ihaleye katılan isteklinin ihaleyi yapan idareye yüklenimde bulunduğu işe ilişkin idarece ihale tarihinden önceki beş yıl içinde kaldığı tespit ve ispat edilen iş ve meslek ahlakına aykırı fiillerde bulunulduğunun tespiti gerekmektedir. İlgili Kanun ve Yönetmelik hükümleri ile Tebliğ açıklaması çerçevesinde idare işlemine dayanak tutanakların iş ve meslek ahlakına aykırı faaliyet olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda idarelerin takdir yetkisi bulunmaktadır
Devamı...

ihalenin iptal edilmesine ilişkin olarak, EKAP üzerinde isteklilere gönderilen “Bütün tekliflerin reddedilmesi sebebiyle ihalenin iptali” konulu yazıda “ihale konusu işin arazi keşfi ile metrajının yeniden incelenmesine ihtiyaç duyulmuş” ifadesine, idarece başvuru sahibine gönderilen “Şikayete Cevap Tebligatı” konulu yazıda da benzer şekilde “arazi keşif metrajının tekrardan incelenmesine karar verilerek tüm teklifler reddedilerek ihale iptal edilmiş ve alınan iptal kararı isteklilere tebliğ edilmiştir.” ifadesine yer verildiği ancak iptale ilişkin somut ve açıklayıcı bir gerekçeye yer verilmediği görülmüş olup bu bağlamda idare tarafından ihalenin iptali yönünde kullanılan takdir hakkının kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda usule ve amaca uygun olarak kullanılmadığı
Devamı...

idarece hesaplanan yaklaşık maliyetin yeniden hesaplanması veya güncellenmesi Yönetmelik’te yazılı haller ile sınırlı tutulmuş olup Mevzuatta ihale komisyonunun yaklaşık maliyetin güncellenmesine ilişkin yetkisi asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuatından kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının belirlenmesi durumu ile sınırlı tutulmuş olup, ihale komisyonuna yaklaşık maliyeti değiştirme, yeniden hesaplama veya önemli ölçüde değişikliğe uğratacak tasarruflarda bulunma yetkisi yoktur
Devamı...

İhaleye teklif sunan ve geçerli teklif olarak belirlenen iki isteklinin teklif bedelinin sırasıyla yaklaşık maliyetten %47 ve %37 daha düşük olduğu, idarece yaklaşık maliyet hesap cetvelinde yer alan bütün fiyatların piyasa rayiçlerini yansıttığı kabul edilerek ihale sürecine devam edildiği, bu süreçte başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunarak teklifinin geçerli olduğunun açıkça beyan edildiği, daha sonra komisyon kararında başvuru sahibinin teklifinin cari fiyatın çok üzerinde olduğunun belirtildiği, ancak “cari fiyat” hususuna dayanak herhangi bir açıklama ya da verinin ortaya konulamadığı tespit edilmiş olup, somut dayanak olmaksızın kaynakların verimli kullanılması ilkesinin sağlanamadığı gerekçesi ile ihalenin iptal edilmesinin kamu ihale mevzuatı kapsamında idareye tanınan takdir yetkisi kapsamında değerlendirilemeyeceği
Devamı...

ihale konusu işin sürücüsüz araç kiralama hizmeti olduğu, dolayısıyla sürücü hatalarından kaynaklanan her türlü zarar ziyanın yüklenicinin sorumluluğunda olmayıp ilgili sigortası kapsamında karşılanacağının açık olduğu, bu çerçevede Teknik Şartname’de, kullanıcı hatasından kaynaklanan ve sigorta kapsamına girmeyen trafik cezalarının yine kullanıcısı tarafından ödenmesi gerektiğine yönelik yapılan düzenlemelerin de, kasko sigortasına ilişkin yapılan düzenlemeler ile çelişmediği, ayrıca ihaleye teklif verecek olan istekliler tarafından, araçların hasar görmesi durumunda bir sonraki yılın kasko sigortası ücretinde meydana gelebilecek artışların basiretli bir tacir olarak öngörülmesi ve tekliflerin söz konusu artışlar dikkate alınmak suretiyle hazırlanması gerektiği
Devamı...

İdari Şartname maddesi kapsamında idarenin takdir yetkisi çerçevesinde düzenlenen işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurların belirlenmesine ve uygulanmasına yönelik bir yönteme yönelik olduğu dikkate alındığında, fiyat dışı unsur değerlendirmelerinin aşırı düşük teklif açıklaması sunulmasına engel oluşturmayacağı 
Devamı...

ihalenin 1 ve 2’nci kısımlarına ilişkin birim fiyat teklif cetvelinin bahse konu kalemlerinin miktarlarının yanlış hesaplanarak düzenlendiği, bu durumun ihalenin anılan kısımlarına teklif hazırlayan istekliler arasında çelişkiye neden olduğu, dolayısıyla idarece yapılan somut hatanın Kanun’un temel ilkelerinden olan saydamlık, rekabet, eşit muamele ve güvenirlik ilkelerini zedelediği anlaşıldığından mevcut olayda idarenin ihaleyi iptal etme yönünde takdir yetkisini mevzuata uygun bir şekilde kullandığı
Devamı...

ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun iş deneyim belgeleri ile ihaleye katılabilecekleri, benzer iş tanımında araç kiralama işlerine yer verilmemiş olmasının idarenin ihtiyacı olan kent temizliği işinde kullanılmak üzere sürücüsüz araç kiralama işlerinden edinilen iş deneyim belgelerinin kullanılmasına engel teşkil etmeyeceği, araç kiralama işlerinin birbirinden farklılık arz edebileceği, binek araç vb.lerinin kiralanması işleri ile mevcut idare ihtiyacı olan kent temizliği işinde kullanılacak araçların kiralanması işlerinin uzmanlık ve organizasyon gerekliliklerinin aynı olmadığı, her türlü araç kiralama işlerinin benzer iş olarak belirlenmesi noktasında idarenin takdir yetkisi
Devamı...

İhale Genel Şartnamesinde belirtilen yetki ve sorumlulukları çerçevesinde hareket ederek, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin gerekli denetim, uyarı ve talimatlara rağmen gerçekleşen ve düzeltilmeyen aykırılıklar sonrasında kontrol teşkilatınca sözleşmenin feshi hususunda idareye verilecek görüş akabinde sürecin sözleşmenin feshine gideceği ve konunun değerlendirilmesi ve yönetilmesine ilişkin sorumluluğun idarenin üzerinde olduğu
Devamı...

yaklaşık maliyet üzerindeki tekliflere ilişkin kararın idarenin takdirine bırakıldığı anlaşılmış olup, somut olayda takdir yetkisinin yaklaşık maliyet üzerindeki tekliflerin uygun bulunmaması yönünde kullanıldığı görüldüğünden, yaklaşık maliyet üzerindeki teklifinin idare tarafından kabul edilmemesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı
Devamı...

ihalede kiralanacak araçlarına getirilen model yıl sınırlamasının işin süresi 24 ay dikkate alındığında idarenin ihtiyaçları doğrultusunda takdir yetkisi kapsamında yer aldığı
Devamı...

ihalenin personel nakli servisinde kullanılmak üzere sürücülü araç çalıştırılması hizmet alımı işi olduğu idarenin takdir yetkisini ihale konusu işin mahiyeti itibarıyla çalıştırılacak personelin işe uygunluğu bakımından üst yaş sınır belirleme yönünde kullandığı ve yapılan düzenlemenin kamu ihale mevzuatına aykırı olmadığı ayrıca yetkinin bu yönde kullanılmasında kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından herhangi bir aykırılık bulunmadığı 
Devamı...

ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı ihalesi olmadığı ihale konusu işin idarenin resmi hizmetlerinin yürütümünde kullanılması için gerekli olan araçların temin edilmesi ihtiyacından doğduğu ihale konusu işin mahiyeti itibariyle çalıştırılacak personelin işe uygunluğu bakımından üst yaş sınırı belirlenmesinin idarenin takdir hakkı olduğu
Devamı...

ihalede İsteklilerin işin yapılacağı yeri ve çevresini görmede sorumluluklarının olduğu, öte yandan birim fiyat poz tariflerinde araçların günde ortalama ne kadar süre ile çalıştırılacağının bilgisine de yer verildiği buradan hareketle ihale konusu işte kullanılacak araçların giderlerinin belirlenebileceği bu kapsamda yakıt dahil araç kiralaması yapılmasının idarenin takdirinde olduğu hk
Devamı...

ihale konusu işin yıllara sâri olmasının da fiyat farkı düzenlemesi açısından farklı bir düzenleme yapılmasını gerektirmediği, diğer yandan akaryakıt gideri ile ilgili olarak fiyat farkı verilmesine yönelik düzenlemenin idarenin takdirinde olduğu
Devamı...

İdarelerin ihale  mevzuat sınırları içinde kalmak kaydıyla ihale konusu işte çalışacak personelin niteliklerini düzenleme ve bunlara ilişkin belge isteme hususunda takdir yetkisi bulunduğu
Devamı...

ihale kriterlerinin belirlenmesi adına ihtiyacın sahibi olan idarenin takdir yetkisinin bulunduğu hizmetin yürütülmesi adına gerekli düzenlemeleri yapabileceği
Devamı...

İdareler tarafından asgari ücretin üzerinde ödeme yapılmasının öngörülmesi halinde bu ücretin brüt asgari ücretin en az yüzde kaç fazlası olacağının idarelerce belirleneceği ve söz konusu oranın idari şartnamede açıkça gösterileceği yukarıda yer verilen mevzuat hüküm ve açıklamalardan anlaşıldığı Ancak ihale mevzuatında idarelerin çalıştırmayı öngördüğü personele vereceği maaş miktarını belirleyecek veya mezuniyetleri farklı personele farklı ücret verilmesini gerektirecek herhangi bir mevzuat düzenlemesi bulunmamakta olup personele verilecek maaş miktarlarını belirleme noktasında idarelerin takdir yetkileri bulunmaktadır
Devamı...

ihalede Söz konusu km sınırının idarenin kendisine tanınan takdir yetkisi kapsamında değerlendirilebilmesinin mümkün olmadığı ve 10000 km sınırlaması şartı ile rekabet ilkesinin kısıtlandığı km sınırının ihalede daha yeni araçların kiralanmasını/satın alınmasını gerekli kılacağı ve bunun da teklif maliyetlerinin yükselmesine sebep olacağı bu kapsamda idarece yapılan düzenlemenin bu şartlar altında objektif bir kriter olarak değerlendirilemeyeceği rekabet ilkesi açısından uygun olmadığı ve ihaleye katılımı kısıtlayıcı nitelikte olduğu hk
Devamı...

ihale işinin süresinin yaklaşık 3 yıl olduğu ve kamyonetler için faydalı ömür süresinin 4 yıl olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde şikayete konu düzenleme ile ihtiyacın uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını sağlamakla sorumlu olan idarenin kendisine tanınan ihtiyacı belirleme noktasındaki takdir yetkisi varmıdır
Devamı...

4734 sayılı ihale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla takdir yetkisi çerçevesinde belirleyebileceği idarenin yetki ve sorumluluğu çerçevesinde düzenlenen Teknik Şartname düzenlemelerinin idarenin ihtiyaçları ve takdir yetkisi doğrultusunda yapılan bir idari tasarruf olduğu hk
Devamı...

ihalede teklifi geçerli olan isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu anlaşılmış olup İhale komisyonlarınca Tebliğ maddesinde yer alan açıklamalar dikkate alınarak tekliflerin yaklaşık maliyete göre mukayese edileceği bütçe ödenekleri de göz önünde bulundurularak yaklaşık maliyetin üzerinde verilen teklifin uygun bulunup bulunmayacağı hususundaki kararın idarenin takdir yetkisinde olduğu hk 1
Devamı...

ihalede ihtiyaç duyulan teknik kapasite ve işin niteliği gereği belirli kapsamlarda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve uluslararası bir standarda sahip laboratuvarlar tarafından söz konusu hizmetin verilmesinin ve bu kapsamda söz konusu belgelerin ön yeterlik kriteri olarak istenilmesinin işin uygun şartlarla ve zamanında gerçekleştirilmesi ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri ile sınırlı olarak ihaleyi yapan idarenin takdir yetkisinde bulunduğu 1
Devamı...

İhalenin iptali işleminin kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda objektif gerekçelere dayanması gerektiği, iptale ilişkin  Yönetim Kurulu Kararı’nda “ikili anlaşma ile elektrik alımına devam edilesi ”şeklindeki gerekçenin ihalenin iptalini gerektirecek niteliktedeğerlendirilemeyeceği, alım usulüne ihale onay belgesinin alınması ile idarece karar verildiği,  ihalede oluşan tekliflerin idarece belirlenen yaklaşık maliyetin altında olduğu, 4734 sayılı Kanunun 5’inci maddesinde yer  alan temel ilkelerden saydamlık, rekabet, güvenirlik, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması, kaynakların verimli kullanılması ilkelerine aykırı hareket edildiğine yönelik somut bir idare tespiti bulunmadığı, dolayısıyla ihalenin iptali  işleminin anılan Kanun’un 40’ıncı maddesinde ihalenin iptali  hususunda idareye verilen yetki kapsamında değerlendirilemeyeceği hk
Devamı...

 ihalenin iptal edilmesi hususunda idarelere takdir yetkisinin tanındığı ancak bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmadığı kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olarak anılan Kanunun 5. maddesinde yer verilen temel ilkeler çerçevesinde kullanılması gerektiği kamu ihale mevzuatında açık ihale usulüyle gerçekleştirilen ihalelerde ihalenin tek geçerli teklif sahibi istekli üzerinde bırakılmasına engel bir hükmün bulunmadığı ihalelerde teklif değerlendirme süreçleri sonucunda tek geçerli teklif kalmasının her durumda rekabetin oluşmadığı anlamına gelmeyeceği kaldı ki inceleme konusu ihalede iki geçerli teklif sahibi isteklinin bulunduğu ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlenmemesinin ihalede tek geçerli teklifin kaldığı anlamına da gelmeyeceği
Devamı...

ihale İdari Şartname düzenlemelerinden ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılması gerektiği ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin belirlenip belirlenmemesi hususunda idarenin takdir yetkisinin bulunduğu ihale yetkilisinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşme imzalamaması durumunda teklifi yaklaşık maliyetin üzerinde olan diğer tek geçerli teklif sahibi isteklinin teklifini uygun görmeme yönündeki iradesini ortaya koymuş olduğu hk 1
Devamı...

İhale Genel Şartname düzenlemesinde yükleniciye yapılacak ödemenin tahakkuk tarihinden başlamak üzere 30 gün içinde yapılması gerektiği hususunun yer aldığı bu itibarla anılan Şartnamede ödeme süresinin belirlenmesi hususunda idareye herhangi bir takdir yetkisi verilmediği anlaşılması gerektiği hk
Devamı...

idarenin ihalede geçerli tek teklif olduğu ve anılan teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçe gösterilerek rekabet ortamının oluşmadığı gerekçesiyle söz konusu ihaleyi Kanun maddesi uyarınca iptal etmesinin mevzuat hükümlerinin idareye tanımış olduğu takdir yetkisi hk 1
Devamı...

İhale doküman düzenlemesi uyarınca isteklilerin işin yapılacağı yeri ve çevresini gezip inceleme yaparak tekliflerini hazırlamaları gerektiği İhale Mevzuatında işin teslim süresinin belirlenmesine ilişkin bir hüküm ve açıklamanın da bulunmadığı öte yandan işin teslim süresinin malzemelerin kullanım amacı önemi ve risk grubu açısından idarenin takdirinde olduğu hk 1
Devamı...

Kamu ihale mevzuatı düzenlemelerine göre ihale komisyonunca verilen kararın ihale yetkilisi tarafından uygun görülmemesi ve gerekçeleri ortaya konularak kararın iptal edilmesi durumunda yetki ve usulde paralellik ilkesi gereğince ihale komisyonunun tekrar toplanarak yeniden bir karar alması ve bu kararın ihale yetkilisinin onayına sunularak ihalenin karara bağlanması gerektiği ihale yetkilisi tarafından ihale komisyonu kararının uygun görülmemesi sonucunda ihale komisyonu yerine geçmek suretiyle karar alınmasının kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı hk 1
Devamı...

idarece ihtiyaçlarını taraflarına uygun olan şartlarda karşılamak istemesinin yetki ve sorumluluk idareye ait olmak üzere kamu ihale mevzuatına aykırılık teşkil etmeyeceği hk
Devamı...

İdarelerin takdir yetkisi mutlak ve sınırsız bir yetki niteliğinde olmadığından, takdir yetkisinin, kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek usule ve amaca uygun olarak kullanılması, tesis edilen iptal işleminin gerekçelerinin açıkça ortaya konulması gerekmektedir. Bu itibarla, idarenin ihaleyi iptal gerekçesinin kamu ihale mevzuatı kapsamında idarelere tanınan takdir yetkisi kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı
Devamı...

 Özel güvenlik hizmet alım ihalesine ilişkin olarak ilgili mevzuatta güvenlik görevlilerinin belirli boy ve kiloda olmasına yönelik özel bir şartın yer almadığı, yaş için aranılan kriterin ise 18 yaşını tamamlamak olduğu, ancak başvuru konusu ihalede ihale konusu işte ilk defa çalıştırılacak personel yönünden herhangi bir ayrım yapılmaksızın tüm personele ilişkin yaş, boy ve kilo şartı getirildiği dikkate alındığında, idarenin takdir yetkisi sınırlarının aşıldığı ve Anayasa’da yer alan çalışma hak ve hürriyetinin kısıtlandığı sebebi ile kararın hatalı olduğunun tespit edilmesi
Devamı...

ihale konusu işte yer alan bir kısım araçların yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek sosyal, kültürel, turizm ve eğitim amaçlı tüm faaliyetlerinde kullanılmak üzere kullanılacağının açık olarak Teknik Şartname’de belirtildiği anlaşılsa da ihale konusu işte sürücü ve operatörün bulunmadığı ve başvuruya konu ihalenin kapsamının belediyenin genel nitelikli olarak belediye hizmetlerine yönelik olarak belirlendiği, doğrudan seyahat acentalığı hizmetlerine yönelik olarak belirlenmediği, ancak yapılan düzenleme doğrultusunda belediyenin genel nitelikli hizmetlerinde de isteklilerin söz konusu belgeye sahip olmalarının istenildiği, bu çerçevede söz konusu düzenlemelerin isteklilerin ihaleye katılımını engelleyici ve rekabeti daraltıcı nitelikte olduğu ve idarenin takdir yetkisi kapsamında değerlendirilebilir nitelikte olmadığı değerlendirildiğinden ihalenin iptal edilmesi gerektiğ
Devamı...

ihale komisyonu kararında ihalenin iptaline ilişkin hiçbir gerekçe belirtilmediği,ihalenin iptal edilmesi sonucunu doğurduğuna yönelik somut bir gerekçenin belirtilmediği, bu bağlamda idare tarafından ihalenin iptali yönünde kullanılan takdir hakkının kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda usule ve amaca uygun olarak kullanılmadığı anlaşılması
Devamı...

idarenin yetki ve sorumluluğu çerçevesinde düzenlenen Teknik Şartname düzenlemelerinin idarenin ihtiyaçları ve takdir yetkisi doğrultusunda yapılan bir idari tasarruf olarak değerlendirilmesi gerektiği hk
Devamı...

kamu ihale mevzuatında ihalede katılımın sağlanması için istenilen yeterlik kriterlerine ilişkin belge sunmayan istekliler ile geçerli teklifi sahibi isteklilere ait tekliflerin karşılaştırılarak ihalenin iptal edilebileceğine ilişkin bir düzenleme bulunmadığı iddialarına ait kamu ihale kararı
Devamı...

İhaleye katılımda istenen yeterlik kriterlerinin belirlenmesine ilişkin takdir yetkisinin idareye ait olduğu bu nedenle taşıt teklif formunun istenilmesi doğrultusunda aranacak kriterlerin de bu takdir yetkisi çerçevesinde değerlendirilmesi gerekirmi
Devamı...

 ihalede 42 adet doküman satın alındığı, ihaleye 17 isteklinin teklif sunduğu ve gelinen aşama itibarı ile ihalede geçerli teklif sayısının iki olduğu, her ne kadar ihalede rekabet şartlarının tüm teklifler üzerinden değerlendirilmesi gerektiği, yapılan teklif değerlendirmeleri sonucunda ihalede iki geçerli teklifin kalmasının rekabetin oluşmadığı anlamına gelmeyeceği anlaşılmışsa da yaklaşık maliyet tutarı ile geçerli teklif tutarları dikkate alındığında geçerli iki teklifin idarece uygun görülmeyerek, idarenin takdir yetkisi ile  ihalenin iptal etmesi 
Devamı...

ihale konusu ürünün nitelikleri dikkate alınarak Teknik Şartnamede hangi kriterlerin istenip istenilmeyeceğinin idarenin takdirindedir
Devamı...

ihalenin idarece tespit edilmiş olan mal alımının niteliğine ilişkin belirlemelere yönelik Teknik Şartname düzenlemelerinin mal alımının konusunun ve teknik ayrıntılarının idarenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlanabilirmi
Devamı...

idarenin ihtiyacını karşılarken alımını yapacağı hizmetin ihale şartnamesinde teknolojik performansını belirlemek konusunda takdir hakkı ve yetkisi vardır
Devamı...

yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında tekliflerin kamu yararı ve hizmet gereklerine göre kabul edilebileceği ve bu durumda sorumluluğun idareye aittir
Devamı...

ihalede yaklaşık maliyetin üzerindeki bir teklifi ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlememesinin idarenin takdirinde olması
Devamı...

idarece temel ilkeler doğrultusunda ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını sağlamak amacıyla ihale konusu işin niteliği de dikkate alınarak takdir yetkisi dahilinde araçların model yılına ilişkin asgari kriterler belirlemesi hk
Devamı...

idarelerin ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçları karşılayacak teknik kriterleri belirleme noktasında açıkça belli bir marka veya modeli işaret etmediği sürece takdir yetkileri hk
Devamı...

idarenin yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese edeceği ve teklif fiyatlarının uygun bulunması veya uygun bulunmaması hususunda takdir yetkisine sahip olduğu hk
Devamı...

ihaleyi yapan idare tarafından işin yürütülmesi aşamasında ihaleye konu işin niteliği ile ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri çerçevesinde yüklenici bünyesinde çalıştırılması öngörülen personelin belirlenmesi hususunun takdir yetkisi
Devamı...

idarenin ihale iptal yetkisini kullanırken ölçülü olması, kamu yararını ve hizmet gereklerini gözetmesi, meydana gelen durumun iptali gerektirecek nitelikte ve büyüklükte olması halinde ise tesis edilen iptal işleminin gerekçelerinin somut bir şekilde ortaya konulması gereklidir
Devamı...

idarelerin ihtiyacını ihaleler ile karşılarken alımını gerçekleştireceği malzemenin teknik özelliklerini belirlemek konusunda takdir hakkı
Devamı...