ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından EKAP’a kaydedilen bilgilerin isteklinin son durumunu gösterir bilgiler olduğu görülmüş olmakla birlikte şirketi temsile yetkili olmayan kişi tarafından e-teklifin imzalandığı ve bu yönüyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihalede vekaletnamede “Şirketimiz adına herhangi bir taahhüt veya parasal yükümlülük altına girmemek kaydı ile vekil  tayin edilmiştir.” ifadelerinin yer aldığı aktarılan ifadeden şahsın şirket adına münferiden yetkili olduğu, anılan kişinin aşırı düşük açıklamaları kapsamında fiyat teklifini imzalamaya yetkili kişi olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin “Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında fiyat teklifi ve dayanağı Ek-O.6 Satış Tutarı Tespit Tutanağı incelendiğinde anılan belgelerin vekil tarafından imzalandığı, söz konusu kişinin ise şirket adına imza atma yetkisine sahip olduğunun da imza sirküleri ve eklerinden anlaşılabileceği, noterlik belgeleri sahteliği ispat edilinceye kadar geçerliği sabit olan belgeler olduğu, imza sirkülerinin müstenidatı olarak eklenen belgede şirketi temsile yetkili kişilerin Ticaret Sicil Gazetesinde yapılan incelemelerden tespit edildiği, dolayısıyla imza sirküleri ile eki belgelerden şirketi temsile yetkili kişilerin açık bir şekilde tespit edilebildiği anlaşıldığından İdarenin aşırı düşük teklif açıklamasının reddi gerekçesinin hukuka aykırı olduğu
Devamı...

ihalede İstekli firmanın sunmuş olduğu imza sirküsünde yer alan imzadan farklı olması ve sunmuş olduğu belgeler arasında imza beyannamesi vekalet bulunmaması  imzalaların kriminal inceleme yapılması
Devamı...

ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının sorgulanması gerektiği
Devamı...

ihalede İş ortaklığı adına teklif mektubunun vekil aracılığı ile değil her iki şirkette temsile yetkili tarafından imzalanan teklif geçerlimidir ?
Devamı...

ihalenin tekliflerin elektronik ortamda alındığı bir ihale olduğu, elektronik ihalelerde ise yukarıda aktarılan Yönetmelik hükmü uyarınca aday veya isteklinin yeterlik bilgileri tablosu içerisinde başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelere ilişkin bilgilerin bulunması durumunda, elden veya posta yoluyla yapılan başvurularda başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin aranmayacağı ve başvuru sahibi tarafından da Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda teklif vermeye yetkili olunduğuna ilişkin bilgiler kapsamında gerekli beyanda bulunulduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin şikâyet dilekçesinin ekinde tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri gösterir ticaret sicil gazetesini sunmamış olmasının idarece şekil eksikliği olarak görülmesinin yerinde olmadığı hk
Devamı...

İhale Yeterlik Bilgileri Tablosunda isteklilerin ortaklık oranları yönetimdeki görevlilerine ilişkin bilgilerine yer verildiği, tüzel kişiliğin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç) ilişkin bilgilerin EKAP üzerinden idarece sorgulandığı, EKAP üzerinden temin edilen bilgilerin anılan istekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile uyumlu ve güncel olduğu A.Ş. nin de tek ortaklı anonim şirket yapısında olması sebebiyle ayrıca pay defteri ve dayanak yönetim kurulu kararı defterlerinin EKAP’a yüklenme zorunluluğunun bulunmadığı, buna ek olarak itirazen şikayete konu isteklilerin vekil aracılığıyla ihaleye katılmadığı dolayısıyla vekaletname sunmalarına gerek bulunmadığı
Devamı...

ihale dokümanı arasında verilen Yeterlik Bilgileri Tablosunda da gerçek kişilerin imza beyannamesi sunacağına yönelik bir satırın bulunmadığı, vekâlet yoluyla ihaleye katılma durumunda vekâlet bilgilerinin beyan edileceğine yönelik düzenlemeye yer verildiğinin anlaşılması
Devamı...

ihaleye katılan vekil ve temsilcileri hakkında yasaklılık teyidinin yapılması gerektiği hk
Devamı...

ihale teklif mektubunu pilot ortak adına imzalayan şahsın özel ortak adına imzalayan şahsa ait imza beyannamesi yerine imza sirkülerinin sunulmasının mevzuata aykırı olmadığı imza sirkülerinin yetki dayanağını da tevsik eden ve imza beyannamesine nazaran daha kapsamlı ve aynı işlevi yerine getiren nitelik taşıdığı hk 3
Devamı...

vekaletnamenin ekinde yer alan imza sirkülerinin Noter işleminde Aslı gibidir şerhi düşüldüğü bu çerçevede vekaletname eki imza sirküleri üzerine düşülen “aslı gibidir” şerhinin vekaletnamenin de aslına uygun olduğu yönünde yapılmış bir onay niteliğinde olduğu
Devamı...

istekli tarafından ihale teklifi kapsamında sunulan “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” belgesindeki bilgilerin tüzel kişiliğin ortaklık bilgileri ile yönetimindeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir nitelikte olduğu anılan belgede vekâletname ile tayin edilen kişilere ilişkin bilgilere yer verme zorunluluğu yoktur
Devamı...

A.Ş.nin  tek ortağı ve yetkilisinin Ltd Şti yetkilisi tarafından vekil tayin edildiği ve söz konusu vekaletin herhangi bir süre kısıtlamasına tabi olmadan ihalelere katılma ve sözleşme imzalama yetkisi verdiği ihale dokümanını aynı IP adresinden indirildiği İhale Kanununun 17 maddesine aykırı şekilde başvuruya konu ihaleye teklif verildiği tespitler göz önünde bulundurulduğunda anılan isteklilerin irade birliği çerçevesinde birlikte hareket edebileceklerine ve birbirlerinin tekliflerinden haberdar olabileceklerine dair kuvvetli karinelerin bulunduğu anlaşıldığından anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği hk
Devamı...

ihalede istekli tarafından mevzuat gereğince Yeterlik Bilgileri Tablosunda İdari Şartname maddesinde vekilin imza beyannamesine ilişkin kritere yönelik olarak bilgi girişinde bulunulmadığı ilgili kısmın boş bırakıldığı dolayısıyla söz konusu ihalede yeterlik kriteri olarak belirlenen vekilin imza beyannamesine ilişkin bilgilerinin beyan edilmediği ve söz konusu yeterlik kriterinin sağlanmadığı isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasının gerekçesinin şirket adına yetkili olan ve teklif mektubunu imzalayan şahsa ait imza beyannamesi bilgilerinin doldurulmaması olduğu Yeterlik Bilgileri Tablosunun ihalede istenilen kriterleri karşılayacak şekilde doldurulmaması hususundaki sorumluluğun isteklide olduğu anlaşılmış olup idarece yapılan değerlendirme dışı bırakılması hk
Devamı...

istekliye ait ihale yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen gazetelerin tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerini göstermediği yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen imza sirkülerinden ise yalnızca şahsın şirketi temsil yetkisine sahip olduğunun anlaşıldığı bu açıdan yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerinin tüzel kişiliğin yöneticilerine ilişkin son durumunu göstermediği ayrıca ilgili hususa ilişkin eksikliğin tamamlatılabilir bir eksiklik olmadığı sonucuna varılmış olup istekli teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği hk 1
Devamı...

İhaleye katılacak isteklilerin gerçek kişi olması halinde teklifi kapsamında noter tasdikli imza beyannamesi beyan etmeleri gerekmekle birlikte başvuru sahibinin özel ortağı gerçek kişi tarafından imza sirkülerinin beyan edildiği her ne kadar uygulamada gerçek kişiler tarafından ihaleye teklif verebilmeleri için imza beyannamesi sunulması gerekse de mevzuatın lafzından söz konusu belgelerin ihaleye teklif verecek gerçek ya da tüzel kişi isteklilerin temsile yetkililerinin teyidinin amaçlandığı özel ortak tarafından teklifin istekliyi temsil edilerek verildiği dikkate alındığında gerçek kişi özel ortak tarafından imza beyannamesi yerine imza sirküleri kullanılarak ihaleye teklif verilmesinin esasa etkili olmadığı hk
Devamı...

ihaleye teklif veren vekilin şirket iç yönergesi uyarınca ihalelere ilişkin evraklarda şirketin 2. derece imza yetkililerinin müşterek imzalarının bulunması gerektiği anlaşılmakla birlikte şirketin 2. derece imza yetkililerinin Türk Borçlar Kanun maddesi kapsamında müştereken tayin ettikleri vekil aracılığıyla da teklif verilmesinde sakınca yoktur
Devamı...

İhale şikâyet dilekçesinin ekleri kapsamında şirket adına düzenlenen imza sirküleri,* ihale ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak üzere vekil olarak tayin edildiğine ilişkin vekâletname ve vekil adına düzenlenen imza beyannamesi sunulduğu, yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre ihaleye teklif veren istekli dışında yetki verilmiş vekil tarafından istekli adına şikâyet başvurusunda bulunulması halinde, bu vekile ait temsile yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza beyannamesi veya imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmesi gerektiği dikkate alındığında, şikâyet dilekçesi ekinde sunulan belgelerin başvuruda bulunmaya yetkili olunduğunu gösterir nitelikte olduğu tespit edildiğinden idarece şikâyet başvurusunun “…teklif dosyasında şirketi temsile yetkili kılınan kişiler içinde * yer almadığı ve şikayet dilekçesi ekinde anılan şahsın şirketi temsile yetkili olduğuna dair bir belge sunulmadığı…” gerekçesiyle reddine ilişkin işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı hk
Devamı...

ihaleye teklif veren istekli dışında yetki verilmiş vekil tarafından istekli adına şikayet başvurusunda bulunulması halinde, bu vekile ait temsile yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza beyannamesi veya imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmesi gerektiği dikkate alındığında, şikâyet dilekçesi ekinde sunulan belgelerin başvuruda bulunmaya yetkili olunduğunu gösterir nitelikte olduğu tespit edildiğinden idarece şikâyet başvurusunun “…teklif dosyasında şirketi temsile yetkili kılınan kişiler içinde Ömer Buğra Murat’ın yer almadığı ve şikayet dilekçesi ekinde anılan şahsın şirketi temsile yetkili olduğuna dair bir belge sunulmadığı…” gerekçesiyle reddine ilişkin işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı hk
Devamı...

İş Ortaklığının ihale teklif mektubunu imzalayan kişinin temsile yetkili olduğu ancak ilzama yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı iddialarına ait kamu ihale kararı
Devamı...

İhale Genel Tebliği’nde açıklamalara yer verilmiştir. Buna göre “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dâhil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılması gerektiği
Devamı...

ihaleye vekaleten katılma durumu
Devamı...

ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda hiçbir sınırlama olmaksızın temsil ve yönetime yetkili kılındığının ifade edildiği tespit edilmiş, ancak istekli tarafından bu belgelerin teklif dosyasında sunulmadığı hk
Devamı...

İtirazen şikayet başvurularında vekaleten yapılan başvurularda dikkat edilmesi gereken husus ?
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklamasını imzalayanın vekil tayin eden şirket müdürünün yetkisinin ihale tarihi itibarıyla sona erdiği, bununla birlikte Borçlar Kanunu’nun anılan hükümleri uyarınca vekâletname ile temsil yetkisi verilmek suretiyle yapılan işlemlerin şirket tarafından yapılmış sayılacağı ve şirket müdürünün yetkisinin sonradan sona ermesinin şirket adına gerçekleştirilen işlemleri geçersiz hale getirmeyeceği
Devamı...

ihalelere yönelik olarak itirazen şikayet yoluna başvuru yetkisini içeren veya bu anlama gelen özel bir yetkinin bulunması gerekmektedir
Devamı...