ihalede tek geçerli teklif kaldığı göz önüne alındığında idare tarafından fiyat dışı unsur puanlaması yapılmasına ilişkin değerlendirme yapılmasına ihtiyaç kalmadığı düşüncesiyle hareket edildiği değerlendirilmekle birlikte birinci iddia kapsamında yapılan inceleme neticesinde başvuru sahibi tarafından teklif edilen numunelere yönelik demo işlemi yapılması gerekeceği, bu aşamada teklif edilen ürünlerin fiyat dışı unsur puanlaması için istenilen özellikleri haiz olup olmadığına ilişkin tespit ve değerlendirmelerinde demo tutanağında bulunması gerektiği

Toplantı No2020/049
Gündem No35
Karar Tarihi28.10.2020
Karar No2020/UM.I-1757

BAŞVURU SAHİBİ:

Medikoset Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Uygulama ve Araştırma Merkezi,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/357675 İhale Kayıt Numaralı “Biyokimya Laboratuvarı 8 Kısım (40 Kalem) Tibbi Malzeme Alımı” İhalesi (1. KISIM)

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 19.08.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Biyokimya Laboratuvarı 8 Kısım (40 Kalem) Tibbi Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Medikoset Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 18.09.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.09.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.10.2020 tarih ve 43815 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.10.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1530 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Kendi tekliflerinin demo işlemine iştirak etmedikleri gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı,  teklif edilen Siemens marka BnII model cihazın idarenin bünyesinde hali hazırda kurulu ve çalışır durumda bulunduğu, talep edilmesi durumunda demo işleminin gerçekleştirilebileceği,

2) İhalenin birinci kısmında ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmiş olan istekli tarafından teklif edilen cihazın İdari Şartname’nin 35’inci maddesinde yer alan fiyat dışı unsur kriterlerini karşılamadığı, teklif edilen ürünün AU 5800 model cihaz olduğu, söz konusu test menüsünde ihale listesinde yer alan 3.Kappa Zinciri ve 4. Lambda zinciri parametrelerinin yer almadığı, bu parametrelerin dış kanal aplikasyonu ile farklı marka kit temin edilerek yükleneceği, dilekçe ekinde sunulan Beckman Coulter AU serisi cihazların orjinal test listesinde söz konusu parametrelerin bulunmadığının görüleceği, bununla birlikte istekli tarafından ihale dosyasında sunulan ÜTS kayıtları incelendiğinde teklif edilen kitin Sentinel marka olduğunun görüleceği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 43’üncü maddesi “(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf istenebilir. Özel imalat süreci gerektiren mal alımları hariç, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar içeren doküman istenilmesi durumunda katalog istenilmesi zorunludur. İsteklilerin cevap vermesi ve açıklamada bulunması istenen hususlara ilişkin sorulara teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda yer verilir.

(2) İdare tarafından numune sunulmasının istenilmesi durumunda, hangi kalem/kalemler için numune istenildiği, numunenin sayısı ve gerekli görülen diğer hususlar ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede belirtilir.

(3) Numune sunulması istenilen kalem/kalemler için yeter sayı ve nitelikte numune alınması idarenin sorumluluğundadır. Malın niteliğinin birden fazla numune değerlendirmesi yapmaya uygun olup olmadığı ile kullanım ömrü dikkate alınarak en az bir adet numunenin idarede muhafaza edilmesi gerekir. Kurul ya da yargı kararları üzerine yeniden değerlendirme muhafaza edilen numune üzerinden yapılır.

(4) İhale dokümanında istenilen sayıda ve nitelikte numune, başvuru veya teklif dosyası ile birlikte idareye teslim edilir. Tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde numunenin teslim tarihi ve teslim adresi, idare tarafından tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında belirlenir ve ilgililere tebliğ edilir. İhale dokümanında düzenleme yapılması halinde numune, ihale veya son başvuru tarih ve saatine, tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde ise idare tarafından belirlenen teslim tarih ve saatine kadar posta veya kargo yoluyla da teslim edilebilir. Teslim edilen numunenin üzerinde, ihale, aday veya istekli bilgileri ile numune sunulan kalem bilgilerine yer verilir. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınarak, talep edilmesi halinde tutanağın bir sureti aday veya istekliye verilir.

(5) İhale komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda diğer katılım ve yeterlik belgeleri uygun bulunan aday ve isteklilerin numunelerinin değerlendirilmesine geçilir. İdare tarafından gerekli görülen hallerde, numune değerlendirilmesinin yapılacağı yer, tarih ve saat bilgisi aday veya isteklilere bildirilir. Numune değerlendirilmesinde numunenin fiziksel nitelikleri ile ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı kontrol edilir. Yapılan inceleme sonucunda, hazırlanacak tutanakta numunenin uygunluk durumu belirtilir ve uygun bulunmaması durumunda buna ilişkin gerekçelere yer verilir. (6) İş ortaklığında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılan düzenleme çerçevesinde; numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf sunulur. Konsorsiyumların katılabileceği ihalede, işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğrafa yönelik düzenleme her bir kısım için ayrı ayrı yapılır. Konsorsiyum ortaklarından her biri, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği kısım için istenilen yeterlik kriterini sağlamak zorundadır.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adı “Biyokimya Laboratuvarı 8 Kısım (40 Kalem) Tibbi Malzeme Alımı” şeklinde belirtilmiş olup itirazen şikâyet dilekçesinin incelenmesi neticesinde şikayete konu olan kısmın ihalenin birinci kısmı olduğu anlaşılmıştır.

 

Aynı Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesinde “İstekliler, 1., 3., 6., 7., 8. kısımlarda ihale gününden sonraki 10 iş günü içinde demo yapacaktır. Demo ilgili ayrıntılar İdari Şartnamenin diğer hususlar maddesinde  belirtilmiştir.” düzenlemesi,  

 

“Diğer hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde “Demosu yapılacak olan cihaz, sarf karşılığı cihaz veya cihaza dayalı sarf malzemesi ise, cihaz ile birlikte demo için gerekli olan tüm sarf malzemeleri yeterli miktarda istekli tarafından ücretsiz olarak karşılanmak zorundadır. Demo sırasında cihazı kullanmak üzere ihtiyaç duyulması halinde firma ilgili teknik elemanı hazır bulundurmak zorundadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

10.09.2020 tarihli ihale komisyonu kararının incelenmesi neticesinde, ihalenin şikayete konu birinci kısmına iki isteklinin teklif sunduğu, teklif sunmuş olan başvuru sahibinin demo işlemine iştirak etmediği gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, demoya katılan diğer istekli Beckman Coulter Biyomedikal Ürün. San. Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu numunelerin teknik şartnamede yer alan şartları karşıladığının belirtildiği anlaşılmış olup ihalenin birinci kısmında Beckman Coulter Biyomedikal Ürün. San. Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür

 

İhale işlem dosyası içerisinde yer alan 03.09.2020 tarihli “Numune Değerlendirme Raporu” incelendiğinde, numune getiren/getirmeyen firmalara ve sunulan numunelerin uygun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgilere yer verildiği, şikâyete konu birinci kısımda başvuru sahibinin numune getirmediği, Beckman Coulter Biyomedikal Ürün. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan numunelerinde uygun bulunduğunun belirtildiği anlaşılmış olup söz konusu raporun ihale komisyonundaki uzman üye sıfatıyla görevli bulunan kişilerce imzalandığı da tespit edilmiştir.  

 

Bununla birlikte, söz konusu belge ekinde 02.09.2020 tarihli “Demo Raporudur” başlıklı bir belgeye de yer verildiği, anılan belge içinde “Beckman Coulter firmasının teklif ettiği AU5811 marka cihaz ve turbidimetrik kitler, laboratuvarımızda yapılan demo sonucunda teknik şartnamede belirtilen maddelere uygun bulunmuştur.” ifadesinin yer aldığı ve söz konusu belgenin ihale komisyonunda uzman üye olarak görevli bulunan kişi tarafından imzalandığı anlaşılmıştır.

Öncelikle İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesi ile ihale komisyonu tarafından hazırlanan 19.08.2020 tarihli “Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” birlikte değerlendirildiğinde, isteklilerin teklifleri içeriğinde numune sunmalarına gerek bulunmadığı, yeterli bulunan isteklilerin ihale tarihinden sonraki 10 iş günü içerisinde demo yapmaları gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Gerek ihale işlem dosyası içerisinde gerekse EKAP üzerinden yapılan yazışmalar incelendiğinde, demo işleminin yapılacağı yerin adresinin ve tarihinin de yer aldığı talimatları içeren bir yazının idare tarafından hazırlanarak isteklilere gönderilmediği tespit edilmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda anılan 43’üncü maddesinin 5’inci fıkrasında idare tarafından gerek görülmesi halinde, numune değerlendirmesinin yapılacağı yer, tarih ve saat bilgisinin isteklilere bildirilmesi gerektiğinin belirtildiği, idari şartname içeriğinde teklif ile birlikte numune sunulmasının istenilmediği veya kitler ile birlikte cihazın da talep edildiği ihalelerde cihazların teklif ile birlikte numune şeklinde sunulması mümkün olmadığından teklif edilen kitlerin sözleşme süreci boyunca birlikte çalıştırılacağı cihazların da teknik kriterlerinin değerlendirilmesi gerekeceğinden, söz konusu değerlendirmenin ancak idare tarafından gerçekleştirilecek demo işlemi sonucunda tamamlanabileceği, Yönetmelik’in yukarıda anılan maddesinde yer alan “idare tarafından gerekli görülen hallerde” ifadesinden anlaşılması gereken durumun demo işlemine esas numunelerin teklif ile birlikte istenmemesi veya sözleşme süresince kullanılacak olan cihazın teklif ile birlikte sunulamaması hallerinin anlaşılması gerektiği sonucuna ulaşılmış olup idare tarafından başvuru sahibine demo işleminin yeri, zamanı ve saati bilgilerini içeren bir yazı yazılmadan, yalnızca İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesinde yer alan  “İstekliler, 1., 3., 6., 7., 8. kısımlarda ihale gününden sonraki 10 iş günü içinde demo yapacaktır” düzenlemesine dayanarak demo işlemini sonuçlandırılması ve başvuru sahibinin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması işlemi mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve  değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

 

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim  fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

“İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

 

Bu Kanunun 63 üncü maddesine göre ihale dokümanında yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

 

En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.” hükmü,

 

“Kamu İhale Kurumu” başlıklı 53’üncü maddesinde “…b) Bu Kanuna göre yapılacak ihaleler ile ilgili olarak Kurumun görev ve yetkileri aşağıda sayılmıştır:

 

1) İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin 35’inci maddesinde “35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Fiyat dışı unsurlar ve bu unsurlara ilişkin düzenlemeler ile hesaplama yöntemi 35.2. maddesinde yer almaktadır.

35.2. Fiyat dışı unsurlar:

35.2.1.

6., 7., 8.kısım malzemeler ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

1. kısım malzeme;

Nefelometrik yöntem ve listedeki tüm testlerin teklif edilen sistemin test menüsünde mevcut olmasına ait özellikler dikkate alınarak fiyat dışı nispi ağırlık uygulanacaktır.

a. Nefelometrik teklif fiyat dışı unsur avantajıdır. (%20)

b. Listedekitüm testlerin teklif edilen sistemin test menüsünde bulunması fiyat dışı unsur avantajıdır. (%3)

Fiyat Dışı Nispi Ağırlık Tablosuna Göre Örnek Bir Uygulama:

A Firmasının toplam fiyat teklifi:1.000.000 TL

B Firmasının toplam fiyat teklifi:800.000 TL

A Firmasının fiyat dışı kriterler % nispi ağırlığı : % 23

1.000.000 X(100-23)/100 = 770.000 TL

B Firmasının fiyat dışı kriterler % nispi ağırlığı : % 0

970.000 X (100-0)/100 = 800.000 TL olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan standart formlar incelendiğinde, ihale komisyonlarının ihale sürecindeki değerlendirmeye esas teklif bedellerini tutanak altına almaları ve gerekçeli ihale komisyonu kararını oluşturabilmeleri için KİK018.0/M ve KİK019.0/M nolu standart formlarının bulunduğu, söz konusu standart formlar içerisinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedellerine de her iki standart formda ayrı bir sütun açılarak yer verilmesi gerektiğinin dipnotlarda açıkça belirtildiği anlaşılmış olup ihale dokümanında fiyat dışı unsurların ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde kullanılacağına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı ihalelerde komisyonların söz konusu iki standart formuna yukarıda belirtilen sütunları açması ve tutanakları bu doğrultuda eksiksiz doldurmaları gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Kanun’un 37’nci maddesi gereğince idarelerin teklifleri değerlendirirken esas almaları gereken ana ölçütlerin ihale dokümanın ilgili kısımlarında belirtilmiş olan yeterlik belgeleri ve belgelerin taşıması gereken kriterler olduğu, ihale dokümanında yeterlik belgesi olarak belirlenmemiş belgeler ve kriterler üzerinden ihale komisyonlarının herhangi bir değerlendirme yapması mümkün olmayacağından bu doğrultuda yapılan değerlendirme sonucunda alınan kararların da mevzuata uygun olmayacağı açıktır.

 

Öncelikle ihale işlem dosyası içerisinde yer alan, teklif edilen fiyatlara ilişkin tutanak ve ihale komisyonu kararı tutanağı incelendiğinde KİK018.0/M ve KİK019.0/M nolu standart formlara uygun olarak düzenlenmediği, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirleneceği İdari Şartname’nin ilgili maddesinde belirtilmesine rağmen fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedellerine ilişkin sütunlara iki tutanakta da yer verilmediği, komisyonca ihale sürecinde alınacak kararların tümünün yazılı ve komisyonun üyelerinin imzalarını taşıması gerektiği, mevcut durumun da 10.09.2020 tarihli ihale komisyonu kararı içeriğinde teklif bedellerinin fiyat dışı unsurların dikkate alınarak değerlendirildiğine ilişkin sütunların bulunmaması durumunun idarenin ihalenin şikâyete konu birinci kısmında anılan işlemi gerçekleştirmediği yönünde ele alınması gerekeceği ve bu durumun mevzuata uygun olmayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

 

İdari Şartname’nin 7’nci maddesi incelendiğinde,  fiyat dışı unsurların değerlendirilebilmesi doğrultusunda muhtemel iki ölçüte yer verildiği,  bunların sırasıyla 7.5.3.4’üncü maddesinde yer alan “İstekliler Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri Kapsamında teklif ettiği ürünleri, ürün takip sistemindeki (ÜTS) verileri kullanarak ihale dosyası ekinde bulunan TİTUBB Bilgi Formunu  hazırlayacak ve ürünler ” Kapsam Dışı” ise kapsamdışı olduğunu belirtecektir. TİTUBB Bilgi Formunu hazırlamayanlar aynı bilgileri teklif mektubunda veya ÜTS çıktısı şeklinde verecektir. İstenen bu belgeler, ihale dosyası ile birlikte verilecektir.” düzenlemesi kapsamındaki belgeler ile 7.5.6’ncı maddesi gereğince yapılacak olan demo işlemi olduğu anlaşılmış olmakla birlikte ihale komisyonu tarafından hazırlanmış olan demo/numune değerlendirme raporlarında fiyat dışı unsurların karşılanıp karşılanmadığına ilişkin bir ifadenin de bulunmadığı görülmüştür.

 

İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde “İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.” düzenlemesi yer aldığından Teknik Şartname içeriğinde açık ve net bir şekilde isteklilerin teklifleri ile birlikte sunmaları gereken herhangi bir belgenin de yeterlik belgesi olarak kabul edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. İhalenin birinci kısmına ait Spesifik Protein Testleri Teknik Şartnamesi’nin 17’nci maddesinde “Şartnameye verilecek cevap metni teklif edilecek cihazlar ve test reaktiflerine ait orijinal katalogları içermeli, her maddeye tek tek cevap verecek şekilde hazırlanmalı ve ilgili belgeler dosyaya eklenmelidir.” düzenlemesi yer almasına rağmen söz konusu madde içerisinde Kanun’un 4’üncü maddesinde tanımlarına yer verilen “istekli” veya “teklif” ifadelerine yer verilmediği, bu nedenle şartnameye verilecek cevapların ve katalogların istekliler tarafından teklif içeriğinde idareye sunulması gerektiği yönünde bir yorum yapılamayacağı sonucuna varıldığından ihale komisyonunun Kanun’un 37’nci maddesine göre yapacağı değerlendirmelerinde esas alınamayacağı sonucuna ulaşılmış olup ihale komisyonunun fiyat dışı unsurların sağlanıp sağlanmadığına ilişkin kararını 7.5.3.4’üncü maddede istenilen belgeler ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştireceği demo işlemi sonucunda karar verebileceği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yapılan yorum gereği idarenin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak teklif bedellerine ulaşıldığına dair tek kanıtı olan tutanakların mevzuata uygun şekilde hazırlanmadığı, bu durumun idarenin bu işlemi gerçekleştirmediği yönünde ele alınması gerektiği, Kanun’un 53’üncü maddesi gereğince idare tarafından gerçekleştirilmeyen işlemlerin Kurum tarafından incelenmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

Bu itibarla, ihalenin şikayete konu 1’inci kısmına iki istekli tarafından teklif verildiği, ihale komisyonu kararı ile bu isteklilerden başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bu durumda ihalede tek geçerli teklif kaldığı göz önüne alındığında idare tarafından fiyat dışı unsur puanlaması yapılmasına ilişkin değerlendirme yapılmasına ihtiyaç kalmadığı düşüncesiyle hareket edildiği değerlendirilmekle birlikte birinci iddia kapsamında yapılan inceleme neticesinde başvuru sahibi tarafından teklif edilen numunelere yönelik demo işlemi yapılması gerekeceği, bu aşamada teklif edilen ürünlerin fiyat dışı unsur puanlaması için istenilen özellikleri haiz olup olmadığına ilişkin tespit ve değerlendirmelerinde demo tutanağında bulunması gerektiği, akabinde fiyat dışı unsur puanlaması yapılabileceği dolayısıyla idare tarafından söz konusu işlemlerin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilerek ihalenin karara bağlanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin şikayete konu 1’inci kısmına ilişkin olarak mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmeyen başvuru sahibine yönelik demo işlemi ve her iki isteklinin fiyat dışı unsur puanlamasına ilişkin işlemlerin kararda yer verilen tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Öte yandan, ihalenin şikâyete konu kısmının yaklaşık maliyeti dikkate alındığında 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi uyarınca ödenmesi gereken itirazen şikâyet başvuru bedelinin 6.139,00 TL olduğu, başvuru sahibi tarafından toplam yaklaşık maliyet üzerinden 18.426,00 TL’nin Kurum hesaplarına yatırıldığı, bu nedenle fazla ödendiği tespit edilen 12.287,00 TL’nin yazılı talebi halinde başvuru sahibine iadesinin gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

 

 

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz