Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri kural olarak ancak mahkeme kararıyla feshedilebilir Bu kuralın istisnası fesih konusunda taraf iradelerinin birleşmesidir. Somut olayda ek protokol ile davalılar arasında kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshedilmediği bu protokolden sonra davalılar arasında fesih iradeleri de birleşmediği gibi davalı arsa sahipleri tarafından fesihle ilgili açılmış bir dava veya alınmış bir karar bulunmadığından mahkemenin kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshedildiğine dair kabulü doğru olmamıştır Taraflar arasındaki kat karşılığı inşaat sözleşmesi halen geçerli olduğuna ve davacılar tarafından inşaattaki eksiklerin de kendileri ile yükleniciden bağımsız bölüm satın alan dava dışı 3. kişiler tarafından tamamlandığı söylendiğine göre uyuşmazlığın bu çerçevede değerlendirilip sonuçlandırılması gerekir 
Devamı...

kat karşılığı inşaat sözleşmesi akdedildiğini, inşaat için gerekli, proje ve benzeri tüm iş ve işlemlerin tamamlanması için de davalıya vekâlet verildiğini, sözleşmeye göre inşaatın, temel ruhsatından itibaren 12 ay içinde tamamlanacağının kararlaştırıldığını, davalının, dava tarihine kadar geçen 24 ayı aşkın sürede yapı ruhsatını almadığını, inşaatı da göstermelik bir beton dökerek yarım bıraktığını, davalının, inşaatı teslim etmeyerek müvekkilinin zararına sebep olduğunu bu nedenlerle kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshine, davacının uğramış olduğu menfi ve munzam zararların tahsiline karar verilmesini talepli dava
Devamı...

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmelerinin tek taraflı irade beyanı ve bu beyanın karşı tarafa ulaşmasıyla feshi mümkün olmayıp fesihte taraf iradelerinin uyuşması ya da feshin mahkeme kararıyla yapılması zorunludur. Tek taraflı irade beyanıyla fesih yapılamayacağından, davacının sadece feshin tesbitini istemekte hukuki yararı bulunmamakta ise de, davacının el atmanın önlenmesi ve sözleşmekonusu arsanın kendisine teslimi talebi de olup birlikte değerlendirildiğinde el atmanın önlenmesi ve taşınmazın teslimini isteyen arsa sahibinin sözleşmeden dönmeyi de talep etmiş sayılacağının kabulü gerekir
Devamı...

Tapu iptali ve tescil istemi aynı zamanda sözleşmelerin geriye dönük olarak feshi istemini de içerdiğinden asıl ve ek sözleşmelerde yüklenici sıfatıyla yer alan …. hakkında ayrıca dava açılıp bu dava ile birleştirilmesi suretiyle taraf teşkili sağlanmadan yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir
Devamı...

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi
Devamı...

ihale Davası arsa payı inşaat yapım sözleşmesinin geriye etkili feshi tapu iptâli tescil ve men müdahale istemleri hk
Devamı...

Dava, kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan fesih ve tapu iptâl tescil talebine ilişkin olup ilk derece mahkemesince davanın reddine dair verilen karara karşı davacılar tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuş, görevli ve yetkili … Bölge Adliye Mahkemesinin istinaf başvurusunun reddine dair verilen karar davacılar tarafından temyiz edilmiştir.
Devamı...

sözleşmede aynen “bu tarihten itibaren söz konusu işlemden doğan hak ve yükümlülüklerimiz karşılıklı olarak sona ermiştir. Bu tarihten sonra bu işleme dayanarak birbirimizi sorumlu tutmayacağız.” ibaresini kullanmışlardır. Taraflar, vekilleri aracılığıyla düzenleme şeklinde fesihname ile aralarındaki sözleşmeyi sona erdirmişler ve bu sözleşmeye dayalı olarak herhangi bir hak ve talepte bulunmayacaklarını kararlaştırmışlardır
Devamı...

Dava, eser sözleşmesinin haksız feshi nedeniyle imalât bedeli ve cezai şart bedelinin tahsili için yapılan icra takibine itirazın iptâli, takibin devamı, icra inkâr tazminatı istemine ilişkin olup, mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekilleri tarafından süresi içinde temyiz edilmiştir
Devamı...

Dava, eser sözleşmesi ilişkisinden kaynaklanmakta olup, yüklenicinin sözleşmede belirtilen sorumluluğu yerine getirmemesi ve işi süresinde bitirmemesi nedeniyle sözleşmenin feshi sonucu iki adet çekle ilgili ödenmemesi için ihtiyati tedbir kararı verilmesi, söz konusu çeklerin icra takibine konu edilmemesi, bu çeklerle ilgili borçlu bulunulmadığının tespiti, söz konusu çeklerin iptâli, sözleşme gereği yapılan ödemeler sebebiyle 5.000,00 TL alacak istemine ilişkindir
Devamı...

Dava, arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinin arsa sahibince haksız olarak feshi nedeniyle manevi ve maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda ıslah ile artırılan miktar da dikkate alınarak maddi tazminat talebinin davalı … hakkında kısmen kabulü, manevi tazminat isteminin reddi ile …, Tevfik Tolun ve idil inşaat aleyhine açılan davanın dava şartı ve husumet yokluğundan reddine dair verilen ikinci kararı
Devamı...

Dava, yüklenicinin arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan edimlerinin ifasında temerrüde düştüğü iddiasıyla; sözleşmenin geriye etkili feshi ve taşınmazın tapu kaydına konulan şerhlerin kaldırılması istemiyle açılmış olup, mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın reddine dair verilen karar
Devamı...

Dava, Düzenleme Şeklinde Yapılmış Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşlığı İnşaat Sözleşmelerinin feshi ile tapu iptâli ve tescil istemine ilişkin olup, mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar
Devamı...

Dava, eser sözleşmesinin bir türü olan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi’nin geriye etkili olarak feshine ilişkin olup mahkemece davanın aktif husumet eksikliği nedeniyle reddine dair verilen hüküm Yargıtay 23. Hukuk Dairesi tarafından bozulmuş, bozmaya uyularak yapılan yargılama neticesinde davanın kabulüne dair verilen hüküm davalı … vekilince yasal süresi içerisinde temyiz edilmiştir
Devamı...

Dava, kat karşılığı inşaat sözleşmesinin ifa imkansızlığı nedeniyle geriye etkili olarak feshi ve tapu kaydındaki şerhin terkini istemine ilişkin olup, mahkemece davanın kabulüne dair verilen hüküm
Devamı...

Dava, eser sözleşmesinin teminatı olarak verildiği ve bedelsiz kaldığı iddia edilen bonodan dolayı borçsuzluğun tesbiti ve kötüniyet tazminatı istemine ilişkindir. Mahkemece boçsuzluğun tesbitine kötü niyet tazminatı isteminin reddine dair verilen karar, davalı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmiştir.
Devamı...

un kaba inşaat işlerini tamamladığı, bir kısım cüz i ödemeler dışında ödeme yapılmaması üzerine yapım işinin durdurulduğu, inşaatın durmasından sonra dava dışı … nın davalı … ile aralarında yapmış oldukları yap işlet devret sözleşmesini davacının inşaat yapım işinden doğan alacaklarının davalı veya inşaatı devralacak firmalarca ödenmesi koşuluyla feshettiği ve bu şartlarda davalıyı ibra ettiği, davalının şartlı feshi
Devamı...

dava dışı yüklenici … davalı iş sahibi … ile arasındaki yap işlet devret sözleşmesini, davacı … in inşaat yapımından kaynaklanan alacaklarının davalı … veya inşaatı devralacak firmalarca ödenmesi koşuluyla feshetmiştir. Fesihten sonra davalı iş sahibi … ile dava dışı ikinci yüklenici….arasında sözleşme imzalanmış, bu sözleşmede davacının yaptığı imalat anahtar teslim götürü bedele dahil edilmiştir
Devamı...

Eser sözleşmelerinde yüklenicinin işi ayıplı ifası halinde ayıbın giderilmesi bedeline hükmedildiği takdirde eserde ayrıca değer kaybı oluşacağı kabul edilemeyeceğinden ayıbın giderilmesi bedeli  ile birlikte ayrıca değer kaybı adı altında *tl ye hükmedilmesi doğru olmamış, kararın bu yönden de davalı yüklenici … lehine bozulması gerekirken temyiz incelemesinde bu husus zuhulen gözden kaçırıldığından Dairemizin bozma ilamına ayrı bir bent halinde eklenmesi suretiyle kararın bu yönden de bozulması gerekmiştir
Devamı...

, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin feshine ve tapu kaydındaki şerhin terkinine; karşı dava ise, sözleşme konusu taşınmazdan arsa sahibinin tahliyesi ile taşınmazın boş olarak karşı davacıya teslimine ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin icrasına karar verilmesi istemleriyle açılmış; mahkemece, davaların reddine karar verilmiş ve verilen karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir
Devamı...

dava dışı yüklenici … davalı iş sahibi … ile arasındaki yap işlet devret sözleşmesini, davacı … in inşaat yapımından kaynaklanan alacaklarının davalı … veya inşaatı devralacak firmalarca ödenmesi koşuluyla feshetmiştir. Fesihten sonra davalı iş sahibi … ile dava dışı ikinci yüklenici….arasında sözleşme imzalanmış, bu sözleşmede davacının yaptığı imalat anahtar teslim götürü bedele dahil edilmiştir
Devamı...

Asıl dava, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin feshine ve tapu kaydındaki şerhin terkinine; karşı dava ise, sözleşme konusu taşınmazdan arsa sahibinin tahliyesi ile taşınmazın boş olarak karşı davacıya teslimine ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin icrasına karar verilmesi istemleriyle açılması hk
Devamı...

Dava, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin feshine, davalıya devredilen tapu kaydının iptaline karar verilmesi istemi
Devamı...

Asıl dava, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin feshine ve tapu kaydındaki şerhin terkinine; karşı dava ise, sözleşme konusu taşınmazdan arsa sahibinin tahliyesi ile taşınmazın boş olarak karşı davacıya teslimine ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin icrasına karar verilmesi istemleri
Devamı...

Dava, sözleşme öncesi sorumluluk iddiasına dayalı alacak istemine ilişkindir. Sözleşme öncesi sorumluluk ( …. ) ilkesine göre, sözleşme öncesi müzakere aşamasında tarafların güven ilişkisine aykırı davranışından sorumluluğu düzenlenmiş olup, sözleşme yapılacağı vaadi ile güven telkin edilmiş olan tarafın, sözleşmenin ifa edilmemesinden doğan zarardan sorumluluğu
Devamı...

sözleşmenin feshi nedeniyle menfi zararların tahsili, birleşen dava ise cezai şart ve kira bedelinin tahsili istemiyle açılmış olup, mahkemece davalı … yönünden pasif husumet yokluğu nedeniyle davanın reddine, davalı … yönünden kısmen kabulüne, birleşen davanın kira bedeline ilişkin istemin reddine, cezai şart yönünden kabulü ile 50.000,00 TL'nin birleşen dosya davalısından tahsiline dair verilen hüküm, davacı-birleşen dosya davalısı vekilince temyiz olunmuştur
Devamı...

Kabul ve Toplanma Merkezi İnşaatı" işinin yapılan ihale neticesinde taraflarınca üstlenildiğini, 4734 sayılı Kanun'un itirazen şikayet aşamasının ihaleye katılımı kabul edilmeyen bir şirket tarafından kullanılmasına rağmen Kamu İhale Kurulu tarafından mevzuata aykırılık bulunmadığı tespitine karar verildiğini, bu nedenle idare ile tarafları arasında sözleşme imzalandığını, sonradan idarece inşaatın durdurularak sözleşmenin feshedildiğini ifade ederek 424.500,00 TL tazminatın davalı idareden tahsiline karar verilmesini talep etmiş, ıslah dilekçesiyle talebini 673.699,00 TL'ye yükseltmiştir. Davalı, sözleşmenin tasfiyesi amacıyla yapılan ve tarafların katılımlarının sağlandığı tespitte inşaat seviyesinin belirlenip bu seviyeye karşılık gelen iş bedelinin davacı yükleniciye ödendiğini ifade ederek davanın reddi gerektiğini savunmuştur. Mahkemece davanın kısmen kabulü ile 395.212,75 TL alacağın dava tarihinden, 249.199,00 TL alacağın ise ıslah tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle tahsili konulu karar
Devamı...

Asıl dava, kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanmakta ve sözlü olarak yapıldığı belirtilen Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşlığı İnşaat Sözleşmesi'nin feshi, el atmanın önlenmesi ve tazminat, birleşen dava ise el atmanın önlenmesi ve tazminat istemine ilişkin olup, mahkemece asıl ve birleşen dosyadaki taleplerin kısmen kabulüne dair
Devamı...

şirketin özel hukuk hükümlerine tabi bir şirket olduğu, dava konusu satış işleminin de 2886 sayılı yasa, 4734 sayılı yasa ve 4735 sayılı yasa hükümlerine göre değil, kendi mevzuatına istinaden gerçekleştirildiğinin anlaşılması nedeniyle özel hukuk hükümlerine tabi bir şirketin yine özel hukuk hükümlerine istinaden yaptığı taşınmaz satış ihalesinin iptali istemiyle açılan bu dava
Devamı...

kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshine ilişkin kararın kesinleşmesi ile davalının çekişmeli taşınmazda malik olmadığı saptandığına göre; kesinleşme tarihi itibariyle intikal ve alımlar da gözetilerek payları oranında davacılar lehine belirlenecek ecrimisilin hüküm altına alınması gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması doğru olmadığı gibi, hüküm altına alınan ecrimisil miktarının nasıl hesaplandığının denetime olanak verecek şekilde açıklanmamış olmasıda isabetli değildir…
Devamı...

kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshine ilişkin kararın kesinleşmesi ile davalının çekişmeli taşınmazda malik olmadığı saptandığına göre; davacının, taşınmazı kayden edindiği …tarihinden dava tarihine kadar ki dönemi kapsar şekilde belirlenecek ecrimisilin hüküm altına alınması gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı olduğu üzere ecrimisil isteminin reddine karar verilmiş olması doğru değildir
Devamı...

kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshine ilişkin kararın kesinleşmesi ile davalının çekişmeli taşınmazda malik olmadığı saptandığına göre; kesinleşme tarihi itibariyle intikal ve alımlar da gözetilerek payları oranında davacılar lehine belirlenecek ecrimisilin hüküm altına alınması gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması doğru olmadığı gibi, hüküm altına alınan ecrimisil miktarının nasıl hesaplandığının denetime olanak verecek şekilde açıklanmamış olmasıda isabetli değildir.
Devamı...

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin geriye etkili olarak feshine karar verildiğine göre, tarafların sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre birbirlerine verdiklerini geri almaları gerekir.
Devamı...

Karşılıklı borç içeren inşaat sözleşmelerine konu olan ilişkilerde, sözleşmenin feshine ilişkin irade beyanı, karşı tarafa ulaşmakla hukuksal sonuç doğurur ve bu irade beyanı, sahibini mutlak bağlayıcı olup, haklı nedene dayandığı veya karşı tarafça kabul edildiği durumlarda muhatabı da bağlar. Ancak, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi "arsa ya da arsa payı" temlikini de içerdiğinden; feshi, ya tarafların kabulünü, ya da mahkeme hükmünü gerektirir.
Devamı...

12 Yıl Geçmiş Olduğu Halde İnşaatı Tamamlayamayan Yüklenicinin Temerrüt Halinde Bulunduğu/Fesih Koşulları Oluştuğu – Davacının Davadan Önce Akdin İfasını Bekleyerek Bir Kısım Tasarruflarda Bulunmasının Fesihden Vazgeçmesi Niteliğinde Olmadığı
Devamı...

ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Kural Olarak Paydaşların Birlikte Hareket Etmesi Gerektiği – Ancak Bazı Hallerde İcazet Vermemenin Hakkın Kötüye Kullanılması Anlamına Geleceği/Davacılara Bu Paydaş Hakkında Dava Açmak İçin Süre Verilmesi Gerektiği )
Devamı...

inşaatın iskanı alınıp, elektrik kofraya sokulup, su da binaya bağlandıktan sonra bitmiş olarak teslim edileceği kararlaştırılmıştır. Sözleşmenin bu hükmü, HUMK’nun 287. maddesince delil sözleşmesi niteliğinde olduğundan bağımsız bölümlerin arsa sahiplerine tesliminde bu şartlara uyulup uyulmadığına bakmak gerekir. Şayet, sözü edilen şartlar yerine getirilerek teslim yapılmışsa, kuşkusuz, zamanaşımı B.K.’nun 128. maddesi hükmüne göre sözleşmeye uygun teslimin yapıldığı tarihten başlar, sözleşme şartlarına uygun teslim yoksa, daha açığı yapının iskan ruhsatı alınmamışsa hukuken geçerli bir teslim olmadığından zamanaşımını başlatma olanağı yoktur.
Devamı...

ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Aradan Geçen Yedi Yıla Rağmen İnşaatın Tamamlanmaması – Arsa Sahibinin Geriye Etkili Olarak Sözleşmeyi Feshedebileceği )
Devamı...

ARSA KARŞILIĞI ORTAKLIK PAYI SÖZLEŞMESİ ( Arsanın Bir Bölümünün İmar Durumu Nedeniyle Yola Terk Edilmesi/Belediyeden Satın Alınan Arsa İle Tevhit Edilerek Yeni Parsel Oluşturulması – Arsa Sahibinin Paylarını Belirleme )
Devamı...

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde arsa sahibi açısından güdülen amaç kullanmak için konut edinmek değil arsasını değerlendirmektir. Bu nedenle arsa sahibinin arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalarken güttüğü saikin 6502 sayılı Kanunda tanımlanan tüketicinin saikinden farklı olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerine konu işin üst düzey teknolojiyi gerektirmesi, sözleşme kapsamında taşınmaz satış vaadi ve inşaat sözleşmelerinin de bulunduğu nazara alındığında 6502 sayılı Kanunda kanun koyucunun salt kullanma ve tüketme amacına yönelik mutfak, dolap yaptırmak araç tamiri yapmak gibi dar kapsamlı eser sözleşmelerini kastettiği, arsa karşılığı inşaat sözleşmelerinin ise bu kapsamda olmadığının kabulü gerekir.
Devamı...

Taraflar arasındaki sözleşmenin iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vekili ile davalı vekilinin gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
Devamı...

tarihli sözleşmesi ile kat karşılığı inşaat yapılması hususunda anlaştıklarını, sözleşmeye göre 4 dairenin arsa sahibine, 8 dairenin de yükleniciye verileceğinin kararlaştırıldığını, yüklenicinin sözleşmenin 8. maddesine dayanarak kendisine düşen daireleri kendilerine sattığını, ancak yüklenicinin edimini yerine getirilmemesi üzerine arsa sahibinin açtığı davada, mahkemenin kat karşılığı inşaat sözleşmenin feshine karar verdiğini, yine malikin açtığı davada mahkemece yüklenici aleyhine el atmanın önlenmesi kararı verildiğini, sözleşmenin feshi davası süresince verilen … tarihli iki bilirkişi raporunun ilkinde inşaatın genel bitmişlik seviyesinin % 46, ikincisinde ise % 67,3 olarak saptandığını, bu sırada yükleniciden daire alan kişilerin de kişisel gayretleriyle dairelerini tamamlamayı sürdürdüğünü ve inşaata katkıda bulunduklarını, edimini yerine getirmediği için sözleşmenin feshine neden olan yüklenicinin, daire sattığı kişilerin mağduriyetlerini önlemek düşüncesiyle yapmış olduğu inşaattan kaynaklanan tüm hakları
Devamı...

sözleşme geriye etkili olarak feshedildiğinden arsa sahipleri yapılan bütün inşaat ve imalata el koymuş oldukları, arsa sahiplerinin fesih kararının kesinleştiği tarih itibariyle inşaat ve imalat değeri oranında sebepsiz zenginleşmiş olduğu, arsa sahipleri bu inşaat ve imalata hep birlikte el koydukları için arsa payları oranında sorumlu olduğu, arsa sahiplerinin el koyduğu inşaat ve imalatların bedelinin talep hakkı Borçlar Kanunu 162 vd. maddelerine göre müteahhitten daire satın alan kişilere ait olduğu, açıklanan sebeplerle kendisinin müteahhit … ile yaptığı, 23.03.1996 tarihli sözleşmenin gerçekleşmemesi sebebi ile uğradığı zararın fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 20.000 TL’ nin … tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte her bir davalı arsa payı oranında sorumlu olmak kaydıyla davalılardan tahsilini istemiştir.
Devamı...

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN GERİYE ETKİLİ FESHİ
Devamı...

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi iptali!
Devamı...

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi Davası – İhtarname Örneği
Devamı...

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi Davası
Devamı...

ArArsa Payı Karşılığı İnşaat Asıl ve Ek Sözleşmelerin Feshi ile Tapu İptali ve Tescil İstemine İlişkin Yargıtay Kararı
Devamı...

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ TAŞINMAZIN TESLİMİ İLE TAPUDA DEVREDİLEN HİSSENİN ADINA TESCİLİNE KARAR
Devamı...

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ KONUSUNDA İRADELERİN UYUŞMADIĞI – YÜKLENİCİ ŞİRKETİN VE ONDAN SATIN ALANLARIN ELİNDE BULUNDURMA HAKLARININ DEVAM ETTİĞİ HÜKMÜN BOZULMASI
Devamı...