ihale konusu işin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacağı, şef, müdür, koordinatör gibi personel öngörülmüşse bu personelin toplam personel sayısına ve teklif fiyata dahil olduğu kabul edileceği anlaşılmakta olup söz konusu iddiaya ilişkin idarenin verdiği cevapta yüklenici temsilcisinin haftalık çalışma süresinin tamamını idarede geçireceğine dair herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği hususunu belirttiği görülmüştür. Ayrıca ilgili düzenlemeden yüklenici temsilcisinin görevlerinin belirlendiği anlaşılmakla beraber bu görevi yerine getirirken başvuru sahibinin iddia ettiğinin aksine haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçireceğine ilişkin bir sonuç çıkarılamayacağı anlaşılmış ve yüklenici temsilcisine ilişkin olarak birim fiyat teklif cetvelinde satır açılması ve teklif fiyata dahil edilmesi gerektiğine yönelik iddia

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.1. Bu Tebliğde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları için öngörülen düzenlemeler, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince ihale edilebilecek personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerine uygulanır. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve 24 üncü maddeleri gereğince kadroya geçiş uygulamasına tabi olan hizmet alımları ile bu hizmetlerin karakteristik edimlerini içeren veya alt hizmetleri niteliğinde olan hizmetler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak değerlendirilecektir.

78.20.İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır. Şef, müdür, koordinatör gibi personel öngörülmüşse bu personelin toplam personel sayısına ve teklif fiyata dahil olduğu kabul edilecektir.” açıklaması,

Teknik Şartname’nin “Yüklenici Yükümlülükleri” başlıklı 7’nci maddesinde “… 7.31. Yüklenici, idare ile koordinasyonu sağlamak, özel güvenlik görevlilerinin disiplin işlemlerini yürütmek ve idare ile muhtelif yazışmaları yapabilmek için, ilgili kanun/yönetmelik ve mevzuata hâkim olan, hizmetin ifasında gerekli organizasyonu yapmaya, işçilerini sevk ve idare etmeye, hasta sevk ve izin belgelerini düzenlemeye, aylık puantajları hazırlamaya ve imzalamaya, personele her türlü izni vermeye, İdare tarafından verilen her türlü teçhizat ve malzemeyi yüklenici adına zimmete almaya ve diğer personele görev alanları içerisinde tutanakla teslim etmeye, İdarede yapılacak toplantılara katılmaya ve yüklenici adına toplantı tutanaklarını imzalamaya, personelin maaş bordrolarını onaylamaya, personelin çalışma yerlerinde kontrollerini yapmaya ve muhtemel olaylar karşısında tutanakları imzalamaya noter onaylı imza yetkisi ile yetkilendirerek, “Yüklenici Temsilcisi” olarak görevlendirecek, kimlik bilgileri ile görevlendirme belgesini de yazı ile idareye bildirecektir. Yüklenici genel koordinasyonu sağlamakta yetersiz kalan, idareyi yanıltan, çalışma ve etik kurallarına uymayan, temsilcisini idarenin yazılı talebi halinde derhal değiştirmek zorundadır. …” düzenlemesi yer almaktadır.

Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından EKAP üzerinden gönderilen 06.11.2020 tarihli cevap yazısında “… yüklenici temsilcisine yönelik düzenlemede teşekkülümüz adına çalıştırılacak personelden bağımsız olarak yüklenici adına temsilci olarak görevlendirilecek ve yüklenici temsilcisine ilişkin görevlendirme belgesinin noter onaylı olarak Teşekkülümüze sunulması gerektiğine yönelik düzenleme yapılması ve Teknik Şartnamenin anılan maddesinde, yüklenici temsilcisinin haftalık çalışma süresinin tamamının idarede geçireceğine dair herhangi bir düzenlemeye yer verilmemesi nedeniyle şikayete konu düzenlemenin yaklaşık maliyeti değiştirecek nitelikte bir düzenleme olmadığından iddianızın yerinde olmadığına …” ifadelerine yer verilerek şikayet başvurusunun reddedildiği görülmüştür.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78.20’inci maddesinden işin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacağı, şef, müdür, koordinatör gibi personel öngörülmüşse bu personelin toplam personel sayısına ve teklif fiyata dahil olduğu kabul edileceği anlaşılmakta olup söz konusu iddiaya ilişkin idarenin verdiği cevapta yüklenici temsilcisinin haftalık çalışma süresinin tamamını idarede geçireceğine dair herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği hususunu belirttiği görülmüştür. Ayrıca ilgili düzenlemeden yüklenici temsilcisinin görevlerinin belirlendiği anlaşılmakla beraber bu görevi yerine getirirken başvuru sahibinin iddia ettiğinin aksine haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçireceğine ilişkin bir sonuç çıkarılamayacağı anlaşılmış ve yüklenici temsilcisine ilişkin olarak birim fiyat teklif cetvelinde satır açılması ve teklif fiyata dahil edilmesi gerektiğine yönelik iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No: 2020/056
Gündem No: 82
Karar Tarihi: 16.12.2020
Karar No: 2020/UH.II-2101

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz