ihale konusu işin yapısı ve niteliği itibarıyla Kanun maddesinde arsa temini mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartının aranmayacağı belirtilen “çmesuyu isale hattı projesi kapsamında değerlendirilebileceği
Devamı...

Taraflar arasındaki ön sözleşme maddesinde bedelin tesislerin kooperatife devredildiği tarihten itibaren … yıl sonra başlamak üzere … yıllık müddetle eşit taksitler halinde faizsiz olarak kooperatif tarafından idareye ödenmesi öngörülmüş ise de bu düzenleme kabul ve ödemeden kaçınmama halinde yapılacak ödemelere ilişkin olup, iş sahibinin bedeli ödemede temerrüdü ve dava açılması halinde uygulanması mümkün değildir
Devamı...

 fesih nedenlerini “paçal kazılarda kazı klaslarının fahiş düzenlenmiş olması, hak edişlerde arazi yapısı ve plankote hilafına suni olarak kazı kübajlarının fazla hesaplanarak haksız olarak bedelinin alınması, kalıp imalâtlarında yerinde yapılan kalıp imalâtı hilafına *poz nolu birim fiyatı yüksek özel kalıp yapılmış gibi yükleniciye ödeme yapılması, atölye demir doğramalarının mevcut yapıların misli miktarı yapılmış gibi hak edişlerle tahsil edilmesi, şantiye taşımaları birim fiyatlara dahil olduğu halde beton taşıması pozu altında ayrıca ödeme yapılması, yıl içinde tahsis edilen ödemelerin aynı yıl içerisinde bire bir birim fiyatları ile dönüştürülmemesi neticesinde yapılan fazla ödemeler” olarak açıklanmıştır
Devamı...

Arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmeleri tapuda pay devrini de içerdiğinden, tarafların tek taraflı irade beyanı ve bunun karşı tarafa ulaşmasıyla feshi mümkün değildir
Devamı...

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri tapuda pay devrini de içerdiğinden yapılması özel şekil şartına tabi olduğu gibi dönme suretiyle sona ermesi de tek taraflı irade beyanının karşı tarafa ulaştırılmasıyla mümkün değildir Ancak tarafların tamamının katılım ve dönme konusundaki uygun iradelerinin birleşmesiyle sona erdirilebileceği gibi açılacak dava sonucu verilecek dönme nedeniyle sona erme kararının kesinleşmesiyle sona erecektir Bu sona erme arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmelerinde kural olarak ani edimli olması nedeniyle geriye etkili olacağından arsa sahibi bedel olarak verdiği tapu paylarını tapu iptâli ve tescili davası açmak suretiyle isteyebilir 1
Devamı...

dava tarihinde 5 yıllık zaman aşımı süresi henüz dolmamış olup taraflara hukuki vasıflandırmayı yapmak ise hakime aittir Davacıların talep edebilecekleri eser sözleşmesinin geriye etkili olarak feshedilmesi halinde yüklenicinin talep edebileceklerinden ibarettir Bu durumda yüklenici arsa sahiplerinden imara sözleşmeye fen ve sanat kurallarına uygun yapılan imalat bedelleri talep edilebilecektir 1
Devamı...

yeniden bilirkişi heyeti oluşturularak yüklenicinin fiyat farkından kaynaklanan alacakların hesaplanması, yapılan ödemelerin düşülmesi ve * nolu hakedişten kesilen gecikme cezasına yönelik talebin reddine karar vermek gerektiğine işaret edilmiş ve mahkemece yapılan yargılamanın oturumunda bozma ilamına uyulmasına karar verilmiştir Yargıtay’ın bozma kararına uyan mahkeme, bozma kararı uyarınca işlem yapmak ve hüküm vermek zorundadır Çünkü, mahkemenin bozma kararına uyması ile bozma kararı lehine olan taraf yararına bir usulü müktesep hak doğmuştur  Bozma ilamına uyan mahkeme bozma doğrultusunda iki ayrı heyetten bilirkişi raporu almış ise de; alınan raporların bozmaya uygun olarak düzenlendiği ve taraflar arasında düzenlenen sözleşme maddesine uygun olduğu söylenemez Öte yandan çelişkili olan bu raporlarda yapılan hesaplamalar dava tarihini aşar şekilde fiyat farkı hesaplaması yapmış olmakla bu hali ile de hükme esas alınamaz
Devamı...

İmar Yasası maddesine göre ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak inşa edilen yapılarda ruhsata aykırılık giderilemiyorsa Yasa maddesi hükmü gereğince ilgili belediye veya valilikçe inşaat derhal durdurulur ve yasal hale getirilmesi olanaksız ise veya ruhsat ve eklerine ya da imar mevzuatına aykırılık öncelikle yüklenici tarafından giderilemiyorsa bu hali ile yapılan yapının yıktırılmasına karar verilir ve anılan Yasa maddesi hükmü gereğince de yapı sahibine ve yükleniciye ceza yaptırımı uygulanır
Devamı...

ruhsatsız yapım işi ihale inşaatlarında eksik ayıplı ve fazla imalat değerlendirilmesi de yapılamaz 1
Devamı...

Davacı dava dilekçesinde davalı ile aralarında akdî ilişki bulunduğunu iddia etmiş ise de davalı akdî ilişkiyi inkâr etmiş davacı buna dair yazılı bir belge sunamamıştır Kurulduğu iddia edilen temel hukuksal ilişki TBK maddesinde tanımlanan eser sözleşmesidir Kural olarak eser sözleşmesi zorunlu şekil koşuluna bağlı değildir Ancak sözlü yapılan sözleşme inkâr edildiği takdirde sözleşmenin yapıldığı zamanki miktar veya değeri HMK maddesindeki miktardan fazla ise akdî ilişkinin anılan yasa hükmü gereğince davacı tarafından yazılı delille kanıtlanması zorunludur Akdî ilişkinin tanık delili ile kanıtlanabilmesi için ya davacı tarafından yazılı delil başlangıcına dayanılmış olması veya davalının tanık dinlenmesine açıkça onay vermiş olması gerekir 1
Devamı...

Eser sözleşmeleri teslim yüklenicinin tamamladığı eseri sözleşmeyi ifa etmek niyeti ile iş sahibinin fiili hakimiyetine geçirmesi olarak tanımlanmaktadır Teslimi kanıtlama yükü somut olaydaki savunmaya göre taşeronlarda olmakla bu teslimin nasıl kanıtlaması gerektiği davanın çözüm noktasını oluşturmaktadır  1 Taşeronun (yüklenicinin ) meydana getirdiği eseri teslim ettiği vakıasını, teslim, hukuki işlem değil, hukuki fiil olduğundan kural olarak her tür kanıtla bu arada tanıkla dahi ispat edebilir
Devamı...

Eser sözleşmesi davalı şirketi temsile yetkili kişiler olduğunun anlaşılması halinde teslimin kanıtlandığının kabulüyle mahallinde uzman teknik bilirkişi marifetiyle keşif ve bilirkişi incelemesi yapılarak montajın yapılıp yapılmadığının incelenmesi, işin yapıldığının anlaşılması halinde bedelinin yapıldığı tarihteki mahalli piyasa fiyatlarıyla belirlenmek üzere gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp irsaliyesinde davalı yetkilisinin imzasını taşıyan 1 faturanında davacı alacağına eklenmek suretiyle sonucuna uygun karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi doğru olmadığı gibi davacının icra inkâr tazminatı talebi de bulunduğu halde gerekçesini de göstermek suretiyle bu konuda olumlu yada olumsuz hüküm kurulmaması da doğru olmamış bu nedenle kararın davacı yararına bozulması gerekmiştir
Devamı...

taraflar arasında kurulan sözleşme ilişkisinde yazılı bir sözleşme ve bu sözleşmede yer alan teslime dair bir delil sözleşmesi niteliğinde teslim vakıasının ispatına dair bir hüküm bulunmadığından davacı yüklenici teslim vakıasını her tür delil ile kanıtlayabilecektir Davacı vekili dava dilekçesinde ve cevaba cevap dilekçesinde sevk irsaliyesine delil olarak dayanmış ve yargılamanın oturumunda her iki taraf vekili tanık olarak  dinlenmesini talep etmiş olmakla usulüne uygun şekilde teslim vakıasına dair olarak bu tanık dinlenmeli ve diğer deliller de gözetilmek suretiyle teslim yapılıp yapılmadığı hususu hiç bir duraksamaya yer vermeyecek şekilde belirlenmeli buna göre uyuşmazlık hükme bağlanmalıdır Tarafların delilleri toplanmaksızın ve bu konudaki taraf vekillerinin talepleri reddedilmek suretiyle esasa dair hüküm kurulması, Anayasa Avrupa İnsan Hakları Sözleşme maddelerinde düzenlenen adil yargılanma hakkının en önemli unsuru olan hukukî dinlenme hakkının ve dolayısıyla savunma hakkının ihlali niteliğinde değerlendirilmiş usul ve yasaya aykırı hükmün bozulması gerekmiştir
Devamı...

eser sözleşmesinden doğan alacak davaları 5 yıllık zaman aşımı süresine tabi olup TBK nın maddesi hükümleri gereğince zaman aşımı alacağın muaccel olması ile işlemeye başlayacaktır. Alacağın muaccel-istenebilir olduğu tarih de sözleşmenin feshi iradesinin diğer tarafa ulaştığı tarih olup somut olayda en geç davanın açıldığı tarihdir Kısmi dava açılması halinde zaman aşımı dava edilen alacak yönünden kesinleşeceğinden açılan kısmi davanın fazlaya ilişkin hak yönünden zaman aşımını kesici etkisi bulunmamaktadır.
Devamı...

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri kural olarak ancak mahkeme kararıyla feshedilebilir Bu kuralın istisnası fesih konusunda taraf iradelerinin birleşmesidir. Somut olayda ek protokol ile davalılar arasında kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshedilmediği bu protokolden sonra davalılar arasında fesih iradeleri de birleşmediği gibi davalı arsa sahipleri tarafından fesihle ilgili açılmış bir dava veya alınmış bir karar bulunmadığından mahkemenin kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshedildiğine dair kabulü doğru olmamıştır Taraflar arasındaki kat karşılığı inşaat sözleşmesi halen geçerli olduğuna ve davacılar tarafından inşaattaki eksiklerin de kendileri ile yükleniciden bağımsız bölüm satın alan dava dışı 3. kişiler tarafından tamamlandığı söylendiğine göre uyuşmazlığın bu çerçevede değerlendirilip sonuçlandırılması gerekir 
Devamı...

kat karşılığı inşaat sözleşmesi akdedildiğini, inşaat için gerekli, proje ve benzeri tüm iş ve işlemlerin tamamlanması için de davalıya vekâlet verildiğini, sözleşmeye göre inşaatın, temel ruhsatından itibaren 12 ay içinde tamamlanacağının kararlaştırıldığını, davalının, dava tarihine kadar geçen 24 ayı aşkın sürede yapı ruhsatını almadığını, inşaatı da göstermelik bir beton dökerek yarım bıraktığını, davalının, inşaatı teslim etmeyerek müvekkilinin zararına sebep olduğunu bu nedenlerle kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshine, davacının uğramış olduğu menfi ve munzam zararların tahsiline karar verilmesini talepli dava
Devamı...

sebep göstermeksizin sözleşmeyi haksız olarak feshettiklerinden iş-arsa sahibi davacı haksız fesih nedeniyle uğradığı kâr ve bu arada mahrum kaldığı kira kaybını istemesi mümkündür
Devamı...

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan karşılıklı edimler katma değer vergisini doğurmaz
Devamı...

Davacının ihale sözleşmesi ile üstlendiği edimini yerine getirdiğini ve bunun dışında projede yer almayan ekstra işler de yaptığını, davalı idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmeler olduğunu, tarihinde işyeri adresine gidilmişse de ihaleye konu taahhüt yapılacak arsadaki yüksek gerilim, doğalgaz, elektrik vb. imalâtların deplase edilmemesi ve inşaat ruhsatı alınmaması sebebiyle yer tesliminin yapılamadığını, fiili yer tesliminin * tarihinde resmi olarak yapıldığını, davalıdan kaynaklanan nedenlerle yer tesliminin 9 ay gecikme ile yapıldığından dolar kurunda %30 artış meydana geldiğini ve fiyat farkı talep edildiğini, bu talebe olumlu bir yanıt alınamadığını, proje değişikliklerinden dolayı da davacının zarara uğradığını, fazlaya ilişkin haklar saklı olmak üzere *TL maddi, * TL manevi tazminatın faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile ilgili yargı kararı
Devamı...

imar plan değişikliğinin tamamlanmamasında arsa sahipleri ve yüklenici kusursuz olmakla birlikte, sözleşme tarihinden dava tarihine kadar arsa sahiplerinin tahammül edebilecekleri makul bekleme süresi çoktan geçmiş olmasına rağmen, imar plan değişiklikleri sonuçlandırılıp yapı ruhsatı alınarak inşaata başlanamaması nedeniyle davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanlış değerlendirme ile reddi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur
Devamı...

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmelerinin tek taraflı irade beyanı ve bu beyanın karşı tarafa ulaşmasıyla feshi mümkün olmayıp fesihte taraf iradelerinin uyuşması ya da feshin mahkeme kararıyla yapılması zorunludur. Tek taraflı irade beyanıyla fesih yapılamayacağından, davacının sadece feshin tesbitini istemekte hukuki yararı bulunmamakta ise de, davacının el atmanın önlenmesi ve sözleşmekonusu arsanın kendisine teslimi talebi de olup birlikte değerlendirildiğinde el atmanın önlenmesi ve taşınmazın teslimini isteyen arsa sahibinin sözleşmeden dönmeyi de talep etmiş sayılacağının kabulü gerekir
Devamı...

yapım işi ile ilgili olarak yüklenici tarafından ödenmesi gereken yapı ruhsatı ücretinin kurum bütçesinden ödenmesi sonucu oluşan*TL kamu zararı
Devamı...

kat mülkiyetine konu olmaya elverişli bir taşınmaz üzerindeki ortaklığın giderilmesi
Devamı...

dosya davacısı gerçek kişi arasında imzalanan  eser sözleşmesinden kaynaklanmadığı Yanlar arasında yazılı sözleşme bulunduğuna ve kat malikleri kurulunca site yönetimine gerekli yetkiler verildiğine göre davacı birleşen dosya davalısı site yönetiminin her iki davada da taraf sıfatının bulunduğunun kabulü gerektiği  Mahkemece işin esasına girilip toplanacak delillere göre karar verilmesi gerekirken dava şartı olan “taraf ehliyeti” ile dava şartı olmayan “taraf sıfatı (husumet)” kavramlarının karıştırılarak ve yasa maddeleri hatalı yorumlanarak yazılı şekilde asıl ve karşı davanın reddi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir
Devamı...

Tapu iptali ve tescil istemi aynı zamanda sözleşmelerin geriye dönük olarak feshi istemini de içerdiğinden asıl ve ek sözleşmelerde yüklenici sıfatıyla yer alan …. hakkında ayrıca dava açılıp bu dava ile birleştirilmesi suretiyle taraf teşkili sağlanmadan yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir
Devamı...

İMAR KANUNUN MADDESİ UYARINCA YAPILARIN YIKTIRILMASINA KARAR VERİLEBİLMESİ İÇİN İDARECE DÜZENLENEN YAPI TATİL TUTANAĞINDA RUHSATA AYKIRILIKLARIN SOMUT VE AYRINTILI OLARAK DÜZENLENMESİ GEREKTİĞİ hk
Devamı...

sözleşme adi yazılı şekilde olsa bile, yüklenici edimini (bina meydana getirme borcunu) tamamen veya reddolunmayacak oranda yerine getirmişse arsa sahibi artık bu sözleşmenin geçersizliğini ileri süremeyeceği hk
Devamı...

Taraflar arasındaki sözleşme kira karşılığı inşaat yapımından kaynaklandığından tek taraflı irade beyanı ve bunun karşı tarafa ulaşmasıyla hukuki sonuçları
Devamı...

arsa sahipleri ile davalı yükleniciler arasında  arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığı davalı yüklenicilerin edimlerini sözleşmeye uygun şekilde yerine getirmedikleri hk
Devamı...

çatı yapımı proje değişikliği gerektirmekte olup kat maliklerinin oy birliği ile alacağı kararla yapılabileceği
Devamı...

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi cezayı aşan zararın tahsili
Devamı...

Sözleşmelerde yapı kullanma izin belgesinin kimin alacağının belirtilmesi hk
Devamı...

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN TAZMİNAT İSTEMİNDE GÖREVLİ MAHKEME HANGİSİDİR
Devamı...

sözleşme ile mülkiyeti davalı adına olan gayrımenkuller üzerine iş merkezi yapıp 15 yıl boyunca işletip 15 yılın sonunda davalı idareye teslimi işini üstlendiklerini sözleşmede 15 yıllık sürenin altı ayının inşaata başlamak için alınacak ruhsat süresi ve yer teslimi, teslimden sonra 20 aylık inşaat süresi kalan 12 yıl 10 aylık sürenin ise işletme süresi olarak öngörüldüğünü, ancak davalıdan kaynaklanan nedenlerle inşaata kararlaştırılan tarihte başlayamadıklarını, bitiminden sonrada yine davalıdan kaynaklanan nedenlerle belediye tarafından iskan ruhsatı verilmediğini, sonuçta sözleşmede öngörülen 15 yıllık sürenin 1/3’ünden fazlasının geçtiğini, harcanan bedel ve  ödenen kira bedellerinin bu aşamadan sonra zararlarını karşılamayacağını belirterek fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak dava değerini * TL olarak göstermek suretiyle taraflar arasındaki kira sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğinin tespitine ödenen kira bedellerinin ve diğer masraflarının ödeme tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesi talepli dava kararı
Devamı...

Arsa payı düzeltme davasında yıkımı önlemek amacıyla ihtiyati tedbir olarak mahkemeden yıkımın durdurulması kararı verilmesi
Devamı...

Arsa payı düzeltme davası açma süresi
Devamı...

kat irtifakı kurulmadan kat mülkiyetine geçilmiş ise kat mülkiyetine geçiş tarihindeki bağımsız bölüm arsa payı değeri dikkate alınması gereklidir
Devamı...

Arsa payı düzeltme davası kimlere karşı açılır
Devamı...

gayrimenkulün üstüne kat ilavesi veya mevcut çekme kat yerine tam kat yapılması veya zemin veya bodrum katlarında veya arsanın boş kısmında kanunun * maddesinde yazılı yerlerin sonradan yapımı veya ilavesi
Devamı...

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ZARARIN TESPİTİ
Devamı...

Arsa sahibi müteahhide önceden tapuyu devretmiş ve müteahhitte fazladan yapılan (sözleşme dışı) bağımsız bölümlerden pay vermek istemezse, arsa sahibi müteahhide karşı, payı ile ilgili tapu iptali ve tescil davası açabileceği gibi, payına isabet eden kısmın rayiç değerini de isteyebilir
Devamı...

TEK TARAFLI İRADE BEYANI İLE VE MAHKEME KARARI OLMAKSIZIN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLEMEYECEĞİ
Devamı...

İmar Yasası maddesi hükmü uyarınca bazı istisnalar dışında, bütün yapılar için belediye veya valiliklerden yapı ruhsatı alınması zorunludur Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak inşa edilen yapılarda ruhsata aykırılık giderilemiyorsa Yasa maddesi hükmü gereğince ilgili belediye veya valilikçe inşaat derhal durdurulur ve yasal hale getirilmesi olanaksız ise veya ruhsat veya eklerine ya da imar mevzuatına aykırılık öncelikle yüklenici tarafından giderilemiyorsa bu hali ile yapılan yapının yıktırılmasına karar verilir ve anılan Yasa’nın * maddesi hükmü gereğince de yapı sahibine ve yükleniciye ceza yaptırımı uygulanır İmar Kanunu’ndaki bu düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup mahkemelerce re’sen gözetilmelidir
Devamı...

Dava, taraflar arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca eksik ve ayıplı imalât bedelinin tahsili istemi
Devamı...

ihale yüklenicinin fazla imalata ilişkin davasında bahçe duvarına ilişkin talebi *TL olduğu halde talep aşılarak HMK maddesine aykırı biçimde * TL ye hükmedilmesi doğru olmadığı gibi yapım yılı piyasa fiyatları yerine Bayındırlık birim fiyatlarından hesaplayan bilirkişi raporuyla bağlı kalınması taraflar arasında kira sözleşmesi bulunmayıp eser sözleşmesinin bir türü olan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde gecikme tazminatına faiz yürütülmesi için BK nın maddesi uyarınca temerrüdün varlığı zorunlu olduğu halde kira sözleşmesi varmışcasına aylık dönemler halinde faize hükmedilmiş olması
Devamı...

ihale kararının ita amirince onaylandığının ilgililere bildirilmesi üzerine başkaca herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın  ihale bedeli vergi, resim ve harçlar ile diğer giderlerin ilgililerce ödenmesi gerektiği aksi halde ihalenin iptal edileceği ve varsa geçici teminatın bütçeye irat kaydedileceği hk (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun “Tebligat” )
Devamı...

Davacıya Ait Bağımsız Bölümün Hangi Tarihte Tamamlanıp Teslim Edilmesi Gerektiği ve Bu Tarihten İtibaren Yapı Kullanma İzin Belgesinin Alındığı Tarihe Kadar Ne Kadarlık Gecikme Olduğunun Tespiti
Devamı...

İMAR PLANLARINA KARŞI GENEL DAVA AÇMA SÜRESİ
Devamı...

İMAR PLANINA İTİRAZ EDİLMEMİŞSE DAVA AÇMA SÜRESİ
Devamı...

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ ÜZERİNE DAVA AÇMA SÜRESİ
Devamı...