşık maliyetin düzeltilerek ihale işlemlerine devam edilmesinin mevzuata aykırıdır
Devamı...

ihalenin kısmına ilişkin olarak idarece gerçekleştirilen numune değerlendirmesinin usulüne uygun yapılmadığı anlaşıldığından söz konusu numune değerlendirmesinin ihale komisyonunun en az bir üyesi veya en az bir üyesinin bulunduğu bir heyet tarafından yeniden yapılarak imza altına alınması gerektiği hk
Devamı...

ihale Dokümanından bozuk olan malın tespiti ve değerlendirilmesi aşamasında yapılacak her türlü kontrol muayene, analizi giderlerinin teklif fiyata dahil olduğu  idarece, gerek görüldüğü takdirde alınan ürünün  Şartnamede belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığının kontrolü için tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere tam teşekküllü istediği laboratuvara gönderebileceği arızanın yakıttan kaynaklandığı tespit edildiği takdirde aracın onarım ve servis giderlerinin yüklenici tarafından karşılanacağ, yüklenicinin işyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almakla sorumlumudur?
Devamı...

ihale komisyonun tarafından klinik bir önemi haiz olmadığı değerlendirilen ürün özelliğinin Teknik Şartname’de yer almasının bir anlamının olmayacağı ve söz konusu ürün özelliğinin ihalede rekabeti daraltabileceği ve dokümanda yapılacak yeni bir düzenlemenin düzeltici işlemle yapılmasının mümkün olmadığı dikkate alındığında, anılan Teknik Şartname maddesinin Kanun’un 5’inci maddesinde sayılan rekabetin sağlanması temel ilkesini zedeleyeceği değerlendirilerek, hazırlanacak yeni bir teknik şartname ile tekrar ihale yapmak üzere ihalenin iptal edilmesi
Devamı...

ihale komisyonunca isteklinin AŞ olduğu anlaşılması ile son durumu gösteren Ticaret Sicili Gazetesinin usulüne uygun olarak sunulmadığı tespit edildiğinden usul ekonomisi açısından söz konusu şirketin son durumunu gösterip göstermediğinin teyit edilebilmesi için gerekli olan şirketin pay defterleri ile ilgili bir araştırma yapılmamış olması
Devamı...

ihale İlk oturumunda herhangi bir teklif zarfının Kanuna aykırı olarak değerlendirmeye alınmadığının sonradan anlaşılması durumunda teklif zarfı iade edilmemiş olsa dahi sonradan teklifin değerlendirmeye alınması suretiyle ilk oturumda yapılması gereken işlemler
Devamı...

ihale şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunun anılan ihale komisyonu kararında yer alan ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik olan bütün gerekçelere ilişkin olmadı hk
Devamı...

ihale komisyonu tarafından toplam yaklaşık maliyet ile isteklilerin toplam teklif tutarlarının okunarak açıklanmasının zorunlu olduğu hk
Devamı...

ihalede geçerli teklif kalmadığı ifade edilmekte ise de ilk komisyon kararında geçerli olan iki teklif için yeni bir değerlendirme bulunmadığı görüldüğünden ihalenin avantajlı teklif kalmadığı gerekçesiyle iptal edilmesinde mevzuata uygunluk bulunmamıştır
Devamı...

ihale komisyonu kararı sonucunda alımı yapılacak ürünlerin istenen teknik kriterleri sağlayıp sağlamadığına ilişkin usulüne uygun olarak yapılmış numune değerlendirmesi işlemlerinde yetki ve sorumluluğu
Devamı...

hizmet işleri kabul teklif belgesi hizmet işleri kabul tutanağı varsa kötü kusurlu ve eksik işlerin tespit tutanak ve kayıtlarının tutulacağı hk
Devamı...

ihale yetkilisi tarafından sunulan numunelerin fiziki muayenesinin tekrar yapılarak şikayetin sonuçlandırılması
Devamı...

ihale görevlilerine rüşvet teklif ettiği ifade edilerek bu isteklinin ihalelerden yasaklanması gerektiği ifadelerine yer verildiği ve bu işlem sonucunda da ikinci ihale komisyonu kararıyla ihalenin bu söz konusu dilekçeyi veren istekli üzerinde bırakıldığı  iddası hk
Devamı...

ihale komisyonunca yeterlilik belgesi verilmiş ve teklif mektubunda plaka numarası bildirilmiş araçlar gerekli görüldüğü takdirde yüklenici teklifi ve idarenin onayı ile aynı nitelikte bir araç değiştirilebilir düzenlemesinin yer aldığı ve başvuru konusu ihalenin birim fiyat üzerinden teklif alınan bir ihale yapılması
Devamı...

idarece yeterlik kriteri olarak istenilen yetki belgesinin geçerlik tarihine ilişkin olarak kamu ihale mevzuatında ve incelenen ihalenin dokümanında özel bir düzenleme bulunmaması karşısında, muayene ve kabul işlemlerinde yüklenicinin teklif ettiği HBYS yazılımına ilişkin yetkisinin bulunup bulunmadığının ayrıca kontrol edileceği ve gerekli şartları sağlamadığı takdirde uygulanacak yaptırımların belli olduğu
Devamı...

İhale komisyonu komisyon kararında 13 istekli yerine 12 istekliye yer verilmesi şeklindeki maddi hataların düzeltilmesi amacıyla yeniden değerlendirme yapılabileceği ve ihalenin ilk oturumunda hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmeyeceğinden ihale komisyonu tarafından ilk oturumda hatalı bir şekilde değerlendirme dışı bırakılan bir isteklinin teklif dosyasının daha sonraki bir oturumda incelenebileceği anlaşılmış olup ihale komisyon kararındaki söz konusu maddi hataların düzeltici işlemle giderilebilecek veya ihalenin esasını etkileyebilecek nitelikte aykırılıklar olmadığı hk
Devamı...

istekli tarafından sunulan numuneler üzerinden değerlendirmelerin yapıldığının anlaşıldığı, numune değerlendirmesine ilişkin tutanak içeriğinin uygunluğuna ve dolayısıyla alınan ihale komisyonu kararı sonucunda alımı yapılacak ürünlerin istenen teknik kriterleri sağlayıp sağlamadığına ilişkin numune değerlendirmesi işlemlerinde yetki ve sorumluluğun, ihale işlemlerini yürütmekle görevli ihale komisyonuna aittir
Devamı...

ihalede tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığının tespitine yönelik tekliflerin ayrıntılı değerlendirmenin ise ihale komisyonu ikinci oturumunda yapılır
Devamı...

ihale komisyonu kararı üzerine, idarenin kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olmak kaydıyla verilen bütün teklifleri reddetmekte ve ihaleyi iptal etmekte serbest olduğu anlaşılmakla birlikte ihalede tek geçerli teklif olmasının her durumda ihalede rekabetin oluşmadığı anlamına gelmeyeceği, öte yandan anılan isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetin altında olduğu da göz önünde bulundurulduğunda somut olarak neyin kastedildiği anlaşılamayan fakat söz konusu teklifin iş bu ihalede geçerli tek teklif olması dikkate alındığında teklifin mali açıdan yeterli olmadığı gerekçesinin mevcut şartlar altında uygun bir gerekçe olarak kabul edilemeyeceği anlaşılmış olup idarece tesis edilen iptal işleminin mevzuata uygun değildir
Devamı...

ihale işlem dosyasının incelenmesinde zarf açma ve kontrol tutanağında isteklilerce teklif edilen fiyatlar listesinde Ekaptan alınan sınır değer hesaplama belgesinde ve ihale komisyonu kararında söz konusu isteklinin teklifine yer verildiği ve anılan isteklinin teklif fiyatının sınır değer hesabına dahil edilmesi
Devamı...

ihale komisyonunca numune değerlendirmesinin komisyonun uzman üyelerince yapıldığı ve bu durumun tutanak altına alındığı, numune değerlendirmesi sonucunda uygun bulunan ürünlerin ilgili Teknik Şartname’de yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı yönünde yapılan tespitler neticesinde alınan kararlara ilişkin nihai sorumluluğun idareye aittir
Devamı...

idarece ilk oturumda bütün isteklilerin teklif mektubu ile geçici teminatların usulüne uygun olduğunun ilan edildiği ve buna yönelik el yazısı ile tutulan müsvedde bir tutanak tutulduğu iddia edilmekte ise de, teklif mektubu uygun olmayan istekli ikinci oturumda belirlenip değerlendirme dışı bırakılsa dahi, birinci oturumda uygun olarak değerlendirildiği gerekçesiyle sınır değer açısından “geçerli teklif” olarak sayılamayacağı ve sınır değer hesaplamasına dahil edilmemesi gerektiği, kaldı ki ihale komisyonu tarafından düzenlenen ve imzalanan Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı ve Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine ilişkin Tutanak’ta Engin Uzun’a ait Teklif Mektubunun uygun olmadığının düzenlendiği anlaşılmış olup, idare tarafından teklif mektubu imzasız olan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak sınır değer hesabında anılan isteklinin teklifinin dikkate alınmamasında herhangi bir aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır
Devamı...