ihalede sunulan Ticaret Sicil Gazetelerinin sunulduğu, dolayısıyla tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerinin son durumunun değişiklikten önceki Yönetmelik hükmüne göre tevsik edildiği, bu durumun güncel Yönetmelik hükmüne ve mevcut ihale dokümanına uygun olmaması

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde (1) (Değişik fıkra: 25/01/2017-29959 R.G./5. md.) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, (Değişik ibare: 30/09/2020-31260 R.G/3. md., yürürlük: 20/10/2020) bu Yönetmelik ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, teklif kapsamında sunulması zorunludur.….” hükmüne,

 

İdari Şartname’nin “İhale dokümanının kapsamı” başlıklı 5’inci maddesinde “5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

d) Standart formlar: … Standart Form-KİK030.0/H: Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge, …” düzenlemesine,

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mülga: RG: 25/1/2017-29959

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,…” düzenlemesine yer verilmiş anılan Şartname ekinde de söz konusu standart forma yer verilmiştir.

 

Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen “Müdürlüğümüze Bağlı Kuruluşlarımızın 2021 Mali Yılı Mamul Yemek” ihalesinde, 10.12.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile başvuru sahibi Doğan Srt Sosyal Hizm. Tem. Hizm. ve Ürün. Gıda Mad. Yemek Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan teklifin, “İdari Şartname’nin 7.1.b.2’nci maddesinde istenilen Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler Tablosunu sunulmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından İdari Şartname’nin 7.1.b.2’nci maddesini tevsik etmek amacıyla teklif dosyası kapsamında, ortaklara ve yöneticilerine ait bilgilerin yer aldığı “Ticaret Sicili Bilgileri Sorgulama Sonucu” başlıklı belge ile 8 Mart 2011 tarih ve 7767 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ve 23 Temmuz 2012 tarih ve 8117 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nin sunulduğu görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 3’üncü maddesi ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi değiştirilmiş olup, 25’inci maddesi ile de söz konusu değişikliğin anılan Yönetmelik’in yayımı tarihinden 20 gün sonra yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde tüzel kişi istekliler tarafından teklif dosyası kapsamında mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu göstermek amacıyla hangi belge sunulması gerektiğine ilişkin hüküm yer almaktadır. Anılan maddede yer alan hüküm 30.09.2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 3’üncü maddesi ile değiştirildiği ve bu değişiklik anılan Yönetmelik’in yayımı tarihinden 20 gün sonra yürürlüğe girdiği için ilanı veya duyurusu 20.10.2020 tarihinden sonra yapılacak ihalelerde tüzel kişi isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge olarak anılan Yönetmelik’in değiştirilen hükmü doğrultusunda tevsik etmeleri gerekmektedir.

 

Bu kapsamda değişiklikten önce ihalelere katılacak isteklilerin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgelerin teklif kapsamında sunulması zorunlu iken 30.09.2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan değişiklikten sonra tüzel kişi isteklilerin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerini tevsik etmek amacıyla tek başına Ticaret Sicil Gazetesi sunulması imkanı ortadan kaldırılarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” başlıklı “KİK030.0/H” standart formunun sunulması zorunlu hale getirilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından teklif dosyasında İdari Şartname’nin 7.1.b.2’nci maddesini tevsik etmek amacıyla Ticaret Sicil Gazetelerinin sunulduğu, dolayısıyla tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerinin son durumunun değişiklikten önceki Yönetmelik hükmüne göre tevsik edildiği, bu durumun güncel Yönetmelik hükmüne ve mevcut ihale dokümanına uygun olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının kamu ihale mevzuatına uygun olduğu sonucuna varılmış olup, anılan isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No 2021/005
Gündem No 59
Karar Tarihi 03.02.2021
Karar No 2021/UH.I-311

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz