ihalede malzemelere ait kataloglardaki bilgilerin Teknik Şartname ile uyumlu olduğu yönünde bir iddiaya yer verilmediği anlaşılmış olup, dolayısıyla idare kararının bu konu bakımından incelemeye konu edilemeyeceği hk

Toplantı No2020/037
Gündem No11
Karar Tarihi26.08.2020
Karar No2020/UY.I-1426

BAŞVURU SAHİBİ:

Feyzi Çalın – Özdemir İnş. Otom. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karesi Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/287237 İhale Kayıt Numaralı “1 Adet (1140,48 Kwp) Güneş Enerji Santrali” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karesi Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 06.07.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “1 Adet (1140,48 Kwp) Güneş Enerji Santrali” ihalesine ilişkin olarak Feyzi Çalın – Özdemir İnş. Otom. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 22.07.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 22.07.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.08.2020 tarih ve 34294 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1202 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, tekliflerinin, şaltere ait kataloğun panonun teknik özelliklerini karşılamaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa ki ihale dokümanında projede bulunan tüm malzemelere ilişkin belge sunulması zorunluluğu öngörülmediği, bunların sözleşme sonrasında sunulabileceği veya eksikliğin tamamlatılabileceği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İdari Şartname’nin 5.1.(f) maddesinde “İstekli, teklif mektubu ile birlikte teklif ettiği inverterlerin kataloğunu ve ana üreticisinden veya dağıtıcısından sağlayacağı satış ve montaj ile ilgili bir yetki belgesini sunmak zorundadır.

İstekli firma idareye teklif ettiği inverterlerin kataloğunu ve ana üreticisinden veya Türkiye distribütöründen sağlayacağı satış, montaj ve servisle ilgili bir yetki belgesini ve garanti kılavuzunu Türkçe olarak sunmak zorundadır.

İstekli Teklif ettikleri cihaz ve ürünlerle ilgili teknik dokümanları teklif dosyasında sunacaklardır.” düzenlemesi yapılmış olup, Şartname metninden tüm ürünlere ilişkin teknik dokümanların sunulmasının şart koşulduğu, inverter kataloglarının ayrıca Türkçe olması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İhale komisyon kararında başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin “…İdari Şartnamenin 5/f maddesi gereği sunmuş olduğu belgelerin Teknik Şartnamede belirtilen şartları karşılamadığı, ABB marka 4Px100-125 Şalter kataloğu İngilizce olarak konulmuştur. Kullanılan inverter çıkış akımı 144 A olup kullanılacak şalter bu nedenle projede üst kesit olan 200 AKAKR olarak seçilmiştir. Burada verilen ürün ile hem proje uyumsuz, hem de teknik bir hata söz konusu olduğu…” ifadelerine yer verildiği, şikâyete verilen cevapta da “Firmanızın 5.f maddesi çerçevesinde teklif ettiği ürünlerin kataloğunu paylaşmış ve Alçak Gerilim panosu içerisinde yer alan Termik Manyetik Şalter Kataloğu olarak da (ABB A1N 125 TMF 100-1000 AP FF) vermiş olduğu invertörün ve projede yer alan panonun teknik özelliklerini karşılamayan bir ürün sunmuştur. Üründe bilgi eksikliği değil proje uyumsuzluğu tespit edildiği için kabul edilmemiştir. Kısacası sunmuş olduğunuz belgeler İdaremizin isteklerini karşılamadığından…reddedilmiştir.” yönünde karar alındığı görülmüştür.

 

İdare kararlarından, başvuru sahibinin teklifinin sunulan şalter kataloğunda yer alan bilgilerin Teknik Şartname’de aranan kriterleri karşılamaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

Başvuru dilekçesinde, malzemelere ait kataloglardaki bilgilerin Teknik Şartname ile uyumlu olduğu yönünde bir iddiaya yer verilmediği anlaşılmış, dolayısıyla idare kararının bu konu bakımından incelemeye konu edilemeyeceği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yazılı İdari Şartname düzenlemesi gereği, ihale konusu işte kullanılacak tüm malzemelerin teknik özelliklerine ilişkin belgelerin teklif kapsamında sunulmasının zorunlu olduğu görülmüş, başvuru sahibinin anılan evrakın sözleşme sonrasında sunulabileceğine veya bilgi eksikliği olarak değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin iddiası yerinde görülmeyerek itirazen şikâyet başvurusunun reddi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz