iş deneyim belgesinin Yönetmeliğin 49. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi uyarınca güncellenmesi gerektiği ve KİK İş Deneyim Belgesi Güncelleme Modülü üzerinden güncellenen tutarının 853.168.145,61-TL’ye tekabül ettiği, güncellenen iş deneyim belge tutarının beşte birinin 170.633.629,122-TL olduğu, ön yeterlik aşamasında özel ortak tarafından karşılanması gereken iş deneyim tutarının ise 150.000,000,00-TL (750.000.000,00*0,20) olduğu dikkate alındığında, özel ortak tarafından ön yeterlik aşamasında sağlanması gereken İş deneyimi kriterinin karşıladığı sonucuna varıldığından, dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir

hakediş üzerinden gerçekleşme oranının %96 olduğunun ifade edildiği, diğer yandan dava konusu ihaleye ilişkin İdari Şartnamenin 7.6. maddesinde; “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/III Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir…” hükmünün yer aldığı ve anılan Tebliğ’de B/III Grubu işler için; kazı ve temel imalatları da dahil olmak üzere, bir binanın baştan sona inşaatı işinin gerçekleştirilmesi gerektiği gibi bir açık tanım ve saptama kuralına haiz bir hükme yer verilmediği anlaşıldığından uygulanan yapı tekniğinin betonarme olduğu ve B/III grubuna giren imalatları içerdiği nazara alındığında, işin içeriği, niteliği ve büyüklüğü gibi hususlar göz önüne alındığında, sırf davacıya ait alt yüklenici iş bitirme belgesine konu iş kapsamında kazı ve temel imalatlarının yapılmadığı, dolayısıyla bir binanın baştan sona inşaatı işinin gerçekleştirilmediğinden bahisle davacı iş ortaklığının değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin tesis olunan dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir

davacı iş ortaklığı tarafından sunulan Ticaret Sicil Gazetesi’nin ortakların son durumunu göstermediği ve ortaklık oranlarının belli olmadığı şeklindeki iddianın değerlendirildiği ve anılan hususa yönelik iddianın reddine karar verildiği, dolayısıyla iddia dışında diğer istekli anonim şirketler yönünden inceleme yapılmasında ihalenin sonucunu etkileyecek şekilde eşit muamele ilkesinin ihlal edildiğini ortaya koyan kabul edilebilir haklı bir gerekçeye yer verilmediği görüldüğünden, düzeltici işlem belirlenmesine yönelik dava konusu kurul kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır

sunulan geçici teminat mektubunun herhangi bir teminat yatırılmadan ihaleye katılan bir diğer istekli olan davacının aynı bankada tanımlı ticari kredi limitinden karşılanması hususu tereddüt,ihaleye teklif vermelerinin 4734 Sayılı Kanun’un 17. maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlar kapsamında olduğu dikkate alındığında, (Kurul tarafından dava konusu işlemin gerekçesinde davacının 4734 sayılı Kanun’un 17. maddesine aykırı hareket etmediği tespitinin kabulü hukuken mümkün olmamakla birlikte) itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararında sonucu itibariyle hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır

idari şartnamede yer alan kendi malı olma şartının diğer isteklilerin satın aldığı dokümanda olmadığını fark etmesi üzerine, ihalenin iptali istemiyle şikâyet başvurusunda bulunduğu, şikâyet başvurusundan sonra,zeyilname ile Sözleşme tasarısında araçlara ait kendi malı ibaresi sehven yazılmış olup, zeyilname düzenlenerek kaldırılmıştır. Ayrıca, ekte gönderilen açıklama belgesi eklenmiştir.açıklamasının yapıldığı, ayrıca, Danıştay’ın bozma kararından sonra Kamu İhale Kurumu tarafından ihaleyi yapan idareden sorulan bilgilere cevaben, zeyilname öncesi ve sonrası idari şartnamede herhangi bir değişiklik yapılmadığının belirtildiği, sadece sözleşme tasarısındaki araçlara ait kendi malı ibaresi sehven yazıldığı ve bunun da zeyilname ile düzeltildiğinin belirtildiği, oysa ki, davacı tarafından satın alındığı iddia edilen dokümanların alındığı, söz konusu tarihin de zeyilname bildiriminden önce olduğu, ayrıca Zeyilnamede açıkça kendi malı olması gereken araçlara ilişkin ibarenin Sözleşme Tasarısı’ndan çıkarıldığının bildirildiği, ancak İdari Şartnameye ilişkin herhangi bir ifadeye yer verilmediği, İdari Şartnamenin nasıl bir usul ile değiştirildiği konusunda da herhangi bir açıklığın bulunmadığı, buna göre şikâyet başvuru tarihinde davacının iddiası yönünde, kendi malı olma şartı olduğu, buna göre davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddine yönelik dava konusu işlemde hukuka uyarlık olmadığı anlaşılmaktadır gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir

Kamu İhale Kanunu’nun 10. maddesinin 4. fıkrasının (f) bendinde belirtilen ‘aynı idare” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, davacı şirketin idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı hareketinin idarece tespit edildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle idarenin ihalelerine katılamayacağı anlaşıldığından davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir

yapılan olağan genel kurul toplantı tutanağının ilan edildiği Gazetede, şirket müdürlüğünde yapılan değişiklik ile yeni belirlenen şirket müdürlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı, ancak şirketin toplam 32.000.000 TL’lik sermayesine tekabül eden 320.000 adet hissenin ait olduğu ortaklarının ad, soyad, TC kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranlarına ilişkin herhangi bir bilginin bulunmadığı anlaşıldığından, davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle “Mahkeme kararının bozulmasına, davanın reddine” karar verilmiştir

dava konusu hizmet alımı ihalesinde, İdari Şartname’nin 7.5.2. maddesinde yer alan söz konusu düzenlemenin İhale İlanı’nın 4.3.2. maddesinde de yer aldığının anlaşıldığı, mevzuat hükmü gereği ihale dokümanının ilana yansıyan bir düzenlemesine ilişkin olarak, şikâyete konu durumun farkına varılmış olunması gereken ilan tarihini (02.07.2018) izleyen günden itibaren on gün içinde başvurulması gerekirken, sonraki bir tarihte (26.07.2018) idareye başvuru yapıldığı, bu nedenle dava konusu kararın bu iddia bakımından başvurunun süre yönünden reddine ilişkin kısmında hukuka aykırılık bulunmamıştır