İhale sözleşmesi Devir yasağı ve Feshin Sonuçları
Devamı...

İHALE DEVRİ SÖZLEŞMESİ (örnektir)
Devamı...

ihaleyi alan yüklenicinin 3 ncü şahsa sözleşmeyi devretmesi ile idarenin sözleşmeyi feshi ve teminat mektubunu irat kaydetmekte haklı olduğu 
Devamı...

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Sözleşmenin Devri” maddesinde işi alan yüklenicinin işi bir başka yükleniciye devredebileceğinden bahsedildiğinden huzurdaki davada meydana gelen idarenin devri konusuna açıklık getirmediği idarelerin sözleşme devri konusuna ilişkin olarak aynı Kanunun “Hüküm Bulunmayan Haller” maddesindeki “Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır” hükmü dikkate alınarak idarelerin sözleşme devirlerinin Borçlar Kanunu’nun ilgili maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği hk
Devamı...

ihale Sözleşme hükmü ve yazışma içeriğinden davalının ilk yüklenici  tarafından yapılan şartlı feshi kabul ettiği ve davacı tarafından yapılan imalatın bedelini ikinci yüklenici aracılığıyla davacıya ödemeyi taahhüt ettiği Dava dışı üçüncü yüklenici ile yapılan sözleşmede de benzer şekilde bir düzenleme ve taahhüde yer verilmiş BK maddesinde öngörülen sorumluluk koşulları gerçekleştiğinden davanın esasının incelenerek varılacak sonuca göre hüküm tesisi gerekirken delillerin değerlendirilmesinde ve hukuki nitelendirmede yanılgıya düşülerek davanın husumetten reddi doğru olmamıştır Açıklanan nedenlerle davacı vekili ve temlik alan davacı vekilinin karar düzeltme istemleri yerinde görülerek Dairemizin onama kararının kaldırılması ve yerel mahkeme kararının bozulması gerekmiştir
Devamı...

ihaleyi devir aldığı ve işe başladığı işin devamı sırasında; idarece en son düzenlenen hakedişe göre fiziki gerçekleşmenin %13 seviyesinde olduğu belirlenerek yüklenici firmaya  ihtarname gönderildiği ve bu sürenin  tamamlandığı  tutanak ile iş kapsamındaki tüm şantiyelerde yapılan incelemelerde herhangi bir çalışmanın yapılmadığı ve iş ilerlemesinin bulunmadığının tespit edildiği Fesih Durum Tespit raporunda, 1 süre uzatımın Komisyon Kararı Oluru ile süre uzatım dahil işin bitirilmesi gereken tarihin * olduğuna dair tutanak düzenlendiği Komisyon Kararı Olur yazıları ile sözleşme maddesi İhale Sözleşme Kanun maddeleri ile Genel Şartname maddesi hükümleri çerçevesinde sözleşmenin feshedilmesine ve sözleşme maddesi gereği yapılan %5 kesintilerin de gelir kaydedilerek hesabın genel hükümlere göre tasfiye edilmesine karar verildiği ve yeniden ihale yapılarak işin dava dışı 3. kişiye verilmesi ile İdare yeni ihaleden doğan zararların talebine ait karar
Devamı...

Hizmet alım ihaleleri aynı yüklenici tarafından alındığı gibi değişik yükleniciler tarafından da alınabilmektedir Bu halde işyeri devri suretiyle işçiler yeni yükleniciye devredildiği için hizmet akitleri kesintiye uğramadan devam etmekte ve işçilik alacakları da bu doğrultuda hesaplanmaktadır İşçiye ödenen kıdem tazminatı iş sözleşmesinin feshedildiği tarihteki giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanmakta olup bu kıdem tazminatının tamamından işçiyi çalıştırdıkları dönemle orantılı olarak yükleniciler işverene karşı sorumludurlar Yıllık izinler kullanılmadığı taktirde iş sözleşmesinin feshi ile ücrete dönüşmektedir Sözleşmeyi feshedenin son yüklenici olduğu ve yıllık izinlerinde bu fesih ile ücrete dönüştüğü göz önüne alındığında yıllık izin ücretinden son yüklenici sorumlu olacaktır İhbar tazminatından son işveren sorumludur Bunların dışında hafta tatil ücreti ücret alacağı fazla mesai ücreti gibi işçiye ödenen tazminatlardan yükleniciler işverene karşı işçiyi çalıştırdıkları dönemle sınırlı olarak sorumlu olacaklardır İşveren tarafından bu ödemelerin feri mahiyetinde yapılan ödemeler de ayrı esasla yüklenicilerden tahsil edilebilecektir  Yükleniciler aleyhine açılan rücu davalarında ayrı sözleşmelerle hizmet ifa eden yükleniciler mecburi dava arkadaşı olmadığı gibi borçtan müteselsilen sorumlu olacaklarına ilişkin kanun hükmü veya sözleşme bulunmamaktadır
Devamı...

İnşaat işine ait * tarihli asıl sözleşme * tarihli devir sözleşmeleri ve ihale evrakları özellikle mahkemece hükme esas alınan sulhname ara ve kesin hakedişler ile hakedişlere dayanak belgelerin dosyasında bulunmadığından eksik gönderilen bu belgelerin taraflardan temini ile dosyasına eklenmesi hk
Devamı...

hizmet ihalesi alımı işinin davalıya temliki kaydıyla müvekkilinin davalı ve davalıyla organik bağı olan bazı şirketlere vadesi gelen ve gelecek tüm borçlarını sona erdirmesi için  protokolün imzalandığını devir tutarının * TL olduğunu devirle birlikte müvekkilinin borçlarının sona ermesine rağmen davalının icra takibine devam ettiğini ve dava tarihi itibariyle icra dosyasından * TL tahsilat yaptığının öğrenildiğini belirterek müvekkilinin takip nedeniyle borçlu olmadığının tespitine takibe konu çeklerin müvekkiline iadesine tahsil edilen tutarların tahsil tarihlerinden itibaren işleyecek ticari avans faiziyle davalıdan istirdadına ve asıl alacağın %20’si oranında tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talepli dava
Devamı...

dava konusu davacı tarafından devredilecek olursa, devralmış olan kişi, görülmekte olan davada davacı yerine geçer ve dava kaldığı yerden itibaren devam eder” düzenlemesine yer verilmiştir. Bu hükme göre, davanın açılmasından sonra dava konusu mal ve haklar davacının mülkiyetinden çıkar ve malik değişirse davacının “davacı sıfatı ve dava takip yetkisi” devir tarihi itibariyle kendiliğinden sona erer, “davacı sıfatı ve dava takip yetkisi” dava konusunu devralmış olan üçüncü kişiye geçer. Dava konusu mal veya hakkın başkasına devredilmesi ile o mal veya hakka bağlı olan dava hakkı da birlikte devredilmiş sayılacağından dava konusu mal veya hakkın kamulaştırılma, ortaklığın giderilmesi yoluyla satılma, cebri icra yoluyla satılma, üçüncü kişi tarafından mahkeme kararıyla iktisap edilme, imar kanununa göre şüyulandırılma, şufa hakkının kullanılması gibi tarafların iradesi dışında üçüncü kişilerin eline geçmesi hallerinde de bu hükmün uygulanacağının kabulü gerekir.
Devamı...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, davacı … tarafından sözleşmenin kurulması istemine ilişkin olarak açılmış, mahkemece davanın kabulüne dair verilen hüküm, davalı tarafından temyiz olunmuştur. Davacı vekili, müvekkili kurumun 6200 sayılı Kanun'la verilen yetkiye dayanarak sulama kooperatiflerinin tesislerini yapıp, monte ederek çalışır vaziyette teslim ve devrettiğini, devir sözleşmesi ile pompaj tesislerinin intifa hakkının kooperatife geçmekte olduğunu, mülkiyetin ise, bedel ödeninceye kadar idarede kaldığını, taraflar arasında imzalanan 22.11.2012 tarihli ön sözleşmenin imzalamasını müteakip işlemleri yapıp tesislerin kurulup devire hazır hale getirildiği halde, davalı kooperatifçe sözleşmenin imzalanmadığını, sözleşmenin kurulmasına karar verilmesini dilemiştir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilerek sözleşmenin kurulmasına ve sözleşme şartlarının da düzenlenmesine karar verilmiştir
Devamı...