İhale şikayet dilekçesi ekinde yer alan Faaliyet Konusu İşe İlişkin Belgeler başlıklı belgede teyit adresi olarak sicil gazete bilgisine yer verildiği, ancak teyit bilgisi olarak ilgili Sicil Gazetesinin tarih sayı ve sayfa numarasına ilişkin bir bilginin bulunmadığı ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine ilişkin bir bilginin bulunmadığı
Devamı...

ihale tarihi itibarı ile isteklilere açıklanan ve tutanağa bağlanarak isteklilere bildirilen hususlar bakımından hak kaybı veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden isteklilerin ihale komisyonu kararının tebliğ edilmesini beklemeden şikâyet hakkını kullanması gerektiği
Devamı...

ihaleye EKAP üzerinden e-şikayet başvuru ekinde Ticaret sicil gazetesinin Faaliyet Konusu İşe İlişkin Belgelerinin bulunduğu sayfanın eklenmesi zorunludur
Devamı...

idarece talep edilmesi halinde istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyen belgeler ile birlikte bu belgelerin eklerinin belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulması gerektiği, ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen belgeler içerisinde başvuru sahibi istekli tarafından sunulan mezuniyet belgesi üzerinde idare tarafından yapılmış herhangi bir onayın bulunmadığı  itirazen şikayet dilekçesi ekinde Kurum’a sunulan ait mezuniyet belgesi üzerinde Diplomanın aslını gördüm” ifadesinin yer aldığı görülmüş olup iki belge arasında farklılıkların bulunduğu geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi 
Devamı...

idareye ihale şikâyet başvurusunda dile getirilmeyen hususların; şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararda belirtilen hususlar hariç, itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceği anlaşılmaktadır. Buna göre, başvuru sahibinin iddiasının şekil yönünden reddedilmesi gerektiği
Devamı...

ihalelere yönelik başvuruların, anılan Yönetmelik’in elektronik ortamda yapılacak şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularına ilişkin hükümleri esas alınarak EKAP üzerinden e-imza kullanılarak yapılması zorunlu olduğu hk
Devamı...

ilana ve ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik EKAP üzerinden e-imza kullanılarak (e-şikayet) gönderilen idareye şikayet dilekçelerinde ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin EKAP’ta yer alan belgenin veya bu belgeye ait bilgilerin dilekçe ekine EKAP’tan aktarılması gerektiği hk
Devamı...

EKAP üzerinden şikayet başvurusunda bulunduğu başvuru dilekçesinin idare kayıtlarına girdiği  tarihinden itibaren idarenin on günlük karar verme süresinin bitimini takip eden ilk mesai gününe bir karar almadığı bu durumda idarenin zımni red işleminin oluştuğu buna göre şikayetçinin; idarenin on günlük karar verme süresinin bitim tarihini izleyen günden itibaren Kuruma itirazen şikayet başvuru süresi olan 10 (on) günlük süre içinde ve en son  günü mesai bitimine kadar Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerektiği
Devamı...

EKAP üzerinden e-şikayet başvurusunda bulunulduğu, şikayet dilekçesi ekinde yer alan “Faaliyet Konusu İşe İlişkin Belgeler” başlıklı belgede teyit adresi olarak Sicil Gazetesine atıf yapıldığı  Söz konusu sayfa incelendiğinde tescil konusunun “şirket müdürünün görev süresinin uzatılması”  konusuna yönelik olduğu, ancak başvuru sahibinin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine ilişkin bir bilginin bulunmadığı
Devamı...

ihaleye teklif sunan isteklilerin şahıs şirketi olmaları halinde tüm ortakları, sermaye şirketi olmaları halinde sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortakları ve hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortakları ile başvuru veya teklifi ya da sözleşmeyi imzalayan, başka bir ifade ile ihaleye katılan vekil ve temsilcilerine ilişkin yasaklılık teyidinin yapılmadığı
Devamı...

ihale e-şikayet ve e-itirazen şikayet olarak yapılması zorunluluğu başlıklı Ek-1’inci maddesinde İhalelere yönelik şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının bu Tebliğin elektronik ortamda yapılacak şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularına ilişkin hükümleri esas alınarak EKAP üzerinden e-imza kullanılarak yapılması zorunludur
Devamı...

ihale şikayet dilekçesi ekinde yer alan Faaliyet Konusu İşe İlişkin Belgeler başlıklı belgede teyit adresi olarak  Sicil Gazetesi sayfasına atıf yapıldığı, teyit adresi olarak bilgilerine yer verildiği sayfa incelendiğinde ortaklara ait bilgiler  ile yöneticilere ait bilgiler konularına yönelik hususların tescil edildiği, ancak başvuru sahibinin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine ilişkin herhangi bir bilginin bulunmadığı
Devamı...

ihale itirazen şikayete konu kapsamındaki işlerin doğrudan temin ve pazarlık usulü ile alınarak bitirilmesi nedeniyle ortada ihtiyacın kalmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği 
Devamı...

Zeyilname,ihale dokümanına yönelik EKAP üzerinden e-imza kullanılarak (e-şikayet) gönderilen idareye şikayet dilekçelerinde ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişikin EKAP’ta yer alan belgenin veya bu belgeye ait bilgilerin dilekçe ekine EKAP’tan aktarılması gerektiği
Devamı...

ihaleye ilişkin olarak başvurunun EKAP üzerinden e-imza kullanılarak “e-şikâyet” ile idareye yapılması gerektiği hk
Devamı...

ihale dokümanına e-şikâyet başvurusu ekindeki Faaliyet Konusu İşe İlişkin Belgeler için sicil gazetesinin sayfasına atıf yaptığı herhangi bir bilginin bulunmadığı hk
Devamı...

ihale  e-şikâyet başvurusu ekindeki Faaliyet Konusu İşe İlişkin belgede teyit adresi olarak  gazete sayfasına atıf yaptığı internet adresi üzerinden incelendiğinde başvuru sahibi tarafından şikayet başvurusu dilekçesi ekinde sayı ve sayfa numarası beyan edilen  Sicili Gazetesinin tarih bilgisinin hatalı beyan edildiği anlaşılmasıihale  e-şikâyet başvurusu ekindeki Faaliyet Konusu İşe İlişkin belgede teyit adresi olarak  gazete sayfasına atıf yaptığı internet adresi üzerinden incelendiğinde başvuru sahibi tarafından şikayet başvurusu dilekçesi ekinde sayı ve sayfa numarası beyan edilen  Sicili Gazetesinin tarih bilgisinin hatalı beyan edildiği anlaşılması
Devamı...

ihaleye ilişkin olarak başvurunun EKAP üzerinden e-imza kullanılarak “e-şikâyet” yöntemi ile idareye yapılması gerektiği idareye elden  yapılan başvurunun yürürlüğe giren mevzuat düzenlemesi ile  Kurul kararı çerçevesinde mevzuatta yer alan usul kuralına uygun olmadığı
Devamı...

ihale e-şikâyet dilekçesi ekinde faaliyet alanını göstermek üzere beyan edilen Ticaret Sicil Gazetesinde faaliyet alanına ilişkin bilgilerin yer almadığı ve dilekçe ekinde başka bir belgeye yer verilmediği, dolayısıyla başvuru sahibinin ihale konusu alanda faaliyet gösterip göstermediğinin beyan edilen söz konusu Ticaret Sicil Gazetesinden tespit edilemediği
Devamı...

idareye yaptığı ihale şikayet başvurusunun reddi üzerine itirazen şikayet başvurusunun neticesi beklenmeksizin doğrudan Mahkememiz nezdinde açılan dava açılması
Devamı...

ihale şikâyet başvurusunda ileri sürülmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceğinin karara bağlandığı, ancak davacının durumunun şikâyet başvurusunda ileri sürdüğü ve ihaleyi yapan idare tarafından karara bağlanan hususların itirazen şikayet başvuru dilekçesinde ileri sürülmemesinden dolayı davalı idarece karara bağlanmamasından kaynaklandığı, yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre itirazen şikayet başvurusunun, davacı şirketin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından incelenerek karara bağlanması gerektiği, dolayısıyla davacı şirketin idareye şikayet başvurusunda ileri sürdüğü hususun, itirazen şikayet başvurusunda bulunurken doldurduğu dilekçede ileri sürülmemesi halinde bunun davalı idarece karara bağlamamasının hukuken mümkün bulunmadığı, öte yandan her ne kadar idarece kurul kararında karara bağlanmayan hususların incelenmeksizin reddi gerektiği ileri sürülmekte ise de, mevzuatta buna yönelik bir kısıt olmadığı anlaşıldığından, eksik incelemeye dayalı olarak tesis edilen Kurul kararında bu yönüyle de hukuka uyarlık bulunmaması hk
Devamı...

 ihale şikâyet dilekçesi ekinde sunulan ihale konusu alanda faaliyet gösterdiği içeren sicil gazetesinde ihale konusu işe ait  bilgilerin bulunmaması nedeniyle başvurunun RED edilmesi
Devamı...

aynı idarenin önceki yıllarda yaptığı benzer ihalelerin yaklaşık maliyetleri ile kıyaslama yapılmak suretiyle incelemeye konu ihalenin yaklaşık maliyetinin yüksek belirlendiği iddia edilmekte ise de her bir ihalenin kendi doküman düzenlemeleri çerçevesinde farklı durumlar oluşturabileceği, işin süresinin ve iş kapsamında kullanılacak araçların farklılaşabileceği, bu sebeple başka ihalelerin yaklaşık maliyeti ile bahse konu ihalenin yaklaşık maliyetinin kıyaslanması suretiyle bir değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığı hk
Devamı...

idareye EKAP üzerinden e-şikâyet başvuru ekinde ihale konusu işe ait faaliyet konusuna ait bilgilere Ticaret Sicil Gazetesi üzerinden, faaliyet konusu işe ilişkin bilgilere ulaşılabileceği
Devamı...

e-şikayet dilekçesi ekinde imza sirküleri ve ihale konusu işe ilişkin faaliyet bilgilerinin yer almadığı hk
Devamı...

ihale itirazen şikayetlerde her ihalenin kendi doküman düzenlemeleri çerçevesinde şikâyete ve itirazen şikâyete konu edilebileceği Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunamayacağı
Devamı...

idare tarafından ihale şikayet başvurusuna cevap verilmediğinde şikayet başvurusunun zımnen reddedildiği anlamına geleceği
Devamı...

İhale İtirazen şikayet başvurularında süre başlıklı kanunda yer verilen başvurunun iş günlerinde ve 9.00 – 18.00 saatleri (yarım mesai günlerinde 9.00-13.00) arasında yapılmaması durumunda bir sonraki iş günü başvuru tarihi olarak kabul edilir açıklaması gereğince mesai saati içerisinde yapılmayıp mesai saati sona erdikten sonra yapılan başvurunun bir sonraki işgünü  saat 09:00’da Kurum kayıtlarına girdiği, bu durumun esasen kamu kurum ve kuruluşlarında uyulması zorunlu olan mesai saati uygulamasının doğal sonucu olduğu EKAP sisteminin de bu çerçevede kurgulandığı anlaşılmaktadır. İsteklilerin EKAP üzerinden e-itirazen şikâyet dilekçelerini mesai saati sonrası hazırlayabilmelerine ve göndermelerine sistemsel olarak imkân tanınması, son gün mesai saati sonrasında gönderilen başvuruların o gün mesai saati içinde yapılmış sayılmaları şeklinde bir sonuca yol açmamalıdır hk karar
Devamı...

ihaleye şikayet başvuru yapıldığı ve söz konusu ihalenin ilan tarihinin *olduğu dikkate alındığında, anılan ihaleye ilişkin olarak başvurunun EKAP üzerinden e-imza kullanılarak “e-şikâyet” yöntemi ile idareye yapılması gerektiği dolayısıyla idareye fiziki ortamda yapılan başvurunun * tarihi itibarıyla yürürlüğe giren mevzuat düzenlemesi ile  2023/DK.D-161 sayılı Düzenleyici Kurul Kararı çerçevesinde mevzuatta yer alan usul kuralına uygun olmadığı hk
Devamı...

ihalede sunulan yeterlik bilgileri tablosunda Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi internet sayfası üzerinde sorgulamada yapılacak herhangi bir beyanda bulunulmadığı, sonuç olarak idarece tesis edilen işlemin yerinde olduğu
Devamı...

 EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan ve sunulması gereken belgelerin sadece iş deneyimine ilişkin belgeler olduğu görülmüş belgelerin sunuluş şekline ilişkin iddialarının ancak e-ihale yöntemiyle gerçekleştirilmeyen bir ihalede incelemeye konu edilebileceği hk
Devamı...

idarenin mutfağında yemek pişirme yoluyla mamul yemek alımı dağıtımı ve servis hizmet alımı olduğu başvuru sahibi tarafından e-şikâyet dilekçesi ekinde faaliyet alanını göstermek üzere beyan edilen belgede faaliyet alanının “süt ürünleri toptan ticareti” ve “gıda” olduğu, dolayısıyla başvuru sahibinin ihale konusu alanda faaliyet göstermediği hk
Devamı...

itirazen şikayet dilekçesinde geçici teminatlarının irat kaydedilmek üzere  ilgili bankalardan geri istenilmesine yönelik idare işlemlerinin mevzuata ve Kurul kararına aykırı olduğu, geçici teminatlarının irat kaydedilemeyeceği iddia edilmekte ise de, incelenen ihalede tesis edilen işlemler değerlendirildiğinde, idarece teminat mektuplarının iadesini müteakiben ilgili bankalarla yazışmalar yapıldığı, bankalarca geçici teminat mektubunun vadesinin uzatılması veya vade uzatımı yapılmaması durumunda mektubun nakde çevrilmesi talebinin hukuken mümkün olmadığının belirtildiği, idare ve ilgili bankalar arasında yapılan söz konusu yazışmalar sonucunda teminatın gelir kaydedilmesine yönelik bir işlemin tesis edilmediği, dolayısıyla iddiaya konu edilen hususta idarece yürütülmesi zorunlu icrai nitelikte bir idari işlem tesis edilmediği anlaşılması
Devamı...

şikayet ve itirazen şikayet başvurularının ihale sürecini durdurma ve sözleşmenin imzalanması sürecini erteleme etkisinin olduğu başvurular sonucunda alınacak kararların sonucunun (başvuru red, şikayet red, düzeltici işlem belirlenmesi, iptal) bu durumu değiştirmeyeceği başvuru sahibi istekli tarafından 10 günlük sözleşme imzalama süresi içinde şikayet sürecinin başlatılması nedeniyle sözleşmenin imzalanma sürecini şikayet neticesine kadar erteleyeceğinden idare tarafından şikayet süreci tamamlanmadan, süresinde sözleşme imzalamaya yanaşmadığı gerekçesiyle isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilmesine yönelik işlemin mevzuata aykırı olduğu 
Devamı...

itirazen şikâyet başvurusu üzerine yapılan sorgulamada şikayetçinin MERSİS kayıtlarına ulaşılabildiği durumu birlikte değerlendirildiğinde idarenin ilk sorgulaması aşamasında sistemsel bir hata, bağlantı hatası veya arama sayfasında yanlış veri girilmesi hk 1
Devamı...

idarece kamu ihale Kurumu tarafından itirazen şikayet başvurusu hakkında karar verilmeden yazılı sürelerin dolması beklenmeden ihale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalayamaz
Devamı...

Kesinleşen ihale kararına  karşı isteklinin şikayet başvurusundaki şikayet  gerekçelerinin sadece  bir  kısmına cevap vermesi neticesinde istekinin KİK e itirazen şikayet dilekçesinde yer alan iddiaların incelenmesinin Kamu İhale Kurumunun yetkisi dahilinde olup bu hususları incelemek zorundadır
Devamı...

İhale sürecinde yaşanan sel felaketinin mücbir sebep olarak kabul edilmesi gerektiği iddia edilmekle birlikte itirazen şikayet dilekçesinde belirtildiği üzere *ilinde yaşanan sel olayının * tarihinde meydana geldiği idare tarafından isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi/belgelerin sunulması gerektiğine ilişkin talep yazısının * tarihinde tebliğ edildiği ve söz konusu tarihler arasında 28 günlük sürenin olduğu göz önünde bulundurulduğunda öne sürülen durumun idarece talep edilen belgelerin sunulamaması hususunda dikkate alınamayacağı ve mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceği 
Devamı...

İhale şikayet sürecinin sonunda alınan Kurul kararının başvuru sahibinin avukat vekiline tebliğ edilmeden başvuru sahibi istekli tarafından idareye sözleşme imzalama talepli dilekçe sunularak sözleşme imzalama iradesinin gösterildiği dolayısıyla idarece süresinde sözleşme imzalamadığı gerekçesiyle başvuru sahibi istekli hakkında anılan Kanun maddelerinde öngörülen yaptırımların uygulanmasının mevzuata aykırı olduğu hk
Devamı...

Covid 19 salgını nedeniyle uygulanan tam kapanma tedbirleri kapsamında * tarihleri arasında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulandığı ancak ihale mevzuatında idari izin günlerinin başvuru süreleri yönünden işgünü olarak belirlendiği ve başvuru sahibi tarafından iddiaya konu edilen söz konusu tedbirler kapsamında ihale sürecine ilişkin sürelerin durdurulmadığı kaldı ki idareye şikayet başvurusunun elektronik ortamda da yapılabileceği hususları dikkate alındığında idarenin başvuruyu süre yönünden reddetmesi
Devamı...

ilk ihale komisyonu kararı ile bilgi sahibi olduğu göz önünde bulundurulduğunda bahse konu tarihin ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemlerin farkına varılmış olması gereken tarih olarak esas alınması gerektiği Söz konusu istekli tarafından kararın tebliğini izleyen günden itibaren on gün içerisinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin yeterlik kriterlerine ve aşırı düşük teklif açıklamalarına yönelik şikayet başvurusunun bulunmadığı sadece kendi aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun bulunmama gerekçelerine ilişkin idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu bu doğrultuda söz konusu isteklinin yeterlik kriterlerine ve aşırı düşük teklif açıklamalarına ilişkin olarak idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu tespit edildiğinden başvuru sahibinin iddialarının süre yönünden reddedilmesi 1 
Devamı...

istekliler tarafından yapılan itirazen şikayet başvuru dilekçelerinin kullanılan yazı fontları hariç benzer şekilde oluşturulduğu, anılan dilekçelerde aynı Kamu ihale Kurulu kararları ile Danıştay kararlarının yer aldığı, bu bakımdan birbirlerinin tekliflerinden bilgi sahibi olduğuna ve aralarında organik bir bağ bulunduğuna ilişkin kuvvetli bir karinenin varlığının ortada olması nedeniyle hayatın olağan akışı çerçevesinde her iki isteklinin, birbirlerinin tekliflerinden haberdar olmaması ihtimalinin söz konusu olmadığı ve isteklilerin söz konusu ihaleye bu şekilde girmelerinin İhale Kanunu maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlar kapsamında olduğu değerlendirildiğinden idarece tesis edilen işlemin yerinde olduğu hk
Devamı...

kamu ihale Kurumun internet sitesinde yayımlanmaya başlanmış ve itirazen şikâyet dilekçesini imzalayan Av yazı ile esasın incelenmesine geçilebilmesi için anılan şekil eksikliklerinin anılan yazının kendilerine tebliğ edildiği tarihi takip eden 10 gün içerisinde Kurum kayıtlarına alınacak şekilde gönderilmesi/teslim edilmesi gerektiği
Devamı...

Kesinleşen ihale kararına karşı şikayet dilekçesinin ekinde sunulması zorunlu olan imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin sunulmaması
Devamı...

itirazen şikayet dilekçesinde, ihale dokümanı düzenlemelerinin aykırı olduğu iddia edilen ve yukarıda yer verilen düzenlemelerin, ihale tarihi itibariyle yürürlükte olmayan maddeleri esas alınarak başvuru yapılmıştır. Bu çerçevede başvuru dilekçesinde belirtilen 5188 sayılı Kanun’da yer alan üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak koruma ve güvenlik hizmetleri için, “hizmetin başladığı tarihten en az bir hafta önceden” valiliğe yapılması gereken bildirim yükümlüğü, “en geç hizmetin başladığı mesai saatine kadar” şeklinde; anılan Yönetmelik’te yer alan hizmet sözleşmesinin bir suretinin “koruma ve güvenlik hizmetine başlamadan en az bir hafta önceden” ilgili şirket tarafından valiliğe verme yükümlülüğüne ilişkin süre, “en geç hizmetinin başladığı gün mesai saati bitimine kadar” şeklinde değiştirilmiştir. Başvuru sahibi, ihale tarihi ve işe başlama tarihleri dikkate alınarak 1 hafta öncesinden bildirim ve sözleşme verme yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin hukuken ve fiilen imkansız olduğuna dair iddia
Devamı...

İhale itirazen şikâyet başvurusu ekinde anılan şirketin ilgili birimince ( Posta Dağıtım Merkezi Müdürlüğü) düzenlenmiş, gönderinin pandemi ve iş yoğunluğu nedeniyle gecikmeli olarak teslim edildiğini belirtir yazının sunulduğu görülmekle birlikte; belgelerin posta yoluyla gönderilmesi zorunluluğu bulunmadığı, isteklinin başka yöntemlerle de (elden vs.) belgeleri idareye ulaştırabileceği, içinde bulunulan salgın döneminde posta/kargo yoluyla gerçekleştirilen işlemlerde gecikmeler yaşandığı/yaşanabileceği hususunda dağıtım şirketlerince yapılan duyuruların herkesin malumu olduğu, dolayısıyla yaşanılan gecikmenin istekli tarafından öngörülmüş olması gereken bir risk niteliği taşıdığı, bu kapsamda istekli tarafından yeterli özen gösterilmediği ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 18’inci maddesinin ikinci fıkrasındaki “Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerekir.” hükmüne aykırı hareket edildiği; istekli tarafından hizmet alınan dağıtım şirketinin kusuru sebebiyle iddiaya konu zarara uğranıldığı düşünülüyorsa, istekli ve dağıtım şirketi arasındaki bu zarar ilişkisinin özel hukuk kapsamında bulunduğu ve uyuşmazlık çözüm yerinin ihaleyi yapan idare veya Kamu İhale Kurumu olmadığı; netice itibarıyla isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminin yerinde olduğu
Devamı...

ihale şikayetine idarenin cevap yazısında da bahsi geçtiği üzere, başvuru sahibinin açıklaması kapsamında tüm işçilikler için ihale tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan saatlik asgari ücret olan 13.08 TL öngördüğü, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanan birim fiyatları ya da rayiçleri kullanmadığı imalat girdileri için de 6 adet fiyat teklifi sunduğu görülmüş olup, açıklamanın bu yönüyle uygun olduğu
Devamı...

başvuru dilekçesi ekinde imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunmaması nedeniyle, başvurunun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesi ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde yer alan ve Kuruma yapılan başvurularda aranan şekil unsurlarına uygun olmadığı ve şekil yönünden de reddedilmesi
Devamı...

konusu ihalede istekliler tarafından teklif edilecek ürünlere ilişkin olarak üretici/ithalatçı olunmaması durumunda bayi olarak ÜTS’ye kayıtlı olunduğunu gösteren belgelerin teklif dosyasında sunulmasının yeterlik kriteri olarak belirlendiği, ayrıca bahse konu doküman düzenlemelerine yönelik herhangi bir şikâyet başvurusunun bulunmadığı ve ihale dokümanının bu haliyle kesinleştiği, dolayısıyla yeterlik kriteri olarak belirlenen ÜTS bayilik kayıtlarının istekliler tarafından teklif dosyasında sunulmasının zorunlu olduğu anlaşılmış olup, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ÜTS bayilik kayıtlarının teklif dosyasında sunulmadığı tespit edilmesi
Devamı...

itirazen şikayet başvurusu ekinde sunmuş olduğu faaliyet belgesinin Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış olduğu ve faaliyet konusunun “Hazır yemek imalatı (vakumla paketlenmiş veya korunmuş olanlar) (lokanta ve catering hizmetleri hariç)” şeklinde belirtildiği tespit edilmiş; başvuru sahibinin faaliyet konusunun ise yalnızca hazır yemek imalatını kapsadığı, yemeklerin dağıtımı veya sonrasındaki işlerin belge içerisinde yer alan tanımda yer almadığı hk
Devamı...