e ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği ürünlere ilişkin yeniden demonstrasyon değerlendirmesi yapılması gerektiğine ilişkin karar verilmesine rağmen, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği yazılıma ilişkin yeniden demonstrasyon işlemi yapılmadığı
Devamı...

ihalede yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği idareye ait olduğu hk
Devamı...

ihale komisyon kararı ile ihalenin iptal edildiği, idarenin söz konusu kararda belirtmiş olduğu iptal gerekçelerinin dayanaktan yoksun olduğu, tekliflerinin yaklaşık maliyetin yüzde kırkı oranında altında olduğundan idarenin kamu yararını iptale gerekçe olarak gösteremeyeceği
Devamı...

ihalede takdir yetkisinin yaklaşık maliyet üzerindeki tekliflerin uygun bulunması yönünde kullanıldığı görüldüğünden, yaklaşık maliyet üzerindeki teklifinin idare tarafından kabul edilmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı
Devamı...

ihalede en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlenmesinin ihale komisyonunun takdirinde olduğu
Devamı...

ihalenin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın sonuçlandırıldığı Kanun hükümleri gereğince idarenin bu konuda takdir yetkisine sahip olduğu ihaleye sunulan teklif bedelleri ile yaklaşık maliyet göz önünde bulundurulduğunda idarenin anılan yetki çerçevesinde teklifleri aşırı düşük olarak değerlendirmeden ihaleyi sonuçlandırması işleminde mevzuata aykırılık tespit edilmemiş olduğu
Devamı...

ihale yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin ekonomik açıdan en avantajlı veya ikinci teklif olarak belirlenip belirlenmemesine ilişkin olarak idarelere bu teklifleri kabul edip etmeme hususunda takdir yetkisi verildiği hk
Devamı...

mal alımı ihalelerine yönelik olarak ihaleye verilen tekliflerin, diğer tekliflerle veya yaklaşık maliyetle kıyaslanmak suretiyle, hangisinin veya hangilerinin aşırı düşük teklif olarak belirleneceği hususunda idarenin takdir yetkisinin bulunduğu
Devamı...

ihalede verilen tekliflerin yaklaşık maliyetin altında olduğu göz önüne alındığında serbest piyasadan malın ikili anlaşma ile daha uygun fiyatla alınacağından bahisle mezkûr ihalenin iptal edilmesinin idarenin ihaleyi iptal etme konusundaki takdir yetkisi içerisinde bulunmadığı dolayısıyla idarece iptale ilişkin gerekçenin somut ve bilgi/belgeye dayalı bir biçimde ortaya konulmadığı sonucuna varılmış olup, idarenin ihalenin 1’inci kısmının iptali kararının iptal edilmesi
Devamı...

idarenin ihale iptal gerekçesinin teknik yazıya dayandırıldığı ihale tarihinden sonra düzenlenen yazıda yalnızca bölgede yarma şevinin çok dik olması nedeniyle beton duvar ile tahkim edilmesi gerektiği hususunun bildirildiği yazı içeriğinde incelemeye konu ihalenin iptal edilmesi ve beton duvar yapılması işi ile birlikte ihale edilmesi gerektiğine yönelik bir bildirim bulunmadığı
Devamı...

ihalede 8 adet ihale dokümanı indirildiği ve ihaleye 2 teklif sunulduğu, her iki teklifin yaklaşık maliyet altında bulunduğu, ilk oturum incelemesinde tekliflerde herhangi bir aykırılığın tespit edilmediği, idarece her iki teklif üzerinde katalog ve demo incelemesinin yapıldığı ve söz konusu inceleme sonucunda da tekliflerin geçerli olduğuna karar verildiği, ihale komisyonu üyeleri tarafından bahse konu isteklilerin en avantajlı ve en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmesi hususundaki komisyon kararının ihale yetkilisinin onayına sunduğu, ancak ihale yetkilisi tarafından “İhale ile ilgili ihtiyacın karşılanmasında temel bütçeleme ilkeleri olan ödeneklerin etkili ekonomik ve verimli kullanılması ile fayda-maliyet veya maliyet-etkinlik analizleri açısından yapılan genel değerlendirme sonucunda ihalenin iptali uygundur.” ifadesi ile iptal edilen ihalenin iptal karar
Devamı...

idarenin ihalede bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbest olduğu ancak bu takdir yetkisinin sınırsız olmayıp kanunun temel ilkelerine uygun olarak kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu, söz konusu ihaleye 7 isteklinin teklif verdiği, yaklaşık maliyetin altında 2 geçerli teklifin bulunduğu, başvuru sahibinin teklifinin yaklaşık maliyetin yaklaşık maliyetin altında olduğu kamu ihale mevzuatında ihalelerde yaklaşık maliyetin altında olan ancak yaklaşık maliyete yakın olan tekliflerin bulunması nedeni ile ihalenin iptalini gerektirecek herhangi bir düzenleme bulunmadığı ihalenin iptaline gerekçe gösterilen hususun Kanun’da yer alan ve yukarıda yer verilen temel ilkelerle örtüştürülemeyeceği değerlendirildiğinden idarenin ihaleyi iptal etme gerekçesinin yerinde olmadığı hk
Devamı...

Teknik Şartnamelerin ihaleye teklif verecek isteklilerin her talebini karşılayacak ya da içerecek şekilde düzenlenemeyeceği, idarelerin de hasta sağlığı ve güvenliği açısından cihazlara yönelik özellikleri belirleme takdir yetkisi ve sorumluluğunun bulunduğu, idarelerin katılımı arttırmak adına ihtiyacını karşılamayan tercihlere zorlanmaması gerektiği hk
Devamı...

 idareler tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin temel amacının bireylerin sağlığını korumak ve hastalıkları engellemeyi amaçlaması gerekçesi ile  ita amirinin ihalelerde takdir yetkisini kullanması
Devamı...

idarece ihale konusu iş kapsamında yemek menülerinin oluşturulmasında takdir yetkisi 1
Devamı...

İdari Şartnameye aykırı verilen teklifin diğer teklifler veya yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olup olmadığı yönünde ihale komisyonunca bir değerlendirme yapılmadan şikâyet başvurusunun ise reddine karar verildiğinden, bu karara yönelik yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine, anılan maddede belirtilen diğer teklifler veya yaklaşık maliyet Kurulca bir değerlendirme yapılmak suretiyle teklifin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda bir karar verilmesi gerekirken bu konudaki takdir ve sorumluluğun ihaleyi yapan idarede olduğu belirtilerek tesis edilen itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı hk(Danıştay Kararlı)
Devamı...

 ihale sürecinde, ihale konusu işin maliyet unsurlarında meydana gelebilecek fiyat değişimlerinin ise, hem yüklenici hem de idarenin kayıplarının telafisi amacıyla fiyat farkı uygulaması getirilmiş olup, bu ihalede de fiyat farkının nasıl uygulanacağına ilişkin düzenlemeye yer verildiği görüldüğünden ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra meydana gelebilecek fiyat artış ve azalışlarının da bu kapsamda değerlendirilmesinin gerektiği ihale komisyonunca başvuru sahibinin ilk alınan komisyon kararında Ekonomik Açıdan En Avantajlı 2. Teklif sahibi olarak belirlendiği de dikkate alındığında, ilk ilan veya davet tarihinden önce yapılması gereken bir işlemin ihale süreci içerisinde iptal işlemine gerekçe olarak gösterilmesinin mevzuata aykırı olduğu ve ihalenin iptali işleminin kamu ihale mevzuatı kapsamında idareye tanınan takdir yetkisi kapsamında değerlendirilemeyeceği
Devamı...

ihale konusu mal veya hizmetin teknik bilgilerinin yer aldığı katalog vb. teknik dokümanları, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğrafların ayrı ayrı veya birlikte istenebileceği, teklif edilen mal veya hizmetin idarece istenen teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla sunulan katalog ile Teknik Şartname’ye cevapları ve açıklamaları içeren doküman üzerinden ilgili teknik kriterlerin karşılanıp karşılanamadığının tam olarak anlaşılamaması halinde, ihale dokümanında öngörülmüş olmak kaydıyla numune değerlendirmesi veya demonstrasyon yapılarak teklif edilen malın ilgili kriterler bakımından Teknik Şartname’ye uygun olup olmadığının tespit edilebileceği, bu konudaki takdir yetkisinin idarelere ait olduğu, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ürünün teknik değerlendirmesinin yapılacağının öngörülmesi halinde bu hususun ihale dokümanında düzenlenmesinin zorunlu olduğu görülmekte olup, ayrıca bu değerlendirme hangi aşamada yapılırsa yapılsın mal veya hizmetin teknik şartnamede yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı yönünde yapılan değerlendirme neticesinde alınan kararlara ilişkin nihai sorumluluğun da idareye ait olduğu hk
Devamı...

ihaleye katılan isteklinin ihaleyi yapan idareye yüklenimde bulunduğu işe ilişkin idarece ihale tarihinden önceki beş yıl içinde kaldığı tespit ve ispat edilen iş ve meslek ahlakına aykırı fiillerde bulunulduğunun tespiti gerekmektedir. İlgili Kanun ve Yönetmelik hükümleri ile Tebliğ açıklaması çerçevesinde idare işlemine dayanak tutanakların iş ve meslek ahlakına aykırı faaliyet olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda idarelerin takdir yetkisi bulunmaktadır
Devamı...

ihalenin iptal edilmesine ilişkin olarak, EKAP üzerinde isteklilere gönderilen “Bütün tekliflerin reddedilmesi sebebiyle ihalenin iptali” konulu yazıda “ihale konusu işin arazi keşfi ile metrajının yeniden incelenmesine ihtiyaç duyulmuş” ifadesine, idarece başvuru sahibine gönderilen “Şikayete Cevap Tebligatı” konulu yazıda da benzer şekilde “arazi keşif metrajının tekrardan incelenmesine karar verilerek tüm teklifler reddedilerek ihale iptal edilmiş ve alınan iptal kararı isteklilere tebliğ edilmiştir.” ifadesine yer verildiği ancak iptale ilişkin somut ve açıklayıcı bir gerekçeye yer verilmediği görülmüş olup bu bağlamda idare tarafından ihalenin iptali yönünde kullanılan takdir hakkının kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda usule ve amaca uygun olarak kullanılmadığı
Devamı...

idarece hesaplanan yaklaşık maliyetin yeniden hesaplanması veya güncellenmesi Yönetmelik’te yazılı haller ile sınırlı tutulmuş olup Mevzuatta ihale komisyonunun yaklaşık maliyetin güncellenmesine ilişkin yetkisi asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuatından kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının belirlenmesi durumu ile sınırlı tutulmuş olup, ihale komisyonuna yaklaşık maliyeti değiştirme, yeniden hesaplama veya önemli ölçüde değişikliğe uğratacak tasarruflarda bulunma yetkisi yoktur
Devamı...

İhaleye teklif sunan ve geçerli teklif olarak belirlenen iki isteklinin teklif bedelinin sırasıyla yaklaşık maliyetten %47 ve %37 daha düşük olduğu, idarece yaklaşık maliyet hesap cetvelinde yer alan bütün fiyatların piyasa rayiçlerini yansıttığı kabul edilerek ihale sürecine devam edildiği, bu süreçte başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunarak teklifinin geçerli olduğunun açıkça beyan edildiği, daha sonra komisyon kararında başvuru sahibinin teklifinin cari fiyatın çok üzerinde olduğunun belirtildiği, ancak “cari fiyat” hususuna dayanak herhangi bir açıklama ya da verinin ortaya konulamadığı tespit edilmiş olup, somut dayanak olmaksızın kaynakların verimli kullanılması ilkesinin sağlanamadığı gerekçesi ile ihalenin iptal edilmesinin kamu ihale mevzuatı kapsamında idareye tanınan takdir yetkisi kapsamında değerlendirilemeyeceği
Devamı...

ihale konusu işin sürücüsüz araç kiralama hizmeti olduğu, dolayısıyla sürücü hatalarından kaynaklanan her türlü zarar ziyanın yüklenicinin sorumluluğunda olmayıp ilgili sigortası kapsamında karşılanacağının açık olduğu, bu çerçevede Teknik Şartname’de, kullanıcı hatasından kaynaklanan ve sigorta kapsamına girmeyen trafik cezalarının yine kullanıcısı tarafından ödenmesi gerektiğine yönelik yapılan düzenlemelerin de, kasko sigortasına ilişkin yapılan düzenlemeler ile çelişmediği, ayrıca ihaleye teklif verecek olan istekliler tarafından, araçların hasar görmesi durumunda bir sonraki yılın kasko sigortası ücretinde meydana gelebilecek artışların basiretli bir tacir olarak öngörülmesi ve tekliflerin söz konusu artışlar dikkate alınmak suretiyle hazırlanması gerektiği
Devamı...

İdari Şartname maddesi kapsamında idarenin takdir yetkisi çerçevesinde düzenlenen işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurların belirlenmesine ve uygulanmasına yönelik bir yönteme yönelik olduğu dikkate alındığında, fiyat dışı unsur değerlendirmelerinin aşırı düşük teklif açıklaması sunulmasına engel oluşturmayacağı 
Devamı...

ihalenin 1 ve 2’nci kısımlarına ilişkin birim fiyat teklif cetvelinin bahse konu kalemlerinin miktarlarının yanlış hesaplanarak düzenlendiği, bu durumun ihalenin anılan kısımlarına teklif hazırlayan istekliler arasında çelişkiye neden olduğu, dolayısıyla idarece yapılan somut hatanın Kanun’un temel ilkelerinden olan saydamlık, rekabet, eşit muamele ve güvenirlik ilkelerini zedelediği anlaşıldığından mevcut olayda idarenin ihaleyi iptal etme yönünde takdir yetkisini mevzuata uygun bir şekilde kullandığı
Devamı...

ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun iş deneyim belgeleri ile ihaleye katılabilecekleri, benzer iş tanımında araç kiralama işlerine yer verilmemiş olmasının idarenin ihtiyacı olan kent temizliği işinde kullanılmak üzere sürücüsüz araç kiralama işlerinden edinilen iş deneyim belgelerinin kullanılmasına engel teşkil etmeyeceği, araç kiralama işlerinin birbirinden farklılık arz edebileceği, binek araç vb.lerinin kiralanması işleri ile mevcut idare ihtiyacı olan kent temizliği işinde kullanılacak araçların kiralanması işlerinin uzmanlık ve organizasyon gerekliliklerinin aynı olmadığı, her türlü araç kiralama işlerinin benzer iş olarak belirlenmesi noktasında idarenin takdir yetkisi
Devamı...

İhale Genel Şartnamesinde belirtilen yetki ve sorumlulukları çerçevesinde hareket ederek, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin gerekli denetim, uyarı ve talimatlara rağmen gerçekleşen ve düzeltilmeyen aykırılıklar sonrasında kontrol teşkilatınca sözleşmenin feshi hususunda idareye verilecek görüş akabinde sürecin sözleşmenin feshine gideceği ve konunun değerlendirilmesi ve yönetilmesine ilişkin sorumluluğun idarenin üzerinde olduğu
Devamı...

yaklaşık maliyet üzerindeki tekliflere ilişkin kararın idarenin takdirine bırakıldığı anlaşılmış olup, somut olayda takdir yetkisinin yaklaşık maliyet üzerindeki tekliflerin uygun bulunmaması yönünde kullanıldığı görüldüğünden, yaklaşık maliyet üzerindeki teklifinin idare tarafından kabul edilmemesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı
Devamı...

ihalede kiralanacak araçlarına getirilen model yıl sınırlamasının işin süresi 24 ay dikkate alındığında idarenin ihtiyaçları doğrultusunda takdir yetkisi kapsamında yer aldığı
Devamı...

ihalenin personel nakli servisinde kullanılmak üzere sürücülü araç çalıştırılması hizmet alımı işi olduğu idarenin takdir yetkisini ihale konusu işin mahiyeti itibarıyla çalıştırılacak personelin işe uygunluğu bakımından üst yaş sınır belirleme yönünde kullandığı ve yapılan düzenlemenin kamu ihale mevzuatına aykırı olmadığı ayrıca yetkinin bu yönde kullanılmasında kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından herhangi bir aykırılık bulunmadığı 
Devamı...

ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı ihalesi olmadığı ihale konusu işin idarenin resmi hizmetlerinin yürütümünde kullanılması için gerekli olan araçların temin edilmesi ihtiyacından doğduğu ihale konusu işin mahiyeti itibariyle çalıştırılacak personelin işe uygunluğu bakımından üst yaş sınırı belirlenmesinin idarenin takdir hakkı olduğu
Devamı...

ihalede İsteklilerin işin yapılacağı yeri ve çevresini görmede sorumluluklarının olduğu, öte yandan birim fiyat poz tariflerinde araçların günde ortalama ne kadar süre ile çalıştırılacağının bilgisine de yer verildiği buradan hareketle ihale konusu işte kullanılacak araçların giderlerinin belirlenebileceği bu kapsamda yakıt dahil araç kiralaması yapılmasının idarenin takdirinde olduğu hk
Devamı...

ihale konusu işin yıllara sâri olmasının da fiyat farkı düzenlemesi açısından farklı bir düzenleme yapılmasını gerektirmediği, diğer yandan akaryakıt gideri ile ilgili olarak fiyat farkı verilmesine yönelik düzenlemenin idarenin takdirinde olduğu
Devamı...

İdarelerin ihale  mevzuat sınırları içinde kalmak kaydıyla ihale konusu işte çalışacak personelin niteliklerini düzenleme ve bunlara ilişkin belge isteme hususunda takdir yetkisi bulunduğu
Devamı...

ihale kriterlerinin belirlenmesi adına ihtiyacın sahibi olan idarenin takdir yetkisinin bulunduğu hizmetin yürütülmesi adına gerekli düzenlemeleri yapabileceği
Devamı...

İdareler tarafından asgari ücretin üzerinde ödeme yapılmasının öngörülmesi halinde bu ücretin brüt asgari ücretin en az yüzde kaç fazlası olacağının idarelerce belirleneceği ve söz konusu oranın idari şartnamede açıkça gösterileceği yukarıda yer verilen mevzuat hüküm ve açıklamalardan anlaşıldığı Ancak ihale mevzuatında idarelerin çalıştırmayı öngördüğü personele vereceği maaş miktarını belirleyecek veya mezuniyetleri farklı personele farklı ücret verilmesini gerektirecek herhangi bir mevzuat düzenlemesi bulunmamakta olup personele verilecek maaş miktarlarını belirleme noktasında idarelerin takdir yetkileri bulunmaktadır
Devamı...

ihalede Söz konusu km sınırının idarenin kendisine tanınan takdir yetkisi kapsamında değerlendirilebilmesinin mümkün olmadığı ve 10000 km sınırlaması şartı ile rekabet ilkesinin kısıtlandığı km sınırının ihalede daha yeni araçların kiralanmasını/satın alınmasını gerekli kılacağı ve bunun da teklif maliyetlerinin yükselmesine sebep olacağı bu kapsamda idarece yapılan düzenlemenin bu şartlar altında objektif bir kriter olarak değerlendirilemeyeceği rekabet ilkesi açısından uygun olmadığı ve ihaleye katılımı kısıtlayıcı nitelikte olduğu hk
Devamı...

ihale işinin süresinin yaklaşık 3 yıl olduğu ve kamyonetler için faydalı ömür süresinin 4 yıl olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde şikayete konu düzenleme ile ihtiyacın uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını sağlamakla sorumlu olan idarenin kendisine tanınan ihtiyacı belirleme noktasındaki takdir yetkisi varmıdır
Devamı...

4734 sayılı ihale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla takdir yetkisi çerçevesinde belirleyebileceği idarenin yetki ve sorumluluğu çerçevesinde düzenlenen Teknik Şartname düzenlemelerinin idarenin ihtiyaçları ve takdir yetkisi doğrultusunda yapılan bir idari tasarruf olduğu hk
Devamı...

ihalede teklifi geçerli olan isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu anlaşılmış olup İhale komisyonlarınca Tebliğ maddesinde yer alan açıklamalar dikkate alınarak tekliflerin yaklaşık maliyete göre mukayese edileceği bütçe ödenekleri de göz önünde bulundurularak yaklaşık maliyetin üzerinde verilen teklifin uygun bulunup bulunmayacağı hususundaki kararın idarenin takdir yetkisinde olduğu hk 1
Devamı...

ihalede ihtiyaç duyulan teknik kapasite ve işin niteliği gereği belirli kapsamlarda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve uluslararası bir standarda sahip laboratuvarlar tarafından söz konusu hizmetin verilmesinin ve bu kapsamda söz konusu belgelerin ön yeterlik kriteri olarak istenilmesinin işin uygun şartlarla ve zamanında gerçekleştirilmesi ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri ile sınırlı olarak ihaleyi yapan idarenin takdir yetkisinde bulunduğu 1
Devamı...

İhalenin iptali işleminin kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda objektif gerekçelere dayanması gerektiği, iptale ilişkin  Yönetim Kurulu Kararı’nda “ikili anlaşma ile elektrik alımına devam edilesi ”şeklindeki gerekçenin ihalenin iptalini gerektirecek niteliktedeğerlendirilemeyeceği, alım usulüne ihale onay belgesinin alınması ile idarece karar verildiği,  ihalede oluşan tekliflerin idarece belirlenen yaklaşık maliyetin altında olduğu, 4734 sayılı Kanunun 5’inci maddesinde yer  alan temel ilkelerden saydamlık, rekabet, güvenirlik, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması, kaynakların verimli kullanılması ilkelerine aykırı hareket edildiğine yönelik somut bir idare tespiti bulunmadığı, dolayısıyla ihalenin iptali  işleminin anılan Kanun’un 40’ıncı maddesinde ihalenin iptali  hususunda idareye verilen yetki kapsamında değerlendirilemeyeceği hk
Devamı...

 ihalenin iptal edilmesi hususunda idarelere takdir yetkisinin tanındığı ancak bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmadığı kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olarak anılan Kanunun 5. maddesinde yer verilen temel ilkeler çerçevesinde kullanılması gerektiği kamu ihale mevzuatında açık ihale usulüyle gerçekleştirilen ihalelerde ihalenin tek geçerli teklif sahibi istekli üzerinde bırakılmasına engel bir hükmün bulunmadığı ihalelerde teklif değerlendirme süreçleri sonucunda tek geçerli teklif kalmasının her durumda rekabetin oluşmadığı anlamına gelmeyeceği kaldı ki inceleme konusu ihalede iki geçerli teklif sahibi isteklinin bulunduğu ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlenmemesinin ihalede tek geçerli teklifin kaldığı anlamına da gelmeyeceği
Devamı...

ihale İdari Şartname düzenlemelerinden ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılması gerektiği ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin belirlenip belirlenmemesi hususunda idarenin takdir yetkisinin bulunduğu ihale yetkilisinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşme imzalamaması durumunda teklifi yaklaşık maliyetin üzerinde olan diğer tek geçerli teklif sahibi isteklinin teklifini uygun görmeme yönündeki iradesini ortaya koymuş olduğu hk 1
Devamı...

İhale Genel Şartname düzenlemesinde yükleniciye yapılacak ödemenin tahakkuk tarihinden başlamak üzere 30 gün içinde yapılması gerektiği hususunun yer aldığı bu itibarla anılan Şartnamede ödeme süresinin belirlenmesi hususunda idareye herhangi bir takdir yetkisi verilmediği anlaşılması gerektiği hk
Devamı...

idarenin ihalede geçerli tek teklif olduğu ve anılan teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçe gösterilerek rekabet ortamının oluşmadığı gerekçesiyle söz konusu ihaleyi Kanun maddesi uyarınca iptal etmesinin mevzuat hükümlerinin idareye tanımış olduğu takdir yetkisi hk 1
Devamı...

İhale doküman düzenlemesi uyarınca isteklilerin işin yapılacağı yeri ve çevresini gezip inceleme yaparak tekliflerini hazırlamaları gerektiği İhale Mevzuatında işin teslim süresinin belirlenmesine ilişkin bir hüküm ve açıklamanın da bulunmadığı öte yandan işin teslim süresinin malzemelerin kullanım amacı önemi ve risk grubu açısından idarenin takdirinde olduğu hk 1
Devamı...

Kamu ihale mevzuatı düzenlemelerine göre ihale komisyonunca verilen kararın ihale yetkilisi tarafından uygun görülmemesi ve gerekçeleri ortaya konularak kararın iptal edilmesi durumunda yetki ve usulde paralellik ilkesi gereğince ihale komisyonunun tekrar toplanarak yeniden bir karar alması ve bu kararın ihale yetkilisinin onayına sunularak ihalenin karara bağlanması gerektiği ihale yetkilisi tarafından ihale komisyonu kararının uygun görülmemesi sonucunda ihale komisyonu yerine geçmek suretiyle karar alınmasının kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı hk 1
Devamı...

idarece ihtiyaçlarını taraflarına uygun olan şartlarda karşılamak istemesinin yetki ve sorumluluk idareye ait olmak üzere kamu ihale mevzuatına aykırılık teşkil etmeyeceği hk
Devamı...

İdarelerin takdir yetkisi mutlak ve sınırsız bir yetki niteliğinde olmadığından, takdir yetkisinin, kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek usule ve amaca uygun olarak kullanılması, tesis edilen iptal işleminin gerekçelerinin açıkça ortaya konulması gerekmektedir. Bu itibarla, idarenin ihaleyi iptal gerekçesinin kamu ihale mevzuatı kapsamında idarelere tanınan takdir yetkisi kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı
Devamı...