kat mülkiyetine konu olmaya elverişli bir taşınmaz üzerindeki ortaklığın giderilmesi
Devamı...

dosya davacısı gerçek kişi arasında imzalanan  eser sözleşmesinden kaynaklanmadığı Yanlar arasında yazılı sözleşme bulunduğuna ve kat malikleri kurulunca site yönetimine gerekli yetkiler verildiğine göre davacı birleşen dosya davalısı site yönetiminin her iki davada da taraf sıfatının bulunduğunun kabulü gerektiği  Mahkemece işin esasına girilip toplanacak delillere göre karar verilmesi gerekirken dava şartı olan “taraf ehliyeti” ile dava şartı olmayan “taraf sıfatı (husumet)” kavramlarının karıştırılarak ve yasa maddeleri hatalı yorumlanarak yazılı şekilde asıl ve karşı davanın reddi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir
Devamı...

Tapu iptali ve tescil istemi aynı zamanda sözleşmelerin geriye dönük olarak feshi istemini de içerdiğinden asıl ve ek sözleşmelerde yüklenici sıfatıyla yer alan …. hakkında ayrıca dava açılıp bu dava ile birleştirilmesi suretiyle taraf teşkili sağlanmadan yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir
Devamı...

İMAR KANUNUN MADDESİ UYARINCA YAPILARIN YIKTIRILMASINA KARAR VERİLEBİLMESİ İÇİN İDARECE DÜZENLENEN YAPI TATİL TUTANAĞINDA RUHSATA AYKIRILIKLARIN SOMUT VE AYRINTILI OLARAK DÜZENLENMESİ GEREKTİĞİ hk
Devamı...

sözleşme adi yazılı şekilde olsa bile, yüklenici edimini (bina meydana getirme borcunu) tamamen veya reddolunmayacak oranda yerine getirmişse arsa sahibi artık bu sözleşmenin geçersizliğini ileri süremeyeceği hk
Devamı...

Taraflar arasındaki sözleşme kira karşılığı inşaat yapımından kaynaklandığından tek taraflı irade beyanı ve bunun karşı tarafa ulaşmasıyla hukuki sonuçları
Devamı...

arsa sahipleri ile davalı yükleniciler arasında  arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığı davalı yüklenicilerin edimlerini sözleşmeye uygun şekilde yerine getirmedikleri hk
Devamı...

çatı yapımı proje değişikliği gerektirmekte olup kat maliklerinin oy birliği ile alacağı kararla yapılabileceği
Devamı...

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi cezayı aşan zararın tahsili
Devamı...

Sözleşmelerde yapı kullanma izin belgesinin kimin alacağının belirtilmesi hk
Devamı...

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN TAZMİNAT İSTEMİNDE GÖREVLİ MAHKEME HANGİSİDİR
Devamı...

Arsa payı düzeltme davasında yıkımı önlemek amacıyla ihtiyati tedbir olarak mahkemeden yıkımın durdurulması kararı verilmesi
Devamı...

Arsa payı düzeltme davası açma süresi
Devamı...

kat irtifakı kurulmadan kat mülkiyetine geçilmiş ise kat mülkiyetine geçiş tarihindeki bağımsız bölüm arsa payı değeri dikkate alınması gereklidir
Devamı...

Arsa payı düzeltme davası kimlere karşı açılır
Devamı...

gayrimenkulün üstüne kat ilavesi veya mevcut çekme kat yerine tam kat yapılması veya zemin veya bodrum katlarında veya arsanın boş kısmında kanunun * maddesinde yazılı yerlerin sonradan yapımı veya ilavesi
Devamı...

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ZARARIN TESPİTİ
Devamı...

Arsa sahibi müteahhide önceden tapuyu devretmiş ve müteahhitte fazladan yapılan (sözleşme dışı) bağımsız bölümlerden pay vermek istemezse, arsa sahibi müteahhide karşı, payı ile ilgili tapu iptali ve tescil davası açabileceği gibi, payına isabet eden kısmın rayiç değerini de isteyebilir
Devamı...

Dava, taraflar arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca eksik ve ayıplı imalât bedelinin tahsili istemi
Devamı...

Arsa sahibi müteahhide önceden tapuyu devretmiş ve müteahhitte fazladan yapılan (sözleşme dışı) bağımsız bölümlerden pay vermek istemezse, arsa sahibi müteahhide karşı, payı ile ilgili tapu iptali ve tescil davası açabileceği gibi, payına isabet eden kısmın rayiç değerini de isteyebilir.
Devamı...

karşılığı inşaat yapım sözleşmesinin 22. maddesi kapsamında işlerin hızlı bir şekilde yürütülmesi için arsa sahiplerinin yüklenici şirket temsilcisine * tarihli vekaletname verdikleri, davalı arsa sahibinin * Noterliği nin * ihtarnamesi ile yüklenici şirkete inşaat ruhsatının alınarak inşaatın yasal hale getirilmesi konusunda 1 aylık süre verdiği, * günü davacı yüklenici şirketçe inşaat ruhsatının onaylattırıldığı,* günü davalı arsa sahibinin * Mahkemesi nin* sayılı dosyasında inşaatın seviyesi ve yasallığı konusunda tespit yaptırdığı, inşaat mühendisi bilirkişi tarafından düzenlenen * tarihli bilirkişi raporunda inşaatın projesine aykırı bir şekilde devam ettiğinin tespit edildiği, * günü davalı arsa sahibinin yüklenici şirket temsilcisini vekaletten azlettiği, *günü inşaatın projesine aykırı yapıldığından bahisle idarece düzenlenen yapı tatil tutanağı ile mühürlendiği, * tarihinde eldeki davanın açıldığı ve * günü davanın kabul edilerek yüklenici şirkete inşaatın tamamlanması ve tadilat projesinin hazırlanıp onaylattırılması konusunda yetki verildiği, * tarihinde davalı arsa sahibince ikinci kez inşaatın yasal hale getirilmesi  için ihtarname gönderildiği ve aynı taleple * günü * Mahkemesi nin * dosyasında dava açıldığı, mahkemeden alınan yetki üzerine yüklenici şirketçe tadilat projesi hazırlanarak * onay tarihli iki ayrı tadilata ilişkin inşaat ruhsatı alındığı, yüklenici şirketçe* tarihinde belediyeye başvurularak iskan ruhsatı talebinde bulunulduğu ve belediyece* onay tarihli iskan ruhsatının verildiği anlaşılmaktadır
Devamı...

Yapılan İmar Barışına İstinaden Ödenen Kayıt Bedelinin, Taşınmazın Maliyetine Eklenip Eklenemeyeceği Ya Da Gider Yazılıp Yazılmayacağı
Devamı...

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde inşaat ruhsatının alınmasından sonra inşaatın süresinde tamamlanmadığı her ay için cezai şart koyulması – sözleşmenin ifasının imkansız olup olmadığına ilişkin
Devamı...

Dava, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi uyarınca davacı yükleniciye verilen dairelerin dairelerin tapu devrinin davalı arsa sahiplerince yapılmaması sebebi ile 14 ve 15 nolu bağımsız bölümlerin bedellerinin tahsili istemine ilişkin olup, mahkemece davanın reddine dair verilen karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Yüklenicinin iş bedeline hak kazanabilmesi diğer bir deyişle kısmen iş bedeli olarak karalaştırılan 14ve 15 nolu bağımsız bölümün tesciline hak kazanabilmesi için yapının yasal olması zorunludur. Belediyeden işlem dosyası getirtilmeli ve iskânının alınıp alınmadığı belirlenmeli, alınmamış ise iskân alınması konusunda davacı tarafa yetki ve süre verilip bu konuda gerekli işlemlerin ikmâlinin sağlanması, iskân almaya elverişli değil ise tapuya hak kazanamamakla birlikte 3194 sayılı İmar Kanunu geçici 16. madde hükümleri değerlendirilmeli ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinden kısmen eksik inceleme nedeniyle kısmen de hükümden sonra yürürlüğe giren kanun hükmünün değerlendirilmesi zorunluluğu nedeniyle hükmün temyiz eden davacı yararına bozulması gerekmiştir.
Devamı...

Kiracının kira sözleşmesi dolmadan evi boşaltması durumunda kalan kira bedelini ödeme yükümlülüğü
Devamı...

Davacıların kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereği davalı kooperatife vermeyi kabul ettikleri … ada … parsel numaralı taşınmaz halen davacılar adına kayıtlı ise, davacıların kat karşılığı inşaat sözleşmesini sürdürme iradeleri de dikkate alınarak, … ada … parselin davalı kooperatif adına tescili karşılığı -birlikte ifa suretiyle- kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereği davacılara verilmesi gereken … ada … parsel üzerindeki yapının … no’lu bağımsız bölümlerinin dava dilekçesindeki istemleri doğrultusunda davacılar adına tesciline karar verilmesi gerekirken, tek taraflı irade beyanı ile ve mahkeme kararı olmaksızın kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshedilemeyeceği gözden kaçırılarak davanın reddedilmesi doğru olmamıştır.
Devamı...

Dava, ihalenin feshi talebine ilişkindir.İhaleye konu taşınmazla ilgili olarak satış kararı, şartname ve satış ilanında 1.artırmanın 11.6.2014 günü 10:20-10:25 saatleri arasında, 2. ihalenin de …tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.Birinci artırmayla bağlı 2. artırmanın, usulünce yapılmış olması ihalenin geçerli hale gelmesini sağlamaz ve 2. artırma usulünce yapılsa dahi 1. artırmanın usulsüzlüğü doğal olarak ihalenin tümüyle geçersizliği sonucunu doğuracaktır
Devamı...

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın  ihale ilanına çıkılan ve son teklif verme tarihi .. olarak belirlenen, Kastamonu İnebolu Limanı'nın işletme hakkına da sahip olan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinde bulunan %100 oranındaki Özelleştirme İdaresi Başkanlığı hissesinin "blok satış" yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesinin, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın  kararıyla iptal edildiği anlaşıldığından, davanın esası hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.
Devamı...

imar mevzuatına aykırı yapılarla gecekondular için tespit işlemlerinin yapılacağı, bu tespit kapsamına, temel inşaatı tamamlanmış veya sömel betonları dökülmüş olmak kaydı ile Hazine, belediye, il özel idarelerine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare etmekte olduğu arsa veya arazilerdeki inşaatına Kanunun 14 üncü maddesinin (f) fıkrasındaki tarihlerden önce başlanmış mesken, kısmen işyeri ve konut olarak kullanılan veya evvelce konut olarak kullanılıp sonra işyerine çevrilen gecekondular ile imar mevzuatına, ruhsat ve eklerine aykırı tüm yapıların dahil olduğu belirtilmiş; 10’uncu maddesinin (a) bendinde ise, ” Bu Kanun hükümlerine göre hazine, belediye, il özel idaresine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa veya araziler üzerinde, gecekondu sahiplerince yapılmış yapılar, 12 nci madde hükümlerine göre tespit ettirildikten sonra, kayıt maliki kamu kuruluşunca bu yer hak sahibine tahsis edilir ve bu tahsisin yapıldığı tapu sicilinin beyanlar hanesinde gösterilerek ilgilisine “Tapu Tahsis Belgesi” verilir. Tapu tahsis belgesi, ıslah imar planı veya kadastro planları yapıldıktan sonra hak sahiplerine verilecek tapuya esas teşkil eder. Ancak Islah imar planı veya kadastro planları ile belirlenen alanlarda tapu tahsis belgesi yerine hak sahiplerine doğrudan tapuları verilebilir. ” hükmüne yer verilmiştir.
Devamı...

taşınmazın Ortak Girişim Grubu'na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına. bu hususların Yönetim Kurulumuzun onayına sunulmasına karar verildiği;  A.Ş. Yönetim Kurul kararıyla, söz konusu taşınmazın satışına ilişkin kararı veya Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı istihsali için ihale komisyonunun satış kararı ve eklerinin 'na gönderilmesine karar verildiği; ihale komisyonu kararı sonucu hazırlanan Özelleştirme Yüksek Kurulu karar taslağı ve gerekçesinin 'nın Kurul'a sunulduğu, Özelleştirme Yüksek Kurulu üyelerince oybirliği ile karar alınamadığı için "Karar Taslağı"nın iade edilmesi üzerine dava konusu işlemle ihalenin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır. 
Devamı...

Özelleştirme, geçici teminatın irat kaydı, ihale, sözleşme,İhale şartnamesi alarak ihaleye katılan ve teklif sunan isteklilerin, katıldıkları ihalenin dokümanlarında yer alan şartları bilerek ve isteyerek ihaleye katıldıkları dikkate alındığında, anılan isteklilerin basiretli tacir gibi hareket ederek, ihale sürecinin uzayabileceğini, teklifleri geçerli kabul edilerek sözleşmeye davet edilmeleri hâlinde ihalenin yapıldığı tarihle sözleşme imzalamaya çağrıldıkları tarih arasında geçen süre içinde bazı şartların değişebileceğini hesaplamaları gerekmektedir.
Devamı...

Satış Memurluğu’nun satış dosyasında ihaleyle alınan taşınmaza, ortaklığın giderilmesi davası ve devamında satış dosyasında görevlendirilen bilirkişilerin kasıt veya ağır kusuru sonucu gerçeği aykırı rapor vermeleri nedeniyle taşınmaza fazla değer takdiri nedeniyle uğranıldığını ileri sürülen zararın faiziyle birlikte tahsili istemiyle açılan dava
Devamı...

ihalenin yapılması için Milli Emlak'a müracaat eden kişilerin ve ihaleye katılan kişilerin aynı kişiler olduğu, ihaleden sonra Valilik makamına dilekçe veren kişilerin yine bu kişiler ve yakın akrabaları olduğu, yöre halkında infial uyandıracak neden ve delil olmadığı, ihalede tarafsız davranılması gerekirken bu ilkenin gözetilmeksizin ihale kararının onaylanmamasının Anayasa ve İdare Hukuku'na egemen olan ilkelere aykırı olduğu, ita amirine tanınan takdir yetkisinin keyfi ve kendi yararına menfaat sağlayacak şekilde kullanılamayacağı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Devamı...

Davalının taşınmazı satın alırken, üzerinde bulunan muhdesat ve ağaç bedelini ödeyip ödemediğinin duraksamasız olarak tespit edilerek, davalının ağaç ve muhdesat bedelini önceki malike ödeyerek taşınmazı satın almış ise davanın şimdiki gibi reddine aksi halde ağaçların ve muhdesatın bedelini ödemeden satın almış ise davalı sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre elde ettiği kazanımı geri vermek zorunda bulunduğundan işin esasına girilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayanılarak davanın husumetten reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.
Devamı...

davalı olarak Hazinenin taraf gösterilmesi gerekirken, dava Çevre ve Şehircilik Bakanlığına izafeten …Tapu Müdürlüğüne husumet yöneltilerek açılmıştır. Davacının asıl dava etmek istediğinin, … olduğu belirgin olup, temsilde yanılma hali bulunduğundan, bu durumun mahkemece re’sen gözetilmesi ve davanın usulünce gerçek hasıma yönlendirilmesi için davacı tarafa olanak sağlanması, … davaya dahil edilerek taraf oluşturulup, savunma ve delilleri sorulduktan sonra tüm deliller birlikte değerlendirilerek ulaşılacak sonuca göre karar verilmesi gerektiği gözetilmeden davanın esası hakkında karar verilmiş olması usul ve Kanuna aykırıdır.”
Devamı...

Maddi tazminat istemi ile açılan davada, ortaklığın satış suretiyle giderilmesi kararının infazı için görevlendirilen satış memurunun İİK m. 5 kapsamında bulunmadığı yönündeki karar; satış memurunun İİK m. 5 gereği icra dairesi görevlisi konumunda bulunduğu belirtilerek isabetsiz bulunmuştur. Davacının, ihale yöntemi ile satın aldığı taşınmazın gerçek yüz ölçümüyle tapu ve satış ilanındaki miktarın farklı olmasının anlaşılmasıyla İİK m. 5 kapsamındaki sorumluluğa dayanarak istediği maddi tazminata dair uyuşmazlığın esasının çözümlenmesi gerektiğinden; mahkemece usulden ret kararı verilmesi bozmayı gerektirir.
Devamı...

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN EKSİK İŞ BEDELİ TALEBİ
Devamı...

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT BEDELİ . AYIPLI İMALATIN GİDERİM BEDELİ
Devamı...

tüm daireler yönünden teslimde gecikme bulunduğunu kabul etmesine rağmen tek bağımsız bölüm için hesaplama yapan bilirkişi raporuna itibar edilerek karar verilmesi doğru olmamıştır. Bunun yanında, davadaki istek kalemlerinden biri de eksik ve kusurlu iş bedelinin tahsili istemidir. Mahkemece yapılan keşifte belirlenen eksik ve kusurlu işler bilirkişilerce bayındırlık birim fiyatları üzerinden hesaplanmış, sonra da yüklenicinin bir kısım fazla imalatı bulunduğu kabul edilerek bedelinin mahsubu yoluyla ulaşılan miktar hüküm altına alınmıştır. Ne var ki, yukarıdaki bentte değinildiği üzere, davacıların yaptırdığı tespitte başka bir çok eksik ve kusurlu iş tespit edilmiş olup mahkemece bu tespit raporuna karşı yüklenicinin diyecekleri sorulmamış, davacıların, tespitte belirlenen eksik işlerin kendilerince tamamlandığı iddiası üzerinde durulmamıştır.
Devamı...

Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; taraflar arasında adi yazılı şekilde yapılan ek sözleşme asıl sözleşmenin tabi olduğu zorunlu şekil koşuluna uygun olarak düzenlenmediğinden davacı yükleniciyi bağlayıcı olmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmesi doğrudur
Devamı...

Davacı vekili, davalı şirket hakkında başlatılan icra takiplerinin kesinleştiğini, davalılar arasında imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince, inşaat tamamlandığı halde, davalı yüklenici şirketin hak ettiği bağımsız bölümlerin tapularının, alacaklılardan mal kaçırmak amacıyla, arsa sahipleri tarafından yükleniciye devredilmediğini ileri sürerek, İİK'nın 94/2. maddesi gereğince aldığı yetki belgelerine dayanarak, dava konusu bağımsız bölümlerin tapu kayıtlarının iptal edilerek, davalı şirket adına tescilini talep ve dava etmiştir.
Devamı...

mahkemece konusunda uzman teknik bilirkişi kurulundan gerekirse mahallinde keşif de yapılarak davacı yüklenicinin …tarihinden …. tarihine kadar sözleşme uyarınca gerçekleştirdiği imalâtlar tespit ve tespit edilecek bu imalâtların sözleşmenin 1-a maddesine göre bedeli hesaplattırılıp bulunacak rakama … tarihli tutanakta kabul edilen 1.057,53 TL iş sahibinin …ya kadar yapılan imalâttan kalan borcu ile 9.500,00 TL fazla imalât ve 6.000,00 TL iş sahibi namına yapılan kat irtifakı tesis bedeli ilave edilmek suretiyle varsa kanıtlanacak ödemeler de düşüldükten sonra sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken bu hususlar üzerinde durulmadan yanlış değerlendirme ile …tarihli olağanüstü genel kurul tutanağı hesap mutabakatı olarak kabul edilip davanın sonuçlandırılması doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur.
Devamı...

Hisseli Arsada İnşaat Yapmak
Devamı...

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Müteahhidin Masraf Sorumluluğu
Devamı...

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Gecikme Tazminatı Talebi – Tadilat Projesi İle Yasal Hale Getirilmeyen Katın Yasa Gereği Yıkılması Gerekeceğinden Ekonomik Hiçbir Değeri Olmadığı )
Devamı...

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Ayba Karşı Tekeffül Sorumluluğu/Sözleşmeye Uygun Şekilde Teslimde Bulunmayan Yükleniciye Yapılan Ayıp İhbarının Süresinde Kabul Edilmesi Gereği – Sözleşmede Belirlenenden Fazla Yapılan İşlerin Bedeline Yüklenici Lehine Hükmedilmesi Gereği )
Devamı...

Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" imzalandığını, sözleşme uyarınca müvekkiline 8 daire ve 1 dükkan isabet ettiğini, sözleşme uyarınca 6 ay içinde inşaat ruhsatı alınması ve ruhsat tarihinden itibaren 3,5 yıl sonra da müvekkiline ait bağımsız bölümlerin teslim edilmesi gerektiğini bu tarihin de …olduğunu ancak davalının müvekkiline ait 5 daireyi …tarihinde, 3 daire ve 1 dükkanı ise 19.07.2004 tarihinde teslim ettiğini, müvekkilinin ihtirazi kayıt koyarak bağımsız bölümleri teslim aldığını, müvekkilinin sözleşme uyarınca rayiç kira bedeli talep hakkı doğduğunu ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere şimdilik 60.000,00 TL'nin yasal faizi ile davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir. Davacı vekili daha sonra davasını 77.873,86 TL olarak islah etmiştir. Davalı vekili, sözleşmenin konusunu oluşturan parsellerin iki kez imar uygulaması gördüğünü, inşaat ruhsatlarınında iki kez tadil edildiğini, müvekkilinin 14 adet blok inşaatını tamamladığını ve yazılı belge karşılığında davacıya ait bağımsız bölümlerin teslim edildiğini, davacının talebinin zamanaşımına uğradığını, talep edilen bedelin fahiş olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.
Devamı...

gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa sahipleri S.. Ö.., D.. A.. ve davacı tarafından imza edilmiştir. Mahkemece, S.. Ö.., D.. A..'ın payları ile birlikte arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan kişisel haklarını da davacıya devredip etmedikleri araştırılarak, ayrıca bir devir bulunmadığının tespiti halinde diğer paydaşların da davaya muvafakatlerinin alınması veya ayrı bir dava açılarak davaların birleştirilmesi için davacı tarafa mehil verilmesi ile taraf teşkili sağlandıktan sonra işin esasına girilerek deliller toplandıktan sonra uygun sonuç dairesinde karar verilmesi gerektiğinden yazılı şekilde yanılgılı gerekçeye dayalı olarak karar verilmesi doğru görülmemiştir.
Devamı...

alınan bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamından, inşaat % 82 seviyede iken, yüklenicinin işi terk ettiği gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir. Karar, davalılar …, …, …, …, …, …, …, …, … vekili, dahili davalılar …ve … vekilleri tarafından temyiz edilmiştir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalılar …, …, …, …, …, …, …, …, … ve dahili davalılar T….ve … vekillerinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalılar …, …, …, …, …, …, …, …, … vekili, dahili davalılar …irazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA
Devamı...

Yüklenicinin sözleşme gereği bağımsız bölümlere hak kazanabilmesi inşaatı kusursuz ve eksiksiz tamamlayıp teslim etmesine bağlıdır. Sözleşmeden sonra ve inşaat süresince yükleniciye bir kısım payların devri avans niteliğindedir. Sözleşmenin geriye etkili feshi halinde bu arsa payları talep halinde arsa sahibine geri döner.
Devamı...