itirazen şikayet başvurusu ekinde sunmuş olduğu faaliyet belgesinin Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış olduğu ve faaliyet konusunun “Hazır yemek imalatı (vakumla paketlenmiş veya korunmuş olanlar) (lokanta ve catering hizmetleri hariç)” şeklinde belirtildiği tespit edilmiş; başvuru sahibinin faaliyet konusunun ise yalnızca hazır yemek imalatını kapsadığı, yemeklerin dağıtımı veya sonrasındaki işlerin belge içerisinde yer alan tanımda yer almadığı hk

Toplantı No2020/041
Gündem No21
Karar Tarihi16.09.2020
Karar No2020/UH.I-1524

BAŞVURU SAHİBİ:

Taşhan Nak. Hayv. Gıda İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Tokat Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/391216 İhale Kayıt Numaralı “Tokat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşlar İçin, 4 Ay Süreyle Kuruluş Mutfaklarında Yemek Pişirme, Dağıtımı ve Servisi İşi Hizmet Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Tokat Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 20.08.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Tokat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşlar İçin, 4 Ay Süreyle Kuruluş Mutfaklarında Yemek Pişirme, Dağıtımı ve Servisi İşi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 28.08.2020 tarih ve 38409 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1321 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İhale dokümanı içerisinde yer alan Gıda Malzemelerinin Özelliklerinin “Genel Hükümler” kısmının 19’uncu maddesinde yer alan düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı,

 

2) Diyet yemeğine ilişkin Teknik Şartname’de düzenlemeler yapılmasına karşın birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir iş kalemi olarak satır açılmamasının sağlıklı teklif verilmesini engeller nitelikte olduğu,

 

3) İdari Şartname’de geçici teminat geçerlilik süresinin ihale konusu işin süresinin bitim tarihinden sonraki bir tarihte seçilmesinin mevzuata uygun olmadığı,

 

4) Teknik Şartname içeriğinde yer almayan ve gıda rasyonunda çiğ girdi miktarları belirtilmemiş bir yemeğin kuruluş idaresinin veya diyetisyenin vereceği talimatlar doğrultusunda yapılacağına ilişkin doküman düzenlemesinin mevzuata uygun olmadığı,

 

5) İhale konusu işin İdari Şartname ve Teknik Şartname içeriğinde farklı tanımlandığı, söz konusu durumun çelişkili olduğu,

 

6) İdari Şartname’nin 25.3.3’üncü maddesinde işyerinin sigortalanması maliyetinin teklif fiyata dahil olduğunun belirtildiği ancak Sözleşme Tasarısı’nın 21’inci maddesinde teminat türü ve limitlerinin belirlenmediği, bu durumun mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “İstekli olabilecek” tanımı “İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi,” şeklinde yapılmış olup, aynı Kanun’un “İhalelere Yönelik Başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü,

 

           İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin son fıkrasında “İlana ve ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik başvurularda, şikâyet dilekçesi ekine ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belge eklenmesi zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

            Yukarıda anılan mevzuat hükümleri gereği, ihale sürecinde yapılacak olan şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının şekil ve usul kurallarına göre yapılması gerektiği, söz konusu şekil unsurları arasında ihale ilanına ve dokümanına yönelik şikâyet başvurularında dilekçe ekine başvuru sahibinin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine ilişkin belgelerin eklenmesinin de sayıldığı anlaşılmış olup söz konusu belgelerin dilekçe ekinde sunulmaması veya sunulan belgelerden başvuru sahibinin ihale konusu alanda faaliyet göstermediğinin tespiti durumunda şikâyet başvurusunun şekil yönünden reddedilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

            İhale dokümanının incelenmesi neticesinde, İdari Şartname’de işin konusunun 4 ay süreyle kuruluş mutfaklarında yemek pişirme, dağıtımı ve servisi hizmeti olarak belirlendiği, Teknik Şartname’de de yüklenici firma veya kuruluş mutfaklarında yemek pişirme yoluyla mamul yemek alımı, dağıtımı ve servis hizmeti olarak tanımlandığı anlaşılmış olup ihale dokümanına yönelik şikâyet başvurularının ancak yemek pişirilmesi, dağıtımı ve servisi konularının tümünde birden faaliyet gösteren kişilerce yapılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin 14.08.2020 tarihli şikâyet başvurusu ekinde sunmuş olduğu faaliyet belgesinin Tokat Ticaret ve Sanayi Odası’ndan alınmış olduğu ve faaliyet konusunun “Hazır yemek imalatı (vakumla paketlenmiş veya korunmuş olanlar) (lokanta ve catering hizmetleri hariç)” şeklinde belirtildiği tespit edilmiş; başvuru sahibinin faaliyet konusunun ise yalnızca hazır yemek imalatını kapsadığı, yemeklerin dağıtımı veya sonrasındaki işlerin belge içerisinde yer alan tanımda yer almadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            İhale konusu işin konusunun gerek idare gerekse yüklenici mutfağında yemeklerin pişirilmesi, dağıtımı ve servisi olduğu hususu ile başvuru sahibinin faaliyet konusunun yalnızca yemek imalatı olduğu durumu birlikte değerlendirildiğinde, yukarıda anılan Kanun hükümleri ile başvuru sahibinin şikâyet dilekçesi ekinde sunmuş olduğu faaliyet belgesi doğrultusunda başvuru sahibinin faaliyet alanı ile şikâyete konu ihalenin konusunun örtüşmediği anlaşıldığından, başvurunun şekil yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz